Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

43. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

44. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

45. Hotarâre privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal pentru copii si tineret  « Mihai Popescu » Targoviste

46. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2007

47. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al R.A.G.C. Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2007

48. Hotarâre privind aprobarea cresterii tarifului la serviciile de apa si canalizare practicate de catre R.A.G.C. Targoviste, in conformitate cu avizul A.N.R.S.C. nr. 579/14.02.2007 si a Avizului Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 2/06.02.2007

49. Hotarâre privind aprobarea taxei pentru eliberarea /  vizarea anuala a autorizatiei referitoare la desfasurarea activitatii de alimentatie publica

50. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Amenajare, consolidare si mansardare Casa Patrimoniului” – str. A.I.Cuza, nr. 11 Targoviste

51. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a postului TRAFO si a celorlalte retele electrice subterane si aeriene aflate in zona Sagricom-Targoviste- cartier locuinte construite prin credit ipotecar, precum si a terenurilor adiacente, acestora catre S.C. FDFEE- Electrica Muntenia Nord, Sucursala Targoviste, in vederea intretinerii acestora

52. Hotarâre privind constituirea comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism conform Legii nr. 289/2006

53. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani,  cu posibilitate de prelungire, a spatiului situat in incinta Scolii nr. 5 „Coresi”, in suprafata de 3 m.p., pentru amenajare spatiu comercial

54. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani,  cu posibilitate de prelungire, a spatiului situat in incinta Colegiului National „Ienachita Vacarescu”, in suprafata de 42,60 m.p., pentru amenajare spatiu comercial

55. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o  perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 2 spatii in suprafata de 2 m.p. fiecare, situate in incinta Primariei Municipiului Targoviste – corp B si sediul S.E.I.P., pentru amplasarea a 2 automate de cafea

56. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 6 luni a unui teren in suprafata de 44 m.p., situat in Bdul. Regele Carol I, nr. 37 pentru amenajarea unei terase de alimentatie publica

57. Hotarâre privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 213/28.06.2006 referitoare la aprobarea subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform O.G. nr. 19/1994

58. Hotarâre privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si d-na Gogu Maria

59. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinta si laborator tehnica dentara”, in Municipiul Targoviste, Str. Gimnaziului, nr. 20, beneficiar CATANGIU ROBERT.

60. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 16 (saisprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

61. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 1.200 m.p. pentru construirea unei locuinte P+M, garaj, foisor, fosa septica si imprejmuire”, in Municipiul Targoviste, DN 72 A- Cartier Priseaca, beneficiar CROITORU GABRIEL

62. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc de locuinte S+P+7”, in Municipiul Targoviste, Str. G-ral Matei Vladescu, nr. 7A beneficiar ENACHE ST. NICOLAI SI IULIA

63. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Extindere spatiu comercial parter si refacere locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 20 A, beneficiar S.C. AMIGAL S.R.L.

64. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Constructie P+M – spatiu comercial”, in Municipiul Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56, beneficiar S.C. INADI TEX COM S.R.L.

65. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 11 din 06.02.2007 referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte” amplasate in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Beju Mihael Simona si Eduard Ionut, Dinca Gheorghe si Dinca Gabriela, Draghici Filoftia, Sangiorzan Alcor Hiperion Cristian, Moiceanu Florina, Galma Ionut Daniel 

66. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 12 din 06.02.2007 referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan pentru „Ansamblu de locuinte, servicii – Zona Lac Priseaca”, in Municipiul Targoviste, DN 72 A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian

67. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 26 persoane fizice din Municipiul Targoviste

68. Hotarâre privind acordarea unui ajutor financiar in valoare de 4.200 lei, numitei Marin  Valerica, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Macarie, bloc 3, scara C, apartament 57, in vederea intocmirii unui angajament cu Asociatia de locatari si R.A.G.C.

69. Hotarâre privind aprobarea Programului de desfasurare al celei de-a XXXX - a editii a Festivalului National de romante « Crizantema de Aur » - 24 – 27 octombrie 2007,  si desemnarea colectivului managerial al festivalului

70. Hotarâre privind vanzarea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 34, bloc D1B – parter, micro XII, catre Partidul Democrat – Organizatia Judeteana Dambovita

71. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Seviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste

72. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste

73. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani a unor spatii situate in incinta unitatilor e invatamant preuniversitare catre Universitatea „Valahia” Targoviste

74. Hotarâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Directiei Administrarea Patrimoniului Public si Privat, a drumurilor de exploatare DE 47 si DE 55

75. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 16.840 lei trupei de teatru „Vissi d’Arte” (coordonator prof. Matei Bogdan) a Colegiului National „Ienachita Vacarescu” Targoviste, pentru participarea la Global Education Festival – Sanremo, Italia, in perioada 28.04. – 10.05.2007

77. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

78. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii aprilie  2007

AVIZ nr.5 privind ajustarea tarifului practicat pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste

AVIZ nr.6 privind  aprobarea Programului de actiuni proprii al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement pe anul 2007

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.03.2007, având în vedere:

§         Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr. 5232 / 09.03.2006 ;

§         Adresa  C.J. Dambovita nr 1630 / 9.03.2007 pentru lucrari de cadastru imobiliar ;

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-nascuti ;

§         Prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar   la constituirea familiei ;

§         Prevederile O.U.G. nr. 107/2006 pentru modificarea  O.U.G. nr. 5 / 2003 privind  acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice ;

§         Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1661 bis / 2003 privind  modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primate sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice

§         Prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 6 / 2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2007

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. “a” din Legea nr. 215/2001, republicata.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. « a » din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006 dupa cum urmeaza :

***Majorarea veniturilor totale cu suma de 3.428 mii lei, prin majoarea urmatorilor indicatori :

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice (cod indicator 11.02.04) cu suma de 3.000 mii lei ;

- Subventii de la  bugetul de stat cu suma de 349 mii lei

- Transferuri voluntare,  altele decat subventiile , (cod indicator  37.02) cu suma de 79 mii lei

***Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 3.428 mii lei, prin :

- majorarea credite la capitolul 65.02 « Invatamant, Subcapitolul 65.02.04, titlul II », cheltuieli materiale cu suma de 4 mii lei

- majorarea creditelor la capitolul 67.02 ‘’Cultura, recreere si religie’’, subcapitolul 67.02.50 ‘’Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei’’, titlul ‘’Cheltuieli de capital ‘’ cu suma de 75  mii lei ;

- majorarea creditelor la capitolul 68.02 ‘’Asigurari si asistenta sociala’’ , titlul ‘’Asistenta sociala’’ cu suma de 91 mii lei.

- majorarea creditelor la capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, subcapitolul 70.02.50 , titlul Cheltuieli de capital’’ cu suma de 258 mii lei.

- Majorarea creditelor la capitolul 81.02 ‘’Combustibili si energie’’, titlul ‘’Cheltuieli de capital ‘’ cu suma de 3.000 mii lei.

Bugetul rectificat este cuprins in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu rectificarile corespunzatoare este cuprinsa in anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 6/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2007 se aplică în mod corespunzător.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

Nr.    43

Tgv. 29.03.2007

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§         Adresa nr. 481/06.03.2007 a Teatrului Municipal “Tony Bulandra”;

§         Adresa nr. 555/16.03.2007 a Teatrului Municipal “Tony Bulandra”

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata ulterior, privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

§         Prevederile art. 7 alin. 2, din O.G. nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului din sectorul bugetar ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata;

În temeiul art. 45 alin.1 si alin. 6 din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste astfel :

a)         -   transformarea unui post de regizor scena culise M III in post de regizor scena culise debutant ;

-  transformarea unui post de regizor scena culise M III in post de economist SIA ;

-  transformarea unui post de machior M debutant in post de inspector de specialitate SI ;

-  4 posturi de actor SV in posturi de actor S debutant ;

-  transformarea unui post de actor debutant in actor gradul V ca urmare a examenului de promovare in grad profesional.

b)       - suplimentarea statului de functii cu un post de functionar M debutant

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   44

Tgv. 29.03.2007

 

 

                                                         H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal pentru copii si tineret

« Mihai Popescu » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal pentru copii si tineret « Mihai Popescu » Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 320/2007 privind infiintarea Teatrului Municipal pentru copii si tineret « Mihai Popescu » Targoviste; 

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215 / 2001republicata ;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii la Teatrul Municipal pentru copii si tineret « Mihai Popescu » Targoviste, dupa cum urmeaza

Transformarea urmatoarelor posturi :

Referent organizator spectacole/casier, M, 1A in muncitor calificat (referent org. spectacole), M, tr.I,  si casier, M, tr. I ;

Referent – secretariat , SSD/M, tr. IA, in referent specialitate, S, gr.III.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 320/2007 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal pentru copii si tineret « Mihai Popescu » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   45

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2007;

-          Adresa  R.A.G.C. Targoviste prin care solicita aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007;

-          Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al R.A.G.C.Targoviste, conform anexelor;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007;

-          Prevederile OUG 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art.1  Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al  R.A.G.C. Targoviste pe anul 2007, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, conducerea executiva a R.A.G.C. Targoviste, Consiliul de Administratie al R.A.G.C. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   46

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al R.A.G.C. Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 29.03.2007, avand in vedere:

-          Contractul de performanta incheiat intre Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al R.A.G.C. Targoviste, ing. Dorin Staicu, conform OUG nr.79/2001;

-          Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-          Hotararea Consiliului de administratie al R.A.G.C. Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile OUG nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice;

-          Prevederile H.C.L. nr. 46/29.03.2007 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2007;

-          Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art.1 Se aproba obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pe anul 2007, al Directorului General  al R.A.G.C. Targoviste, ing. Dorin Staicu, conform OUG nr. 79/2001, Ordinului nr. 502/2001 al Ministerului Administratiei Publice si H.C.L. nr. 46 /29.03.2007.

Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al R.A.G.C. Targoviste.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliul de Administratie al R.A.G.C. Targoviste, Directorul General al R.A.G.C. Targoviste, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   47

Tgv. 29.03.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cresterii tarifului la serviciile de apa si canalizare practicate de catre R.A.G.C. Targoviste, in conformitate cu avizul A.N.R.S.C. nr. 579/14.02.2007 si a Avizului Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 2/06.02.2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea cresterii tarifului la serviciile de apa si canalizare practicate de catre R.A.G.C. Targoviste, in conformitate cu avizul A.N.R.S.C. nr. 579/14.02.2007 si a Avizului Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 2/06.02.2007;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul Consiliului Local municipal Targoviste nr. 02/06.02.2007 privind cresterea tarifului la serviciile de apa si canalizare prestate de catre R.A.G.C. Targoviste;

-          Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-          Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.04.2007, se aproba majorarea cu 5,51 % (din care 2,11 % reprezinta influenta in tarif a cheltuielilor cu munca vie), a tarifului la serviciile de apa si canalizare prestate de catre R.A.G.C. Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

SERVICIUL

POPULATIE

AGENTI ECONOMICI

APA POTABILA

1,84 lei (fara TVA)

5,51 %

1,93 lei (fara TVA)

5,51 %

CANALIZARE

0,23 lei (fara TVA)

5,51 %

0,83 lei (fara TVA)

5,51 %

 

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliul de Administratie al R.A.G.C. Targoviste, Directorul General al R.A.G.C. Targoviste, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   48

Tgv. 29.03.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea taxei pentru eliberarea /  vizarea anuala a autorizatiei referitoare la desfasurarea activitatii de alimentatie publica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate D.A.P.P.P. – Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea taxei pentru eliberarea /  vizarea anuala a autorizatiei referitoare la desfasurarea activitatii de alimentatie publica;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

§         Prevederile H.G. nr. 1514/25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007;

§         Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

§         Prevederile H.C.L. nr. 314 / 2006 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007;

§         Prevederile H.C.L. nr. 368/2006 privind modificarea H.C.L. nr. 314 / 2006 referitoare la impozitele si taxele locale pentru anul 2007;

§         Prevederile art. 36, alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind  Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

H O T A R A S T E :

Art. 1 Se aproba defalcarea taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 368/2006, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Pentru anul 2007, “Declaratia privind desfasurarea activitatilor de alimentatie publica cuprinse in codul CAEN 5530 si 5540”, se va depune pana la data de 30.04.2007, iar taxa se achita integral pana la data de 31.05.2007 - pentru societatile infiintate pana la data de 31.12.2006.

Formularul - tip pentru “Declaratia privind desfasurarea activitatilor de alimentatie publica cuprinse in codul CAEN 5530 si 5540”, constituie anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Pentru unitatile de alimentatie publica ce se vor infiinta dupa data de 01.01.2007, taxa se va achita integral, anticipat eliberarii Autorizatiei de functionare.

Art. 4 Viza anuala a Autorizatiei de functionare se va face pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.

Art. 5 Documentele privind constituirea legala a societatilor, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate, care se vor depune odata cu declaratia, sunt cuprinse in anexa 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 In situatia in care in aceeasi locatie se desfasoara 2 activitati diferite cuprinse in codurile CAEN 5530 si 5540, se va achita o singura taxa de autorizatie sau viza - taxa cu valoarea cea mai mare.

Art. 7 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui o comisie pentru analiza dosarelor depuse in vederea obtinerii Autorizatiei de functionare.

Art. 8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   49

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Amenajare, consolidare si mansardare Casa Patrimoniului” – str. A.I.Cuza,

nr. 11 Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Amenajare, consolidare si mansardare Casa Patrimoniului” – str. A.I.Cuza, nr. 11 Targoviste

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice;

§   Prevederile H.C.L. nr. 1/2007 privind programul de investitii pe anul 2007;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Amenajare, consolidare si mansardare Casa Patrimoniului” – str. A.I.Cuza, nr. 11 Targoviste

 Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Amenajare, consolidare si mansardare Casa Patrimoniului” – str. A.I.Cuza, nr. 11 Targoviste”, dupa cum urmeaza:

1.      Indicatori tehnici: lucrari de consolidare, amenajare si mansardare:

 • Suprafata construita:194,70 m.p.
 • Suprafata desfasurata: 426,80 m.p.
 • Regim de inaltime: S(partial)+P+M

§         Caracteristici constructive : lucrarile de amenajare propun pastrarea compartimentarii interioare a constructiei. In spatiile existente se vor amenaja: birouri pentru consiliere urbanism-arhitectura, consiliere juridica, imobiliare, cadastru, birou de lucru - arhitectura, biblioteca tehnica. La mansarda se vor amenaja ateliere-scoala de lucru in mestesuguri traditionale locale. Compartimentarea la mansarda se va realiza din panouri usoare ghips-carton. Se propune realizarea unei scari laterale se acces cu doua rampe, una din rampe fiind prevazuta cu planuri inclinate lateral pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Acoperisul va avea invelitoarea din tabla, iluminatul natural la mansarda se va realiza prin intermediul unor lucarne, care sa asigure si verntilarea naturala a spatiilor nou create.

2.      Indicatori economici (valori inclusiv TVA):

  • Valoare investitie : 634.392,58 RON/187.170 Euro
  • Valoare C+M: 506.277,91 RON/149.370 Euro

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    50

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a postului TRAFO si a celorlalte retele electrice subterane si aeriene aflate in zona Sagricom-Targoviste- cartier locuinte construite prin credit ipotecar, precum si a terenurilor adiacente, acestora catre S.C. FDFEE- Electrica Muntenia Nord, Sucursala Targoviste, in vederea intretinerii acestora

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.03.2007,avand in vedere:

§         Adresa nr. 16725/Dos. II/6/09.08.2006 transmisa de Primaria Municipiului Targoviste catre S.D.F.E.E. Targoviste;

§         Avizul tehnic de racordare nr. 2121/15.08.2006, transmis de S.D.F.E.E. Primariei Municipiului Targoviste,  care impune incheierea unui contract de comodat pentru aceste instalatii

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice  prin care propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita postului TRAFO si a celorlalte retele electrice subterane si aeriene aflate in zona Sagricom-Targoviste, precum si a terenurilor adiacente, catre S.C. FDFEE- Electrica Muntenia Nord, Sucursala Targoviste, in vederea intretinerii acestora;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.G. nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;
 • Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. f si precum si art. 120 alin. 1 si 124 din Legea 215/2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a postului TRAFO si a celorlalte retele electrice subterane si aeriene aflate in zona Sagricom-Targoviste- cartier locuinte construite prin credit ipotecar, percum si a terenurilor adiacente, catre S.C. FDFEE- Electrica Muntenia Nord, Sucursala Targoviste, in vederea intretinerii acestora, conform planului de ampalsament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Predarea – primirea bunurilor se va face pe baza de protocol sau proces – verbal dupa perfectarea contractului de comodat incheiat intre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si S.C. FDFEE- Electrica Muntenia Nord, Sucursala Targoviste.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Tehnica, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   51

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind constituirea comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism conform Legii nr. 289/2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

 • Initiativa  domnului consilier municipal, ing. Radulescu Nicolae prin care se propune adoptarea unei hotarari de consiliu privind constituirea comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism conform Legii nr. 289/2006
 • Rapoartele de specialitate ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicata

In temeiul art. 43 alin. 2 lit. „e”, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala - republicata,

 

H O T Ă R Ă S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza sa faca parte din comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism conform Legii nr. 289/2006, urmatorii consilieri municipali:

 • Ing. Tutuianu Ioan;
 • Prof. Vasiliu Teodor;
 • Ing. Ilie Valentin;
 • Ing. Stanescu Iulian;
 • Ing. Alexandrescu Alexandru;
 • Ing. Radulescu Nicolae.

Membrii supleanti: ing. Coroliu Nicolae

                                 ing. Danciulescu Ion

                                 ing. Nicoara Calin Nicolae

Art. 2 In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari, prin Dispozitia Primarului, ing. Iulian Furcoiu, se va constitui comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism conform Legii nr. 289/2006, ca organ consultativ cu atributii de avizare, expertizare tehnica si consultanta.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Arhitect Sef, comisia ce va fi constituita, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.  

 

Nr.    52

Tgv. 29.03.2007

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani,  cu posibilitate de prelungire, a spatiului situat in incinta Scolii nr. 5 „Coresi”, in suprafata de 3 m.p., pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comercial prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani,  cu posibilitate de prelungire, a spatiului situat in incinta Scolii nr. 5 „Coresi”, in suprafata de 3 m.p., pentru amenajare spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 66/2005 privind stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatiile comerciale;

§         Prevederile art. 167 alin. 2 din O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1995 – Legea Invatamantului, modificata si completata prin Legea nr. 520/2002;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata;

 • In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicat in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirerii, pe o perioada de 2 ani,  cu posibilitate de prelungire, a spatiului situat in incinta Scolii nr. 5 „Coresi”, in suprafata de 3 m.p., pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 3 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Dragan Sebastian

2.      Radulescu Nicolae

3.      Tutuianu Ioan

4.      Dobanda Ion

5.      Danciulescu Ion

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    53

Tgv.  29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani,  cu posibilitate de prelungire, a spatiului situat in incinta Colegiului National „Ienachita Vacarescu”, in suprafata de 42,60 m.p., pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani,  cu posibilitate de prelungire, a spatiului situat in incinta Colegiului National „Ienachita Vacarescu”, in suprafata de 42,60 m.p., pentru amenajare spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 66/2005 privind stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatiile comerciale;

§         Prevederile art. 167 alin. 2 din O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/ 1995 – Legea Invatamantului, aprobata prin Legea nr. 520/2002;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata;

 • In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani,  cu posibilitate de prelungire, a spatiului situat in incinta Colegiului National „Ienachita Vacarescu”, in suprafata de 42,60 m.p., pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 3 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Dragan Sebastian

2.      Radulescu Nicolae

3.      Tutuianu Ioan

4.      Dobanda Ion

5.      Danciulescu Ion

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    54

Tgv.  29.03.2007

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o  perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 2 spatii in suprafata de 2 m.p. fiecare, situate in incinta Primariei Municipiului Targoviste – corp B si sediul S.E.I.P., pentru amplasarea a 2 automate de cafea

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 2 spatii in suprafata de 2 m.p. fiecare, situate in incinta Primariei Municipiului Targoviste – corp B si  sediul S.E.I.P., pentru amplasarea a 2 automate de cafea;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 66/2005 privind stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatiile comerciale;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata;

 • In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

       Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 2 spatii in suprafata de 2 m.p. fiecare, situate in incinta Primariei Municipiului Targoviste – corp B si sediul S.E.I.P., pentru amplasarea a 2 automate de cafea, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

       Art. 2 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

       Art. 3 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.   Dragan Sebastian

1.      Radulescu Nicolae

2.      Tutuianu Ioan

3.      Dobanda Ion

4.      Danciulescu Ion

     Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.      

 

Nr.    55

Tgv.  29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 6 luni a unui teren in suprafata de 44 m.p., situat in Bdul. Regele Carol I, nr. 37 pentru amenajarea unei terase de alimentatie publica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada 6 luni a unui teren in suprafata de 44 m.p., situat in Bdul. Regele Carol I, nr. 37 pentru amenajarea unei terase de alimentatie publica

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 66/2005 privind stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatiile comerciale;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata;

 • In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, pe o perioada de 6 luni a unui teren in suprafata de 44 m.p., situat in B-dul Regele Carol I, nr. 37 pentru amenajarea unei terase de alimentatie publica, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 3 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

 1. Dragan Sebastian
 2. Radulescu Nicolae
 3. Tutuianu Ioan
 4. Dobanda Ion
 5. Danciulescu Ion

Art. 4  Prin Caietul de sarcini, castigatorul licitatiei este obligat sa amenajeze o constructie moderna, conform cerintelor Planului Urbanistic General al Municipiului Targoviste si al cerintelor                                                                                                                                urbanistice zonale.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    56

Tgv.  29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 213/28.06.2006 referitoare la aprobarea subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform

O.G. nr. 19/1994

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 213/28.06.2006 referitoare la aprobarea subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform O.G. nr. 19/1994;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Procesul verbal din data de 23.03.2007 privind analiza solicitarilor persoanelor fizice in vederea stabilirii propunerilor de acordare a subventiilor conform O.G. nr. 19/1994

-          Prevederile art. 4 din O.G. nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Prevederile H.G. nr. 950/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe

-          Prevederile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 114/1996 – Legea Locuintei;

-          Prevederile art. 15 si 16 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996

-          Prevederile H.G. nr. 417/2006 privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2006 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996

-          Prevederile H.C.L. nr. 194/31.08.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză a solicitărilor persoanelor fizice în vederea stabilirii propunerilor de acordare a subvenţiilor conform O.G. nr. 19/1994;

-          Prevederile art. 36 alin. 2  lit. „b” si alin. 4 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 republicata

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art.1 Se modifica si completeaza anexa la H.C.L. nr. 213/28.06.2006 privind aprobarea subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform O.G. nr. 19/1994, cu urmatoarele pozitii:

 

Nr. crt.

Nume si prenume solicitant

Adresa pentru care se solicita subventia

Valoare subventie

%

31

Matei Dumitru

Bloc G9 ­scara A apartament 4

38340

30

32

Gheorghe Madalina Elena

Bloc G9 ­scara B2 apartament 4

37230

30

 

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 213/28.06.2006 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe, membrii comisiei de analiza a solicitarilor persoanelor fizice in vederea stabilirii propunerilor de acordare a subventiilor conform O.G. nr. 19/1994 si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   57

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si d-na Gogu Maria

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si d-na Gogu Maria;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile Legii nr. 247/2005 privind refoma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si numita Gogu Maria, conform planurilor de situatie, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

1.      Consiliul Local Municipal Targoviste - 30 m.p., teren situat in Targoviste, B-dul Unirii, adiacent blocului 67, scara E, conform schitei de amplasament cuprinsa in anexa 1 a prezentei hotarari;

2.      D-na Gogu Maria30 m.p., teren situat in Targoviste, Strada Calea Bucuresti nr. 3 C, adiacent noului sediu al Tribunalului Dambovita, conform schitei de amplasament cuprinsa in anexa 2 a prezentei hotarari.

Art. 3 Se imputernicesc pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, d-l Primar, ing. Iulian Furcoiu si d-l Secretar, jr. Vasile Avanu.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar, D-na Gogu Maria si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    58

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinta si laborator tehnica dentara”, in Municipiul Targoviste, Str. Gimnaziului, nr. 20, beneficiar CATANGIU ROBERT.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinta si laborator tehnica dentara”, in Municipiul Targoviste, Str. Gimnaziului, nr. 20, beneficiar CATANGIU ROBERT;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Locuinta si laborator tehnica dentara”, in Municipiul Targoviste, Str. Gimnaziului, nr. 20, beneficiar CATANGIU ROBERT.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    59

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 16 (saisprezece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-    Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct. c din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 16 (saisprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    60

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 1.200 m.p. pentru construirea unei locuinte P+M, garaj, foisor, fosa septica si imprejmuire”, in Municipiul Targoviste,

DN 72 A- Cartier Priseaca, beneficiar CROITORU GABRIEL

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 1.200 m.p. pentru construirea unei locuinte P+M, garaj, foisor, fosa septica si imprejmuire”, in Municipiul Targoviste, DN 72 A- Cartier Priseaca, beneficiar CROITORU GABRIEL;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 1.200 m.p. pentru construirea unei locuinte P+M, garaj, foisor, fosa septica si imprejmuire”, in Municipiul Targoviste, DN 72 A- Cartier Priseaca, beneficiar CROITORU GABRIEL

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

 Nr.    61

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc de locuinte S+P+7”, in Municipiul Targoviste, Str. G-ral Matei Vladescu, nr. 7A beneficiar ENACHE ST. NICOLAI SI IULIA.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc de locuinte S+P+7”, in Municipiul Targoviste, Str. G-ral Matei Vladescu, nr. 7A beneficiar ENACHE ST. NICOLAI SI IULIA;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Bloc de locuinte S+P+7”, in Municipiul Targoviste, Str. G-ral Matei Vladescu, nr. 7A beneficiar ENACHE ST. NICOLAI SI IULIA

 Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    62

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Extindere spatiu comercial parter si refacere locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 20 A, beneficiar S.C. AMIGAL S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Extindere spatiu comercial parter si refacere locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 20 A, beneficiar S.C. AMIGAL S.R.L.

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Extindere spatiu comercial parter si refacere locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 20 A, beneficiar S.C. AMIGAL S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    63

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Constructie P+M – spatiu comercial”, in Municipiul Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56, beneficiar S.C. INADI TEX COM S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru Constructie P+M – spatiu comercial”, in Municipiul Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56, beneficiar S.C. INADI TEX COM S.R.L.;

§           Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru Constructie P+M – spatiu comercial”, in Municipiul Targoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56, beneficiar S.C. INADI TEX COM S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   64

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea H.C.L. nr. 11 din 06.02.2007 referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte” amplasate in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Beju Mihael Simona si Eduard Ionut, Dinca Gheorghe si Dinca Gabriela, Draghici Filoftia, Sangiorzan Alcor Hiperion Cristian, Moiceanu Florina, Galma Ionut Daniel 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului – sef al Municipiului Targoviste privind revocarea H.C.L. nr. 11 din 06.02.2007 referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte” amplasate in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Beju Mihael Simona si Eduard Ionut, Dinca Gheorghe si Dinca Gabriela, Draghici Filoftia, Sangiorzan Alcor Hiperion Cristian, Moiceanu Florina, Galma Ionut Daniel;

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se revoca H.C.L. nr. 11 din 06.02.2007 referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte” amplasate in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Beju Mihael Simona si Eduard Ionut, Dinca Gheorghe si Dinca Gabriela, Draghici Filoftia, Sangiorzan Alcor Hiperion Cristian, Moiceanu Florina, Galma Ionut Daniel.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul – sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   65

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea H.C.L. nr. 12 din 06.02.2007 referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan pentru „Ansamblu de locuinte, servicii – Zona Lac Priseaca”, in Municipiul Targoviste, DN 72 A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului – sef al Municipiului privind revocarea H.C.L. nr. 12 din 06.02.2007 referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan pentru „Ansamblu de locuinte, servicii – Zona Lac Priseaca”, in Municipiul Targoviste, DN 72 A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian;

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se revoca H.C.L. nr. 12 din 06.02.2007 referitoare la aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan pentru „Ansamblu de locuinte, servicii – Zona Lac Priseaca”, in Municipiul Targoviste, DN 72 A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul – sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    66

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 26 persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007,avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unei hotarari privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 26 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

§         Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala - republicat

§         Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§         Dispozitiile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” din Legea 215/2001, republicata.

In temeiul art.43 alin. 2 lit. „c”, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala - republicata,

 

H O T Ă R Ă R T E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste unui numar de 26  de persoane fizice, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe si Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.  

 

Nr.    67

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui ajutor financiar in valoare de 4.200 lei, numitei Marin  Valerica, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Macarie, bloc 3, scara C, apartament 57, in vederea intocmirii unui angajament cu Asociatia de locatari si R.A.G.C.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 29.03.2007 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Comisiei de specialitate nr. 4 prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui ajutor financiar in valoare de 4.200 lei, numitei Marin Valerica, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Macarie, bloc 3, scara C, apartament 57, in vederea intocmirii unui angajament cu Asociatia de locatari si R.A.G.C.;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1 si 2  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un ajutor financiar in valoare de 4.200 lei, numitei Marin  Valerica, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada Macarie, bloc 3, scara C, apartament 57, in vederea intocmirii unui angajament cu Asociatia de locatari si R.A.G.C..

Art.  2  Aceste sume de bani vor fi asigurate din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   68

Tgv. 29.03.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de desfasurare al celei de-a XXXX - a editii a Festivalului National de romante « Crizantema de Aur » - 24 – 27 octombrie 2007,  si desemnarea colectivului managerial al festivalului

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directorului Casei de Cultura « I. Gh. Vasiliu », dl. prof. Codreanu Lucian, prin care supune aprobarii Consiliului Local Municipal Targoviste Programul de desfasurare a celei de-a 40 -a editii a Festivalului – concurs de romante « Crizantema de Aur » si desemnarea colectivului managerial al festivalului;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” din Legea 215 / 2001 republicata ;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Programul de desfasurare, Regulamentul de desfasurare, precum si lista colectivului managerial, ale celei de-a XXXX - a editii a Festivalului National de romante « Crizantema de Aur » - 24 – 27 octombrie 2007, cuprinse in anexele 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Sursele de finantare vor fi asigurate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007, in cuantum de 250.000 lei, si din surse atrase (Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Judetean Dambovita, Fundatia « Crizantema de Aur », sponsori)

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, colectivul managerial al festivalului, directiile si serviciile direct implicate in organizarea festivalului  si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    69

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind vanzarea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 34, bloc D1B – parter, micro XII, catre Partidul Democrat – Organizatia Judeteana Dambovita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Fond Locativ prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind vanzarea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 34, bloc D1B – parter, micro XII, catre Partidul Democrat – Organizatia Judeteana Dambovita;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Contractul de inchiriere nr. 30/ 25.03.1999 incheiat intre Primaria Municipiului Targoviste si Partidul Democrat – Organizatia Judeteana Dambovita;
 • Prevederile art. 3 pct. 1 din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice;
 • Fisa imobilului si planul de situatie al bunurilor ce urmeaza a fi vandute
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta in suprafata de 53 m.p., precum si a terenului cota parte indiviza aferent acestuia, bunuri situate in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 34, bloc D1B – parter, micro XII, catre Partidul Democrat – Organizatia Judeteana Dambovita, conform Legii nr. 90/2002.

Bunurile care fac obiectul vanzarii sunt identificate in fisa imobilului si in planul de situatie, anexate prezentei hotarari.

Art. 2 Pretul de vanzare al bunurilor va fi stabilit de o comisie de negociere, constituita prin Dispozitia Primarului.

Sunt desemnati sa faca parte din comisia de negociere, urmatorii consilieri :

1.        Olaru Marin

2.        Danciulescu Ion

3.        Vasiliu Teodor

4.        Dragan Sebastian

Art. 3 Pretul de incepere al negocierii este stabilit la valoarea de inventar al bunurilor.

Art. 4 Se imputerniceste domnul ing. Furcoiu Iulian, Primarul Municipiului Targoviste si domnul jr. Avanu Vasile, Secretarul Municipiului Targoviste, pentru perfectarea si semnarea actului de vanzare – cumparare la un notar public.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Fondul Locativ, Directia Economica, Comisia de negociere ce va fi constituita, Partidul Democrat – Organizatia Judeteana Dambovita si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare si executare.

 

Nr.    70

Tgv.  29.03.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Seviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§          Adresa nr. 1006981/05.03.2007 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prin care a luat la cunostinta de transformarea postului;

§       Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Seviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste

§      Prevederile art. 913 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici modificata si completata prin Legea nr. 251/2006;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 1/25.01.2005, privind infiintarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste ;

§         Prevederile H.C.L nr. 396/29.11.2006 privind aprobarea planului de functii publice la nivelul Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215 / 2001 republicata ;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii al Seviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste dupa cum urmeaza :

            - transformarea postului de consilier, clasa I, grad profesional superior in post de consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Informatic.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 1/25.01.2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Seviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    71

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

§          Nota de fundamentare a Politiei Comunitare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste;

§       Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii ale Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 225/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste, cu modificarile si completarile ulterioare; 

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215 / 2001 republicata ;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste, dupa cum urmeaza :

a)                       Biroul Paza Obiective va avea in compunere un sef de birou – personal contractual si 4 formatiuni de paza cu un sef de formatiune si 35 agenti de paza – personal contractual ;

b)                       Biroul Financiar, Administrativ, Juridic, Resurse Umane va avea urmatoarea componenta :

-          1 sef birou, functie publica de conducere, clasa I, grad profesional superior

Un compartiment financiar-contabil compus din :

- 1 consilier, clasa I, grad profesional superior

- 1 consilier, clasa I, grad profesional principal

- 1 consilier, clasa I, grad profesional asistent

Un compartiment Resurse Umane compus din :

-          1 referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior ;

-          1 referent clasa III, grad profesional asistent

Un compartiment Juridic, Administrativ compus din :

- 1 consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

- 1 administrator I, personal contractual ;

- 1 referent III, personal contractual ;

- 1 muncitor IV, personal contractual

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 225/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Politia Comunitara a Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   72

Tgv. 29.03.2007

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani a unor spatii situate in incinta unitatilor e invatamant preuniversitare catre Universitatea „Valahia” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani a unor spatii situate in incinta unitatilor e invatamant preuniversitare catre Universitatea „Valahia” Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „b” , precum si art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani a urmatoarelor spatii aflate in incinta unor unitati de invatamant preuniversitare de pe raza Municipiului Targoviste, catre Universitatea „Valahia” Targoviste:

 • Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gura de Aur” – cladire corp A;
 • Grupul scolar „C. Brancoveanu” – camin 1 (fara spalatorie, cabinet medical si stationar), camin 2 si hala atelier microlaminor;
 • Grupul Scolar „N. Cioranescu” – corpurile „F, M si N”.

Fisele tehnice ale bunurilor care fac obiectul prezentei hotarari, sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Darea in folosinta se va face pe baza de contract de comodat intocmit de catre D.A.P.P.P. si semnat de reprezentantii legali ai celor doua parti.

Art. 3 Utilitatile  (apa, incalzire, energie electrica si energie termica) se vor achita separat de catre Universitatea « Valahia » Targoviste.

Art. 4 Lucrarile de reparatii curente si capitale se vor efectua pe cheltuiala Universitatii « Valahia » Targoviste cu avizul Primariei Municipiului Targoviste.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare si executare.

          

Nr.     73

Tgv.  29.03.2007

 

H O T A R A R E

privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Directiei Administrarea Patrimoniului Public si Privat, a drumurilor de exploatare DE 47 si DE 55

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.  prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Directiei Administrarea Patrimoniului Public si Privat, a drumurilor de exploatare DE 47 si DE 55;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
 • Prevederile H.G. nr. 548/1999 prin care s-au aprobat Normele Metodologice de aplicare ale Legii nr. 213/1998 si a Listei orientative care cuprinde categoriile de bunuri care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala republicata,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba includerea drumurilor de exploatare DE 47 si DE 55 in domeniul public al Municipiului Targoviste si darea lor in administrarea D.A.P.P.P.

Drumurile de exploatare DE 47 si DE 55 care fac obiectul prevederilor de la alineatul 1, sunt identificate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Drumurile de exploatare DE 47 si DE 55 au urmatoarele elemente de identificare:

 • Denumirea bunului : Drum de exploatare DE 47 + DE 55
 • Categoria de folosinta conform nomenclatorului : DE = Drum Exploatare
 • Elemente de identificare DE 47 + DE 55 : din Strada Gimnaziului in Strada Mihai Bravu;
 • Vecinatati : cvartalele 59, 60, 61/4, 61/5, 61/6
 • Suprafata totala = 5538 m.p.; lungimea totala = 1612 ml
 • Valoare 18.568 lei

Drumurile de exploatare DE 47 si DE 55 vor fi inregistrate in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    74

Tgv.  29.03.2007

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 16.840 lei trupei de teatru „Vissi d’Arte” (coordonator prof. Matei Bogdan) a Colegiului National „Ienachita Vacarescu” Targoviste, pentru participarea la Global Education Festival – Sanremo, Italia, in perioada 28.04. – 10.05.2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 16.840 lei trupei de teatru „Vissi d’Arte” (coordonator prof. Matei Bogdan) a Colegiului National „Ienachita Vacarescu” Targoviste, pentru participarea la Global Education Festival – Sanremo, Italia, in perioada 28.04. – 10.05.2007;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1, 5 si 4  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 16.840 lei trupei de teatru „Vissi d’Arte” (coordonator prof. Matei Bogdan) a Colegiului National „Ienachita Vacarescu” Targoviste, pentru participarea la Global Education Festival – Sanremo, Italia, in perioada 28.04. – 10.05.2007.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   75

Tgv. 29.03.2007

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.03.2007, având în vedere:

§         Initiativa d-lui primar Iulian Furcoiu privind realizarea obiectivului cultural turistic si patrimonial  ‘’Aleea Voievozilor de la Targoviste’’

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind utilizarea fondului de rezerva bugetara;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art 36 din Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 6/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2007

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. “a” din Legea nr. 215/2001, republicata.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. « a » din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006 dupa cum urmeaza :

-          diminuarea creditelor la capitolul 54.02 ‘’Alte servicii publice generale’’,  titlul Fonduri de rezerva cu suma de 500 mii lei

-          majorarea creditelor la capitolul 67.02 ‘’Cultura, recreere si religie’’,subcapitolul 67.02.50 ‘’ Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei’’, titlul ‘’ Cheltuieli de capital  ‘’ cu suma de 500  mii lei    

Bugetul rectificat este cuprins in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu rectificarile corespunzatoare este cuprinsa in anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 6/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2007 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    77

Tgv. 29.03.2007

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii aprilie  2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.03.2007, avand in vedere:

-             Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001republicata;

-                Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-            Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnul consilier, ing. Georgescu Mugurel, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii aprilie 2007.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier ing. Georgescu Mugurel si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    78

Tgv. 29.03.2007

A V I Z

privind ajustarea tarifului practicat pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 29.03.2007, avand in vedere:

-         Referatul S.C TERMICA S.A. Targoviste privind ajustarea pretului pentru energia termica produsa, transportata, distribuita su furnizata de S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al S.C TERMICA S.A. Targoviste privind ajustarea pretului pentru energia termica produsa, transportata, distribuita su furnizata de S.C. TERMICA S.A.;

-         Prevederile O.G. nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

-         Prevederile Deciziei nr. 12/17.01.2007 a A.N.R.E., privind aprobarea preturilor practicate in sectorul energiei electrice si termice de S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Judetul Dambovita;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “d” si alin. 6 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicata,

 

A V I Z E A Z A :

 

Ajustarea tarifului practicat pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, incepand cu data de 01.04.2007, dupa cum urmeaza:

 

-    Pret pentru activitatea de producere pe baza de gaze naturale si serviciul de transport si furnizare energie termica, sub forma de apa fierbinte, destinata agentilor economici, fara TVA =  207,62 lei/Gcal;

-    Pret activitatea de producere pe baza de gaze naturale si serviciul de transport, distributie si furnizare a energiei termice sub forma de apa fierbinte, destinata agentilor economici fara TVA = 293,99 lei/Gcal;

-    Pret pentru activitatea de producere pe baza de gaze naturale si serviciul de transport si furnizare a energiei termice sub forma de apa fierbinte, destinata populatiei, cu TVA = 239,90 lei/Gcal;

-    Pret pentru activitatea de producere pe baza de gaze naturale si serviciul de transport, distributie si furnizare a energiei termice sub forma de apa fierbinte, destinata populatiei, cu TVA = 332,03 lei/Gcal;

             

Nr.    5

Tgv. 29.03.2007

 

 

A V I Z

privind  aprobarea Programului de actiuni proprii al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.03.2007, analizand raportul de specialitate al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement prin care se sustine necesitatea aprobarii Programului de actiuni proprii al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement pe anul 2007,  

 

A V I Z E A Z A :

 

Programul de actiuni proprii al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement pe anul 2007.

 

Nr.    6

Tgv. 29.03.2007