46. Hotarâre privind traseele de circulaţie pentru mijloacele de transport  rutier de persoane cu autobuze, în trafic  judetean şi interjudeţean,  pe raza municipiului Târgovişte

47. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. referitor la poziţia procesuală în dosarul nr. 2244/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal

48. Hotarâre privind formularea unei plângeri penale împotriva GDF SUEZ  pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 2481 Cod Penal – abuz în serviciu în formă calificată

49. Hotarâre privind respingerea constatării incetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

50. Hotarâre privind alegerea dlui. PRISĂCARU CIPRIAN  în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte

51. Hotarâre privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec - persoana juridică română, non-profit, pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) din Municipiul Târgovişte

52. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 156/24.05.2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, nr. 5, bl. 34

53. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1.000 lei Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, în vederea implementării proiectului de prevenire a consumului de droguri

54. Hotarâre privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 1- 5 aprilie 2013

55. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 33 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

56. Hotarâre privind schimbarea denumirii Grupului Şcolar de Transporturi AutoTârgovişte

57. Hotarâre privind atribuirea de denumire unor drumuri de exploatare în zona lacului Priseaca, Municipiul Târgovişte

58. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte”

59. Hotarâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix aflat în patrimoniul Direcţiei Grădina Zoologică

60. Hotarâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a patru autoturisme

61. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 33/28.02.2013 referitoare la  aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte  

62. Hotarâre privind accesul vehiculelor utilizate de şcolile de pregătire a cursanţilor, în vederea obţinerii permisului de conducere, pe raza Municipiului Târgovişte

63. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, în vederea amplasării unui panou publicitar

64. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul.  Independenţei şi Bdul. Mircea cel Bătrân, nr. 3A, în vederea amplasării unor automate de cafea

65. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai,  în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

66. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Parcul Mitropoliei şi Parcul Chindia din Municipiul Târgovişte

67. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân în vederea amenajării unui birou de copiat acte şi intermediere asigurări

68. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 43/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora

69. Hotarâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă în valoare de 35.600 lei dnei. Grigorescu Gabriela în vederea procurării unei proteze modulare de coapsă

70. Hotarâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2013

71. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

HOTARARE

privind traseele de circulaţie pentru mijloacele de transport  rutier de persoane cu autobuze, în trafic  judetean şi interjudeţean,  pe raza municipiului Târgovişte 

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi, 04.03.2013 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartimentul Transport prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind traseele de  circulaţie  pentru  mijloacele  de  transport  rutier de persoane cu autobuze în trafic judeţean şi interjudeţean pe raza  municipiului  Targoviste şi stabilirea noilor itinerarii de acces  spre  autogări, precum şi a staţiilor  publice aferente acestora, care se regăsesc pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Târgovişte;

§   Prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă traseele de circulaţie pentru mijloacele de transport rutier de persoane cu autobuze, în trafic judeţean şi interjudeţean, pe raza  municipiului Targoviste şi se stabilesc noile itinerarii de acces spre autogări, precum şi staţiile publice aferente acestora, care se regăsesc pe raza administrativ-teritoriala a  municipiului Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartimentul Transport, Poliţia Locală şi pentru comunicare către Poliţia Municipiului Târgovişte şi A.R.R. – Filiala Dâmboviţa se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    46

  Tgv. 04.03.2013

 

                                                                                                                                       

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. referitor la poziţia procesuală în dosarul nr. 2244/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa,

Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi, 18.03.2013 având în vedere:

§             Dosarul nr. 2244/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal;

§             Adresa Cabinetului individual de practician in insolvenţă „CONSTANTIN IULIAN”, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 6926/13.03.2013;

§             Adresa Cabinetului individual de practician in insolvenţă „CONSTANTIN IULIAN”, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 6927/13.03.2013;

§             Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., după cum urmează:

        Se desemnează dl. Nicoară Călin Nicolae în calitate de administrator special al S.C. TERMICA S.A. ce urmează să participe la procedura insolvenţei societăţii, respectiv la îndeplinirea atribuţiilor preăzute de Legea nr. 85/2006.

        Se împuternicesc dnii. Popescu Ion, în calitate de director al S.C. TERMICA S.A. şi Nicoară Călin Nicolae în calitate de administrator special al S.C. TERMICA S.A. să formuleze şi să depună cererea de apel împotriva încheierii pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din data de 11.03.2013 de către Tribunalul Dâmboviţa, in dosarul 2244/120/2013. Termenul de depunere al cererii de apel este data de 18.03.2013.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentanţii Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. TERMICA S.A., administratorul special şi directorul general al S.C. TERMICA S.A.,  şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

       

  Nr.    47

  Tgv. 18.03.2013

 

                                                                                                                                        

 

HOTARARE

privind formularea unei plângeri penale împotriva GDF SUEZ 

pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 2481 Cod Penal – abuz în serviciu în formă calificată

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară, astăzi, 18.03.2013 având în vedere:

§         Sentinţa civilă nr. 1377 din data de 14.03.2013 pronunţată de către Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr.2353/120/2013 ;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă formularea unei plângeri penale împotriva GDF SUEZ pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 2481 Cod Penal, raportat la prevederile art. 246 şi 247 Cod Penal.

Art. 2  Redactarea şi depunerea plângerii penale cade în sarcina S.C. TERMICA S.A., după notificarea prealabilă cu privire la reluarea în regim de urgenţă a serviciilor de furnizare a gazelor.

            Plângerea penală va fi înregistrată după notificarea prealabilă, numai în cazul în care, în termen de 24 ore de la prezenta hotărâre, GDF SUEZ nu va proceda la reluarea furnizării gazelor.

  Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă  S.C. TERMICA S.A. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    48

  Tgv. 18.03.2013

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea constatării incetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 28.03.2013, având in vedere:

§    Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1744 din data de 22.01.2013 prin care se aduce la cunoştinţă excluderea din partid a dlui. Răducanu Tudorică;

§    Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§    Prevederile art. 9 alin. 2, lit. h1, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 121, alin. 2, lit. h1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.    49

   Tgv. 28.03.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea dlui. PRISĂCARU CIPRIAN  în funcţia de viceprimar al  Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§   Sentinţa civilă nr. 2572 pronunţată în data de 01.08.2012 de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 5737/120/2012 prin care dlui. Dobândă Ion i se invalidează mandatul de consilier local;

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 177/23.07.2012 referitoare la alegerea d-lor. Ţuţuianu Ioan şi Dobândă Ion în funcţiile de viceprimari ai  Municipiului Târgovişte;

§   Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dlui. PRISĂCARU CIPRIAN în funcţia  de viceprimar al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 11 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

§   Prevederile art. 18 şi19 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

§   Prevederile art. 57 alin. 1, 3, 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se alege dl. PRISĂCARU CIPRIAN  în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 177/2012 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Prisăcaru Ciprian şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     50

Tgv.  28.03.2013

 

 

                                                       HOTĂRÂRE

privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec - persoana juridică română, non-profit, pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

·  Raportul de specialitate al Serviciului Mediu din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind încheierea unui contract de asociere cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec - persoana juridică română, non - profit, pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) din Municipiul Târgovişte;

·  Adresa RoRec înregistrată la Primăria Municipiului cu nr. 6855 din data de 12 martie 2013;

·  Prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată;

·  Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

·  Prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G 195/2005 privind protecţia mediului;

·  Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor;

·  Prevederile H.G. nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

·  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·  Prevederile art. 17, art. 36, alin. 2, lit. d şi 124, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                             

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului Târgovişte cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec-persoana juridică română, non-profit, pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) din Municipiul Târgovişte.

Art. 2 Se pune la dispoziţia Asociaţiei Române pentru reciclare RoRec în mod gratuit, pentru o perioadă de 5 ani,  terenul în  suprafata de 500 mp situat în Târgovişte, conform planului anexat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, Arhitectul Şef şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

   

     Nr.   51

     Tgv. 28.03.2013

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 156/24.05.2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte,

str. Radu Popescu, nr. 5, bl. 34

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astazi, 28.03.2013, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune  modificarea HCL nr. 156/24.05.2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în str. Radu Popescu, bl. 34;

§   Prevederile H.G nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie;

§   Prevederile H.G nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007;

§   Prevederile H.G nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

§   Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

§   Prevederile Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizarea copiilor care sunt lipsiti de îngrijirea părinţilor pe perioada în care acestia se află la munca în străinatate;

§   Prevederile Ordinului nr. 289/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

§   Prevederile Ordinului nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

§   Prevederile Ordinului nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului;

§   Prevederile HCL nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, bl. 34;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

        Art. I Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu nr. 5, bl. 34, va avea următorul cuprins:

 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea Centrului de zi ,,ARLECHINO’’, cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, nr.5, bl. 34, scara A si B, parter, pe cota parte teren :63/479 mp, suprafata constructie :219 mp

Art. 2 Se aprobă efectuarea lucrărilor de branşare la reţeaua de apă, canalizare, electricitate, cale de acees şi telefon pe cheltuiala Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie în cuantum de 9% din valoarea subproiectului (fără taxe) şi în structura descrisă de punctul 5.7 din Manulalul de implementare pentru finanţarea de subproiecte prin proiectul ,,Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent’’ privind Cheltuieli eligibile din contribuţia solicitantului, dupa cum urmeaza :

Ř      Valoare cladire :138.450 euro

Ř      Valoare teren : 19.759 euro

Ř      Evaluarea nevoilor si a grupului tinta : 281 euro

Ř      Pregatirea si elaborarea subproiectului : 7579 euro

Ř      Campanii pentru informarea publicului : 83 euro

Ř      Obtinerea certificatului de urbanism si pregatirea studiului de prefezabilitate : 1984 euro

Ř      Servicii de evaluare a terenului si cladirii puse la dispozitia subproiectului : 227 euro

Ř      Obtinere autorizatie de construire/acorduri/avize : 200 euro

Art. 4 Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi ia angajamentul de a înregistra la Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară, conform legii, clădirea rezultată în urma implementării subproiectului şi de a menţine destinaţia clădirii reabilitate pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune.

Art. 5 Se aprobă organigrama Centrului de zi ,,ARLECHINO’’, după cum urmează:

v     1 Sef Centru (psiholog), 1 post psiholog, 2 posturi institutori, 2 posturi asistent social,1 post agent curatenie.

Art. 6 Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi ia angajamentul de a asigura din bugetul propriu costurile de întreţinere şi reparare a clădirii şi a costurilor de funcţionare a serviciilor ce rezultă după realizarea subproiectului, cat timp va fi necesar, dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a acestora.

Art. 7 Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi ia angajamentul de a asigura accesul personalului angajat în cadrul noului serviciu comunitar creat, la cursurile de formare organizate în cadrul Proiectului şi de a achita cheltuielile de transport ocazionate de participarea la aceste cursuri.

Art. 8 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte jr. Gabriel Florin Boriga, să încheie contractul de finanţare.

 

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

          Nr.    52

          Tgv. 28.03.2013

 

 

                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1.000 lei

Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, în vederea implementării proiectului de prevenire a consumului de droguri

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având in vedere:

§   Adresa Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 6485/07.03.2013 prin care solicită acordarea unui sprijin financiar în vederea tipăririi unor materiale necesare în cadrul derulării proiectului de prevenire a consumului de droguri, respectiv 250 caiete pentru elevii participanţi;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1.000 lei Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, în vederea implementării proiectului de prevenire a consumului de droguri;

§   Prevederile H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 1.000 lei Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, în vederea implementării proiectului de prevenire a consumului de droguri.

Art. 2 Suma de 1.000 lei va fi utilizată în scopul editării a 250 de caiete de curs pentru elevii participanţi la proiectul de prevenire a consumului de droguri şi va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 65.02- Învăţământ, titlul 20 – Bunuri şi servicii.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcţia Economică, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa şi, pentru, comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    53

  Tgv.  28.03.2013

 

                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 1- 5 aprilie 2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 7485 din data de 20.03.2013 întocmit de Direcţia Grădina Zoologică Târgovişte privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 1-5 aprilie 2013;

§ Adresele Consiliului Judeţean-Centrul Judeţean de Cultură şi ale Asociaţiei Zibo Help;

§ Ordinul Ministrului nr. 5635/2012 privind structura anului şcolar 2012 - 2013

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Se aprobă intrarea gratuită a elevilor din judeţul Dâmboviţa şi a însoţitorilor acestora (profesori, învăţători, educatori) la Grădina Zoologică Târgovişte, în perioada 1-5 aprilie 2013, în cadrul acţiunii şcolare "Să ştii mai multe, să fii mai bun!", urmând ca părinţii însoţitori să plătească un preţ al biletului de 4 lei.

Art. 2 Se aprobă intrarea gratuită a elevilor şi a însoţitorilor acestora (profesori, învăţători, educatori) la Grădina Zoologică Târgovişte, în data de 3 aprilie 2013, în cadrul acţiunii „Săptămâna familiei, săptămâna fară TV”, urmând ca părinţii însoţitori să plătească un preţ al biletului de 4 lei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Grădina Zoologică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.     54

Tgv.  28.03.2013

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 33 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, avand în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care solicita adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 33 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§   Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 125, alin. 2, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§   Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte, de 33 persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

                                     

 Nr.     55

 Tgv.  28.03.2013

 

                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii

 Grupului Şcolar de Transporturi AutoTârgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§  Adresa Grupului Şcolar de Transporturi Auto Târgovişte înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 23140/29.08.2012 prin care solicită schimbarea denumirii instituţiei în Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Mr. Scarlat Lăzureanu” Târgovişte, ca urmare a hotărârii Consiliului de Administraţie al instituţiei;

§  Avizul nr. 60 din data de 29.11.2012 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Dâmboviţa;

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind schimbarea denumirii Grupului Şcolar de Transporturi Auto Târgovişte;

§  Prevederile art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 2 din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” şi alin. 5, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare.

   In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Grupului Şcolar de Transporturi Auto Târgovişte în Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Mr. Scarlat Lăzureanu” Târgovişte.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Serviciul Relaţii Externe, Resurse Umane Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari, Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   56

    Tgv. 28.03.2013

 

                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea de denumire unor drumuri de exploatare

în zona lacului Priseaca, Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru privind atribuirea de denumire unor drumuri de exploatare în zona lacului Priseaca, Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada Lacului, drumurilor de exploatare DE 637 şi DE 655, cu o lungime de cca. 1750 m şi o suprafaţă de cca. 10494 mp, din Municipiul Târgovişte, zona lacului Priseaca, identificate conform planului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilele de pe strada Lacului vor fi incluse in zona de impozitare C.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Serviciul Taxe şi Impozite, Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor Târgovişte, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

             Nr.   57

   Tgv. 28.03.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice referitor la modificarea HCL nr. 359/2007 privind proiectul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte”-COD SMIS 1098;

§   Prevederile HCL nr. 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”;

§   Prevederile HCL nr. 362/2008 referitoare la aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” şi a Proiectului Tehnic revizuit pentru acest obiectiv;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale  - Domeniul de intervenţie 2.1. - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructii/ reabilitarea soselelor de centura;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2  lit. b şi alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, HCL nr. 359/2007 şi HCL nr. 362/2008 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” se modifică astfel:

 

Art. 2 din HCL nr. 359/12.12.2007, respectiv Art. 1 din HCL nr. 362/ 25.09.2008   va avea urmatorul cuprins:

Indicatori tehnici:

Lungimea drumului de centura: 13,808 km

Indicatori economici:

„Valoarea totala a bugetului proiectului (inclusiv TVA) este de 92.277.131,15 lei

Din aceasta valoare a fost deja platita de catre MDLPL suma de 742.278,00 lei (exclusiv TVA) consultantului care a intocmit Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic si Detaliile de executie, deci suma necesara derularii proiectului (inclusiv TVA) va fi de 91.534.853,15 lei”

     

      Art. 2  din HCL nr. 362/ 25.09.2008  va avea urmatorul cuprins:

“Se aproba proiectul „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste” si finantarea acestuia din Bugetul local  şi din fonduri externe nerambursabile, cu un procent de 96% din suma precizata la art. 2, respectiv cu o suma de 87.873.459,02 lei (inclusiv TVA), structurata dupa cum urmeaza:

-         Se aproba finantarea cu valoarea contributiei proprii in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului – 1.376.782,09 lei;

-         Se aproba finantarea cu valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (exclusiv TVA si plata consultantului conform prevederilor HG nr. 811/2006) – 2.076.447,36 lei;

-         Se aproba finantarea cu valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate, care va fi alocata de la bugetul local pana la rambursarea de catre Autoritatea de Management a POR – 67.462.322,43 lei, conform legislatiei in vigoare, respectiv Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2, Domeniul major de interventie 2.1;

-         Se aproba finantarea cu valoarea TVA stabilita conform prevederilor legale si aferenta tuturor cheltuielilor proiectului, care va fi suportata integral de la Bugetul local si se va recupera prin rambursare TVA aferenta cheltuielilor eligibile.”

 

Art. 5  din HCL nr. 362/ 25.09.2008   va avea urmatorul cuprins:

“Se aproba Documentatia tehnica de executie pentru obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”, revizuita in anul 2008, respectiv Proiectul tehnic si Detaliile de executie, si Documentatia tehnica de executie intocmita pentru lucrari rest de executat – PT revizuit 2013”

 

Art. 2 Prevederile art. 1, 6 si 7 ale HCL nr. 359/12.12.2007 raman neschimbate.

      Prevederile art. 3, 4 si 6 ale HCL nr. 362/25.09.2008 raman neschimbate. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, D.A.P.P.P. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                      

             Nr.   58

   Tgv. 28.03.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix aflat în patrimoniul

Direcţiei Grădina Zoologică

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Grădina Zoologică prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix aflat în patrimoniul Direcţei Grădina Zoologică;

§      Prevederile art. 1 din Legea Contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 191/2002 a grădinilor zoologice şi acvariilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

§      Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.G. nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix în valoare de 100 lei, aflat în inventarul apartinând domeniului privat al Direcţiei Grădina Zoologică, conform tabelului de mai jos:

 

 

Nr.

crt.

Denumire

mijloc fix

inventariat

 

Nr.

inventar

 

Cant.

 

Valoare

 

PIF

 

Valoare

amortizare

 

Cont

 

Observaţii

 

1.

PAVILION ZID CU VOLIERE

 

1270011

 

1

 

100,00

 

1972/01

 

100,00

 

212.01

 

Domeniu

privat

 

TOTAL

 

 

100,00

 

100,00

 

 

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Grădina Zoologică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                      

   Nr.   59

   Tgv. 28.03.2013

 

 

                                                                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte

 a patru autoturisme

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Administrativ privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a patru autoturisme;

§   Protocolul nr. 87778/2012 de predare a proprietăţii şi a dreptului de proprietate industrială şi intelectuală asupra rezultatelor proiectului „Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte – lot 2”, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Consiliul Local Târgovişte şi Consiliul Judeţean Târgovişte;

§    Referatele de necesitate nr. 5910 şi 5911 din data de 28.02.2013 întocmite de Direcţia Tehnică;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a patru autoturisme, astfel:

1.         autoturism Skoda Octavia, an fabricaţie 2009, serie de identificare TMBDS41UX98842542 în administrarea Aparatului de Specialitate al Primarului;

2.         autoturism Dacia Logan, an fabricaţie 2008, serie de identificare UU1LSDJWC39199333 în administrarea DAPPP, cu toate cheltuielile aferente;

3.         autoturism Dacia Logan, an fabricaţie 2008, serie de identificare UU1LSDJWC39381213 în administrarea DAPPP, cu toate cheltuielile aferente;

4.         autoturism Skoda Fabia, an fabricaţie 2009, serie de identificare TMBBG25J793030061 în administrarea DAPPP, cu toate cheltuielile aferente;

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Administrativ, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   60

    Tgv. 28.03.2013

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 33/28.02.2013 referitoare la  aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte  

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment Transport prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 33/28.02.2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte;

§  Prevederile O.U.G nr.195/2002 referitoare la circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.G nr. 2/2001 referitoare la regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 1332/2002 referitoare la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

§        Prevederile H.C.L. nr. 33/28.02.2013 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 409/28.10.2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Începând cu data prezentei, art. 6 al Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 33/28.02.2013, va avea următorul cuprins:

„ART. 6  (1) Pentru circulaţia autovehiculelor şi a ansamblurilor de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone şi transportă materiale de construcţii în beneficiul unor persoane fizice, indiferent de intervalul orar, autorizaţia de acces pe străzile municipiului se va elibera fără achitarea taxelor prevăzute la art. 2, alin. 4, pe baza autorizaţiei de construire.

(2) Pentru circulaţia autovehiculelor şi a ansamblurilor de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone, ce aparţin unor societăţi comerciale, folosite pentru transportul de materiale de construcţii sau pentru executarea unor lucrări necesare pentru realizarea unor obiective, având ca beneficiari instituţii publice din municipiul Târgovişte, indiferent de intervalul orar, autorizaţia de acces pe străzile municipiului se va elibera fără achitarea taxelor prevăzute la art. 2, alin. 4, pe baza contractului de lucrări în derulare, încheiat între executant şi beneficiar.

(3) Pentru circulaţia autovehiculelor şi a ansamblurilor de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone, ce aparţin societăţilor comerciale din municipiul Târgovişte, indiferent de intervalul orar, autorizaţia de acces pe străzile din municipiul Târgovişte se va elibera fără achitarea taxelor prevăzute, numai atunci când fac deplasarea din garaje sau autobazele proprii la depozite, când se retrag din curse în vederea parcării, cu nominalizarea în autorizaţie a traseelor de parcurs spre/înspre locaţiile respective.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 33/28.02.2013 rămân neschimbate

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment Transport, Directia Economică, Politia Locală, Politia Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

  Nr.  61

  Tgv. 28.03.2013

 

                                                   

H O T Ă R Â R E

privind accesul vehiculelor utilizate de şcolile de pregătire a cursanţilor, în vederea obţinerii permisului de conducere, pe raza Municipiului Târgovişte

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment Transport prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind accesul vehiculelor utilizate de şcolile de pregătire a cursanţilor, în vederea obţinerii permisului de conducere, pe raza Municipiului Târgovişte;

§   Procesul verbal din data de 21.03.2013 încheiat în urma dezbaterii publice organizată pentru asigurarea transparenţei decizionale privind accesul autovehiculelor utilizate de şcolile de pregătire a cursanţilor, în vederea obţinerii permisului de conducere;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 referitoare la transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G nr.195/2002 referitoare la circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G nr. 2/2001 referitoare la regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 45/13.02.2012 referitoare la instituirea unor măsuri cu caracter temporar în situaţia apariţiei fenomenelor meteorologice periculoase;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se interzice accesul autovehiculelor utilizate de şcolile de conducători auto pentru desfăşurarea orelor de curs, în vederea obţinerii permisului de conducere, pe străzile municipiului Târgovişte între intervalele orare 730 - 830 şi 1130 - 1330 în zilele lucrătoare.

   Se interzice accesul în trafic a autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi pentru desfăşurarea orelor de curs, pe perioada sezonului rece, în intervalul în care se instituie codurile de alertă, galben sau portocaliu, pentru fenomenele meteorologice însoţite de căderi de zăpadă, viscol, polei sau „ploaie îngheţată”.

Art. 2 Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. 1 este permis accesul pe următoarele străzi: str. Petru Cercel, str. Laminorului, Calea Ialomiţei, str. Magrini, Bdul Eroilor, Aleea Sinaia, indiferent de intervalul orar.

   De asemenea este permis accesul autovehiculelor utilizate de şcolile de conducători auto pentru desfăşurarea orelor de curs, în vederea obţinerii permisului de conducere, pe toate străzile Municipiului Târgovişte, fără restricţie de interval orar, pe timpul vacanţelor şcolare.

   Este permis accesul autovehiculelor utilizate de şcolile de conducători auto, indiferent de intervalul orar pe străzile municipiului Târgovişte, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

Art. 3 Încalcarea dispoziţiilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în cuantum de 500 lei.

   Constatarea contravenţiei va fi aplicată de către poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte sau alţi împuteniciţi speciali ai Primarului.

   Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.05.2013.

Art. 5 Prevederile H.C.L. nr. 45/2012 se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment Transport, Directia Economică, Politia Locală, Politia Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

  Nr.  62

  Tgv. 28.03.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, în vederea amplasării unui panou publicitar

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp situat în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, în vederea amplasării unui panou publicitar;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp situat în Municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, (tarla 5, parcela 28/1) în vederea amplasării unui panou publicitar.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Prisăcaru Ciprian

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 550 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    63

    Tgv. 28.03.2013

 

 

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte,

 Bdul.  Independenţei şi Bdul. Mircea cel Bătrân, nr. 3A,

 în vederea amplasării unor automate de cafea

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei şi Bdul. Mircea cel Bătrân, în vederea amplasării unor automate de cafea;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei – staţie autobuz şi Bdul Mircea cel Bătrân, nr. 3A lângă coloanele aferente spaţiilor comerciale, în vederea amplasării unor automate de cafea.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Prisăcaru Ciprian

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 40 lei/mp/lună – zona I.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

    Nr.    64

    Tgv. 28.03.2013

   

                                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de

5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai,

 în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.03.2013 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Pătraşcu Eugen

   Dobândă Ion

   Mocanu Livia

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 242 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

        

 

    Nr.   65

    Tgv. 28.03.2013

   

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Parcul Mitropoliei şi Parcul Chindia din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire de 6 luni a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Parcul Mitropoliei şi Parcul Chindia din Municipiul Târgovişte, pentru amplasare automate cafea;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. 351/2010 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in Municipiului Targoviste pentru anul 2011;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Parcul Mitropoliei şi Parcul Chindia din Municipiul Târgovişte, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ (amplasare automate de cafea).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Prisăcaru Ciprian

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

           

    Nr.   66

    Tgv. 28.03.2013

   

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

Bdul. Mircea cel Bătrân în vederea amenajării unui birou de copiat acte

 şi intermediere asigurări

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§                                                                                                                          Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân, în vederea amenajării unui birou de copiat acte şi intermediere asigurări;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân, în vederea amenajării unui birou de copiat acte şi intermediere asigurări, conform planului de situaţie anexat.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Prisăcaru Ciprian

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 33 lei/mp/lună - zona I.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    67

    Tgv. 28.03.2013

   

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 43/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 28.03.2013, având în vedere:

§   Demisia dlui. Stanciu Tiberiu din Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 6709 din data de 11.03.2013;

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 13 din Actul Constituitiv al S.C. TERMICA S.A., aprobat prin HCL nr. 152/2007;

§   Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” şi 37 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se ia act de demisia dlui. Stanciu Tiberiu, reprezentant al PDL – 38% voturi,  din Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A.

Art. 2 Se numeşte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. dl. MITRESCU GABRIEL ca reprezentant al PDL – 38% voturi.

Art.  3 Prevederile H.C.L. nr. 43/28.02.2013 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, dl. Mitrescu Gabriel, S.C. TERMICA S.A. şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

     Nr.    68

     Tgv. 28.03.2013

 

                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui ajutor material de urgenţă în valoare de 35.600 lei

dnei. Grigorescu Gabriela în vederea procurării unei proteze modulare de coapsă

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui ajutor de urgenţă, d-nei Grigorescu Gabriela, pentru fiica Grigorescu Ana Maria, în valoare de 35.600 lei (diferenţa dintre pretul total al protezei şi suma suportată de către Casa de Asigurări de Sănătate), în vederea procurării unei proteze modulare de coapsă;

§  Cererea d-nei Grigorescu Gabriela, nr. 7514/20.03.2013;

§  Prevederile art. 28, alin. 2 din Legea  416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Prevederile HG. nr. 50/2011 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un ajutor material de urgenţă în valoare de 35.600 lei, dnei. Grigorescu Gabriela, pentru fiica Grigorescu Ana Maria, în vederea procurării unei proteze modulare de coapsă.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 68.02- Asistenţă Socială, Titlul 57 - Asistenţă Socială.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică, şi, pentru, comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    69

  Tgv.  28.03.2013

 

                                                                                                                   

H O T A R A R E

privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2013

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 8247/28.03.2013 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2013;

§       Prevederile HCL nr. 23/28.02.2013 referitoare la aprobarea contractării unui împrumut în baza prevederilor OUG 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;

§       Prevederile Convenţiei de împrumut nr. 7223/15.03.2013 prin care Ministerul Finanţelor Publice acordă Municipiului Târgovişte un împrumut în sumă de 2.000.000 lei pentru plata arieratelor;

§       Prevederile OUG nr. 3/2013 referitoare la reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;

§       Prevederile OMFP  nr. 161/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor  art. 2- 5 din OUG 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;

§       Prevederile Legii nr. 273/2006 referitoare la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2013, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta..

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   70

  Tgv. 28.03.2013

 

ANEXA NR. 1

la HCL nr. 70/28.03.2013

BUGETUL  CENTRALIZAT AL CREDITELOR  INTERNE PE ANUL 2013

Mii lei

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

TOTAL CREDITE INTERNE -SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

 

2.000,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

132,33

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

132,33

 

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

132,33

 

 

Învatamânt secundar superior  

65.07.04.02

132,33

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

 

1.867,67

Locuinte, servicii si dezvoltare publica  (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

473,82

 

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

473,82

Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

1.393,85

 

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

1.393,85

 

 

Salubritate

74.07.05.01

1.393,85

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

 

1.393,85

Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)

74.07

1.393,85

 

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

1.393,85

 

 

Salubritate

74.07.05.01

1.393,85

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 50.07+59.07++63.07+70.07+74.07+79.07)

 

606,15

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)

63.07

132,33

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.11+65.07.50)

65.07

132,33

 

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

132,33

 

 

Învatamânt secundar superior  

65.07.04.02

132,33

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)

 

473,82

Locuinte, servicii si dezvoltare publica  (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

473,82

 

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

473,82

                                                                                    

 

 

                                                                                                                

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.03.2013, avand in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2013 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§  Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Contractului de Prestări Servicii nr. 5078/19.02.2013, încheiat între Municipiul Târgovişte şi FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;  

§        Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se împuterniceşte dl. Gheorghe - Pătraşcu Vasile să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A în data de 29.04.2013, orele 16, cu următoarea ordine de zi:

1.    Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A;

2.    Numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A, conform mandatului ce va fi încredinţat prin hotărârea Consiliului Local;

3.    Numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

Art. 2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 29.04.2013 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte să încheie contractul de mandat dintre Municipiul Târgovişte şi dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, în care să se stabilească o remuneraţie lunară pentru participarea la şedinţele AGOA şi AGEA, ce nu va depăşi 10% din salariul directorului S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    71

   Tgv. 28.03.2013

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                                    Anexa 1

Consiliul local                                                                                                                         

 

                                                         PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 29.04.2013

a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE,  posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 29.03.2013 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să revoce membrii Consiliului de administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

2.Să numească, pentru un mandat de 4 ani, următorii membri ai Consiliului de administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

1.      CIMPOACĂ NINEL

 

2.      CIULEI TOMIŢĂ

 

3.      HACK EDUARD FLORENTIN

 

4.      MARIUŢAN ALEXANDRU

 

5.      PONORICĂ ION

 

6.      SIMION ADRIAN

 

7.      STAICU CONSTANTIN  DORIN

 

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

3. Să numească preşedintele Consiliului de administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. in persoana dlui. PONORICĂ ION

 

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

  Data   29.04.2013