52. Hotarâre privind aprobarea completării Metodologiei de instituire a taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare

53. Hotarâre activitatea de publicitate ce se va realiza cu ocazia transmiterii primei facturi emise de  S.C. F.F.E.E. ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord S.A.

54. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2011

55. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 256/28.10.2010 referitoare la transmiterea fără plată a două suprafeţe de teren din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea Parohiei „Catedrala Eroilor” şi a Bisericii „Buna Vestire”

56. Hotarâre privind delegarea gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

57. Hotarâre privind delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

58. Hotarâre privind delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

59. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 25.01.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010

60. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 18.02.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 232/28.10.2010

61. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de

30 mp. situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II (Modul nr. 7)

62. Hotarâre privind acordarea semestriala a unui sprijin financiar in cuantum de 100 lei sub forma de tichete valorice pentru fiecare pensionar din Municipiul Targoviste, a carui pensie este mai mica sau egala  cu 800 lei

63. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

64. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 10 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - Priseaca”

65. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 11 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Romlux”

66. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 12 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Prepeleac”

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării Metodologiei de instituire a taxei de habitat

cu destinaţia specială de salubrizare

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.03.2011, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgovişte, prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea completării metodologiei de instituire a taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare;

§  Prevederile Deciziei nr. 12/15.02.2011 a Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară;

§  Prevederile H.C.L. nr. 11024.06.2010 privind mandatarea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu privire la stabilirea taxei de habitat;

§  Prevederile art. 284, alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 108/24.06.2010 privind aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare în cuantum de 16 lei/lună/gospodărie;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”d” şi alin. 4, lit. „c” din cuprinsul Legii nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Începând cu data de 01.03.2011, gospodăriile în care se regăsesc persoanele aflate în situaţiile prevăzute de art. 284, alin. 1 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi au calitatea de proprietari, vor fi tratate astfel:

   Gospodăriile formate din una sau două persoane nu datorează taxa de habitat;

   Gospodăriile formate din trei sau mai multe persoane datorează taxa integrală.

Art. 2 Gospodăriile ai căror proprietari sunt absenţi din localitate mai mult de 60 de zile consecutiv nu datorează taxa de habitat.

   Pentru a beneficia de prevederile alin. 1 unul din membrii adulţi ai gospodăriei va depune o declaraţie pe proprie răspundere sub sancţiunea art. 292 Cod Penal, prin care va indica perioada absenţei.

   În momentul revenirii la domiciliu, primăria va informa Asociaţia cu privire la modificarea numărului total de gospodării.

Art. 3 Gospodăriile care au două sau mai multe contoare electrice, având acelaşi titular vor datora o singură taxă de habitat.

Art. 4 Gospodăriile cu un singur membru datorează 50% din cuantumul taxei de habitat. Diferenţa nu va fi suportată din Bugetul Consiliului Local.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei se revocă.

Art. 6 Prezenta hotărârre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 Nr.  52

 Tgv.14.03.2011

 

 

HOTĂRÂRE

privind activitatea de publicitate ce se va realiza cu ocazia transmiterii primei facturi emise de  S.C. F.F.E.E. ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord S.A.

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.03.2011, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgovişte, prin care se propune adoptarea unei hotărâri prin care se aprobă realizarea activităţii de publicitate a taxei de habitat şi aprobarea cuantumului comisionului pentru colectarea taxei de habitat de către S.C. F.F.E.E. ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord S.A.;

§  Prevederile art. 9.5 din Acordul Cadru de Servicii încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. F.F.E.E. ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord S.A.;

§  Prevederile art. 10.5 din Contractul Subsecvent de Servicii, nr. 1 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi S.C. F.F.E.E. ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord S.A.;

§  Dispoziţiile art. 9, alin. 10, lit. „s” şi art. 9, alin. 8 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit.”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45 alin. 2, lit „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Publicitatea referitoare la taxa de habitat se va realiza cu ocazia transmiterii primei facturi emise de S.C. F.F.E.E. ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord S.A. prin introducerea în acelaşi plic cu factura, a unui text format A 4.

Art. 2 Cuantumul comisionului pentru aceasta activitate se stabileşte la 0,03 lei/ gospodărie + TVA şi suportat din cheltuielile de administrare a taxei de habitat, urmând a fi incasată de S.C. F.F.E.E. ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord S.A, o dată cu comisionul de incasare al taxei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. F.F.E.E. ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord S.A şi, pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

 Nr.  53

 Tgv.14.03.2011

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 14.03.2011, având în vedere:

-                 Legea nr. 287/2010 din 28 decembrie 2010 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011,

-                 Legii 286/28.12.2010  privind bugetul de stat pe anul 2011,

-                 Legea 285/2010. Legea salarizarii unice a bugetarilor in 2011

-                 Legea 284/2010. Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

-                 Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

-                 Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 47/2011 privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei  termice furnizate populaţiei în sistem centralizat,

-                 Hotărârea Consiliului Local Târgovişte nr.351/27.12.2010 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011,

-                 Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la reglementarea unor masuri financiar fiscale cu modificările şi completările ulterioare;

-                 Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor/ Ministerul Finanţelor Publice nr. 7/57 din 17.01.2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale pe anul 2011

-                 HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei la CEC BANK SA.

-                 HCL 425/09.11.2009  privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA

-                 Hotărârea Consiliului Local Târgovişte nr. 108/26.02.2009 privind majorarea capitalului social al SC Compania de Apă Târgovişte,

-                 Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 374178/29.12.2010

-                 Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice  nr. 3978/26.01.2011,

-                 Comunicarea DSP Dâmboviţa privind sumele repartizate municipiului Târgovişte pentru funcţionarea cabinetelor  medicale din unităţile de învăţământ,

-                 HCL 20/10.01.2011 privind utilizarea disponibilului din fondul de rulment.

-                 Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata

-                 In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2011 conform anexei nr 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. Detalierea cheltuielilor pe fiecare capitol bugetar este redata in anexele 1.01 la 1.12 care fac parte din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Bugetul  Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2011 conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. Detalierea cheltuielilor pe fiecare capitol bugetar este redata in anexele 2.01 la 2.03 care fac parte din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Bugetul  Creditelor interne pe anul 2011 conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. Detalierea cheltuielilor pe fiecare capitol bugetar este redata in anexele 3.01 la 3.03 care fac parte din prezenta hotarare.

Art.4 Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2011, Lista obiectivelor de investitii sistate, Lista obiectivelor de investitii abandonate si Lista obiectivelor de investitii conservate, conform anexelor 4, 4.1,  4.2 si 4.3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba Lista proiectelor cu finantare nerambursabila finantate din bugetul local pe anul 2011 conform anexei 5, care face parte integranta din prezenta hotarare. Sinteza  proiectelor cu finantare nerambursabila  pe anul 2011 este redata in anexa 6 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aproba bugetele institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, finantate din bugetul local, conform anexei nr 7, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 Se aproba Bugetul Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2011 conform anexei 8, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8 Se aproba programul manifestarilor culturale pe anul 2011 desfasurate de Teatrul Municipal conform anexei 9, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9 Numarul posturilor aprobate pe fiecare capitol bugetar este redat in anexa nr.10, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.10 Bugetul general consolidate este redat in anexa nr. 11, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.11 Repartizarea pe trimestre a sumelor prevazute in  bugetele mentionate la art. 1, art.2 si art.3 se face de catre ordonatorul principal de credite.

Art.12  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

         

 Nr.  54

 Tgv.14.03.2011

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L. nr. 256/28.10.2010 referitoare la transmiterea fără plată a două suprafeţe de teren din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea Parohiei „Catedrala Eroilor” şi a Bisericii „Buna Vestire”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.03.2011, având in vedere:

§   Raportul Biroului Contencios Juridic, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind revocarea H.C.L. nr. 256/28.10.2010 referitoare la transmiterea fără plată a două suprafeţe de teren din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea Parohiei „Catedrala Eroilor” şi a Bisericii „Buna Vestire”;

§  Dosarul nr. 6354/120/2010, aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa;

§  Prevederile H.C.L. nr. 256/28.10.2010 privind transmiterea fără plată a două suprafeţe de  teren din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte, în proprietatea Parohiei „Catedrala Eroilor” şi a Bisericii „Buna Vestire”;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 Art. 1. Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 256/28.10.2010 se revocă.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Contencios Juridic şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  55

 Tgv.14.03.2011

 

 

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.03.2011, având in vedere:

§       Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, precum şi efectuarea serviciului de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile art. 1 alin.(2) lit.g), art. 23 alin. (2), lit.b), art.30 alin (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 5 şi art. 13, alin. 2 din O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

§      Prevederile art. 17, art.18 alin.(2), art. 21, art. 24 si art. 41 alin.(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi către S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte cuprins in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE, cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească, nr. 171 A, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa cu nr. J/15/871/2005, CUI 17870232.

Art. 3 Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte în forma prevazută în Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre, contract ce se va încheia între Consiliul Local Municipal, pe de o parte, şi S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE, pe de altă parte.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 Nr.  56

 Tgv.14.03.2011

 

 

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.03.2011, având in vedere:

§       Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, precum şi efectuarea serviciului de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile art. 1 alin.(2) lit.g), art. 23 alin. (2), lit.b), art.30 alin (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 5 şi art. 13, alin. 2 din O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

§      Prevederile art. 17, art.18 alin.(2), art. 21, art. 24 si art. 41 alin.(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte cuprins in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE, cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească, nr. 171 A, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa cu nr. J/15/871/2005, CUI 17870232.

Art. 3 Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Targoviste, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte în forma prevazută în Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre, contract ce se va încheia între Consiliul Local Municipal, pe de o parte, şi S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE, pe de altă parte.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 Nr.  57.

 Tgv.14.03.2011

 

 

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.03.2011, având in vedere:

§       Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 1 alin.(2) lit.g), art. 23 alin. (2), lit.b), art.30 alin (4) şi art. 311 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 5 si art. 13 alin.2 lit.a din O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 29/31.01.2011 privind înfiinţarea S.C. Municipal Construct S.A.

§      Prevederile art. 17, art.18 alin.(2), art. 21, art. 24 si art. 41 alin.(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii pentru activitatiile de constructii edilitar gospodaresti ale Municipiului Targoviste  către S.C. Municipal Construct S.A , componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte cuprins in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte către S.C. Municipal Construct S.A, cu sediul în Târgovişte, Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 38, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa cu nr. J/15/137/22.02.2011, CUI 28075461.

Art. 3 Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de constructii edilitar gospodaresti, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte în forma prevazută în Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre, contract ce se va încheia între Consiliul Local Municipal, pe de o parte, şi S.C. Municipal Construct S.A, pe de altă parte.

Art. 4 Începand cu data prezentei art. 7 al H.C.L. nr. 29/31.01.2011

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. S.C. Municipal Construct S.A  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.  58

Tgv.14.03.2011

                                                                                                                            

  

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 25.01.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 14.03.2011, având în vedere:

§    Procesul Verbal nr. 1 din data de 25.01.2011 al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 33 din Legea nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.C.L. nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din 25.01.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010.

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 30.09.2011, pentru un număr de 17 persoane, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 25.01.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010, anexat prezentei hotărâri.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 10 unităţi locative ANL din recuperări, conform Anexei nr. 2 Procesului Verbal nr. 1 din data de 25.01.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010, anexat prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    59

  Tgv. 14.03.2011

 

                                                                                                                                                              

      HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 18.02.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 232/28.10.2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 14.03.2011, având în vedere:

§    Procesul Verbal nr. 1 din data de 18.02.2011 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 232/28.10.2010;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 232/28.10.2010 privind aprobarea reorganizării Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale ;

§ Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e” şi alin. 6, lit. „a”,  pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 18.02.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 232/28.10.2010.

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 31.12.2011, pentru un număr de 9 persoane, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 18.02.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 232/28.10.2010 anexat prezentei hotărâri.

Art. 3 Se aprobă ordinea de priorităţi pentru anul 2011 conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 18.02.2011, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 232/28.10.2010 anexat prezentei hotărâri. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ,  Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    60

  Tgv.  14.03.2011

 

                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de

30 mp. situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II (Modul nr. 7)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.03.2011, având în vedere:

§      Studiul de oportunitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de 30 mp. situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II (Modul nr. 7);

§    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de 30 mp. situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II (Modul nr. 39).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Iorga Liviu

             Pantea Viorel

 Raducanu Tudorica

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 25 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

                Nr.   61

   Tgv. 14.03.2011

H O T Ă R Â R E

privind acordarea semestriala a unui sprijin financiar in cuantum de 100 lei sub forma de tichete valorice pentru fiecare pensionar din Municipiul Targoviste, a carui pensie este mai mica sau egala  cu 800 lei

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 24.03.2011, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenta Sociala privind  acordarea semestriala a unui sprijin financiar in cuantum de 100 lei sub forma de tichete valorice pentru fiecare pensionar din Municipiul Targoviste, a carui pensie este mai mica sau egala  cu 800 lei;

§     Prevederile art 33 alin 1 litera a din  Legea 47/2006 – privind sistemul national de asistenta sociala, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 4 alin.l 2 din Legea 116/2002 – privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale , cu modificarile si completarile ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 6, litera a, punctul 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1  Incepand cu anul 2011 se acorda semestrial un sprijin financiar in cuantum de 100 lei sub forma de tichete valorice pentru fiecare pensionar din Municipiul Targoviste, a carui pensie este mai mica sau egala  cu 800 lei.

 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenta Sociala, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

      Nr.   62

      Tgv. 24.03.2011

                                                                                                                                             

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinara, astăzi, 24.03.2011, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 7184/22.03.2011 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011,

· HG 192/14.03.2011 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA  pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive în spaţiul rural

· Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr. 3383/17.03.2011

· Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2011 după cum urmează :

 

Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.942 mii lei, prin:

·                   majorarea cu suma de 940 mii lei a prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii  si a  bazelor sportive din spaţiul rural (cod 11.02.07);

·                   majorarea cu suma de 300 mii lei a prevederilor la indicatorul Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar ( cod 42.02.29),

·                   majorarea cu suma de 702 mii lei a prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ( cod 42.02.13).

 

I.                  Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 1.942 mii lei,prin:

·                  Majorarea cu suma de 300 mii lei a prevederilor bugetare la 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Subcapitolul Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, titlul cheltuieli de capital. 

 

·                  majorarea cu suma de 1.642 a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 Protecţia mediului , subcapitolul 74.02.06 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale, titlul cheltuieli de capital.          

   Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Programul de investitii pe anul in curs rectificat in mod corespunzator este redat in anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 54/14.03.2011 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

Nr.   63

Tgv   24 .03.2011

 

           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 10 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - Priseaca”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 24.03.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice  privind modificarea HCL nr. 10 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca”;

§   Prevederile Programului „Reabilitare și modernizare - 10.000 km drumuri de interes județean și drumuri de interes local”;

§     Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii;

§     Prevederile H.G. 530/2010 privind aprobarea Programului „Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local”, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013;

§     Prevederile Ordonanței nr. 7/2010 privind modificarea și completarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

§     Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 10/10.01.2011 referitoare la proiectul “Reabilitare şi modernizare drumuri de interés local în Municipiul Târgovişte – Priseaca”;

§     Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” și “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1,  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1 Se modifică HCL 10 din data de 10.01.2010 referitoare la proiectul : „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca”, după cum urmează:

            „Art. 2 ” va avea următorul cuprins : Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca”, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici :

 

v  Lungime totala drumuri de interes local                 L=6582,17 m, din care :

v  Strada Soarelui are o lungime de L = 1341,25 m si va avea doua benzi de circulatie de 5.00 m latime doua acostamente de 2X0.50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o strada de categoria a III – a.

v  Strada Infratirii L = 1004.09 m si va avea doua benzi de circulatie de 5.00 m latime doua acostamente de 2X0.50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o strada de categoria a III – a.

v  Strada Prisecii L = 1042.74 m si va avea doua benzi de circulatie de 5.00 m latime doua acostamente de 2X0.50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o strada de categoria a III – a.

v  Strada Dambovitei L = 1537.72 m si va avea doua benzi de circulatie de 5.00 m latime doua acostamente de 2X0.50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o strada de categoria a III – a.

v  Strada Stupilor L = 229.28 m si va avea doua benzi de circulatie de 5.00 m latime doua acostamente de 2X0.50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o strada de categoria a III – a.

v  Strada Teilor L = 759.22 m si va avea doua benzi de circulatie de 5.00 m latime doua acostamente de 2X0.50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o strada de categoria a III – a.

v  Strada Oilor L = 235.75m si va avea doua benzi de circulatie de 5.00 m latime doua acostamente de 2X0.50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o strada de categoria a III – a.

v  Strada Campului L = 432.12 m si va avea doua benzi de circulatie de 5.00 m latime doua acostamente de 2X0.50 m, santuri pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o strada de categoria a III – a.

v  Podețe tubulare D=800 mm – 17 bucăți, Podețe tubular  D= 500 mm pentru accese în curți -375 bucăți

 

v  Durata de execuție este de 12 de luni

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

v  Valoare totală proiect : 10.489,69 mii  lei din care :

                                C+M : 6.545,55 mii lei

Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL 10 din data de 10.01.2011  se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

   Nr.   64

   Tgv. 24.03.2011

                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 11 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Romlux”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 24.03.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice  privind modificarea HCL nr. 11 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul : „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Romlux”;

§   Prevederile Programului „Reabilitare și modernizare - 10.000 km drumuri de interes județean și drumuri de interes local”;

§     Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii;

§     Prevederile H.G. 530/2010 privind aprobarea Programului „Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local”, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013;

§     Prevederile Ordonanței nr. 7/2010 privind modificarea și completarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

§     Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile HCL 11 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul “Reabilitare şi modernizare drumuri de interés local în Municipiul Târgovişte – Romlux”;

§     Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” și “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1,  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1 Se modifică HCL 11 din data de 10.01.2010 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Romlux”;

            „Art. 2” va avea următorul cuprins : Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului : „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Romlux”, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici :

v    Lungime totala drumuri de interes local                 L=1.605,91 m , din care :

v    Strada Ialomiței are o lungime de L = 243.14 m și va avea o bandă de circulație de 4.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m și o rigolă pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o stradă de categoria a IV – a.

v    Strada Zorilor are o lungime de L = 780.42 m și va avea o bandă de circulație de 4.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m și o rigolă pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o stradă de categoria a IV – a.

v    Strada Liliacului are o lungime de  L = 60.28 m și va avea o bandă de circulație de 4.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m și o rigolă pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o stradă de categoria a IV – a.

v    Strada Curcubeului are o lungime de L = 365.93 m și va avea o bandă de circulație de 4.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m și o rigolă pentru scurgerea apelor pluviale,aceasta fiind o stradă de categoria a IV – a.

v    Strada Ciocârliei are o lungime de L = 156.14 m și va avea o bandă de circulație de 4.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m și o rigolă pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o stradă de categoria a IV – a.

v    Podețe tubulare D=800 mm – 9 bucăți, Podețe tubular  D= 500 mm pentru accese în curți -95 bucăți

 

v    Durata de realizare a investitiei                                           12 luni                 

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

v      Valoare totală proiect :  2.378,18 mii lei din care :

                                   C+M : 1.452,90  mii lei

 

Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL 11 din data de 10.01.2011  se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

   Nr.   65

   Tgv. 24.03.2011

                         

H O T Ă R Â R E

 privind modificarea HCL nr. 12 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Prepeleac”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 24.03.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice  privind  modificarea HCL nr. 12 din data de 10.01.2011 referitoare la proiectul: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Prepeleac”;

§   Prevederile Programului „Reabilitare și modernizare - 10.000 km drumuri de interes județean și drumuri de interes local”;

§     Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii;

§     Prevederile H.G. 530/2010 privind aprobarea Programului „Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local”, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013;

§     Prevederile Ordonanței nr. 7/2010 privind modificarea și completarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

§     Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 12/10.01.2011 referitoare la proiectul :„Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște – Prepeleac”;

§     Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” și “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1,  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1 Se modifică HCL 12 din data de 10.01.2010 referitoare la proiectul :„Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Prepeleac” după cum urmează:

            „Art. 2” va avea următorul cuprins : Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Prepeleac”, după cum urmează:

 

 

Indicatori tehnici :

 

v  Lungime totala drumuri de interes local                 L=2.921,14 m, din care :

v  Strada Cocorilor are o lungime de L = 145.43 m și va avea două benzi de circulație de 5.00 m lățime,  două acostamente de 2x0.50 m, rigole pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o stradă de categoria a III – a.

v  Strada Fluierași are o lungime de L = 423.00 m și va avea două benzi de circulație de 5.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m, rigole pentru scurgerea apelor pluviale aceasta fiind o stradă de categoria a III – a.

v  Strada Fructelor are o lungime de  L = 413.10 m și va avea două benzi de circulație de 5.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m, rigole pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o stradă de categoria a III – a.

v  Strada Oltului are o lungime de L = 414.86 m și va avea două benzi de circulație de 5.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m, rigole pentru scurgerea apelor pluviale, aceasta fiind o stradă de categoria a III – a.

v  Strada Luceafarului are o lungime de L = 302.95 m și va avea două benzi de circulație de 5.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m, rigole pentru scurgerea apelor pluvial, aceasta fiind o stradă de categoria a III – a.

v  Strada Miron Costin are o lungime de  L = 144.80 m și va avea două benzi de circulație de 5.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m, rigole pentru scurgerea apelor pluvial, aceasta fiind o stradă de categoria a III – a.

v  Strada Valerică Dumitrescu are o lungime de L = 92.77 m și va avea o bandă de circulație de 3.50 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m, rigole pentru scurgerea apelor pluviale aceasta fiind o stradă de categoria a IV – a.

v  Strada Ioan Neculce are o lungime de L = 210.02 m și va avea două benzi de circulație de 5.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m, rigole pentru scurgerea apelor pluvial, aceasta fiind o stradă de categoria a III – a.

v  Strada Cronicarilor are o lungime de L = 401.10 m și va avea două benzi de circulație de 5.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m, rigole pentru scurgerea apelor pluvial, aceasta fiind o stradă de categoria a III – a.

v  Strada Porumbeilor are o lungime de L = 373.11 m și va avea două benzi de circulație de 5.00 m lățime, două acostamente de 2x0.50 m, rigole pentru scurgerea apelor pluvial, aceasta fiind o stradă de categoria a III – a.

v  Podețe tubulare D=800 mm – 19 bucăți, Podețe tubular  D= 500 mm pentru accese în curți -168 bucăți

v  Durata de execuție este de 24 de luni

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

v    Valoare totală proiect :  4.688,31  mii  lei din care :

                         C+M :  2.906,92 mii lei      

Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL 12 din data de 10.01.2011  se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

  Nr.   66

  Tgv. 24.03.2011