ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

13.03.2017

 

88.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab” din Targoviste, jud. Dambovita"

89.    Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Targoviste, jud. Dambovita”

90.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

91.    Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

92.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE

93.    Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE

94.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA

ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

95.    Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

96.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

97.    Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

98.    Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - LOT 2"

 

                                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab” din Targoviste, jud. Dambovita"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab” din Targoviste, jud. Dambovita"

§ Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§ Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: “Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Targoviste, jud. Dambovita”, astfel:

 

“Indicatori tehnici:

Steren =  7909.00 mp

Constructie scoala (P+2E):

S c = 1150.00 mp / Sd = 1150 + 1136.00*2 =  3422.00 MP

Extindere P+2E:

Sc= 426.00 mp / Sd= 426.00*3 = 1278.00 mp

Extindere vestiare (Parter):

Sc = Sd= 157.00 mp

Sala sport (Parter):

Sc=Sd= 1217.50 mp

INTREG ANSAMBLUL:

S construita (EXTINDERI+REABILITARE) = 2950.50 mp

S desfasurata (TOTALA) = 6074.50 mp

POT propus = 37.30 %

CUT propus = 0.77

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š       Valoare investiție: 22.289.089 lei.

š       C+M: 17.272.723 lei.”

 

Art. 2  Sursele de finanțare ale proiectului sunt POR 2014-2020, Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local, dupa caz.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   88

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Targoviste, jud. Dambovita”

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Targoviste, jud. Dambovita”;

§ Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§ Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții „Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Targoviste, jud. Dambovita”, cu suma de 769,138 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2  Sursa cofinanțării proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   89

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”;

§ Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§ Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, astfel:

 

      Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š      Valoare investiție: 4.056.233 lei.

š      C+M: 3.344.391 lei.

 

Indicatori tehnici:

Suprafață teren = 4.328,00 mp

Construcție grădiniță (S+P+1E):

Sc = 904,57 mp

Sd = 2695,93 mp

Sopacă = 1980,00 mp

Svitrată = 315,00 mp

 

Art. 2  Sursele de finanțare ale proiectului sunt POR 2014-2020, Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local, dupa caz.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   90

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

                                                            

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”;

§ Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§ Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, cu suma de 134,985 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2  Sursa cofinanțării proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   91

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "“EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE;

§ Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea si consolidarea Liceului Tehnologic “Nicolae Mihăescu” Târgoviste”, astfel:

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š  Valoare investiție: 13.553.290 lei.

š  C+M: 12.425.517 lei.

 

Indicatori tehnici:

Suprafață teren = 18.978,00 mp

Construcție Liceu (S+P+3E):

Sc = 724,43 mp

Sd = 2.464,10 mp

Sopacă = 1.578,50 mp

Svitrată = 739,20 mp

Construcție Cămin (S+P+3E):

Sc = 742,50 mp        

Sd= 2.647,43 mp.

Sopacă = 894,00 mp

Svitrată = 320,00 mp

Construcție Ateliere (P):

Sc = 1.457,08 mp

Sd = 1.457,08 mp

Sopacă = 662,50 mp

Svitrată = 263,00 mp

Construcție Cantină (S+P):

Sc = 585,50 mp

Sd = 795,54 mp

Sopacă = 346,60 mp

Svitrată = 122,00 mp

Construcție Sală de sport (P):

Sc = 712,62 mp

Sd = 712,62 mp

Sopacă = 679,00 mp

Svitrată = 79,00 mp

 

Art. 2  Sursele de finanțare ale proiectului sunt POR 2014-2020, Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local, dupa caz.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   92

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE;

§  Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea si consolidarea Liceului Tehnologic “Nicolae Mihăescu” Târgoviste”, cu suma de 457,233 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Art. 2  Sursa cofinanțării proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   93

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA

ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "“EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;

§  Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă documentația de avizare pentru lucrări de intervenții (DALI) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” – faza DALI.

 

      Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

Valoare investiție: 6.564.453 lei

Valoare C+M: 5.952.857 Lei

 

      „Indicatori tehnici:

Suprafață teren = 12.039 mp

Construcție școală (S+P+2E):

Sc = 1.503,50 mp

Scd = 5.562,95 mp

Svitrată = 820,00 mp

Sopacă = 4.094,00 mp

 

Sală de sport :

Sc = 645,00 mp

Scd = 645,00 mp

Svitrată = 167,00 mp

Sopacă = 415,00 mp

Ateliere :

Sc = 795,30 mp

Scd = 1.590,60 mp

Svitrată = 342,00 mp

Sopacă = 1.292,00 mp

 

Art. 2  Sursele de finanțare ale proiectului sunt POR 2014-2020, Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local, dupa caz.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   94

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;

§  Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții „ EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, cu suma de 265,278 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Art. 2  Sursa cofinanțării proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   95

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§  Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§ Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, astfel:

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š       Valoare investiție: 3.667.508 lei.

š       C+M: 3.345.234 lei.

 

Indicatori tehnici:

Suprafață teren= 4.922,00 mp

Construcție grădiniță (S+P+E):

Sc = 922,61

Scd = 922.61 + 895,83*2= 2.714,27 mp

Sopacă = 1.998,00 mp

Svitrată = 323,00 mp

Art. 2  Sursele de finanțare ale proiectului sunt POR 2014-2020, Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local, dupa caz.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   96

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§  Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, cu suma de 134,452 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2  Sursa cofinanțării proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   97

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - LOT 2"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - LOT 2";

§  Prevederile art. 3, 4 și 5 alin. (2) ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism

§  Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

§  Legea nr. 273/2006 privind finaele publice locale

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

      HOTĂRÂRE :

 

Art 1. Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2 , conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă  Tema de proiectare pentru obiectivul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2 , conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   98

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

  

                                                                                       Anexa 1 la HCL 98/13.03.2017

 

NOTA CONCEPTUALA pentru obiectivul

„ MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2”   1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus

   1.1. Denumirea obiectivului de investiții: 

„MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2”

   1.2. Ordonator principal de credite/investitor : UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE

   1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) : -

   1.4. Beneficiarul investiției: UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE

 

   2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

   2.1. Scurtă prezentare privind:

a) deficiențe ale situației actuale: Obiectivul nominalizat mai sus are in vedere starea precara a mai multor strazi in Municipiul Targoviste, ceea ce determina neajunsuri si dificultati in trafic si duce la cresterea gradului de poluare.

 b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții: Imbunatatirea transportului in Municipiul Targoviste si crearea premiselor unei dezvoltari durabile in zona.

 c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții: Cresterea cheltuielilor necesare intretinerii si reparatiilor parcului auto si cresterea in continuare a gradului de poluare a aerului, solului si apelor.

  2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus: - „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 1”, obiectiv pentru care procedura de achizitie a serviciilor de proiectare este in curs de derulare. In cadrul obiectivului se urmareste reabilitarea si modernizarea unui numar de 10 strazi, cu o lungime de 3.110 m si o suprafata de 20.030 mp.

   2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus: Proiectul nominalizat mai sus se inscrie pe linia principiilor cuprinse in cadrul documentelor strategice care guverneaza dezvoltarea Municipiului Targoviste in perioada urmatoare, respectiv in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si in Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD).

   2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții : Abordarea dezvoltarii urbane durabile, prevazuta la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013.

   2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției: Realizarea obiectivului de investitie, respectiv modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere pe 10 strazi in Municipiul Targoviste (alaturi de reabilitarea celorlalte 10 strazi care constituie Lotul 1) va asigura imbunatatirea traficului in zonele respective si, in perspectiva, in intreg municipiul, prin reabilitarea si modernizarea succesiva a tuturor arterelor de circulatie.

 

   3. Estimarea suportabilității investiției publice

   3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții: 3.000.000 lei

   3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege: Documentatii cadastrale si documentatii tehnico-economice (Expertiza tehnica, DALI, PAC, POE, PT, CS, DE )  – 75.000 lei.

   3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată) : Finantare din Bugetul local – obiectivul este inclus ca investitie in Bugetul institutiei.

 

   4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente: 

Obiectul investitiei il costituie modernizarea si reabilitarea unui lot de 10 strazi din Municipiul Targoviste (Lot 2)

   Documentatiile cadastrale necesare intabularii si inscrierii in cartea funciara a strazilor care fac obiectul investitiei sunt in curs de intocmire de catre un prestator de servicii de specialitate pentru urmatoarele strazi: Lt. Viorel Marceanu, Miron Costin, Nifon, Crangului, Smaranda Gheorghiu, Cpt. Tudorica Popescu si Stolnicul Constantin Cantacuzino. Acestea vor fi puse la dispozitia proiectantului. Pentru celelalte strazi (Plantelor, Padurii si Ileana Sararoiu) este necesara intocmirea documentatiei cadastrale.

Strazile mentionate mai sus se afla in proprietatea si administrarea UAT Targoviste. Proiectantul care va elabora documentatia faza DALI va lua in considerare realizarea unor noi masuratori topografice si expertizarea fiecarei strazi.

 

   5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

            a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Obiectul investitiei il constituie 10 strazi care se situeaza in Municipiul Targoviste, respectiv:

 

Nr. crt.

Denumire strada

Lungime

(ml)

Suprafata

(mp)

1

Lt. Viorel Marceanu

80,00

280,00

2

Miron Costin

144,80

868,80

3

Plantelor

420,00

-

4

Padurii

1.211,00

6.617,00

5

Nifon

300,00

2.100,00

6

Crangului

1.300,00

9.100,00

7

Smaranda Gheorghiu

40,00

320,00

8

Cpt. Tudorica Popescu - partial

580,00

8.120,00

9

Stolnicul Constantin Cantacuzino

160,00

1.180,00

10

Ileana Sararoiu

157,00

1.020,00

 

TOTAL

4.095,80

-

 

   b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: -

   c) surse de poluare existente în zonă: Municipiul Târgoviște se încadrează în categoria zonelor cu nivel de poluare mediu.

     d) particularități de relief: Municipiul Târgoviște este situat în Câmpia Subcolinară a Târgoviștei, parte a Câmpiei Piemontane înalte a Ialomiței (200-300 m altitudine), la zona de contact dintre Subcarpați și Câmpia Română propriu-zisă. Această străveche așezare urbană are o altitudine maximă de 295 m deasupra nivelului mării, cea minimă fiind de 263 m, iar altitudinea medie absolută este de 280 m.

   e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților:

Retele electrice de inalta si medie tensiune, retele de distributie apa rece si canalizare, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat public, cablu recepție TV), retele de gaze naturale.

   f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: - 

   g) posibile obligații de servitute: -

   h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz: Modernizarea si reabilitarea strazilor mentionate presupune executarea de lucrari de interventii asupra unui sistem constructiv existent. Aceste lucrari vor fi cuprinse in documentatiile tehnico-economice care vor fi intocmite de proiectant si vor avea la baza expertizele tehnice.

   i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent: Planul Urbanistic General al Municipiului Targoviste este in curs de actualizare.

   j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate: Se va tine cont de prevederile si de cerintele Certificatului de urbanism care va fi emis in vederea realizarii investitiei

 

   6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

   a) destinație și funcțiuni: Luand in considerare faptul ca dezvoltarea in perspectiva a Municipiului Targoviste presupune si necesitatea imbunatatirii conditiilor si calitatii vietii, cu atingerea obiectivelor de dezvoltare a transportului prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere si prin realizarea unor cai de comunicatie moderne, este necesara reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes local in Municipiul Targoviste

   b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:

Lucrările solicitate pentru reabilitarea si modernizarea sectoarelor de drum sunt urmatoarele:

a. Lucrări de drum:

-  supralargirile și supraînălțările drumului în curbe vor fi analizate și verificate, în cazul în care se constată că vor fi necorespunzătoare, vor fi  aduse la valorile necesare avându-se în vedere limitarea profilului transversal de către proprietățile adiacente

-  sistemul rutier propus spre reabilitare și modernizare este de tip flexibil

-  sistemul rutier propus spre reabilitare se va realiza  prin ranforsarea străzii

Pentru aplicarea soluțiilor se va ține cont de normativele în vigoare în ceea ce privește atât capacitatea portantă pentru traficul de perspectivă, cât și adâncimea de îngheț -dezgheț.

Noile tipuri de îmbrăcăminți vor trebui să asigure îmbunătățirea caracteristicilor de suprafață prin :

-  îmbunătățirea vizibilității pe timp de ploaie, datorită reducerii efectului de orbire prin reflecție, prin dispersia mai bună a luminii primate:

-  evacuarea mai rapidă a apelor pluviale;

-  diminuarea fenomenului de acvaplanare

b. Lucrări la trotuare :

Se vor executa refaceri de trotuare în conformitate cu normativele în vigoare aferente categoriei de importanță a drumului si in functie de lucrarile deja existente.

La trotuare, trecerile de pietoni vor fi amenajate astfel încât să poata fi utilizate  de către persoanele cu handicap, în conformitate cu Normativul indicativ NP 051-2001, aprobat prin Ordinul nr. 649/2011.

c. Lucrări la dispozitive de scurgere a apelor:

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale in conditii corespunzatoare vor fi prevazute guri de scurgere suplimentare, daca in urma unui calcul al debitului apelor meteorice vor rezulta suplimentari necesare. Va fi realizat un calcul pentru fiecare strada cu bazinul ei de recepție din care rezulta necesitatea si amplasarea gurilor de scurgere.

d. Marcaje rutiere :

Pe sectorul de drum reabilitat se va studia reglementarea circulației prin indicatoare și marcaje rutiere. Modul de realizare a marcajelor rutiere va fi conform cu traseul drumului, cu elementele geometrice ale acestuia, asigurarea vizibilității, etc.

e. Parcari laterale:

   Pe sectoarele de drum reabilitate se va studia posibilitatea realizarii de parcari laterale.

   c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse: 5 ani

  d) nevoi/solicitări funcționale specifice:

La elaborarea proiectului se va recomanda doar utilizarea de materiale agrementate tehnic și cu termene de garanție care să se încadreze în durata de viață estimată.

    Pentru reabilitarea și modernizarea străziilor trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

-  în principal strazile supuse reabilitării și modernizării sunt mărginite de proprietăți pe ambele părți ale drumului ;

-  viteza maximă de deplasare a autovehiculelor adoptată pentru aceste drumuri este de 50 km/h.

În profil longitudinal:

La baza stabilirii liniei roșii vor sta următoarele criterii:

· urmărirea aliurii niveletei străzii existente pe baza cotelor minime rezultate prin amenajarea profilului transversal, pentru o cât mai rațională utilizare a materialelor de acoperire necesare sporirii capacității portante a sistemului rutier și protejării acestuia la agenții atmosferici;

· corelarea noilor cote cu posibilitățile de colectare și evacuare a apelor pluviale;

· corelarea noilor cote cu zonele adiacente străzii.

În profil transversal, pentru partea carosabilă se va urmări scurgerea apelor pluviale în lungul străzii, evitarea băltirilor și totodată sporirea confortului și siguranței circulației.

 

   7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

   - studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții: -

   - expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente: Avand in vedere starea actuala a strazilor care urmeaza sa fie modernizate si reabilitate, in cadrul proiectului care va fi intocmit se vor include si expertize tehnice pentru aceste strazi.

   - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

   

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

                                                            

                                                             Anexa 2 la HCL nr. 98/13.03.2017

 

 

TEMA DE PROIECTARE  pentru obiectivul

„ MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2”

 

 

1. Informații generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE

1.3. Ordonator de credite (secundar, terțiar): -

1.4. Beneficiarul investiției: UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE – Directia Managementul Proiectelor

 

2. Date de identificare a obiectivului de investiții

2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală: Documentatiile cadastrale necesare intabularii si inscrierii in cartea funciara a strazilor care fac obiectul investitiei sunt in curs de intocmire de catre un prestator de servicii de specialitate pentru urmatoarele strazi: Lt. Viorel Marceanu, Miron Costin, Nifon, Crangului, Smaranda Gheorghiu, Cpt. Tudorica Popescu si Stolnicul Constantin Cantacuzino. Acestea vor fi puse la dispozitia proiectantului. Pentru celelalte strazi (Plantelor, Padurii si Ileana Sararoiu) este necesara intocmirea documentatiei cadastrale. Strazile mentionate mai sus se afla in proprietatea si administrarea UAT Targoviste. Proiectantul care va elabora documentatia (etapa DALI) va lua in considerare realizarea unor noi masuratori topografice si expertizarea fiecarui drum.

 

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Obiectul investitiei il constituie 10 strazi care se situeaza in Municipiul Targoviste, respectiv:

 

Nr. crt.

Denumire strada

Lungime

(ml)

Suprafata

(mp)

1

Lt. Viorel Marceanu

80,00

280,00

2

Miron Costin

144,80

868,80

3

Plantelor

420,00

-

4

Padurii

1.211,00

6.617,00

5

Nifon

300,00

2.100,00

6

Crangului

1.300,00

9.100,00

7

Smaranda Gheorghiu

40,00

320,00

8

Cpt. Tudorica Popescu - partial

580,00

8.120,00

9

Stolnicul Constantin Cantacuzino

160,00

1.180,00

10

Ileana Sararoiu

157,00

1.020,00

 

TOTAL

4.095,80

 

 

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: -

c) surse de poluare existente în zonă: Municipiul Târgoviște se încadrează în categoria zonelor cu nivel de poluare mediu.

d) particularități de relief: Municipiul Târgoviște este situat în Câmpia Subcolinară a Târgoviștei, parte a Câmpiei Piemontane înalte a Ialomiței (200-300 m altitudine), la zona de contact dintre Subcarpați și Câmpia Română propriu-zisă. Această străveche așezare urbană are o altitudine maximă de 295 m deasupra nivelului mării, cea minimă fiind de 263 m, iar altitudinea medie absolută este de 280 m.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților: Retele electrice de inalta si medie tensiune, retele de distributie apa rece si canalizare, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat public, cablu recepție TV), retele de gaze naturale.

f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/ protejare, în măsura în care pot fi identificate: -

g) posibile obligații de servitude: -

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz: Modernizarea si reabilitarea strazilor mentionate presupune executarea de lucrari de interventii asupra unui sistem constructiv existent. Aceste lucrari vor fi cuprinse in documentatiile tehnico-economice care vor fi intocmite de proiectant si vor avea la baza expertizele tehnice.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent: Planul Urbanistic General al Municipiului Targoviste este in curs de actualizare.

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție: Se va tine cont de prevederile si de cerintele Certificatului de urbanism care va fi emis in vederea realizarii investitiei.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

   a) destinație și funcțiuni: Luand in considerare faptul ca dezvoltarea in perspectiva a Municipiului Targoviste presupune si necesitatea imbunatatirii conditiilor si calitatii vietii, cu atingerea obiectivelor de dezvoltare a transportului prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere si prin realizarea unor cai de comunicatie moderne, este necesara reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes local in Municipiul Targoviste

   b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:

Lucrările solicitate pentru reabilitarea si modernizarea sectoarelor de drum sunt urmatoarele:

a. Lucrări de drum:

-  supralargirile și supraînălțările drumului în curbe vor fi analizate și verificate, în cazul în care se constată că vor fi necorespunzătoare, vor fi  aduse la valorile necesare avându-se în vedere limitarea profilului transversal de către proprietățile adiacente

-  sistemul rutier propus spre reabilitare și modernizare este de tip flexibil

-  sistemul rutier propus spre reabilitare se va realiza  prin ranforsarea străzii

Pentru aplicarea soluțiilor se va ține cont de normativele în vigoare în ceea ce privește atât capacitatea portantă pentru traficul de perspectivă, cât și adâncimea de îngheț -dezgheț.

Noile tipuri de îmbrăcăminți vor trebui să asigure îmbunătățirea caracteristicilor de suprafață prin :

-  îmbunătățirea vizibilității pe timp de ploaie, datorită reducerii efectului de orbire prin reflecție, prin dispersia mai bună a luminii primate:

-  evacuarea mai rapidă a apelor pluviale;

-  diminuarea fenomenului de acvaplanare

b. Lucrări la trotuare :

Se vor executa refaceri de trotuare în conformitate cu normativele în vigoare aferente categoriei de importanță a drumului si in functie de lucrarile deja existente.

La trotuare, trecerile de pietoni vor fi amenajate astfel încât să poata fi utilizate  de către persoanele cu handicap, în conformitate cu Normativul indicativ NP 051-2001, aprobat prin Ordinul nr. 649/2011.

c. Lucrări la dispozitive de scurgere a apelor:

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale in conditii corespunzatoare vor fi prevazute guri de scurgere suplimentare, daca in urma unui calcul al debitului apelor meteorice vor rezulta suplimentari necesare. Va fi realizat un calcul pentru fiecare strada cu bazinul ei de recepție din care rezulta necesitatea si amplasarea gurilor de scurgere.

d. Marcaje rutiere :

Pe sectorul de drum reabilitat se va studia reglementarea circulației prin indicatoare și marcaje rutiere. Modul de realizare a marcajelor rutiere va fi conform cu traseul drumului, cu elementele geometrice ale acestuia, asigurarea vizibilității, etc.

e. Parcari laterale:

  Pe sectoarele de drum reabilitate se va studia posibilitatea realizarii de parcari laterale.

c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare: Vor fi respectate documentatia tehnico-economica ce va fi intocmita si prevederile avizelor detinatorilor de utilitati

d) număr estimat de utilizatori: Numarul de utilizatori va fi de aproximativ 100.000 persoane, avand in vedere atat populatia municipiului, cat si persoanele aflate in tranzit in zona

e) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;f) nevoi/solicitări funcționale specific: 5 ani

g) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului: Vor fi respectate condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului cuprinse in documentatia tehnico-economica ce va fi intocmita si in avizele detinatorilor de utilitati

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului: Necesitatea executarii de lucrari de modernizare si reabilitare pentru strazile nominalizate are in vedere starea precara a acestora, ceea ce le face improprii desfasurarii circulatiei in conditii de siguranta.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia:

Achiziția serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările si completările ulterioare.

In elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va respecta de catre prestatorul de servicii cel putin legislatia de mai jos:

a.    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modifcarile si completariel ulterioare

b.    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modifcarile si completarile ulterioare

c.    Normative tehnice si STAS-uri incidente

d.    Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările șl completarile ulterioare;

e.    Regulamentul privind conținutul, modul de întocmire și recepție a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare;

f.      Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014;

g.         Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 534/2001, cu modificările ulterioare;

h.         Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, cu modificările și completările ulterioare.

i.           Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

j.          HG nr. 717/14.07.2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

k.        Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism

l.           Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

m.       Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

n.         Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

               

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

30.03.2017

 

99.              Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Bozieru Cosmin-Petruț

100.          Hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dlui. JOIȚA ION

101.          Hotărâre privind alegerea dnei. ILIE MONICA CEZARINA în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște

102.          Hotărâre privind alegerea dlui. RĂDULESCU CĂTĂLIN în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște

103.          Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate

104.          Hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Poliției Locale Târgoviște

105.          Hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

106.          Hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Direcției Urbanism-Serviciul Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol

107.          Hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și Aparatului Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște

108.          Hotărâre privind aprobarea Regulametului de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

109.          Hotărâre privind modificarea HCL nr. 68/28.02.2017 referitoare la desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște

110.          Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație în vederea organizării la Târgoviște a Campionatului Național Masters, în perioada 09 - 11 iunie 2017

111.          Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație, pentru o perioadă de un an, în vederea organizării la Târgoviște a campionatelor naționale

112.          Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară  a Acționarilor  la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

113.          Hotărâre privind aprobarea contului de executie pe anul 2016

114.          Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2017

115.          Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2017

116.          Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere clădire existentă cu un corp S+P+1+M și schimbare de destinație în Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu”, municipiul Târgoviște, str. Boerescu Zaharia, nr. 4, județul Dâmbovița, beneficiar ASOCIAȚIA SUFLET PENTRU OAMENI

117.          Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spațiu birouri P+4”, municipiul Târgoviște, Calea București, nr. 21, județul Dâmbovița, beneficiar S.C. GEOMATICA S.R.L.

118.          Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

119.          Hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaș

120.          Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unui autoturism, către Direcția de Salubritate

121.          Hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a investiției „CL 2 Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Târgoviște Sud” și transmiterea către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

122.          Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

123.          Hotărâre privind modificarea HCL nr. 366/25.11.2016 și completarea HCL nr. 206/30.07.2015

124.          Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Gimnaziului, Intrarea Maior Coravu, Valul Cetății, Viorel Mărceanu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște"

125.          Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște"

126.          Hotărâre privind înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Târgoviște

                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Bozieru Cosmin-Petruț

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având in vedere:

§ Demisia dlui. Bozieru Cosmin-Petruț din funcția de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 8492 din data de 22.03.2017;

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 și ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Muncipal Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al dlui. Bozieru Cosmin-Petruț.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Social Democrat, ocupat până în prezent de dl. Bozieru Cosmin-Petruț.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obligă Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   99

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./2 ex                                                  

                         

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal

al dlui. JOIȚA ION

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având in vedere:

§ Prevederile HCL nr. 99/30.03.2017 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Bozieru Cosmin-Petruț;

§ Adresa Partidului Social Democrat nr. 146/24.03.2017 și înregistrată la Primaria Municipiului Târgoviște cu nr. 9167 din data de 28.03.2017 prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Joița Ion - pozitia nr. 19 în lista cu supleanți a Partidului Social Democrat, de la alegerile locale din data de 05.06.2016;

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§ Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor la validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Joița Ion;

§ Prevederile art. 31, alin. 3 și art. 33 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

         În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște validează mandatul de consilier municipal din partea Partidului Social Democrat, al dlui. JOIȚA ION.        

Art. 2 Începând cu data prezentei, dl. JOIȚA ION va deveni membru al comisiei de specialitate nr. 2 pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea licitațiilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, HCL nr. 10/30.01.2017 privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște modificându-se în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Cătălin Rădulescu                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   100

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./2 ex                   

                               

HOTĂRÂRE

privind alegerea dnei. ILIE MONICA CEZARINA

în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște

 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 4/30.01.2017 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Holban Georgeta-Carmen;

§  Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dnei. Ilie Monica Cezarina în funcția de viceprimar al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 11 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

§  Prevederile art. 57 alin. 1, 3, 7 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. unic Începând cu data prezentei se alege dna. ILIE MONICA CEZARINA în funcția de viceprimar al municipiului Târgoviște.

                                                                                

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   101

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./2 ex                                                  

                                                              

HOTĂRÂRE

privind alegerea dlui. RĂDULESCU CĂTĂLIN

în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște

 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 99/30.03.2017 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Bozieru Cosmin-Petruț;

§  Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dlui. Rădulescu Cătălin în funcția de viceprimar al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 11 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

§  Prevederile art. 57 alin. 1, 3, 7 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. unic Începând cu data prezentei se alege dl. RĂDULESCU CĂTĂLIN în funcția de viceprimar al municipiului Târgoviște.

                                   

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   102

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./2 ex                                                  

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții

ale Direcției de Salubritate

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate;

§ Prevederile art. 26 din Legea cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 43, alin. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 191/23.09.2008 privind înființarea Direcției de Salubritate în subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activității S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§ Procesele verbale ale examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale a  salariaților Direcției de Salubritate;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” și alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Cătălin Rădulescu                                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   103

Tgv. 30.03.2017   

Red. U.M./2 ex                                               

                                                                              

                 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul

Poliției Locale Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcții publice specifice, vacante, de polițist local din cadrul Poliției Locale Târgoviște;

§ Prevederile art. 107, alin. 2, lit. “b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Poliției Locale Târgoviște, astfel:

v din funcție publică de polițist local, clasa III, grad profesional superior în funcție publică de polițist local, clasa I, grad profesional debutant.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

                                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            jr. Cătălin Rădulescu                                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   104

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./2 ex                                                  

                               

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice din cadrul

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a două funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în grad profesional;

§ Prevederile art. 64, alin. 2 și art. 107, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1173/2008 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

§ Procesul verbal final al examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în grad profesional, a două funcții publice de “consilier, clasa I, grad profesional principal” în funcții publice de „consilier, clasa I, grad profesional superior”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   105

Tgv. 30.03.2017   

Red. U.M./2 ex                                               

                                                                              

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul

Direcției Urbanism-Serviciul Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Direcției Urbanism-Serviciul Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol;

§ Prevederile art. 107, alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, Direcția Urbanism-Serviciul Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, astfel:

v din funcție publică de execuție de consilier, grad profesional superior, în funcție publică de execuție de consilier, grad profesional  principal.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   106

Tgv. 30.03.2017    

Red. D.I./2 ex                                                  

                 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și

Aparatului Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și Aparatului Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 41-452 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

§ Procesele verbale finale ale examenului de promovare în funcție superioară celei deținute;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, ca urmare a promovării, a unei funcții contractuale de “muncitor calificat treapta II” în funcție contractuală de ”muncitor calificat treapta I”.

Art. 2  Se aprobă transformarea în cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Municipal Târgoviște, ca urmare a promovării, a două funcții contractuale, după cum urmează:

v o funcție contractuală de ”consilier juridic, gradul I” se transformă în funcție contractuală de”consilier juridic, gradul IA”

v o funcție contractuală de ”inspector de specialitate, gradul I, se transformă în funcție contractuală de ” inspector de specialitate, gradul IA”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                      

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   107

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./2 ex                                                  

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulametului de organizare și funcționare

al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 375/19.12.2016 referitoare la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, precum și a organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția Urbanism, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Administrație Publică Locală, Biroul Achiziții Publice, Biroul Administrativ, Compartimentul Situații de Urgență, Biroul Contencios Juridic, Compartiment Audit Public Intern și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   108

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./2 ex                                                  

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 68/28.02.2017 referitoare la desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Adresa S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște ;

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind înființarea S.C. ECO -SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 68/28.02.2017 referitoare la desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§ Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „c” și 37 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se numește, pentru o perioadă de 4 ani, Costache Lucia membru în Consiliul de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 68/28.02.2017 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Costache Lucia, S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   109

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./3 ex                                                  

                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație în vederea organizării la Târgoviște a Campionatului Național Masters, în perioada 09 - 11 iunie 2017

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Adresa Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 6521 din data de 06.03.2017;

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație în vederea organizării la Târgoviște a Campionatului Național Masters, în perioada 09 - 11 iunie 2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                 În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație în vederea organizării la Târgoviște a Campionatului Național Masters, în perioada 09 - 11 iunie 2017.

Art. 2 Se împuternicește Administratorul General al Complexului Turistic de Natație, ec. Eugen Pătrașcu să semneze Acordul de parteneriat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   110

Tgv. 30.03.2017   

Red. U.M./3 ex                                               

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație, pentru o perioadă de un an, în vederea organizării la Târgoviște a campionatelor naționale

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație, pentru o perioadă de un an, în vederea organizării la Târgoviște a campionatelor naționale;

§ Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                 În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație, pentru o perioadă de un an, în vederea organizării la Târgoviște a campionatelor naționale.

Art. 2 Se împuternicește Administratorul General al Complexului Turistic de Natație, ec. Eugen Pătrașcu să semneze Acordul de parteneriat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

                                                                          

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

  Nr.   111

  Tgv. 30.03.2017   

  Red. U.M./3 ex                                                             

                               

 HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară și în Adunarea Generală Extraordinară  a Acționarilor

 la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017;

§  Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;

§  Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

§  Prevederile Ordinului nr. 20/2016 pentru aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în Anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           jr. Cătălin Rădulescu                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   112

 Tgv. 30.03.2017   

 Red. D.I./2 ex                                                 

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                         Anexa 1 la HCL nr. 112/30.03.2017

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 253/27.09.2016, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru anul 2017, prevăzut în anexele la prezentul mandat.

 

   Pentru  _____X______           Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                      Anexa 2 la HCL nr. 112/30.03.2017

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 253/27.09.2016, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe desființarea punctului de lucru situat în orașul Găești, str. 13 Decembrie, nr. 3, jud. Dâmbovița

 

   Pentru  ____X_______           Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

2.    Să aprobe înființarea punctului de lucru situat în orașul Găești, str. Nicolae Titulescu, (DN7), nr. 23B, jud. Dâmbovița

 

 

   Pentru  _____X______           Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie pe anul 2016

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice – nr. 6939/08.03.2017 privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2016 și notele explicative la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2016;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

§  Prevederile art 57 si 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările

                În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de executie a bugetului local intocmit la data de 31.12.2016, conform anexelor 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 1F  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne la data de  31.12.2016, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba conturile de executie aferente instituțiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste conform anexelor 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotarăre.

Art. 4 Se aprobă  situațiile financiare la data de 31.12.2016 (Bilanț la 31.12.2016, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2016, Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2016, Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2016 - Bănci, Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31.12.2016, Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice la 31.12.2016, Situatia  modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2016, Situația activelor fixe amortizabile la 31.12.2016, Situația activelor fixe neamortizabile la 31.12.2016, Plăți restante la 31.12.2016, Contul de execuție a donațiilor și sponsorizărilor, Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale la data de 31.12.2016,  Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.12.2016, Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2016), conform anexelor  6A - 6P care fac parte integrantă din prezenta hotarăre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             jr. Cătălin Rădulescu                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   113

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.P./2 ex                                                             

           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2017

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;

§  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§  Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de  reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

§  Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la reglementarea unor masuri financiar fiscale cu modificările și completările ulterioare;

§  HCL nr.382/19.12.2016 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017;

§  H.C.L. nr. 358/25.11.2016 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea implementării proiectului „Centru de cercetare în domeniul vehiculelor electrice”;

§  Adresa Administrației  Județene a Finanțelor Publice  nr. 24171/23.02.2017;

§  Adresa Administrației  Județene a Finanțelor Publice  nr. 22836/21.02.2017;

§  Adresa Administrației  Județene a Finanțelor Publice  nr. 24004/22.02.2017;

§  Adresa Consiliului Județean Dâmbovița   nr. 7024/09.03.2017;

§  Adresa DSP Dambovița nr.8381/21.03.2017;

§  Adresa DSP Dambovița nr.8653/23.03.2017;

§  Sponsorizările încasate conform contractelor de sponsorizare nr. 2311/30.12.2016 și nr. 1200/01.08.2016.

§  Raportul Direcției economice nr. 8099/17.03.2017;

§  Solicitarea Universității Valahia – Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științețe Educației nr. 9158/28.03.2017.

§  Solicitarea Universității Valahia nr. 9385/29.03.2017;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” și alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata;

   In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala, republicată, adoptă următoarea

 

           HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2017, conform anexelor nr. 1A și 1B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Bugetul creditelor interne al Municipiului Târgoviște pentru anul 2017, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Bugetul general consolidat pe anul 2017 este redat în anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4  Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2017, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 finanțate din credite interne, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă finanțate din bugetul local pe anul 2017, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă bugetele instituțiilor din subordinea Consiliului Local Târgoviște, finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă programul manifestărilor culturale pe anul 2017 desfășurate de Teatrul Municipal, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Din bugetul local, capitolul 67.02 Cultura, recreere și religie, titlul Bunuri si servicii vor fi acordate următoarele sume pentru finanțarea de acțiuni social-culturale precum si pentru acordarea de sprijin financiar, după cum urmează:

1.    Sprijinirea activității instituțiilor prin finanțarea din bugetul local a cheltuielilor cu  încălzirea bisericilor din municipiul Târgoviște 250 mii lei

2.    Sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei pentru finanțarea unor lucrări de reparații și modernizare aferente bisericilor din municipiu 1.000 mii lei.

3.    Sprijin financiar acordat Universității Valahia – Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației  pentru organizarea simpozionului Teologie, Iconografie, Mărturisire – rezistența Bisericii prin cultură și spiritualitate 15 mii lei.

4.    Sprijin financiar acordat Universității Valahia pentru organizarea evenimentului aniversar Zilele Universității Valahia 50 mii lei

5.    Sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei pentru organizarea Sărbătorii Sf. Nifon 50 mii lei

6.    Sume pentru promovarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă 350 mii lei, conform anexei nr. 9

7.    Sume pentru promovarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă 100 mii lei, conform anexei nr. 10

8.    Sprijin financiar pentru Revista  "Litere" 54 mii lei

9.    Sprijin financiar pentru Revista "Târgoviștea Literară" 12 mii lei

10. Participarea la Târgul de turism  februarie 2017, suma de 40 mii lei (HCL nr. 65/13.02.2017)

11. Ziua 1/8 Martie 20 mii lei,

12. Festivalul Tudorița 25 mii lei

13. Ziua Europei 50 mii lei

14. Sărbători Pascale – Calea Luminii 35 mii lei

15. Primăvara Clasică Europeană 150 mii lei

16. Festivalul medieval Dracula 200 mii lei

17. Festivalul de folclor 100 mii lei

Art. 10 Se aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică în vederea reprezentării în instanță a municipiului Târgoviște într-un cuantum maxim de 250 mii lei, sumă ce este prevăzută în capitolul 51.02 Autorități publice si acțiuni externe, titlul Bunuri si servicii.

Art. 11 Se aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică în vederea reprezentării în instanță a Clubului Sportiv Municipal Târgoviște într-un cuantum maxim de 40 mii lei, sumă ce va fi prevăzută în bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

Art. 12  Se aprobă nivelul cotizațiilor pe care Municipiul Târgoviște le are de achitat în anul 2017 potrivit anexei nr. 11 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 13 Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donațiilor și/sau sponsorizărilor primite in anul 2017 este redată în anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 Defalcarea pe articole și alineate de cheltuieli precum și repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute în bugetul menționat la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite.

Art. 15 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică - Serviciul Contabilitate și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   114

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.P./2 ex                                                                                       

                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§ Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, pentru anul 2017;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 6 a bugetului de stat pe anul 2017;

§ Prevederile art. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile HCL nr. 56 și 57 din data de 14.03.2011 referitoare la contractul de delegare de gestiune, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, pentru anul 2017, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   115

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./2 ex                                                  

  

                                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere clădire existentă cu un corp S+P+1+M și schimbare de destinație în Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu”, municipiul Târgoviște, str. Boerescu Zaharia, nr. 4, județul Dâmbovița, beneficiar ASOCIAȚIA SUFLET PENTRU OAMENI

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere clădire existentă cu un corp S+P+1+M și schimbare de destinație în Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu”, municipiul Târgoviște, str. Boerescu Zaharia, nr. 4, județul Dâmbovița, beneficiar ASOCIAȚIA SUFLET PENTRU OAMENI;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere clădire existentă cu un corp S+P+1+M și schimbare de destinație în Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu”, municipiul Târgoviște, str. Boerescu Zaharia, nr. 4, județul Dâmbovița, beneficiar ASOCIAȚIA SUFLET PENTRU OAMENI.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 6, funcțiunea dominantă: IS – zonă pentru instituții publice și servicii de interes general și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT max = 40%; CUT = 2,00, nr. niv. max S+P+1+M.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   116

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./3 ex                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire spațiu birouri P+4”, municipiul Târgoviște, Calea București, nr. 21, județul Dâmbovița, beneficiar S.C. GEOMATICA S.R.L.

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire spațiu birouri P+4”, municipiul Târgoviște, Calea București, nr. 21, județul Dâmbovița, beneficiar S.C. GEOMATICA S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire spațiu birouri P+4”, municipiul Târgoviște, Calea București, nr. 21, județul Dâmbovița, beneficiar S.C. GEOMATICA S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 24, funcțiunea dominantă: IS – zonă pentru instituții publice și servicii de interes general și funcțiuni complementare și următorii indicatori urbanistici: POT max = 35%; CUT = 1,75;  nr. niv. max 5.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                               

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   117

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./3 ex                                                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2017

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§Procesul Verbal nr. 1 din data de 24.02.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 2425/11.08.2016;

§ Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 24.02.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 2 (două) contracte de închiriere până la data de 30.06.2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă criteriile de departajare și punctajele în vederea repartizării locuințelor sociale, pentru întocmirea listei de priorități pe anul 2017, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   118

Tgv. 30.03.2017   

Red. U.M./2 ex                                                           

                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat,

către actualul chiriaș

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ privind aprobarea listei cu locuințe din fondul locativ de stat ce urmează a fi vândute chiriașilor;

§ Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile art. 2 al HCL nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTÂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să semneze actele de vânzare - cumpărare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   119

Tgv. 30.03.2017   

Red. U.M./3 ex                                               

 

Anexa la HCL nr. 119/30.03.2017

 

 

TABEL NOMINAL

întocmit în baza HCL nr. 59, art. 2/30.01.2001 cu locuințele (apartamentele) din fondul locativ de stat ce vor fi vândute chiriașilor conform prevederilor

Decretului - lege nr. 61/1990

 

 

 

 

 

 

Nr. crt

 

 

 

 

Nr. înregistrare

 

 

 

 

Numele și prenumele solicitantului

 

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

Nr. și data contractului de închiriere

 

 

 

 

Anul construcției blocului

Preț apartament calculat conform Decretului-lege nr. 61/1990 și Legii nr. 76/1994

 

 

 

1.

 

 

 

31547/

08.11.2016

 

 

 

TRICĂ

DOREL

Str.

Aleea Grivița, nr. 9, bl. 7, et. 1, ap. 8, M IX,

Su - 14,09 mp - 1 cameră

 

 

10263 a/

21.06.2000

 

 

 

1970

 

 

 

4003 lei

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                               

     HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unui autoturism,

 către Direcția de Salubritate

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate privind transferul cu titlu gratuit a unui autoturism marca Dacia Logan K 90 LAUREATE, către Direcția de Salubritate;

§ Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal de predare-primire nr. 1609 din data de 19.01.2017 încheiat între Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și Primăria Municipiului Târgoviște;

§ Raportul deavizare al comisiei de specialitate din cadr ul Consiliului Local Municipal Târgoviște 

§ Prevederile art. 121, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a autoturismului Dacia Logan K 90 LAUREATE, serie șasiu UU1KSDEKJ37775175, serie motor D060592  și transmiterea cu titlu gratuit către Direcția de Salubritate.

Art. 2 Transmiterea se va efectua pe bază de proces–verbal de predare-primire, încheiat între Municipiul Târgoviște și Direcția de Salubritate, în care se vor menționa caracteristicile de identificare ale vehiculului, documentele, precum și starea tehnică a acestuia.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   120

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./2 ex                                                  

                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a investiției

„CL 2 Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Târgoviște Sud” și transmiterea către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având in vedere:

§ Adresa nr. 6486/03.03.2017 a Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a investiției „CL 2 Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Târgoviște Sud” și transmiterea către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 285/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investițiilor realizate din sursele de finanțare publice, în cadrul proiectelor de investiții aprobate prin contractele de finanțare aferente Programului operațional sectorial Mediu;

§ Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/2009 către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă preluarea și includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște a investiției „CL 2 Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Târgoviște Sud” realizată prin programul POS Mediu de către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în valoare totală de 92.097.146.84 lei, alcătuită din bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Investiția va fi preluată pe bază de protocol încheiat între S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. și Municipiul Târgoviște, de către o comisie constituită prin dispoziția primarului.

Art. 3 Se aprobă transmiterea investiției „CL 2- Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Târgoviște Sud” către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”, în baza unui Proces – verbal ca act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, încheiat în baza HCL nr. 348/2007 și HCL nr. 316/2009.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

    

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   121

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./3 ex                                               

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor – 89 Strada Intrarea Teiș ce corespunde poziției 160 din HG nr.1350/2001, 122 Strada Nicolae Bălcescu ce corespunde poziției 65 din HG nr.1350/2001, 320 Trotuare Strada Nicolae Bălcescu ce corespunde poziției 275 din HG nr.1350/2001, 224 Strada profesor Mircea Georgescu, , 1931 Sala de sport Colegiul Național Constantin Cantacuzino ce corespunde poziției 1077 din HG nr. 166/2007, 1932 Clădire școală Colegiul Național Constantin Cantacuzino ce corespunde poziției 805 din HG nr. 1350/2001, 1933 Teren Colegiul Național Constantin Cantacuzino ce corespunde poziției 854 din HG nr. 1350/2001, 3135 Construcție centrală termică Colegiul Național Constantin Cantacuzino, 1997 Clădire veche Liceul de Arte Bălașa Doamna ce corespunde poziției 802 din HG nr. 1350/2001, 1998 Clădire nouă Liceul de Arte Bălașa Doamna, ce corespunde poziției 815 din HG nr. 1350/2001, 1999 Clădire amfiteatru Liceul de Arte Bălașa Doamna ce corespunde poziției 816 din HG nr. 1350/2001, 2000 Teren Liceul de Arte Bălașa Doamna ce corespunde poziției 790 din HG nr. 1350/2001, 2580 Teren Aleea profesor Radu Gioglovan - blocurile 48-56-58, 2581 Teren Aleea profesor Radu Gioglovan - blocurile 48-56-59, 2582 Teren Aleea profesor Radu Gioglovan - blocurile 48-56-60, 2583 Teren Aleea profesor Radu Gioglovan - blocurile 48-56-61, 2777 Teren aferent Strada Intrarea Teiș, 2808 Teren aferent Strada Nicolae Bălcescu  - înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată; începe din strada Nicolae Bălcescu și se înfundă; lungime = 201 metri, suprafața = 1796 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.512“

- la poziția 2777, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria DS - Străzi, ulițe; suprafața = 1796 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 125.720“

- la poziția 122, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată din Calea Domnească, pasaj calea ferată, stația Teiș până la limita administrativă cu u.a.t. Șotânga, lungime = 1552 metri, suprafața = 10.864 mp; neasfaltată din Calea Domnească, pasaj calea ferată, stația Teiș continuă pe lângă calea ferată pe partea stângă unde se înfundă, lungime 505 metri, suprafața = 4078 mp; lungime totală = 2057 metri; suprafața totală = 14.942  mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “791.926“;

- la poziția 320, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tronsonul din Calea Domnească, pasaj calea ferată, stația Teiș către U.M. și limita administrativă u.a.t. Șotânga; asfaltate 800 metri, suprafața = 1600 mp; pavate 600 metri, suprafața = 1800 mp;  lungime totală = 1400 metri; suprafața = 3.400 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “180.200“

 - la poziția 2808, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria DS - Străzi, ulițe; suprafața = 29.008 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.030.560“

- la poziția 224, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată, Sagricom , din strada inginer Gib Constantin până în strada Octav Enigărescu, lungime =  92 m, lățime = 6 m, suprafața =  552 mp“;

- la poziția 1931, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sala de sport Colegiul Național Constantin Cantacuzino“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 3; construcție P; suprafața construită = 1103 mp, Carte funciară 83409, număr cadastral 83409“;

- la poziția 1932, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 3; construcție din cărămidă P+2E+M; cu subsol tehnic 69 mp, suprafața construită = 1584 mp, suprafața desfășurată = 6228 mp, Carte funciară 83409, număr cadastral 83409“;

- la poziția 1933, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 3; Vecini: Nord- Municipiul Târgoviște și număr cadastral 75837, Est – Strada George Cair număr cadastral 75733, Sud – Municipiul Târgoviște număr cadastral 75823, Vest - Municipiul Târgoviște număr cadastral 75823, suprafața = 6016 mp, Carte funciară 83409, număr cadastral 83409“;

- la poziția 3135, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 3; construcție P  din panouri (container prefabricat), suprafața construită = 26 mp, Carte funciară 83409, număr cadastral 83409“;

- la poziția 1997, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Pârvan Popescu nr. 60; construcție D+P+1E; suprafața construită = 345 mp, suprafața desfășurată = 690 mp, Carte funciară 83390, număr cadastral 83390“;

- la poziția 1998, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Pârvan Popescu nr. 60; construcție P+2E+M; suprafața construită = 753 mp, suprafața desfășurată = 2892 mp, Carte funciară 83390, număr cadastral 83390“;

- la poziția 1999, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Pârvan Popescu nr. 60; construcție P+2E; suprafața construită = 654 mp, suprafața desfășurată = 964 mp, Carte funciară 83390, număr cadastral 83390“;

- la poziția 2000, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Pârvan Popescu nr. 60; Vecini: Nord- Strada Ana Ipătescu, Est – număr cadastral 8125, Sud – strada locotenent Pârvan Popescu, Vest - Strada Ana Ipătescu, suprafața = 4707 mp, Carte funciară 83390, număr cadastral 83390“;

- la poziția 2580, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Aleea profesor Radu Gioglovan - blocurile 56-57“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CPC - parcări;  cvartal 21-94; parcela 89; zona spatele blocurilor 56-57; suprafața = 311 mp“;

- la poziția 2581, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Aleea profesor Radu Gioglovan – bloc 56“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CPC - parcări;  cvartal 21-94; parcela 90; zona spatele blocului 56; suprafața = 134 mp“;

- la poziția 2582, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Aleea profesor Radu Gioglovan – între blocurile 56-57“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CPC - parcări;  cvartal 21-94; parcela 91; între blocurile 56-57; suprafața = 1280 mp“;

- la poziția 2583, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Aleea profesor Radu Gioglovan - bloc 48“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CPC - parcări;  cvartal 21-94; parcela 119; zona bloc 48; suprafața = 575 mp“.

Art. 2. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, a următoarelor poziții:

- poziția 129 Strada Octav Enigărescu, poziția 202 Strada inginer Gib Constantin, poziția  221 Strada profesor Cezar Ivănescu.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        jr. Cătălin Rădulescu                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   122

Tgv. 30.03.2017   

Red. U.M./2 ex                                               

               

HOTĂRÂRE

privind modificarea       HCL nr. 366/25.11.2016 și completarea HCL nr. 206/30.07.2015

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 30.03.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială privind modificarea  HCL nr. 366/25.11.2016 și completarea HCL nr. 206/30.07.2015;

§ Prevederile HCL nr. 206/30.07.2015 referitoare la darea în administrare a imobilului-construcție în suprafață de 351 mp și a terenului aferent acesteia, situat în PT 5, micro 6, str. Transilvaniei către Direcția de Asistență Socială;

§ Prevederile HCL nr. 366/25.11.2016 referitoare la transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra imobilului proprietate publică a municipiului Târgoviște - Punct Termic PT 1, micro XI, situat în str. Ion Ciorănescu

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTÂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică art. 2 al H.C.L. nr. 366/25.11.2016, după cum urmează:

   „Se aprobă transmiterea către Direcția de Asistență Socială, pe bază de protocol, a dreptului de administrare asupra imobilului Punct termic PT 1 Micro XI, proprietate publică a municipiului Târgoviște, în vederea amenajării sediului „Centrului pentru copii cu autism si sindrom down.”

Art. 2 Se completează  art. 1 al H.C.L. nr. 206/30.07.2015, după cum urmează:

                „Destinatia imobilui transmis: înființarea și amenajarea unui centru de prepare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială”.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 366/25.11.2016 și HCL nr. 206/30.07.2015 rămân neschimbate.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

    

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   123

Tgv. 30.03.2017   

Red. D.I./2 ex                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Gimnaziului, Intrarea Maior Coravu, Valul Cetății, Viorel Mărceanu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Gimnaziului, Intrarea Maior Coravu, Valul Cetății, Viorel Mărceanu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Gimnaziului, Intrarea Maior Coravu, Valul Cetății, Viorel Mărceanu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Gimnaziului, Intrarea Maior Coravu, Valul Cetății, Viorel Mărceanu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  

    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   124

Tgv. 30.03.2017   

Red. U.M./3 ex                                               

                                           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE: