HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de finanțare din fonduri publice nerambursabile, sesiunea I, martie 2016.

 

 

                  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 19.03.2016, având în vedere:

§ Procesul verbal nr. 2/14.03.2016  al Comisiei de evaluare și selecție;

§ Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

§ Prevederile HCL nr. 215/2014 referitoare la aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local;

Prevederile HCL nr. 11/26.01.2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului  pentru anul 2016;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit.d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă finanțarea din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit sesiunea I, martie 2016, a proiectelor prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia de evaluare și selecție, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

     

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ing. Pabel Babeu                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.  60

        Tgv. 19.03.2016      

  Red. D.I./2 ex.

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

31.03.2016

 

61. Hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a statului de funcții și a organigramei ale Direcției de Asistență Socială

62. Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

63. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/28.02.2013 referitoare la desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște

64. Hotărâre privind stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al municipiului Târgoviște

65. Hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște în vederea participării la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2016

66. Hotărâre  privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 1”

67. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET

68. Hotărâre privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)

69. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a simpozionului științific cu tema “Tinerii și educația religios-morală în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuția Bisericii la cultura universală", în perioada 2-3 iunie 2016

70. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a evenimentului educational ”ARISS EU 282-Prima legătură live oficială cu un astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale”

71. Hotărâre privind stabilirea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, în municipiul Târgoviște

72. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M și anexe auxiliare”, Municipiul Târgoviște, str. Popa Șapcă, nr. 10, beneficiar: Dițescu Ionel

73. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuințe colective P+6”, Municipiul Târgoviște, T 5, P 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 29/3, 28/14/1, județul Dâmbovița, beneficiar: Florescu Costel

74. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire atelier reparații electrice și electronice auto P+1”, Municipiul Târgoviște, Calea Ploiești, nr. 2 C, beneficiar: Popescu Laura Ruxandra

75. Hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Modernizarea activității la S.C. EUROPROIECT S.R.L. prin construire sediu”, Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 3B, Dâmbovița, beneficiar: S.C. EUROPROIECT S.R.L.

76. Hotărâre privind actualizarea prețului de înstrăinare pentru terenurile situate în zona Sagricom a municipiului Târgoviște, atribuite în condițiile Legii nr. 15/2003

77. Hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcției Grădina Zoologică

78. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

79. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

80. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

81. Hotărâre privind modificarea  prin act aditional a Contractului de comodat nr. 510/09.01.2013 privind darea în folosință gratuită către ASOCIAȚIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locația fostului Spital Mânăstirea Dealu

82. Hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgoviște în domeniul public al județului Dâmbovița a bunurilor imobile aferente fostului

Spital Municipal Târgoviște

83. Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de preluare din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 4200 mp și a clădirii în suprafață de 228 mp situate în bulevardul Regele Carol I, nr. 51, în vederea construirii de locuințe A.N.L.

84. Hotărâre privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște a unui spatiu în suprafață utilă de 39 mp, cotă din bunul imobil Spațiu stație hidrofor PT C din strada Revoluției nr. 8 B

85. Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unei suprafețe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu și zonei de protecție

86. Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 7,5 mp din str. Lt. Stancu Ion, nr. 2 E

87. Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște din str. Gimnaziului și Calea Ialomiței

88. Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 2 mp din str. Căpitan Ion Constantinescu, nr. 4

89. Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 210 mp din str. Aleea Sinaia, nr. 4

90. Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște  a unui bun imobil

            91. Hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin          domeniului public al municipiului Târgoviște

92. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 6,48 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 13)

93. Hotărâre   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 14)

94. Hotărâre   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,58 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 16)

95. Hotărâre   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,25 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 35)

96. Hotărâre   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 48)

97. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 16,56 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

98. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015

99. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

100. Hotărâre privind respingerea de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a achiziționării de servicii juridice de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița

 

 

 

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a statului de funcții și a organigramei ale Direcției de Asistență Socială

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială;

§ Prevederile art. 6, alin. 1 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 4 din H.G. nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

§ Prevederile HCL nr. 5/26.01.2016 referitoare la modificarea statului de funcții, a organigramei și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a statului de funcții și a organigramei ale Direcției de Asistență Socială conform anexelor 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   61

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște privind modificarea și completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, cu înființarea Secției Polo și Secției Natație și Pentatlon Modern;

§ Prevederile H.C.L. nr. 273/2008 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 77/29.04.2015 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște,

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local    Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 6 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Se aprobă înființarea Secției Polo și Secției Natație și Pentatlon Modern în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

Art. 2 Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, după afilierea secțiilor la federațiile române de specialitate, va prezenta Consiliului Local Municipal Târgoviște organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare, care să includă modificările menționate în prezenta hotărâre.

Art. 3 HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște și HCL nr. 77/29.04.2015 se modifică și completează în mod corespunzător.

       Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

      

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

        Nr.   62

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 45/28.02.2013 referitoare la desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§  Demisia dnilor. Mihail Drugă și Ciprian Stănescu din consiliul de administrație al S.C. ECO -SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind înființarea S.C. ECO -SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§  Prevederile H.C.L. nr. 246/24.09.2012 privind implementarea guvernanței corporative la societățile comerciale la care municipiul Târgoviște este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

§  Prevederile H.C.L. nr. 45/28.02.2013 privind desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A Târgoviște;

§  Prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Contractului de Prestări Servicii nr. 5078/19.02.2013, încheiat între Municipiul Târgoviște și FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.; 

§  Adresa FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 5862/24.02.2016;

§  Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „c” și 37 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se numește, pentru restul de mandat, respectiv până în februarie 2017, Costache Lucia membru în Consiliul de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 45/28.02.2013 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, dna. Costache Lucia, S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   63

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al municipiului Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al municipiului Târgoviște, de refacere a acestora și de punere în conformitate a rețelelor subterane sau supraterane deținute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice de asigurare utilități;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 3/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

§ Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Tehnologia de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al Municipiului Târgoviște, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprob㠓Procedura de executare a lucrărilor de reparații și refacere pe domeniul public și privat al municipiului Târgoviște”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă ca persoanele fizice și juridice ce execută lucrări la rețelele subterane să execute refacerea carosabilului cu firme autorizate la nivel calitativ corespunzător respectând prevederile din Anexa 1.

Art. 4 În cazul în care deținătorul/ administratorul/ concesionarul rețelei subterane intervine pe o stradă aflată în garanție, acesta va prelua în mod automat garanția de 5 ani pentru zona afectată.  

Art. 5. Autorizarea execuției lucrărilor edilitare pe domeniul public se va face numai la solicitarea deținătorului/ administratorului/ concesionarului de rețea acesta având și obligația predării amplasamentului refăcut reprezentanților Primariei Municipiului Târgoviște.

Art. 6 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Poliția Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   64

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./2 ex.

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște în vederea participării la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2016

 

   Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice – Compartiment Energetic, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște în vederea participării la Programele local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2016;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 19, lit. „b” și art. 29 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Normei metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice;

§ Prevederile Ordinului nr. 292/08.03.2016 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2016;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

       HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Lista blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște în vederea participării la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea și execuția lucrărilor la imobilele cuprinse în Lista blocurilor de locuințe pentru anul 2016 se va realiza în limita fondurilor alocate de la bugetul local, bugetul de stat și fonduri ale asociațiilor de proprietari.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

       Nr.   65

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

                                                                                    

HOTĂRÂRE

         privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 1”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET ;

§ Prevederile Legii nr. 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Regulamentului de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare  la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 1” ;

§  Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 și art. 2 ale H.C.L. nr. 196/04.09.2012 după cum urmează:

“Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico – economici pentru proiectul „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET .

 

Indicatori tehnici:

 

Rețeaua stradală (str. Constantin Brâncoveanu-arteră pararelă, Justiției, Iazului, Morilor, Horia, Cloșca, Crisan, Berzei, Gheorghe Pătrașcu și Gimnaziului) care face obiectul acestei investiții, are o lungime totală de 3.389,5 ml, suprafață carosabil  26.671  mp si suprafață trotuar 10.899 mp.

 

Lucrările care stau la baza realizării investiției sunt :

Ø Rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;

Ø Rectificări ale pantelor transversale;

Ø Reparații în zona locurilor de parcare;

Ø Frezarea și îndepărtarea îmbrăcăminții bituminoase degradate;

Ø Decaparea și îndepărtarea stratului de fundație al drumului considerat necorespunzător ;

Ø Reparații ale trotuarelor existente și realizarea de trotuare noi;

Ø Lucrări privind siguranța circulației;

Ø Asigurarea scurgerii apelor;

Ø Adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

 

Durata de execuție a proiectului este de 18 luni.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

Valoare totală proiect  : 4.385,810 mii lei din care :

                                      C+M : 4.020,017  mii lei.

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   66

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET ;

§ Prevederile Legii nr. 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Regulamentului de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET ;

§  Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 și art. 2 ale H.C.L. nr. 197/04.09.2012 după cum urmează:

“Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico – economici pentru proiectul „REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”.

Indicatori tehnici:

 

            Rețeaua stradală (str. Colonel Băltărețu, Mr. Ion Alexandrescu și Șoseaua Găești) care face obiectul acestei investiții, are o lungime totală de 1.497 ml,  suprafață carosabil  21.259 mp și suprafață trotuar 6.667 mp.

 

Lucrările care stau la baza realizării investiției sunt :

Ø Rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;

Ø Rectificări ale pantelor transversale;

Ø Reparații în zona locurilor de parcare;

Ø Frezarea și îndepărtarea îmbrăcăminții bituminoase degradate;

Ø Decaparea și îndepărtarea stratului de fundație al drumului considerat necorespunzător ;

Ø Reparații ale trotuarelor existente și realizarea de trotuare noi;

Ø Lucrări privind siguranța circulației;

Ø Asigurarea scurgerii apelor;

Ø Adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

 

Durata de execuție a proiectului este de 18 luni.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

Valoare totală proiect  : 3.141,727 mii lei din care :

                                      C+M : 2.855,600 mii lei

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   67

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și

a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul:

„ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat);

§ Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

§ O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

§ Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Contractul de finantare nr. 12.585/27.08.2015 inregistrat la Municipiul Targoviste cu nr. 23.947/04.09.2015;

§ Prevederile HCL nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat);

§ Prevederile HCL nr. 266/13.10.2015 referitoare la modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat);

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, indicatorii economici aprobați prin HCL nr. 250/22.09.2015 pentru obiectivul: „EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat) se modifică astfel:

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

-Valoare investitie: 1.044.102,91 lei (valoare rest de executat documentație reactualizată+valoare decontată în anul 2008) din care decontat în anul 2008 321.772,91 lei.

         Valoare investiție rest de executat : 722.330,00 lei

         Valoare C+M rest de executat :        675.190,00 lei

         Finanțarea de la bugetul de stat :     682.460,00 lei

         Finanțarea de la bugetul local :          39.870,00 lei

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 250/22.09.2015 rămân neschimbate și HCL nr. 266/13.10.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Urbanism, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   68

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a simpozionului științific cu tema “Tinerii și educația religios-morală în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuția Bisericii la cultura universală", în perioada 2-3 iunie 2016

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Adresa Universității “Valahia” din Târgoviște - Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 8728 din data de 22.03.2016;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a simpozionului științific cu tema “Tinerii și educația religios-morală în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuția Bisericii la cultura universală", în perioada 2-3 iunie 2016 și alocarea sumei de 15.000 lei pentru desfășurarea evenimentului;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a simpozionului științific cu tema “Tinerii și educația religios-morală în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuția Bisericii la cultura universală", în perioada 02 - 03 iunie 2016.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din capitolul bugetar 24.65.02 - Învățământ, titlul II - Bunuri și servicii a sumei de 15.000 lei în vederea organizării simpozionului științific cu tema “Tinerii și educația religios-morală în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuția Bisericii la cultura universală".

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția   Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   69

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./ 2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a evenimentului educational ”ARISS EU 282-Prima legătură live oficială cu un astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Adresa Universității “Valahia” din Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 9081 din data de 24.03.2016;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a evenimentului educational ”ARISS EU 282-Prima legătură live oficială cu un astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale”, în perioada 11-17 aprilie 2016 și alocarea echivalentului în lei a sumei de 6500 euro pentru desfășurarea evenimentului;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a evenimentului educational ”ARISS EU 282-Prima legătură live oficială cu un astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale”, în perioada 11-17 aprilie 2016.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din capitolul bugetar 24.65.02 - Învățământ, titlul II - Bunuri și servicii a sumei de 29.026 lei, în vederea organizării evenimentului educational ”ARISS EU 282-Prima legătură live oficială cu un astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale”

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția   Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   70

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

                                                                                      

             HOTĂRÂRE

privind stabilirea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, în municipiul Târgoviște

 

                         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Impozite și Taxe Locale privind publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, în municipiul Târgoviște;

§ Prevederile art. 157 și 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se stabilește plafonul pentru publicarea listelor debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, de către organul fiscal local pe pagina de internet proprie, astfel:

-                1000 lei în cazul debitorilor persoane juridice;

-                300 lei în cazul debitorilor persoane fizice.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

        Nr.   71

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

                                                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuință P+M și anexe auxiliare”, Municipiul Târgoviște, str. Popa Șapcă, nr. 10, beneficiar: Dițescu Ionel

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M și anexe auxiliare”, Municipiul Târgoviște, str. Popa Șapcă, nr. 10, beneficiar: Dițescu Ionel;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M și anexe auxiliare”, Municipiul Târgoviște, str. Popa Șapcă, nr. 10, beneficiar: Dițescu Ionel.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              VIZAT DE LEGALITATE,

                    ing. Pavel Babeu                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

        Nr.   72

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./3 ex.

                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire locuințe colective P+6”, Municipiul Târgoviște, T 5, P 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 29/3, 28/14/1, județul Dâmbovița, beneficiar: Florescu Costel

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuințe colective P+6”, Municipiul Târgoviște, T 5, P 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 29/3, 28/14/1, județul Dâmbovița, beneficiar: Florescu Costel;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuințe colective P+6”, Municipiul Târgoviște, T 5, P 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 29/3, 28/14/1, județul Dâmbovița, beneficiar: Florescu Costel.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              VIZAT DE LEGALITATE,

                      ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

        Nr.   73

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./3 ex.

                                                            

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Construire atelier reparații electrice și electronice auto P+1”, Municipiul Târgoviște, Calea Ploiești, nr. 2 C, beneficiar: Popescu Laura Ruxandra

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire atelier reparații electrice și electronice auto P+1”, Municipiul Târgoviște, Calea Ploiești, nr. 2 C, beneficiar: Popescu Laura Ruxandra;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire atelier reparații electrice și electronice auto P+1”, Municipiul Târgoviște, Calea Ploiești, nr. 2 C, beneficiar: Popescu Laura Ruxandra.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              VIZAT DE LEGALITATE,

                     ing. Pavel Babeu                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   74

        Tgv. 31.03.2016     

                                                                                   

                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

 „Modernizarea activității la S.C. EUROPROIECT S.R.L. prin construire sediu”, Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 3B, Dâmbovița,

 beneficiar: S.C. EUROPROIECT S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Modernizarea activității la S.C. EUROPROIECT S.R.L. prin construire sediu”, Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 3B, Dâmbovița, beneficiar: S.C. EUROPROIECT S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru Modernizarea activității la S.C. EUROPROIECT S.R.L. prin construire sediu”, Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 3B, Dâmbovița, beneficiar: S.C. EUROPROIECT S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                         

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              VIZAT DE LEGALITATE,

                     ing. Pavel Babeu                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   75

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./3 ex.

                                              

HOTĂRÂRE

privind actualizarea prețului de înstrăinare pentru terenurile situate în zona Sagricom a municipiului Târgoviște, atribuite în condițiile Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Urbanism- Serviciul Cadastru privind actualizarea prețului de înstrăinare pentru terenurile situate în zona Sagricom a municipiului Târgoviște, atribuite în condițiile Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 15/2003 referitoare la sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de evaluare întocmit de S.C. REAL S.R.L.;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea prețului de înstrăinare pentru terenurile atribuite în condițiile Legii nr. 15/2003, situate în zona Sagricom a municipiului Târgoviște – DJ 711.

Art. 2 Prețul de 13,41 euro/mp cu TVA (brut), este valabil pentru anul 2016-2017.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism - Serviciul Cadastru, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              VIZAT DE LEGALITATE,

                    ing. Pavel Babeu                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

      Nr.   76

      Tgv. 31.03.2016     

Red. D.I./3 ex.

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul

Direcției Grădina Zoologică

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Grădina Zoologică prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcței Grădina Zoologică;

§  Prevederile art. 1 din Legea Contabilității, nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 191/2002 a grădinilor zoologice și acvariilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

§  Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 22/1996 privind actualizarea și completarea regimului general al contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” și cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe în valoare de 4.316,00 lei, aflat în inventarul apartinând domeniului privat al Direcției Grădina Zoologică, conform tabelului de mai jos:

 

Nr.

crt.

Denumire

mijloc fix

inventariat

 

Nr.

inventar

 

Cant.

 

Valoare

 

PIF

 

Valoare

amortizare

 

Cont

 

Observații

 

1.

CENTRALĂ

TERMICĂ

 

21173001

 

1

 

3.564,00

 

2001/10

 

3.564,00

 

214.01

Domeniu

Privat

 

2.

 

IMPRIMANTĂ

 

231002

 

1

 

752,00

 

2002/01

 

752,00

 

214.01

Domeniu

Privat

 

TOTAL

 

 

4.316,00

 

4.316,00

 

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Grădina Zoologică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

   

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          VIZAT DE LEGALITATE,

                            ing. Pavel Babeu                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

        Nr.   77

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./2 ex.

                                                                                   

                                              

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind modificarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Anexei 2 (Caiet de sarcini) la Contractul de delegare a gestiunii și ale Anexei 2 (Contractul de delegare a gestiunii) la HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 29/31.01.2011 privind înființarea S.C. Municipal Construct S.A.;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administrației publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ã R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 18 al Contractului de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodarești, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște (anexa 2 la HCL nr. 58/2011), după cum urmează:

”Art. 18 (1) Începând cu prima decontare lunară a prestațiilor efectuate Consiliului Local, operatorul de servicii publice constituie o garanție de bună execuție a contractului egală cu valoarea lucrărilor prestate în timp de o lună.

(2) Valoarea de referință pentru constituirea garanției de bună execuție a contractului se raportează la media lunară a perioadei anterioare ce s-a derulat din contract și se comunică de către beneficiar operatorului în luna ianuarie pentru anul calendaristic în curs.”

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 19 al Contractului de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodarești, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște (anexa 2 la HCL nr. 58/2011), după cum urmează:

”Art. 19 (1) Garanția de bună execuție a contractului se constituie prin rețineri lunare egale cu 2,5% din valoarea lunară facturată până la constituirea întregii garanții.

(2) În situația în care cuantumul garanției de bună execuție a contractului constituite este mai mare decât media lunară a perioadei anterioare ce s-a derulat din contract, beneficiarul va debloca diferența de sumă, aceasta urmând a fi pusă la dispoziția operatorului”.

Art. 3 Se aprobă ca dispozițiile cap. XII ”Cuantumul garanțiilor”, din caietul de sarcini, (anexa 2 la Contractul de delegare a gestiunii) să fie înlăturate, iar dispozițiile cap. V, pct. 5.2 ”Cuantumul garanțiilor datorate de operator” să se modifice și să fie identice cu dispozițiile art. 18 alin. 1 și alin. 2.

Art. 4 Începând cu data prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare îți încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, S.C. S.C. Municipal Construct S.A și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              VIZAT DE LEGALITATE,

                    ing. Pavel Babeu                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   78

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./3 ex.

                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 1 din data de 15.03.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr.  935/24.02.2016;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 15.03.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă anularea unui număr de 41 de repartiții, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartiția unui număr de 45 de locuințe disponibile din recuperări, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              VIZAT DE LEGALITATE,

                    ing. Pavel Babeu                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   79

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2016

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§Procesul Verbal nr. 1 din data de 22.03.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 949/24.02.2016;

§ Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 22.03.2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 3 contracte de închiriere până la data de 30.06.2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              VIZAT DE LEGALITATE,

                    ing. Pavel Babeu                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   80

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./2 ex.

 

                                                          

HOTĂRÂRE

privind modificarea  prin act aditional a  Contractului de comodat nr. 510/09.01.2013 privind darea în folosință gratuită către ASOCIAȚIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locația fostului Spital Mânăstirea Dealu

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere :

§ Adresa Asociației Valleriana înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 5685/24.02.2016, prin care solicită modificarea prin act aditional a Cap. III, pct. 3.3 din contractul de comodat nr. 510/09.01.2013, acordarea dreptului de realizare a lucrarilor impuse de legislatia in vigoare, precum si prelungirea termenului de finalizare a investitiei cu inca doi ani;

§ Raportul de specialitate privind modificarea  prin act aditional a  Contractului de comodat nr. 510/09.01.2013 privind darea în folosință gratuită către ASOCIAȚIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locația fostului Spital Mânăstirea Dealu;

§ Prevederile H.G. nr. 866/18.02.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile  art. 36, alin. 7, lit. “a” și art. 124 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba modificarea prin act aditional a Cap. III, pct. 3.3 din contractul de comodat nr. 510/09.01.2013 privind darea în folosință gratuită către ASOCIAȚIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locația fostului Spital Mânăstirea Dealu, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, precum si  prelungirea cu înca doi ani a termenului  stabilit  prin H.C.L. nr. 54/28.02.2014.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Actul Adițional nr. 1 la Contractul de comodat nr. 510/09.012013.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Asociația Valleriana și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              VIZAT DE LEGALITATE,

                    ing. Pavel Babeu                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.   81

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. S.S./2 ex.

                       

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgoviște în domeniul public al județului Dâmbovița a bunurilor imobile aferente fostului

Spital Municipal Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Adresa Consiliului Județean Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului sub nr. 8685/21.03.2016 prin care se solicit trecerea din domeniul public al municipiului Târgoviște în domeniul public al județeului Dâmbovița a bunurilor ce compun locațiile din str. Cooperației nr. 2 și Bdul. I.C.Brătianu nr. 4;

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind trecerea din domeniul public al municipiului Târoviște în domeniul public al județului Dâmbovița a bunurilor imobile aferente fostului Spital Municipal Târgoviște, situate în str. Cooperației nr. 2 (fosta Policlinică II Zonală Sud) și Bdul I.C.Brătianu nr. 4 (fosta secție Spital O.R.L.);

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 18/2016 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică

§ Prevederile HCL nr. 239/28.10.2010 referitoare la acordul de principiu pentru desființarea Spitalului Municipal Târgoviște și înființarea, prin reorganizarea acestuia, ca Secție externă a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 67/31.03.2015 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște a bunurilor imobile proprietate a Municipiului Târgoviște, aferente fostului Spital Municipal Târgoviște;

§ Procolul nr. 952/2011 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Târgoviște în  domeniul public al Județului Dâmbovița a bunurilor imobile aferente fostului Spital Municipal Târgoviște situate în strada Cooperației nr. 2 - fosta Policlinică II  Zonală sud și bulevardul IC Brătianu nr. 4 - fosta Secție Spital ORL, conform listei anexate.

Art. 2 Transmiterea bunurilor se va efectua pe bază de protocol.

Art. 3 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 239/28.10.2010 și HCL nr. 67/31.03.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     VIZAT DE LEGALITATE,

                              ing. Pavel Babeu                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

        Nr.  82

        Tgv. 31.03.2016     

  

                                                  

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de preluare din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 4200 mp și a clădirii în suprafață de 228 mp situate în bulevardul Regele Carol I, nr. 51,

în vederea construirii de locuințe A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de preluare din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 4200 mp situat în Bdul. Regele Carol I, nr. 51 în vederea construirii de locuințe A.N.L.;

§ Prevederile art. 9, alin 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 18/2016 pentru completarea art. 9;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște solicită preluarea din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, a terenului LOT 1 în suprafață de 4200 mp și a clădirii în suprafață de 228 mp, situate în Bdul. Regele Carol I, nr. 51, conform planului de amplasament anexat.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște pentru semnarea protocolului de predare - primire ce se va încheia între cele două părți după adoptarea hotărârii de transmitere în proprietate de către Consiliul Județean Dâmbovița.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.      

              

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           VIZAT DE LEGALITATE,

                       ing. Pavel Babeu                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

        Nr.   83

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./3 ex.

 

                                                       

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

a unui spatiu în suprafață utilă de 39 mp, cotă din bunul imobil

Spațiu stație hidrofor PT C din strada Revoluției nr. 8 B

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Adresa nr. 4215 din data de 11.02.2015 prin care Clubul Sportiv Municipal Târgoviște solicită preluarea spațiului de 39 mp, cotă a bunului imobil Spațiu stație hidrofor;

§ Adresa S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 8609/21.03.2016;

§ Raportul de specialitate Direcției Economice-Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște a unui spatiu în suprafață utilă de 39 mp cotă din bunul imobil Spațiu stație hidrofor PT C din strada Revoluției nr. 8 B;

§ Prevederile art. 861, alin. 3, art. 867 alin. 1 și art. 868 alin. 1 din Codul Civil;

§ Prevederile HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 153/29.05.2014 referitoare la darea în administrare a unei părți din imobilul ”Punct Termic C”, situat în Târgoviște, str. Revoluției, nr. 8 B către Clubul Sportiv Municipal Târgoviște

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de administrare către Clubul Sportiv Municipal Târgoviște asupra unui spațiu de 39 mp, cotă din bunul imobil Spațiu Stație hidrofor PT C, situat în strada Revoluției nr. 8 B, conform planului anexat.

Art. 2 Spațiul proprietate publică a Municipiului Târgoviște prevăzut la art.1, se va transmite prin Act Adițional la Protocolul nr. 14584/16.06.2014, în vederea extinderii activității clubului sportiv, prin amenajarea unei săli atletică grea.

Art. 3 Poziția 493 corespunzătoare imobilului Spațiu Stație hidrofor PT C și poziția 1860 corespunzătoare imobilului Punct termic PT C, înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014, se modifică după cum urmează:

- la poziția 493, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluției nr. 8 B, suprafața = 33 mp“

- la poziția 493, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.197“

- la poziția 1860, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Revoluției nr. 8 B, construcție din BCA, tip P, acoperiș terasă bitumată; suprafața construită = 264 mp“

- la poziția 1860, coloana 5 va avea următorul cuprins: “53.550“

Art. 4 Clubul Sportiv Municipal Târgoviște va înregistra unitar toată suprafața de 264 mp atribuită în Punctul termic PT C, cu valoarea aferentă de 53.550 lei.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014, se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              VIZAT DE LEGALITATE,

                     ing. Pavel Babeu                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

       Nr.   84

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./3 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unei suprafețe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu și zonei de protecție

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședinta ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Adresa Consiliul Județean Dâmbovița nr. 6199/16.03.2016;

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unei suprafețe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu și zonei de protecție;

§ Art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013;

§ Prevederile art. 221 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, pentru implementarea proiectului « Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720, DJ 720 B, DJ 711 ȘI DJ 101 B pe traseul Limită județ Prahova – Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani - Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – Limită județ Ilfov », din cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, a următoarelor bunuri imobile:

·      Strada Silviu Stănculescu, nr. inventar 1001606, valoare 667.800 lei, lungime 1.107 m, suprafață 8.075 mp (conform ultimelor măsurători), asfaltată, cod republican 1.3.7.2, pornește din Calea București până la hotarul municipiului DJ 711;

·      Teren aferent str. Silviu Stănculescu, nr. inventar 701457, valoare 882.000 lei, lungime 1.128 m, suprafață 17.075 mp (conform ultimelor măsurători), categoria DS Străzi - Ulițe.

Art. 2 Dreptul de administrare se transmite pentru perioada de sustenabilitate a proiectului, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv de la data semnării protocolului de transmitere în administrare, pe perioada implementării, precum și pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Art. 3. Începând cu data prezentei, HCL nr. 207/30.07.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Consiliul Județean Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              VIZAT DE LEGALITATE,

                    ing. Pavel Babeu                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   85

        Tgv. 31.03.2016      

   Red. D.I./3 ex.

                                                               

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 7,5 mp din str. Lt. Stancu Ion, nr. 2 E

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Adresa S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 7416/10.03.2016;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 7,5 mp din str. Lt. Stancu Ion, nr. 2 E;

§ Prevederile art. 12 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se acordă cu titlu gratuit în favoarea SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște, exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 7,5 mp din strada Lt. Stancu Ion, nr. 2 E, necesar lucrării “Extindere rețea electrică pentru racordare spații comerciale - utilizator STE&CO IMOBILIAR S.R.L., conform documentației anexate.

Art. 2. SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște va exercita dreptul de uz și servitute asupra terenului, pe toată durata de existență a capacității energetice.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.      

              

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                      ing. Pavel Babeu                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   86

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./3 ex.

                                                                           

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște din str. Gimnaziului și Calea Ialomiței

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Adresa S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 5398/22.02.2016;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște din str. Gimnaziului și Calea Ialomiței;

§ Prevederile art. 12 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se acordă cu titlu gratuit în favoarea SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște, exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 17 mp din strada Gimnaziului, necesar amplasării unui post de transformare în anvelopă de beton PTAB 20/0,4 KV - 400 KVA, conform documentației anexate.

Art. 2 Se acordă cu titlu gratuit în favoarea SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște, exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 530 mp din strada Gimnaziului și Calea Ialomiței, pentru instalarea unui cablu electric subteran și fibră optică LES 20 KV, în lungime de 1051 metri, conform documentației anexate.

Art. 3. SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște va exercita dreptul de uz și servitute asupra terenului, pe toată durata de existență a capacității energetice.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.       

              

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             VIZAT DE LEGALITATE,

                      ing. Pavel Babeu                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

         Nr.   87

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./3 ex.

                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 2 mp din str. Căpitan Ion Constantinescu, nr. 4

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Adresa S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 8716/22.03.2016;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 2 mp din str. Căpitan Ion Constantinescu, nr. 4;

§ Prevederile art. 12 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se acordă cu titlu gratuit în favoarea SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște, exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 2 mp din strada str. Căpitan Ion Constantinescu, nr. 4, necesar lucrării “Extindere rețea electrică pentru racordare locuință - utilizator Sitaru Irina Olivia, conform documentației anexate.

Art. 2. SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște va exercita dreptul de uz și servitute asupra terenului, pe toată durata de existență a capacității energetice.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.      

              

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             VIZAT DE LEGALITATE,

                      ing. Pavel Babeu                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   88

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./3 ex.

                             

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 210 mp din str. Aleea Sinaia, nr. 4

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Adresa S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 9143/25.03.2016;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 210 mp din str. Aleea Sinaia, nr. 4;

§ Prevederile art. 12 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se acordă cu titlu gratuit în favoarea SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște, exercitarea dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 210 mp din strada str. Aleea Sinaia, nr. 4, necesar lucrării “Extindere rețea electrică pentru racordare hală de producție patiserie-utilizator MIRU MIR S.R.L., conform documentației anexate.

Art. 2. SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA – SDEE Târgoviște va exercita dreptul de uz și servitute asupra terenului, pe toată durata de existență a capacității energetice.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.      

              

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             VIZAT DE LEGALITATE,

                        ing. Pavel Babeu                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   89

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./3 ex.                             

                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște  a unui bun imobil

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unui bun imobil;

§ Prevederile art. 863, lit. “e” și art. 866 din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil - Teren Strada Laminorului zona CORINT, cu următoarele  date de identificare: număr inventar 70001161, categoria de folosință CAT - Alte terenuri; cvartal 95, parcela 30, suprafața = 1.087 mp conform fișei anexată; valoare de inventar 76.090 lei.

Art. 2. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 157/2014  se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             VIZAT DE LEGALITATE,

                      ing. Pavel Babeu                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   90

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 861, art. 863 lit. e)  si lit. f) și art. 866 din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște, a bunurilor cu datele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu bunurile incluse în domeniul public, conform art.1.

Art. 3 Poziția 2559 corespunzătoare imobilului Teren Bulevardul Libertății Cinemascop, poziția 1768 corespunzătoare imobilului Clădire Școala numărul 7 Priseaca și poziția 2953 corespunzătoare imobilului Teren Catedrala Eroilor - Bulevardul I.C.Brătianu nr. 57, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, se modifică după cum urmează:

·      la poziția 2559 din HCL nr. 156/2014, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CPC - parcări; cvartal 16-94; parcela 30; între proprietate consiliul județean - blocurile A - Cinemascop; suprafața = 3.211 mp“;

·      la poziția 2559 din HCL nr. 156/2014, coloana 5 va avea următorul cuprins: “963.300“;

·      la poziția 1768 din HCL nr. 156/2014, corespunzătoare poziției 703 din HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire Școala numărul 7 Priseaca“;

·      la poziția 1768 din HCL nr. 156/2014, corespunzătoare poziției 703 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Crângului nr. 72, cartier Priseaca; construcție din caramidă tip P, învelitoare din tablă ondulată multistrat tip țiglă, tâmplărie din termopan; 8 încăperi, 4 grupuri sanitare, 4 holuri de acces; suprafață clădire = 255 mp din care clădire existentă  194 mp și extindere la clădire 61 mp; anexă magazie 61 mp; suprafața totală = 316 mp“;

·      la poziția 1768 din HCL nr. 156/2014, corespunzătoare poziției 703 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “698.073“;

·      la poziția 2953 din HCL nr. 156/2014, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL nr. 21/26.01.2016; Carte funciară nr. 82753, număr cadastral 82753“.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Se aprobă darea în administrare către Direcția de Administrarea Patrimoniului Public și Privat a  bunurilor ce corespund pozițiilor 2966, 2967, 2968, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Contractul de comodat nr. 15816/28.06.2013 încheiat între Municipiul Targoviste și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, se modifică prin act adițional, în sensul actualizării datelor privind poziția 1768 din inventar - Clădire Școala numărul 7 Priseaca și completarea listei bunurilor transmise cu  poziția 2969 - Gard împrejmuire, prevăzută în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                     

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             VIZAT DE LEGALITATE,

                      ing. Pavel Babeu                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

        Nr.   91

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 6,48 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 13)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 6,48 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 13);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 6,48 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 13).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Moțoc Honorius

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             VIZAT DE LEGALITATE,

                      ing. Pavel Babeu                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   92

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 14)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 14);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 14).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Moțoc Honorius

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             VIZAT DE LEGALITATE,

                      ing. Pavel Babeu                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

       

 

  Nr.   93

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,58 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 16)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 5,58 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 16);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 5,58 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 16).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Moțoc Honorius

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             VIZAT DE LEGALITATE,

                      ing. Pavel Babeu                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   94

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./2 ex.

                                        

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,25 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 35)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 5,25 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 35);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 5,25 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 35).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Moțoc Honorius

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             VIZAT DE LEGALITATE,

                      ing. Pavel Babeu                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   95

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./2 ex.

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 48)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 48);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 48).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Moțoc Honorius

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             VIZAT DE LEGALITATE,

                      ing. Pavel Babeu                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   96

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. U.M./2 ex.

                                                             

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 16,56 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață de 16,56 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției.

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 16,56 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției destinat activității de comerț cu produse alimentare și nealimentare, conform planului de amplasament anexat.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Moțoc Honorius

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 150 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.   

                              

                              

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           VIZAT DE LEGALITATE,

                            ing. Pavel Babeu                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.   97

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul de Impozite și Taxe Locale prin care se propune modificarea HCL nr. 31/05.02.2016 referioare la adoptarea procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015;

§ Prevederile art. 456, alin. 2 și ale art. 464, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

§ Prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile OUG nr. 8/2016  referitoare la unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind aprobarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2016;

§ Prevederile HCL nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b , alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă prorogarea termenului de depunere a cererilor și a documentelor justificative prevăzute la art. 2 din anexele 1, 2 și 10 ale HCL nr. 31/05.02.2016 de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 31/05.02.2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică -  Serviciul de Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

                                                                                                                                    

                              

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           VIZAT DE LEGALITATE,

                         ing. Pavel Babeu                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

        Nr.   98

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Târgoviște pe anul 2016

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedinta ordinară astăzi, 31.03.2016, având în vedere :

§  Adresa Arhiepiscopiei Târgoviște nr. 9445/29.03.2016;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 9476/29.03.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016;

§  OMFP 1661Bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de catre institutiile publice;

§  Prevederile H.G. nr. 1470/2002 referitoare la aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

   Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2016 după cum urmează :

 I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 236 mii lei, prin:

·     majorarea cu suma de 233 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.32 "Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți".

·     majorarea cu suma de 3 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.01-" Donații si sponsorizări".

  II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 236  mii lei, prin:

·     Majorarea cu suma de 236 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asigurari si asistenta sociala“, din care pe titluri:

-       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii cu suma de 236 mii lei.

Art. 2 Bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

            Bugetul general consolidat al municipiului Târgoviște pe anul 2016 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

            Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite în anul 2016 este redată în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Punctul 1 al art. 7 din HCL nr. 11/26.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016 se modifică după cum urmează:

1.     Sprijinirea activității unităților de cult 1.050 mii lei (250 mii lei cheltuieli cu încălzirea unităților de cult din municipiu; 750 mii lei sprijin financiar Arhiepiscopiei Târgoviște pentru completarea fondurilor proprii unităților de cult cu destinațiile prevăzute de art. 4, alin. 2 din H.G. nr. 1470/2002, republicată; 50 mii lei pentru organizarea Sărbătorii Sf. Nifon).

Art. 4 Prevederile H.C.L. nr. 11/26.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016 se modifică în mod corespunzător.

      Art. 5  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                              

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                            ing. Pavel Babeu                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

        Nr.   99

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind respingerea de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște

 a achiziționării de servicii juridice

de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi 31.03.2016, având în vedere:

§ Adresa nr. 11101/16.03.2016 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 8493 din data de 18.03.2016;

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§ Dispozițiile art. I din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3 lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Nu se aprobă achiziționarea, în anul 2016, de către S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. a serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                              

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                            ing. Pavel Babeu                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        Nr.   100

        Tgv. 31.03.2016     

   Red. D.I./2 ex.