61. Hotarâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2014

62. Hotarâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2014

63. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

64. Hotarâre privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 7- 11 aprilie 2014

65. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

66. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 77/2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Sistematizarea terenului şi realizarea drumurilor - Zona Sagricom - Cartier locuinţe credit ipotecar - Târgovişte»

67. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 243/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste – Corp C”

68. Hotarâre   privind modificarea HCL nr. 244/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Punct Termic”

69. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 259/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit Nr. 8-Targoviste”

70. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 261/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Spiru Haret – Targoviste

71. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 262/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Colegiul National Constantin Cantacuzino – Targoviste

72. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 263/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu – Targoviste

73. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 264/2013 referitoare la aprobarea studiului de    fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul nr. 2 Voievodul Mircea Targoviste”

74. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 266/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Şcoala nr. 9 Grigore Alexandrescu - Târgovişte”

75. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 267/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul Nr. 3 Ion Heliade Radulescu”

76. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 268/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul Nr. 4 Constantin Brancoveanu”

77. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 269/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 A, B-dul Eroilor, nr. 11 ”

78. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 270/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 B, B-dul Eroilor, nr. 11 ”

79. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 274/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A2, str. Lăzărică Petrescu, nr. 1 ”

80. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 277/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C2, str. Soroca, nr. 2 ”

81. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 281/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B01, str. C-tin Brancoveanu”

 

82. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 286/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 1, sc. A şi B, str. Laminorului, nr. 16 ”

83. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 335/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Scoala nr. 12, str. I.E.Florescu, nr. 8”

84. Hotarâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice în anul 2014

85. Hotarâre privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local a sumei de 632.781,38 lei pentru remedierea lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, participante la Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice, conform O.U.G. nr. 18/2009, aflate în diferite stadii de execuţie lucrări

86. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgovisteprecum si a cheltuielilor legate de proiect

87. Hotarâre privind modificarea HCL 168/28.07.2011 referitoare la aprobarea  documentatiei tehnico-economice aferentă proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste

88. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 8 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

89. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.500 lei Clubului Sportiv Rizea Wushu

90. Hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de către Direcţia de Salubritate

91. Hotarâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2013 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

92. Hotarâre privind aprobarea asocierii/parteneriatului dintre Palatul Copiilor Târgoviste, Inspectoratul Scolar Judetean si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste

93. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢII ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI EXTINDERE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ”, Târgoviste, Calea Domnească, nr. 179, beneficiar S.C. 2000 IMPEX SRL pentru S.C. ALEXO GARDEN S.R.L.

94. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”, Târgoviste, Calea Domnească, nr. 98, beneficiar PALAS MARIA

95. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ COLECTIVĂ P+3”, Târgoviste, Calea Bucureşti, nr. 3 A, beneficiari STOICA DORINA şi BREZEAN OVIDIU

96. Hotarâre privind transferul cu titlu gratuit a unui activ corporal către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

97. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 24.03.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

98. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaş

99. Hotarâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil - spaţiu adiacent Bloc O1 şi darea acestuia în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

100. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 2,2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II, modul nr. 32

101. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 11 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu - adiacent proprietăţii bl. 153 A, ap. 1

102. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 32 de terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte

103. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui imobil în suprafaţă de 37 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi - adiacent bl. O 1, sc. D

104. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului administratorului special la S.C. TERMICA S.A.       

105. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 331/2013 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea dlui.  BEJU EDUARD IONUT în functia de

director general interimar la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi 17.03.2014, având în vedere:

§    Demisia dlui. Pană Cătălin din functia de director al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviste cu nr. 4832 din data de 21 februarie 2014;

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviste prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind numirea directorului general interimar la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte;

§   Prevederile art. 17, alin. 2 din Actul Constitutiv al societătii;

§   Prevederile OUG nr. 109/2011 referitoare la guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a”,  alin. 3 lit. „c”  si art. 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 20.03.2014 se ia act de demisia dlui. Pană Cătălin din functia de director general al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte.

Art. 2 Începând cu data de 20.03.2014 se desemnează domnul BEJU EDUARD IONUT posesor al C.I., seria …., nr. ……….., CNP …………………. în funcţia de director general interimar la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, dl. Beju Eduard Ionut şi, pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   61

          Tgv. 17.03.2014

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

           H O T A R A R E

                 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

                al Municipiului Targoviste pentru anul 2014

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 17.03.2014 , având în vedere:

-        Adresa Administraţiei  Judeţene a Finanţelor Publice  nr. 31876/10.03.2014;

-        Raportul Directiei economice nr. 31876/10.03.2014;

-        Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” şi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata;

-        In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicată, adoptă următoarea

 

           HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2014 după cum urmează:

·        majorarea veniturilor totale cu suma de 981 mii lei, prin majorarea cu aceeaşi sumă a prevederilor la indicatorul 11.02.02 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti".

·        majorarea cheltuielilor totale cu suma de 981 mii lei, prin majorarea cu aceeaşi sumă a prevederilor bugetare la capitolul 65.02 Învăţământ , titlul Cheltuieli de personal.

Art. 2 Defalcarea pe subcapitole, articole şi alineate de cheltuieli precum şi repartizarea pe trimestre a sumelor prevazute în  bugetele mentionate la art. 1, art. 2 şi art. 3 se face de catre ordonatorul principal de credite.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   62

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată, astăzi, 28.03.2014, avand in vedere:

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2013 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.;

§ Prevederile HCL nr. 246/24.09.2012 referitoare la implementarea guvernantei corporative la societătile comerciale la care municipiul Târgoviste este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;

§ Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 17, lit. o si art. 18, alin. 4, primul alineat din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.,

§ Prevederile art. 29, alin. 5 din OUG nr. 19/2011 referitoare la guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se mandatează reprezentantul Municipiului Târgoviste să convoace  Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., în data de 29.04.2014, ora 1000, la sediul S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie ai societătii.

2.Înstiintarea S.C. Fox Management Consultants de situatia nou creată ca urmare a aplicării punctului 1 pentru a demara procedura de recrutare a candidaturilor pentru functia de administratori.

 

Art. 2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 29.04.2014 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   63

          Tgv. 28.03.2014

 

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa nr. 1 la HCL nr. 63/28.03.2014

Consiliul Local                                                                                                                      

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare din data 29.04.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 19.04.2014 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

 

1. revoce actualii membri ai Consiliului de Administratie ai societătii

 

 

Pentru  _____X_____     Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

 

1.        Să mandateze Directorul General al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. înstiinteze S.C. Fox Management Consultants de situatia nou creată ca urmare a aplicării punctului 1 din mandat pentru a demara procedura de recrutare a candidaturilor pentru functia de administratori.

 

 

Pentru  ____X______     Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                dr. Ion Dobândă                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 7- 11 aprilie 2014

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 6467 din data de 13.03.2014 întocmit de Direcţia Grădina Zoologică Târgovişte privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 7-11 aprilie 2014;

§ Prevederile Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 3818/2013 referitoare la structura anului scolar 2013-2014;

§ Conventia de colaborare nr. 200/2014 încheiată între Grădina Zoologică Târgoviste si Asociatia Zibo Help;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Se aprobă intrarea gratuită a elevilor din judeţul Dâmboviţa şi a însoţitorilor acestora (profesori, învăţători, educatori) la Grădina Zoologică Târgovişte, în perioada 7-11 aprilie 2014, în cadrul acţiunii şcolare "Să ştii mai multe, să fii mai bun!", urmând ca părinţii însoţitori să plătească un preţ al biletului de 4 lei.

Art. 2 Se aprobă intrarea gratuită a elevilor şi a însoţitorilor acestora (profesori, învăţători, educatori) la Grădina Zoologică Târgovişte, în data de 9 aprilie 2014, în cadrul acţiunii „Săptămâna familiei, săptămâna fară TV”, urmând ca părinţii însoţitori să plătească un preţ al biletului de 4 lei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Grădina Zoologică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

          Nr.   64

          Tgv. 28.03.2014

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, avand in vedere:

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2013 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§ Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 17.04.2014 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.  65

          Tgv. 28.03.2014

      

 

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa nr. 1 la HCL nr.  65/28.03.2014

Consiliul Local                                                                                                                      

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 17.04.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 07.04.2014 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

 

1.     Să aprobe termenii si conditiile contractului încheiat de societate cu auditorul financiar, anexă la prezentul mandat

 

 

Pentru  _____X______               Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

 

2.    Să aprobe prelungirea pentru o perioadă de 2 (doi) ani a mandatului auditorului financiar al societătii – BDO Audit S.R.L.  în vederea auditării situatiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2013 si 31.12.2014

 

 

 

Pentru  ____X_______               Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                dr. Ion Dobândă                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 77/2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Sistematizarea terenului şi realizarea drumurilor - Zona Sagricom - Cartier locuinţe credit ipotecar - Târgovişte»

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune modificarea HCL nr. 77/2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ”Sistematizarea terenului şi realizarea drumurilor - Zona Sagricom - Cartier locuinţe credit ipotecar – Târgovişte” ;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare ;

§  Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§  Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§  Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 371/2006 privind includerea unor bunuri imobile în proprietatea publică a Municipiului Târgovişte şi administrarea D.A.P.P.P. ;

§   Prevederile HCL nr. 77/2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Sistematizarea terenului şi realizarea drumurilor - Zona Sagricom - Cartier locuinţe credit ipotecar – Târgovişte;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 77/2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Sistematizarea terenului şi realizarea drumurilor - Zona Sagricom - Cartier locuinţe credit ipotecar - Târgovişte», astfel :

            Se modifică  indicatorii economici prevăzuţi la art. 1 al H.C.L. nr. 77/2010, conform cursului valutar din data de 14.03.2014 (curs valutar 4.5097 lei/ 1 euro):

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori exclusiv TVA)

 

   -Valoare investitie:    1.732.634,00  lei, din care

   -Valoare C+M:          1.503.949,00  lei

Art. 2 al HCL 77/2010 va avea următorul cuprins:

Sursele de finanțare ale proiectului sunt: credit furnizor, bugetul local și alte surse atrase.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 77/2010 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

         Nr.   66

         Tgv. 28.03.2014

 

 

HOTĂRÂRE

  privind modificarea HCL nr. 243/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

“Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste –

Corp C”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 243/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Corp C”

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările si completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile HCL nr. 243/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Corp C”

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste – Corp C”, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 243/2013, după cum urmează:

              

       INDICATORI TEHNICI:

 

Centrala  va fi amplasata in incinta Primariei Municipiului Targoviste – Corp C, intr-o incapere amenajata la demisolul cladirii, unde urmeaza sa fie montate cazanele, echipamentele si instalatiile acestora.

Centrala termica va fi echipata cu doua cazane murale, de perete, in care va fi preparat agentul termic – apa calda

Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon.

Cazanele vor avea puterea termica nominala P = 2x90kW = 180kW.    

      

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 243/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.  67

   Tgv. 28.03.2014

 

  

 

HOTĂRÂRE

   privind modificarea HCL nr. 244/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Punct Termic”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 244/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Punct Termic”

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§  Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§  Prevederile HCL nr. 244/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Punct Termic”

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Punct Termic” prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 244/2013, după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

Centrala va fi amplasata in incinta Primariei Municipiului Targoviste – Impozite si Taxe – Punct Termic, intr-o incapere special amenajata in interiorul cladirii.

Obiectivul va fi echipat cu o centrala termica murala de perete in care va fi preparat atat agentul termic, cat si apa calda pentru consumul menajer.

Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon.

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul a doua schimbatoare de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 10 litri fiecare

Centrala termica va avea puterea termica nominala P = 45kW.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 244/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   68

   Tgv.28.03.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 259/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului

Gradinita cu program prelungit Nr. 8-Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 259/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Gradinita cu program prelungit Nr. 8-Targoviste”

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§  Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§  Prevederile HCL nr. 259/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit Nr. 8-Targoviste”;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea                                              

                                         

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a Gradinitei cu program prelungit Nr. 8-Targoviste”, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 259/2013, după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

Centrala termica se va monta intr-o incapere special amenajata in interiorul gradinitei, conform cerintelor Normativelor I13-2002, NTPEE01-2008 si P118/2-2013.

Centrala termica va fi dotata cu doua cazane de pardoseala cu tiraj fortat, in condensatie, avand o putere P=2x280 KW.

Pentru asigurarea continuitatii functionarii instalatiei se vor monta doua pompe pentru incalzire (una activa si una de rezerva). Pentru protectia instalatiei la suprapresiune se vor monta doua vase de expansiune cu capacitatea de 500 l iar pentru dedurizarea apei de adaos se va monta un dedurizator.

Pentru prepararea apei calde menajere se vor monta trei boilere cu capacitate de 500 l si puterea termica P=3x45 KW.

              Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 259/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   69

   Tgv. 28.03.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 261/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Spiru Haret – Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 261/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Spiru Haret – Targoviste”;

§       Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 261/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Spiru Haret – Targoviste”;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Spiru Haret – Targoviste”, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 261/2013, după cum urmează:

 

                  INDICATORI TEHNICI:

 

Centrala  termica va fi amplasata intr-un container prefabricat, amplasat langa cladire si va deservi corpul principal al liceului si sala de sport.

                  Agentul termic apa calda, se va prepara cu ajutorul a doua cazane, avand P=280 KW, utilizand gaze naturale. Cazanele vor fi montate pe pardoseala.

                  Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui schimbator de caldura in placi.

              Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 261/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

    Nr.   70

   Tgv. 28.03.2014

  

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 262/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul

Dotare cu centrala termica proprie

pentru Colegiul National Constantin Cantacuzino – Targoviste

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 262/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Colegiul National Constantin Cantacuzino – Targoviste”;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§  Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§  Prevederile HCL nr. 262/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Colegiul National Constantin Cantacuzino – Targoviste”;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie pentru Colegiul National Constantin Cantacuzino – Targoviste, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 262/2013, după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

Centrala termica va fi dotata cu trei cazane de pardoseala cu tiraj fortat, in condensatie, avand o putere P=3x280 KW.

Pentru asigurarea continuitatii functionarii instalatiei se vor monta doua pompe pentru incalzire (una activa si una de rezerva). Pentru protectia instalatiei la suprapresiune se vor monta doua vase de expansiune cu capacitatea de 500 l iar pentru dedurizarea apei de adaos se va monta un dedurizator.

Pentru prepararea apei calde menajere se va monta un boiler cu capacitate de 500 l si puterea termica P=45 KW.

              Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 262/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   71

   Tgv. 28.03.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 263/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu – Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 263/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu – Targoviste”;

§       Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile HCL nr. 263/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu – Targoviste”;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu – Targoviste”, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 263/2013, după cum urmează:

 

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

  Agentul  termic se va prepara cu ajutorul a trei cazane de pardoseala  avand puterea de  280 kw/fiecare. Pompele  de circulatie  vor fi cu turatie variabila. Evacuarea gazelor arse se va realiza individual cu cosuri de inox. Se va monta un dedurizator apa adaus. Tabloul electric de forta si automatizare va indeplini normativele in vigoare.

  Prepararea apei calde se va realiza cu ajutorul unui boiler de 500 litri.

 

               Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 263/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

   

   Nr.   72

   Tgv. 28.03.2014

  

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 264/2013 referitoare la aprobarea studiului de    fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului

Liceul nr. 2 Voievodul Mircea Targoviste”

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 264/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul nr. 2 Voievodul Mircea Targoviste Targoviste”;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/Tu2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§  Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§  Prevederile HCL nr. 264/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul nr. 2 Voievodul Mircea Targoviste Targoviste”;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul nr. 2 Voievodul Mircea Targoviste” prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 264/2013, după cum urmează:

 

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

Se va realiza incalzirea individuala a cladirilor cu centrala termica proprie, astfel :

-           Corp Scoala A  se va realiza un punct termic nou intr-un container in exterior special amenajat, unde se vor monta doua cazane de putere 280 kw fiecare, cu functionare in condensatie pe combustibil gazos cu evacuare individuala prin cos inox, cu pompa circulatie cazan cu turatie variabila, pompa circulatie incalzire dubla, una activa si una de rezerva. Se va monta un dedurizator pentru apa de adaus.

-           Corp Internat - intr-o camera special amenajata la parterul cladirii, se va monta o centrala termica cu puterea de 280 kw fiecare, cu functionare in condensatie pe combustibil gazos cu evacuare individuala prin cos inox, cu pompa circulatie cazan cu turatie variabila, pompa circulatie incalzire dubla, una activa si una de rezerva. Se va monta un dedurizator pentru apa de adaus. Prepararea apei calde se va face cu ajutorul a doua boilere cu capacitate de 500 litri fiecare.

-           Corp Cantina- intr-o incapere special amenajata, cazan cu puterea de 280kw fiecare, cu functionare in condensatie pe combustibil gazos cu evacuare individuala prin cos inox, cu pompa circulatie cazan cu turatie variabila, pompa circulatie incalzire dubla, una activa si una de rezerva. Se va monta un dedurizator pentru apa de adaus, apa calda se va realiza cu un boiler de 500 litri.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 264/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       Nr.   73

       Tgv. 28.03.2014

  

 

HOTĂRÂRE

   privind modificarea HCL nr. 266/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Şcoala nr. 9 Grigore Alexandrescu - Târgovişte”

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 266/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Şcoala nr. 9 Grigore Alexandrescu - Târgovişte”;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§  Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§  Prevederile HCL nr. 266/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Şcoala nr. 9 Grigore Alexandrescu - Târgovişte”;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Şcoala nr. 9 Grigore Alexandrescu - Târgovişte”,  prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 264/2013, după cum urmează:

 

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

   Centrala termica va fi amplasata in interiorul scolii, in fostul birou al directorului. Incaperea va fi amenajata conform normativelor si proiectului avizat.

Agentul termic se va prepara cu ajutorul a doua cazane de pardoseala cu puterea de 240 kw/fiecare, cu functionare in condensatie evacuare gaze arse individual pana la acoperisul cladirii cu cos de inox. Pompa circulattie cazan cu turatie variabila. Se va monta un dedurizator pentru apa de adaus .

Prepararea apei calde se va realiza cu ajutorul unui boiler de capacitate 500 litri bivalent.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 266/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

      Nr.   74

      Tgv. 28.03.2014

                                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 267/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul Nr. 3 Ion Heliade Radulescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 267/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Liceul Nr. 3 Ion Heliade Radulescu”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§ Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§ Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 267/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Liceul Nr. 3 Ion Heliade Radulescu”;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul Nr. 3 Ion Heliade Radulescu, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 267/2013, după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

- Centrala termica va fi amplasata in camera cu functiunea “Punct termic”, spatiu ce se propune a se amenaja corespunzator.

   Se vor instala trei cazane avand puterile de 280 kw fiecare, cu functionare in condensatie si combustibil gaz metan. Pompele de circulatie de pe circuitul cazanelor vor fi cu turatie variabila.

 - Prepararea apei calde pentru consum menajer se face centralizat, prin boiler vertical cu acumulare, cu serpentina avand capacitatea de 500 litri.

   - Se va monta un dedurizator pentru apa de adaos. Evacuarea gazelor de ardere se va realiza individual pentru fiecare cazan prin cosuri de inox pana la partea    superioara a cladirii. Tabloul electric forta si automatizare va fi realizat conform normativelor in vigoare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 267/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

  Nr.  75

  Tgv. 28.03.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 268/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul Nr. 4 Constantin Brancoveanu”

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 268/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul Nr. 4 Constantin Brancoveanu”;

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§ Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 268/2013 referitoare la modificarea HCL nr. 268/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului Liceul Nr. 4 Constantin Brancoveanu”;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Liceul Nr. 4 Constantin Brancoveanu, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 268/2013, după cum urmează:

 

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

Centrala  va fi  amplasata in camera cu functiunea “Punct termic”, spatiu ce se propune a se amenaja corespunzator.

Se vor monta trei cazane avand puterile 280kw/fiecare, cu functionare in condensatie, combustibil gaz metan. Evacuarea gazelor arse se va realiza individual prin cos inox. Se va monta o statie de dedurizare cu apa adaos. Tabloul de forta si automatizare va fi realizat conform normativelor in vigoare. Pompe circulatie cazan vor fi cu turatie variabila.

Se va renunta la la sistemul de distribuire a apei calde menajere.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 268/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

  Nr.   76

  Tgv. 28.03.2014

 

                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 269/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 A, B-dul Eroilor, nr. 11 ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 269/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 A, B-dul Eroilor, nr. 11”;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 269/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 A, B-dul Eroilor, nr. 11”;

§        Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 A, B-dul Eroilor, nr. 11”, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 269/2013, după cum urmează:

 

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

 

Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se propun a se amplasa in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu amplasat la etajul I al blocului.

  Centrala termica va fi echipata cu  doua cazane murale identice, cu functionare in condensatie, cu combustibil gaz metan, cu  tiraj fortat. Cazanele de incalzire functioneaza in cascada.

  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon.

  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul a doua schimbatoare de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 800 litri fiecare, montate in camera centralei termice.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 269/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

  Nr.   77

  Tgv. 28.03.2014

 

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 270/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 B, B-dul Eroilor, nr. 11 ”

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 270/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 B, B-dul Eroilor, nr. 11”;

§       Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 270/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 B, B-dul Eroilor, nr. 11”;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 B, B-dul Eroilor, nr. 11”, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 270/2013, după cum urmează:

 

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

 

Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se propun a se amplasa in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu amplasat la etajul I al blocului.

          Centrala termica va fi echipata cu  doua cazane murale identice, cu functionare in condensatie, cu combustibil gaz metan, cu tiraj fortat. Cazanele de incalzire functioneaza in cascada.

          Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon.

          Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul a doua schimbatoare de caldura tip boiler, aceseta avand capacitatea de V = 800 litri fiecare, montate in camera centralei termice.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 270/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

  Nr.   78

  Tgv. 28.03.2014

                                              

                                                       

                                                                      HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 274/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A2, str. Lăzărică Petrescu, nr. 1 ”

 

                Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 274/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A2, str. Lăzărică Petrescu, nr. 1”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§ Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§ Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 274/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A2, str. Lăzărică Petrescu, nr. 1”;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A2, str. Lăzărică Petrescu, nr. 1”, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 274/2013, după cum urmează:

 

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

Centrala termica se propune a se amplasa la parterul blocului.

Agentul termic apa calda se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie, avand  P= 110 KW, utilizand gaze naturale;

Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul a doua schimbatoare de caldura tip boiler cu serpentina avand capacitatea de 500 l fiecare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 274/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste

 

  Nr.   79

  Tgv. 28.03.2014

 

                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 277/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C2, str. Soroca, nr. 2 ”

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 277/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C2, str. Soroca, nr. 2 ”;

§       Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 277/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C2, str. Soroca, nr. 2 ”;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C2, str. Soroca, nr. 2 ” prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 277/2013, după cum urmează:

 

 

INDICATORI TEHNICI:

 

 

          Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se propun a se amplasa in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu amplasat la parterul blocului.

          Centrala termica va fi echipata cu doua cazane murale identice, avand puterea termica maxima Q = 104.9kw, fiecare, cu functionare in condensatie, combustibil gaz metan. Acestea fuctioneaza cu tiraj fortat si camera de ardere etansa.

          Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbón.

          Prepararea apei calde pentru consum menajer se face cu ajutorul unui boiler cu serpentina si stocator de 1000 l.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 277/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

  Nr.   80

  Tgv. 28.03.2014

   

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 281/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul  „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B01, str. C-tin Brancoveanu”

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 281/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B01 str. C-tin Brancoveanu”;

§       Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 281/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B01 str. C-tin Brancoveanu”;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B01 str. C-tin Brancoveanu”, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 281/2013, după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

Centrala termica se propune a se amplasa la demisolul blocului.

  Agentul termic apa calda se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie avand  P= 110 KW, utilizand gaze naturale.

  Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul a doua acumulatoare de apa calda cu capacitatea de 500 l fiecare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 281/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

  Nr.   81

  Tgv. 28.03.2014

 

                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 286/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului

Camin nr. 1, sc. A şi B, str. Laminorului, nr. 16 ”

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 286/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 1, sc. A şi B, str, Laminorului, nr. 16”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§ Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§ Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile HCL nr. 286/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 1, sc. A şi B, str, Laminorului, nr. 16”;

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 1, sc. A şi B, str, Laminorului, nr. 16”, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 286/2013, după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

     Centralele termice se vor amplasa in fata caminului, intr.-un container special amenajat.

     Agentul termic apa calda, se va prepara cu ajutorul a doua centrale termice in condensatie, avand P=160kW, utiliznd gaze naturale

      Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui schimbator de caldura  tip boiler cu serpentina cu capacitatea de 1500 l.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 286/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   82

   Tgv. 28.03.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 335/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Scoala nr. 12, str. I.E.Florescu, nr. 8”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 335/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Școala nr. 12, str. I.E.Florescu, nr. 8”

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile HCL nr. 321/17.10.2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziționarea unor centrale termice individuale pentru unele unități școlare;

§      Prevederile HCL nr. 335/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Școala nr. 12, str. I.E.Florescu, nr. 8”;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Școala nr. 12, str. I.E. Florescu, nr. 8”, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 335/2013, după cum urmează:

 

 

               INDICATORI TEHNICI:

 

Centrala  va fi amplasata in incinta scolii.

  In  scopul asigurarii agentului termic destinat incalzirii spatiilor si a apei calde de consum menajer se propune montajul a patru cazane murale, ce functioneaza in condensare, cu combustibil gaz metan, tiraj fortat si camera de ardere etansa. Cazanele de incalzire vor functiona in cascada si vor fi prevazute cu accesorii de automatizare.

  Prepararea apei calde se va realiza cu ajutorul unui schimbator de caldura tip boiler cu serpentina,  cu capacitate de 500 l.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 335/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

   Nr.   83

   Tgv. 28.03.2014

                                                                                                                      

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice în anul 2014

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Compartiment Energetic, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice în anul 2014;

§  Prevederile art. 19, lit. „b” şi art. 29 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Normei metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice;

§  Programul operational regional 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor –poli urbani de crestere, domeniul de interventie 1.2 Spijinirea investitiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuinte”;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă  Lista blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice în anul 2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului, conform O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice, sunt:

v   50% fonduri de la bugetul de stat;

v   30% fonduri de la bugetul local;

v   20% fonduri ale Asociaţiilor de Proprietari

si conform Programului operational regional 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor –poli urbani de crestere, domeniul de interventie 1.2 Spijinirea investitiilor în eficienta energetică a blocurilor de locuinte, sunt:

v   60% din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene si alocatii de la bugetul de stat

v   40% din fonduri aprobate anual cu această destinatie în bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite, precum si din fondul de reparatii al asociatiilor de proprietari si/sau din alte surse legal constituite.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

         Nr.   84

          Tgv. 28.03.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local a sumei de 632.781,38 lei pentru remedierea lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, participante la Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice, conform O.U.G. nr. 18/2009, aflate în diferite stadii de execuţie lucrări

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, avand în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind asigurarea cofinanţării de la bugetul local a sumei de 632.781,38 lei pentru remedierea lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, participante la Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice, conform O.U.G. nr. 18/2009, aflate în diferite stadii de execuţie lucrări;

§ Prevederile O.U.G nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetic la utilizatorii finali şi serviciile energetic;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se aprobă asigurarea de la bugetul local a sumei de 632.781,38 lei (conform Anexei nr. 1) reprezentând diferenţa dintre valoarea totală a remedierilor stabilite de proiectanţi şi valoarea totală a garanţiilor de bună execuţie reţinute constructorilor de către Municipiul Târgovişte pentru remedierea lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe din Municipiul Târgovişte, participante la Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice, conform O.U.G. nr. 18/2009, aflate în diferite stadii de execuţie lucrări.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţie Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.   85

           Tgv.  28.03.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgovisteprecum si a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§  Adresa nr. 6830/17.03.2014 transmisă de Autoritatea Naţională pentru Turism;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgovisteprecum si a cheltuielilor legate de proiect;

§  Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HG. nr. 852/13.08.2008 privind aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 5Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora, actualizat în februarie 2012;

§  Prevederile Ordinului 1096/2008 privind acreditarea Centrelor Nationale de Informare si promovare Turistică;

§  Prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice si Locuintelor  nr. 665/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 167/2011 referitoare la aprobarea proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste” precum si a cheltuielilor legate de proiect”

§ Prevederile HCL nr. 57/2012 referitoare la modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 privind aprobarea proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică - Târgovişte” precum şi a cheltuielilor legate de proiect;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr. 167 din data de 28.07.2011 referitoare la proiectul Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste”, după cum urmează:       

Art. 2 va avea următorul cuprins: “Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică – Târgoviste”, în conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia în vigoare în valoare totală de 593.331,20 lei (cheltuieli eligibile, chetuieli neeligibile, TVA)”.

Art. 3 va avea următorul cuprins: „Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 10.262,40 lei  reprezentând contributia proprie în procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului”.

Art. 4 va avea următorul cuprins: “Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 64.880,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică -  Târgoviste”;

Art. 6 va avea următorul cuprins: “Se aprobă finantarea sumei de 15.331,20 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor  neeligibile ale proiectului „ Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste, din bugetul local.”

Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 167 din data de 28.07.2011 şi ale HCL nr. 57/15.03.2012 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste

   

   Nr.  86

   Tgv. 28.03.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL 168/28.07.2011 referitoare la aprobarea  documentatiei tehnico-economice aferentă proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§  Adresa nr. 6830/17.03.2014 transmisă de Autoritatea Naţională pentru Turism;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgovisteprecum si a cheltuielilor legate de proiect;

§  Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HG. nr. 852/13.08.2008 privind aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 5Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora, actualizat în februarie 2012;

§  Prevederile Ordinului 1096/2008 privind acreditarea Centrelor Nationale de Informare si promovare Turistică;

§  Prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice si Locuintelor  nr. 665/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 168/2011 referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste”

§  Prevederile HCL nr. 58/2012 referitoare la modificarea HCL 168/28.07.2011 privind aprobarea  documentatiei tehnico-economice aferentă proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr.168 din data de 28.07.2011 referitoare la proiectul Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste”, după cum urmează:

  Se modifică indicatorii economici prevăzuti în art. 2 aferenti proiectului Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste, după cum urmează:

 

Indicatori economici :

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului,

593.331,20

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

64.880,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

513.120,00

c.

TVA neeligibilă

15.331,20

II

Contribuţia proprie în proiect,

90.473,60

a.

Contribuţia solicitantului la chelt. eligibile

10.262,40

b.

Contribuţia solicitantului la chelt. Neeligibile

64.880,00

III

TVA neeligibilă

15.331,20

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

502.857,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 va avea următorul cuprins: “Se aprobă proiectul Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuti în Documentatia tehnico-economică, care face parte integrantă din proiect cu o valoare totală de 593.331,20 lei.”

Art. 5 va avea următorul cuprins: “Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică – Târgoviste”, în conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia în vigoare în valoare totală de 593.331,20 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).”

Art. 6 va avea următorul cuprins: “Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de  10.262,40 lei  reprezentând contributia proprie în procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

Art. 7 va avea următorul cuprins: “Se aprobă finantarea din bugetul local a sumei de 64.880,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „ Centrul National de Informare si Promovare Turistică – Târgoviste

Art. 9 va avea următorul cuprins: “Se aprobă finantarea sumei de 15.331,20 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor neeligiblie ale proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică – Târgoviste”  din bugetul local.”  

Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL 168/28.07.2011  şi ale HCL nr.  58/15.03.2012 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

   

    Nr.   87

   Tgv. 28.03.2014

  

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 8 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, avand în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 8 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§  Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 2, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§  Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte, de 8 persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

           Nr.   88

           Tgv.  28.03.2014

         

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.500 lei

Clubului Sportiv Rizea Wushu

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având in vedere:

§   Cererea Clubului Sportiv Rizea Wushu înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 5971 din data de 06.03.2014 privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.500 lei;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice;

§  Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 4.500 lei Clubului Sportiv Rizea Wushu.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  89

  Tgv. 28.03.2014

                                                                             

 

H O T A R A R E

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de către

Direcţia de Salubritate

 

          Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care solicit adoptarea unei hotărâri privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de către Direcţia de Salubritate;

§ Prevederile art. 21, alin. 1, lit. “n” din Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin H.G. nr.745/2007, cu modificările şi completările ulterioare ;

§ Prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

§ Prevederile O.U.G. nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă tarifele pentru activităţile desfăşurate de către Direcţia de Salubritate conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, Directia Economică, Direcţia de Salubritate si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

        

   Nr.   90

   Tgv. 28.03.2014

  

                                                                                                               

 

HOTARARE

privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2013

ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare, notelor explicative, politicilor contabile, raportulului Comisiei de Cenzori, raportulului Consiliului de Administratie si raportulului conducerii societătii pentru anul 2013;

§  Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă situaţiile financiare (bilant, cont de profit si pierdere), notele explicative si politicile contabile pentru anul 2013 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, conform Anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportul Comisiei de Cenzori, raportul Consiliului de Administratie si raportul conducerii societătii pentru anul 2013 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, conform Anexelor  3, 4 si 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   91

          Tgv. 28.03.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea asocierii/parteneriatului dintre Palatul Copiilor Târgoviste, Inspectoratul Scolar Judetean si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având in vedere: 

§  Adresa Palatului Copiilor Târgoviste înregistrată la Primăria Târgoviste cu nr. 6968 din 19.03.2014;

§  Raportul de specialitate întocmit de Directia Administratie Publică Locală privind aprobarea asocierii/parteneriatului dintre Palatul Copiilor Târgoviste, Inspectoratul Scolar Judetean si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste;

§  Prevederile art. 111, alin. 2 si 3 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile art. 49 alin. 4 si 5 din Regulamentul de organizare si functionare al unitătilor care oferă activitate extrascolară aprobat prin Ordinul nr. 5567/2011, cu modificările si completările ulterioare;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2 lit. e si alin. 7, lit.”a”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea/parteneriatul dintre Palatul Copiilor Târgoviste, Inspectoratul Scolar Judetean si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceste primarul, jr. Gabriel Florin Boriga să semneze în numele si pe seama municipiului Târgoviste acordul de asociere/parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

          Nr.   92

          Tgv. 28.03.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN SPAŢII ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI EXTINDERE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ”, Târgoviste, Calea Domnească, nr. 179, beneficiar S.C. 2000 IMPEX SRL pentru S.C. ALEXO GARDEN S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINTIE DIN LOCUINTĂ ÎN SPATII ALIMENTATIE PUBLICĂ SI EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTĂ”, Târgoviste, str. Calea Domnească, nr. 179, beneficiar S.C. 2000 IMPEX S.R.L. pentru S.C. ALEXO GARDEN S.R.L.

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTĂ ÎN SPATII ALIMENTATIE PUBLICĂ SI EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTĂ”, Târgoviste, str. Calea Domnească, nr. 179, beneficiar S.C. 2000 IMPEX S.R.L. pentru S.C. ALEXO GARDEN S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   93

   Tgv. 28.03.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”, Târgoviste, Calea Domnească, nr. 98, beneficiar PALAS MARIA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”, Târgoviste, str. Calea Domnească, nr. 98, beneficiar PALAS MARIA;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”, Târgoviste, str. Calea Domnească, nr. 98, beneficiar PALAS MARIA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   94

   Tgv. 28.03.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE LOCUINŢĂ COLECTIVĂ P+3”, Târgoviste, Calea Bucureşti, nr. 3 A, beneficiari STOICA DORINA şi BREZEAN OVIDIU

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ COLECTIVĂ P+3”, Târgoviște, str. Calea Bucureşti, nr. 3 A, beneficiari STOICA DORINA şi BREZEAN OVIDIU;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ COLECTIVĂ P+3”, Târgoviste, str. Calea Bucureşti, nr. 3 A, beneficiari STOICA DORINA şi BREZEAN OVIDIU.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   95

   Tgv. 28.03.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind transferul cu titlu gratuit a unui activ corporal către

 S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Grădina Zoologică privind transferul cu titlu gratuit din proprietatea privată a Grădinii Zoologice către S.C. TRANSPOORT PUBLIC S.A. a unui activ corporal ;

§ Prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

§ Prevederile H.G. nr. 841/1995 referitoare la procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 2139/2004 referitoare la clasificarea si duratele normelor de functionare a mijloacelor fixe ;

§ Prevederile OMFP nr. 2861/2009 referitoare la inventarierea patrimoniului;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c », si 121 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă transferul cu titlu gratuit din proprietatea privată a Directiei Grădina Zoologică către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. a mijlocului fix cu următoarele date de identificare:

- Denumire:                    AUTO TV DB 01 VUF TRANS PUB

- Numar inventar:           23221;

- Valoare:                      36.839,81 lei;

- PIF:                             19.01.1995

-Valoare amortizare:     36.839,81

Art. 2 Transmiterea se va efectua pe baza de protocol/proces-verbal de predare-primire, între Directia Grădina Zoologică si S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., în evidenţa patrimonială se va opera în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Grădina Zoologică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

   Nr.   96

   Tgv. 28.03.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 24.03.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 1 din data de 24.03.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziţiei Primarului nr.  3074/07.08.2013;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 24.03.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

Art. 2 Se aprobă prelungirea termenului contractului de închiriere până la data de 30.09.2014 pentru un număr de 13 solicitări, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 33 unităţi locative ANL din recuperări până la data de 31.03.2019, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   97

   Tgv. 28.03.2014

 

                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat,

către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-Compartiment Fond Locativ privind vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş;

§        Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, va desemna prin dispoziţie un funcţionar public care să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   98

   Tgv. 28.03.2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil - spaţiu adiacent Bloc O1 şi darea acestuia în administrarea

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil - spaţiu adiacent Bloc O1 şi darea acestuia în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

§  Contractul de concesiune nr. 10/287/2003 ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 37 mp, situate în Calea Bucureşti, adiacent Bl. O 1, sc. D;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil - spaţiu adiacent Bl. O 1, scara D, situat în Calea Bucureşti, cu următoarele elemente de identificare: construcţie tip P, în suprafaţă de 37 mp, din cărămidă, cu termopane, grilaj metalic şi acoperiş tablă ondulată, în valoare de 8.000 lei.

Art. 2 Se aprobă darea în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a imobilului prevăzut la art. 1, urmând a fi înregistrat în evidenţa contabilă a Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, în gestiunea spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte   

 

           Nr.   99

           Tgv. 28.03.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 2,2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II, modul nr. 32

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 2,2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II, modul nr. 32, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse handmade;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 2,2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II, modul nr. 32, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse handmade.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Andrei

Moţoc Honorius

Diaconu Diana

Albu Andrei

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 25 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.   100

           Tgv.  28.03.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 11 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu - adiacent proprietăţii bl. 153 A, ap. 1

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 11 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu - adiacent proprietăţii bl. 153 A, ap. 1, în vederea extinderii spaţiului existent (amplasare arhivă);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 11 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu - adiacent proprietăţii bl. 153 A, ap. 1, în vederea extinderii spaţiului existent (amplasare arhivă), conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Andrei

Moţoc Honorius

Diaconu Diana

Albu Andrei

      Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an - pentru sedii firme, birouri.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Sef al Municipiului Târgoviste, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

         Nr.   101

          Tgv. 28.03.2014

                                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 32 de terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 32 de terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor cabine telefonice;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 32 de terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unor cabine telefonice, după cum urmează:

1.      Bdul Regele Carol - Gara de Sud (stanga)

2.      Bdul Unirii - zona bl 39 ANL

3.      Str. C-tin Brâncoveanu - Piaţa Bărăţiei

4.      Bdul I.C.Brătianu – adiacent Bl. 29

5.      Bdul Mircea cel Bătrân 5A - magazin biciclete

6.      Bdul Regele Carol - cab. 2 - sens giratoriu

7.      Str. Udrişte Năsturel - ad. Bl. 20 - cab. 2

8.      Bdul Regele Carol - ad. nr. 44

9.      Bdul Mircea cel Bătrân - cab. 1 - aiacent BTT

10.  Calea Câmpulung nr. 6A

11.  Bdul Tudor Vladimirescu - Cantina Ajutor Social

12.  Bdul I.C.Brătianu - cab 1 - adiacent bl. A3C

13.  Bdul Unirii - adiacent nr. 41

14.  Bdul I.C.Brătianu - cab 3 - adiacent bl. 23

15.  Bdul Regele Carol - restaurant „Cina”

16.  Bdul Independenţei - adiacent bl. nr. 8

17.  Bdul Independenţei - cab. 2 - adiacent Oficiul Poştal nr. 4

18.  Bdul Mircea cel Bătrân - cab. 2 - adiacent BTT

19.  Bdul Unirii - adiacent bl. 39

20.  Bdul Independenţei - adiacent bl. nr. 7, MIX

21.  Bdul Unirii - cab. 2 - adiacent bl. 69

22.  Bdul Independenţei - cab. 2 - adiacent bl. nr. 8

23.  Bdul Regele Carol - Gara de Sud (dreapta)

24.  Str. Laminorului, nr. 6 - adiacent Oficiului Poştal Platformă

25.  Str. Stănică Ilie, bl. 42 - cab. 1 - adiacent Oficiul Poştal nr. 8

26.  Bdul Regele Carol nr. 43 - adiacent Teatrului Bulandra

27.  Str. Stănică Ilie, bl. 42 - cab. 2 - adiacent Oficiul Poştal nr. 8

28.  Bdul Tudor Vladimirescu - adiacent bl. 3

29.  Str. Udrişte Năsturel - adiacent bl. 20 - cab. 3

30.  Bdul I.C.Brătianu - adiacent bl. 23

31.  Bdul Independenţei - adiacent bl. nr. 7

32.  Str. C-tin Brâncoveanu - adiacent bl. BO 2 ANL

 

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Andrei

Moţoc Honorius

Diaconu Diana

Albu Andrei

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 33 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   102

          Tgv. 28.03.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui imobil în suprafaţă de 37 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi - adiacent bl. O 1, sc. D

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui imobil în suprafaţă de 37  mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi - adiacent bl. O 1, sc. D, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ şi alimentaţie publică;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui imobil în suprafaţă de 37  mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi - adiacent bl. O 1, sc. D, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ şi alimentaţie publică, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Păunescu Andrei

Moţoc Honorius

Diaconu Diana

Albu Andrei

      Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 242 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Sef al Municipiului Târgoviste, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

         Nr.   103

         Tgv. 28.03.2014

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului administratorului special

 la S.C. TERMICA S.A.      

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.03.2014 având în vedere:

§      Dosarul nr. 3879/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal;

§      Prevederile HCL nr. 371/2013 referitoare la stabilirea limitelor mandatului reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A.;       

§      Rapoartele administratorului special al S.C. TERMICA S.A. înregistrate la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 3160 din 04.02.2013 și 6960 din data de 19.03.2013;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului administratorului special la S.C. TERMICA S.A., dl. Nicoară Călin Nicolae, după cum urmează:

              Se împuterniceste administratorul special dl. Nicoară Călin Nicolae să solicite intrarea în procedura de faliment a S.C. TERMICA S.A., în dosarul nr. 3879/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal.

   Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Administratorul special, dl. Nicoară Călin Nicolae, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

         Nr.   104

         Tgv. 28.03.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 331/2013 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.03.2014, având în vedere:

§  Adresa dlui. Viceprimar Ciprian Prisăcaru prin care aduce la cunostinta Consiliului Local că nu este de acord să facă parte din Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Scolar Târgoviste;

§  Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publică Locală prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 331/2013 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile art. 96, alin. 2 din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

§      Prevederile art. 33 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 4925/2005 cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 331/2013 referitoare la modificarea HCL nr. 331/2013 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea HCL nr. 331/2013 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte, în sensul înlocuirii dlui. Ciprian Prisăcaru cu dl. NICOLAE GROZA în Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Scolar (anexa la HCL 331/2013, capitolul II, pct 13)

Art. 2 Orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Administratie Publică Locală, dl. Nicolae Groza şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

          Nr.  105

          Tgv. 28.03.2014