ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

15.02.2019

 

91. Hotărâre privind participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României ce se va desfășura la ROMEXPO - București, în perioada 21 - 24 februarie 2019

92. Hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru aducerea la îndeplinire   dispozițiilor prevăzute în anexa la HCL nr. 495/21.12.2018

 

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României ce se va desfășura la ROMEXPO - București, în perioada 21 - 24 februarie 2019

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.02.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României ce se va desfășura la ROMEXPO - București, în perioada 21 - 24 februarie 2019;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) și alin. 6), lit. a), pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României ce se va desfășura la ROMEXPO - București, în perioada 21 - 24 februarie 2019.

Art. 2 Suma destinată participării la Târgul de Turism este de 11.243 lei și va fi prevăzută în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște la Capitolul 67.02. - Cultură, recreere, religie.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ing. Ion Joița                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   91

Tgv. 15.02.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 HOTĂRÂRE

privind adoptarea unor măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute în anexa la HCL nr. 495/21.12.2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 15.02.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 4829/12.02.2019;

§ Prevederile HCL nr. 495/21.12.2018 privind încetarea contractului de parteneriat public-privat nr. 265/2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și Societatea Asociația Investitorilor Transport Târgoviște S.R.L.;

§ Prevederile HCL nr. 368/26.09.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Prevederile art. 9 și art. 14 alin. (1) lit. a) ale Actului Constitutiv al societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L., aprobat prin HCL nr. 117/30.03.2018;

§ Adresa Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice de pe lângă Tribunalul Dâmbovița nr. 4/04.01.2019 și înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 169/04.01.2019;

§ Procesul Verbal nr. 330 din 07.01.2019 încheiat cu ocazia tragerii la sorți a experților judiciari;

§ Raportul de expertiză tehnic㠄Evaluare a proprietății imobiliare clădiri administrative și transport –productive”, întocmit de Bîzgu Dănuț la data de 18.01.2019;

§ Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară a autobuzelor și microbuzelor aflate în proprietatea AITT, întocmit de expert Dicu Florian-Dumitru;

§ Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a, alin. (3), lit. b) și c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. cu suma de 1.800.000 lei, reprezentând  180.000 de părți sociale la valoarea nominală de 10 lei fiecare, în portofoliul asociatului unic Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște.

Art. 2 Se mandatează dl. Eugen Pătrașcu, ca reprezentant al asociatului unic Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local, al Societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre precum și pentru a efectua formalitățile în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Art. 3 După subscrierea și vărsarea capitalului social, Actul Constitutiv al societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. se va modifica în mod corespunzător.

Art. 4 (1)Se aprobă achiziționarea de către societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. a unui număr de 38 autovehicule la valoarea totală de 1.465.375 lei (valoare fără TVA), așa cum sunt identificate prin Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de expert Dicu Florian Dumitru.

         (2) Achitarea contravalorii autovehiculelor menționate la alin. 1 se va face după cum urmează:

- suma de 250 mii lei la data facturării

- diferența în 18 rate lunare egale.

        Art. 5 (1) Se aprobă achiziționarea de către municipiul Târgoviște a clădirilor C1, C2, C3, C4, C5 și C13 situate în Bdul Unirii nr. 6  la valoarea totală cu TVA de 1.375.398 lei, așa cum a fost determinată prin Raportul de evaluare întocmit de expert judiciar Bîzgu Dănuț.

  (2) Achitarea contravalorii imobilelor menționate la alin. 1 se va face după cum urmează:

- suma de 250 mii lei la data autentificării contractului de vânzare

- diferența în 18 rate lunare egale

Art. 6.Se aprobă introducerea în bugetul local pentru anul 2019 a cheltuielilor pentru achiziționarea a 4 autobuze noi destinate transportului gratuit al elevilor pe raza municipiului Târgoviște.

Art. 7. În termen de 30 de zile de la data achiziționării autobuzelor primarul municipiului Târgoviște va supune spre aprobare consiliului local traseele ce vor deservi în mod exclusiv elevii.

        Art. 8 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște jr. Chiru-Cătălin Cristea pentru semnarea contractului de vânzare în formă autentică.

Art. 9 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Prevederile punctului 3 din Acordul prevăzut în anexa la HCL nr. 495/21.12.2018 se modifică potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 11 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, dl. Eugen Pătrașcu, Societatea Servicii Publice Municipale S.R.L., Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

 

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,       

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               ing. Ion Joița                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   92

Tgv. 15.02.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

28.02.2019

 

93. Hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în grad profesional

94. Hotărâre privind reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

         95. Hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviște

         96. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște

97. Hotărâre privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014

98. Hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2018 și a Planului de măsuri privind îmbunătățirea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2019

99. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

100. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

    101. Hotărâre pentru completarea HCL nr. 81/31.01.2019 privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște pentru înființarea de către societatea GENERAL COM ATYC S.R.L. a unei autogări pe raza Municipiului Târgoviște

102. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2019 și a Strategiei de  dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 - 2029, la nivelul Direcției de Asistență Socială Târgoviște

103. Hotărâre privind aprobarea Planului Local de Măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome de pe raza Municipiului Târgoviște pentru perioada 2019 – 2021 și a modificării componenței Grupului Local de Lucru

104. Hotărâre privind aprobarea structurii echipei mobile de intervenție de urgență în cazurile de violență domestică semnalate pe raza Municipiului Târgoviște

105. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Centru Social Integrat pentru Persoane Vârstnice și Cantină de Ajutor Social"

106. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul „Consolidare și reabilitare clădire C1 Teatrul Tony Bulandra” din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

107. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local- Lot 4” din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

108. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 26/31.01.2019 privind relocarea activităților Grădiniței cu program prelungit nr. 15 și ale Creșei Spiriduș din Municipiul Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște - Grădinița cu program prelungit nr. 15”

109. Hotărâre privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fructelor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

110. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județul Dâmbovița”

111. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

112. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

113. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 privind aprobarea Cofinanțării obiectivului de investiție “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița – Grădinița cu program prelungit nr. 15”

114. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșă în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”

115. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”

116. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 269/28.07.2017 privind  finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”

117. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere și amenajare creșa în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”

118. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 79/20.02.2018 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviste - LOT 1”

119. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 186/30.05.2018 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : „Modernizare si reabilitare drumuri de interes local în municipiul Târgoviste - LOT 2”

120. Hotărâre pentru modificarea H.C.L.  nr. 185/30.05.2018 referitoare la obiectivul de investitii: “Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din  Municipiul Târgoviște”

121. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 428/31.10.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ’’Realizare bază sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște, Județul Dâmbovița’’

122. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 169/24.05.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul: „Reparații capitale străzi din Municipiul Târgoviște - pachet 4”

123. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 300/07.08.2017 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Cartier Priseaca - etapa II”

124. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. Laminorului din Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”

125. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Creare/modernizare spații verzi – Str. George Cair din Municipiul Targoviste, Jud. Dâmbovița”

126.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe sociale în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, Strada Laminorului nr. 10A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște

127. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație din locuință parter în spațiu alimentație publică, extindere pe orizontală și verticală - P+1”, Calea Domnească nr. 192, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Nicolae Cornel Nicolae

128. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M”, Strada Valul Cetății nr. 33, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Constantin Daniela

129. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință unifamilială D+P+M”, Bulevardul Regele Carol I nr. 60, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Ștefan Cornel și Ștefan Daniela - Paulina

130. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spațiu comercial piese auto”, strada Ileana Sărăroiu nr. 8, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Mihălcioiu Tiberiu

131. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință unifamilială P+1, garaj și împrejmuire teren”, Str. Matei Basarab, nr. 33, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Ștefănescu Cristian

132. Hotărâre privind acceptarea donației terenului situat în  Târgoviște, str. Gimnaziului - proprietari : Liță Ion, Butnaru GH. Ovidiu, Podoleanu Eugeniu, Olteanu Cătălin Cosmin, Năstase David Costin, Bîrlog Alexandru Viorel, Sultana Marius Sorin, Oprescu Virgil Ciprian, Florea Ion, Neculaescu Zotic Cătălin

133. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 12/31.01.2019 privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 444/19.11.2018

134. Hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

135. Hotărâre  privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

136. Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 1 din data de 19.02.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor   cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

137. Hotărâre privind aprobarea Proceselor Verbale nr. 1 din data de 12.02.2019 și nr. 2 din data de 19.02.2019 ale Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

138. Hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriași

139. Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște

140. Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

141. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

142. Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială asupra imobilului-teren în suprafață de 185 m2, proprietate publică a municipiului Târgoviște, situat în Bdul. Regele Carol I, nr. 70

143. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 36 m2, cvartal 38, parcela 100, situat în Municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare, vizavi de Magazinul Diana

144. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 75 m2, NC 83667, situat în Municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești

145. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 100 m2, cvartal 257, parcela 7, situat în Municipiul Târgoviște, str. Laminorului

146. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 11,70 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

147. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 23/30.01.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

148. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 13”

149. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”, Târgoviște, jud. Dâmbovița

150. Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 privind  finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 14” Târgoviște, jud. Dâmbovița

                                                            

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții contractuale

din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în grad profesional

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în grad profesional;

§Prevederile art. 41-43 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Procesul verbal final al examenului de promovare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

         Art. 1 Se aprobă transformarea a 6 (șase) posturi de inspector de specialiate grad II, studii superioare, în posturi de inspector specialitate grad I, studii superioare în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat- Serviciul Administrarea Patrimoniului Public și Privat - Compartimentul Administrativ și Serviciul Piețe, ca urmare a promovării în grad profesional.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  93  

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare

al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§Prevederile HCL nr. 80/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciului de transport persoane în regim de închiriere (RENT CAR) pe raza Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36 alin. 2, lit. a) si alin. 3 lit. b) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se reactualizează regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   94

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviște

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviște privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale  Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviște;

§ Prevederile art. 19, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007 referitoare la instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și d)si alin. (3) lit. b) și alin. (6) lit. a) , pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   95

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

 

                                                           

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții ale acestei direcții;

§ Prevederile H.C.L. nr. 28 /05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d) și alin. 6 lit. a) pct 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică organigrama și statul de funcții ale Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   96

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

                                

                                                           

HOTĂRÂRE

  privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție a solicitărilor referitoare la finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

§ Prevederile Legii nr. 350/2005 referitoare la regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 215/14.08.2014 referitoare la  aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 321/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art.  36, alin. (2) lit. b) și d), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (1)  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se modifică Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Pentru anul 2019 suma destinată finanțării Programului anual propriu al finanțărilor nerambursabile de interes general este de  300.000 lei pentru finanțarea de proiecte în  domeniile de aplicare: cultura, social, sportiv, culte religioase, educație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de evaluare și selecție și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   97

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de evaluare a activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2018 și a Planului de măsuri privind îmbunătățirea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2019

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind evaluarea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2018 și aprobarea Planului de măsuri privind îmbunătățirea activității Comitetului  Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2019;

§ Prevederile art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;

§ Prevederile Ordinului 1184/2006 aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de  urgență;

§ Prevederile Ordinului nr. 1352/2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităților de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor și materialelor care conțin informații clasificate, în situații de conflict armat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordinul Prefectului județului Dâmbovița nr. 21 privind pregătirea pe linia situațiilor de urgență pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare a activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Planul de măsuri privind îmbunătățirea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2019, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

                                                                    

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,      

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   98

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Bogdan-Constantin Stoica și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   99

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

     Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                       Anexa 1 la HCL nr. 99/28.02.2019

Consiliul Local      

                                                                                                       

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

 la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 355/26.09.2018, dl. BOGDAN-CONSTANTIN STOICA să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1.   Să aprobe  prelungirea termenului de subscriere prevazut in hotararea nr. 19 din data de 18.10.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A. si in hotararea nr. 22 din 31.08.2018 a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei de Apa Targoviste - Dambovita S.A, pana la 30.06.2019.

 

   Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abținere________  

 

2.  Să verifice modul de subscriere si plata a actiunilor emise in baza hotararilor nr. 19 din data de 18.10.2016 si 22 din 31.08.2018 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la data de  31.12.2018, data care constituie sfarsitul perioadei de subscriere.

 

    Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abținere________  

 

3.  Să aprobe majorarea capitalului social al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA cu valoarea actiunilor efectiv subscrise si platite in intervalul 01.07.2018 – 31.12.2018, in baza hotararilor nr.19 din data de 18.10.2016 si nr. 22 din 31.08.2018 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv cu suma de 261.622,000 lei, reprezentand contravaloarea unui numar de  261.622 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu pe actiune, la care se adauga o prima de emisiune de 7,605 lei pe actiune, totalul primelor de emisiune fiind 1.989.690,930 lei, actiuni si prime de emisiune subscrise si platite de urmatorii actionari:

         Nr.

Crt.

Denumire actionar

Numar actiuni

subscrise si platite

Prime de emisiune

platite (lei)

1.

Judetul Dambovita

24.288

184.712

2.

Comuna Branesti

11.621

88.379

3.

Comuna Sotanga

15.494

117.831,87

4.

Comuna Gura Ocnitei

23.125

175.871,12

5.

Comuna Vulcana Bai

34.863

265.133,12

6.

Comuna Buciumeni

11.621

88.379

7.

Comuna Vacaresti

5.810

44.190

8.

Comuna Lunguletu

10.459

79.541

9.

Comuna Moroeni

11.621

88.379

10.

Comuna Niculesti

11.621

88.379

11.

Comuna Morteni

11.621

88.379

12.

Comuna Valea Lunga

11.620

88.376,12

13.

Comuna Vulcana Pandele

11.620

88.378,7

14.

Comuna Tatarani

11.621

88.379

15.

Comuna Lucieni

19.755

150.245

16.

Comuna Nucet

5.810

44.190

17.

Comuna Matasaru

11.621

88.379

18.

Comuna Butimanu

5.810

44.190

19.

Comuna Pietrosita

11.621

88.379

      

     Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abținere________  

 

4.    Să actualizeze  si să semneze in numele si pe seama actionarilor  Actul Constitutiv al Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. urmare a majorarii de capital, precum si in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului Dambovita a hotararii adunarii generale a actionarilor.

 

      Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abținere________  

              

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

   Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                            Anexa 2 la HCL nr. 99/28.02.2019

Consiliul Local      

                                                       

                                                       

                            

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

 la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 355/26.09.2018, dl. BOGDAN-CONSTANTIN STOICA să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.   Să aprobe încheierea de către membrii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Targoviște-Dâmbovița S.A. a unei asigurari de raspundere profesională  pentru o suma asigurată de 100.000 Euro, a cărei contravaloare, nu mai mare de 1.500 lei, va fi decontată de societate în condițiile legii.

 

       Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abținere________  

 

2.  încheie acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor în sensul inserării în cuprinsul acestora a obligației menționate la punctul nr.1.

 

 

       Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abținere________   

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

                                                                         

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște prin care se propune adoptarea unei hotărâri de consiliu având ca obiect stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§Prevederile art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. 3, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   100

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

 

    Municipiul Târgoviște                                                                                                                                   Anexa la H.C.L. nr. 100/28.02.2019

  Consiliul Local                                                                  

 

 

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 254/27.09.2016, dl. SANDU MIHAI - SILVIU să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.   Să aprobe stabilirea unei indemnizații brute membrilor Consiliului de Administrație al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. la valoarea de 10 % din salariul brut al directorului general.

    

Pentru  _____X______          Împotrivă___________ Abținere__________    

 

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

        HOTĂRÂRE

pentru completarea HCL nr. 81/31.01.2019 privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște pentru înființarea de către societatea GENERAL COM ATYC S.R.L. a unei autogări pe raza Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște;

§Prevederile HCL nr. 81/31.01.2019 privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște pentru înființarea de către societatea GENERAL COM ATYC S.R.L. a unei autogări pe raza Municipiului Târgoviște

§Prevederile art. 119 alin. (2) lit. c) și cele ale art. 120 alin. (2) din cuprinsul Normei metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere si a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (9) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Art. 1 al  HCL nr. 81/31.01.2019 se completează cu un nou alineat după cum urmează:

              (2)  Prezentul acord are o valabilitate de 5 (cinci) ani de la data adoptării hotărârii.

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. - Serviciul Rețele Locale, societatea GENERAL COM ATYC S.R.L. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   101

Tgv. 28.02.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                                                           

                                                       

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2019 și a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale

pentru perioada 2019 - 2029, la nivelul Direcției de Asistență Socială Târgoviște

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Târgoviște prin care se susține oportunitatea adoptării unei hotărâri de consiliu în vederea aprobării Planului de acțiune pe anul 2019 și a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 - 2029, la nivelul Direcției de Asistență Socială Târgoviște;

§  Prevederile H.C.L. nr. 276/28.07.2017 privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște, 2014 - 2020”;

§  Prevederile art. 112 alin (3) lit. a) și art. 118 din Legea 292/2011 – legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) și b) din Anexa nr. 2 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa privind transmiterea spre consultare nr. 1491/B/28.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Dâmbovița cu nr. 1797/30.01.2019;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a) pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Se aprobă Planul anual de acțiune pe anul 2019 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Municipial Târgoviște, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Târgoviște pentru perioada 2019-2029, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială Târgoviște, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   102

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

 

                                                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Local de Măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome de pe raza Municipiului Târgoviște pentru perioada 2019 – 2021 și a modificării componenței Grupului Local de Lucru

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului Local de Măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome de pe raza Municipiului Târgoviște pentru perioada 2019 – 2021 și a modificării componenței Grupului Local de Lucru;

§ Prevederile H.C.L. nr. 10 / 31.01.2019 privind constituirea Grupului local de lucru privind incluziunea comunității rome de pe raza Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii nr. 292/2011 - legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile cap. F subcap. 11 pct. 2 lit. b alin. (v) din Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 aprobată prin H.G. nr. 18/2015 privind aprobarea strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa nr. 2484/15.02.2019 a Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;  

§   Prevederile art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Planul Local de Măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome de pe raza Municipiului Târgoviște pentru perioada 2019 – 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea componenței „Grupului local de lucru privind incluziunea comunității rome” prin înlocuirea reprezentantului Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Târgoviște, doamna Mihaela Zamfir - inspector de specialitate, cu domnul Badea Alin Silviu Marian, consilier superior în cadrul aceleiași instituții.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 10 / 31.01.2019 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   103

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

 

                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurii echipei mobile de intervenție de urgență în cazurile de violență domestică semnalate

 pe raza Municipiului Târgoviște

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea structurii echipei mobile de intervenție de urgență în cazurile de violență domestică semnalate pe raza Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile art. 1 și 2 din Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestic din 07.12.2018 aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018;

§   Prevederile Ordinului comun al Ministerului de Interne și Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 146/2578/18.12.2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestic de către polițiști;

§   Prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată 2, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;  

§   Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică semnalate pe raza Municipiului Târgoviște, în următoarea structură organizatorică:

-      reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Târgoviște - coordonatorul echipei mobileef centru – Centrul rezidențial de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice “Împreună vom reusi”) + 4 membri;

-      reprezentant al Poliției Municipiului Târgoviște  - 1 membru;

-      reprezentant al Poliției Locale Târgoviște -1 membru.                                                           

Art. 2 Urmare a comunicării persoanelor desemnate de către instituțiile menționate la articolul 1, se va stabili, prin Dispoziția Primarului Municipiului Târgoviște, componența nominală a echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică semnalate pe raza Municipiului Târgoviște.

 Art. 3 Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică semnalate pe raza Municipiului Târgoviște, se va realiza cu mijlocul de transport al Poliției Locale Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială Târgoviște, Poliția Locală Târgoviște, Poliția Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   104

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Centru Social Integrat pentru Persoane Vârstnice și Cantină de Ajutor Social"

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Centru Social Integrat pentru Persoane Vârstnice și Cantină de Ajutor Social";

·     Prevederile H.C.L. nr. 33/26.02.2018 privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a unui teren în suprafață de 2.324 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Petru Cercel, nr. 27;

·     Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

·     Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;

·     Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

·     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

·     Prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

·     Normative tehnice si STAS-uri incidente;

·     Devizul general al investiției;

·     Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

·     Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Centru Social Integrat pentru Persoane Vârstnice și Cantină de Ajutor Social în Municipiul Târgoviște, strada Petru Cercel nr. 27, Județul Dâmbovița”, după cum urmează:

1.           INDICATORI TEHNICI:

CARACTERISTICI TEHNICE:

§   Regim de înălțime  = S+P+M

§   Suprafață construită la sol  = 640,00 m2

§   Suprafață desfășurată = 1.656,00 m2       

2.           INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A. : 3.311.328 lei

                                                                       (713.956,02 euro),                               

                              din care C+M : 2.642.431 lei (569.735,02 euro)

Valoarea totală și active necorporale, inclusiv T.V.A.: 196.324 lei    (42.329,45 euro)

Durata de realizare: 36 luni.

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local al Municipiului Târgoviște, respectiv P.O.C.U. 2014 - 2020, axa prioritară 5.1 - GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse” - Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   105

Tgv. 28.02.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

                                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul

„Consolidare și reabilitare clădire C1 Teatrul Tony Bulandra” din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul „Consolidare și reabilitare clădire C1 Teatrul Tony Bulandra” din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița;

§   Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;  

§   Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare 

§   Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§   Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor;

§   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare clădire C1 Teatrul Tony Bulandra” din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 43, Județul Dâmbovița, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare clădire C1 Teatrul Tony Bulandra” din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr. 43, Județul Dâmbovița, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Bugetul Local și prin ”Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                              

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   106

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

 

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul

„Reabilitare și modernizare drumuri de interes local- Lot 4” din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local- Lot 4” din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§   Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§   Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local - Lot 4” din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local - Lot 4” din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                              

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   107

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                                        

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 26/31.01.2019 privind relocarea activităților Grădiniței cu program prelungit nr. 15 și ale Creșei Spiriduș din Municipiul Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște - Grădinița cu program prelungit nr. 15”

                                                                        

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§   Raportul de specialitate întocmit de Direcția Managementul Proiectelor prin care se susține oportunitatea adoptării unei hotărâri de consiliu în vederea modificării H.C.L. nr. 26/31.01.2019 privind relocarea activităților Grădiniței cu program prelungit nr. 15 și ale Creșei Spiriduș din Municipiul Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște - Grădinița cu program prelungit nr. 15”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 26/31.01.2019 privind relocarea activităților Grădiniței cu program prelungit nr. 15 și ale Creșei Spiriduș din Municipiul Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște - Grădinița cu program prelungit nr. 15”;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Contractul de execuție lucrări nr. 40245/27.12.2018;

§   Ordinul de începere a lucrărilor de execuție nr. 871/.11.01.2019;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

                

Art. 1 Se modifică punctul 1 din cuprinsul articolului 1 al H.C.L. nr. 26/31.01.2019 privind relocarea activităților Grădiniței cu program prelungit nr. 15 și ale Creșei Spiriduș din Municipiul Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște - Grădinița cu program prelungit nr. 15”, după cum urmează:

§  4 grupe copii cu program normal grădiniță se vor muta din incinta Grădiniței cu program normal nr. 17 din strada Pandurilor, bloc 39, ap. 1 - 3, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița în incinta Școlii Gimnaziale „Smaranda Gheorghiu” din Calea București nr. 480, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița;

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 26/31.01.2019 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   108

Tgv. 28.02.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fructelor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§  Cererile formulate de cetățeni, prin care se solicită implicarea financiară a Municipiului Târgoviște, pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe strada Fructelor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§   Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fructelor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§   Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 51/2006 privind legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§   H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§   Ordinul nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;

§  Ordinul nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fructelor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința Societății Distrigaz Sud Rețele investiția „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Fructelor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție.

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării ca urmare a încheierii contractului de cofinanțare prevăzut la articolul 2, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție, între Societatea Distrigaz Sud Rețele, ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște.

Art. 5 Valoarea totală stabilită a investiției (strada Fructelor, în lungime de 335 ml) este de 49.517,09 lei cu TVA, defalcată astfel:

       990,08 lei cu TVA - investiție suportată de ENGIE România S.A.

       48.527,01 lei cu TVA - investiție suportată de Municipiul Târgoviște

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       ing. Ion Joița                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   109

Tgv. 28.02.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

   

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județul Dâmbovița”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județul Dâmbovița”;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  in perioada 2017-2020.

§ Prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§ Instrucțiunea nr. 2/21.12.2018 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b) și alin. 4, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județul Dâmbovița”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, astfel:

      Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

1.Valoare totala (INV) , inclusiv TVA: 3.645.024,04 lei, din care:

     - constructii montaj (C+M):             2.057.957,95 lei.

2. Esalonarea investitiei: (INV/C+M), exclusiv TVA:

- Anul I:                 3.072.759,86 lei / 1.729.376,43 lei.

AN

An1

lei

Total

3.072.759,86

C+M

1.729.376,43

euro

Total

648.097,50

C+M

364.755,01

 

3. Durata de realizare (luni): 12 luni;

Capacități (în unități fizice și valorice):

Dimensiuni construcție Grădiniță

Regim de înălțime

S+P+1E

Lungime

57,21 m

Latime

34,99 m

H streasina

+8,93 m

H maxim Coama

+8,23 m

Suprafata construita

962,00 mp

Suprafata constr. desfasurata

2134,25 mp

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

 

Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz:

-         Reducerea consumului de energie  cu minim 25%.

 

Art. II  Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   110

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

 

                                                                     

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  in perioada 2017 - 2020;

§ Prevederile O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§ Instrucțiunea nr. 2/21.12.2018 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, dupa cum urmează:

“Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiție “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște, Județul Dâmbovița” cu suma de 78.625,31 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   111

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

 

                                                          

        

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  in perioada 2017 - 2020;

§ Prevederile O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§ Instrucțiunea nr. 2/21.12.2018 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 

1.Valoare totală (INV) , inclusiv TVA: 4.028.181,53 lei din care:

            - construcții montaj (C+M): 2.643.161,36 lei.

2. Eșalonarea investiției: (INV/C+M), exclusiv TVA:

- Anul I:  3.390.738,08 /   2.221.144,00 lei

 

 

AN

An1

lei

Total

3.390.738,08

C+M

2.221.144,00

euro

Total

715.164,53

C+M

468.477,18

3. Durata de realizare (luni): 12 luni;

Capacități (în unități fizice și valorice):

Dimensiuni construcție grădiniță

Suprafață teren

4.922 mp

Regim de înălțime

S+P+1E

Supraf.constr. subsol

305,95 mp

Supraf.constr. parter

976,00 mp

Supraf.constr. etaj

930,55 mp

Supraf.desf

1906,55 mp

Supraf.constr.desf

2.212,50 mp

Hmax streasina

+8,80 m zona de acees in pod;

+6,49 m zona de pod

Hmax coama

+9,50 m zona de acees in pod

+8,58 m zona de pod

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

 

Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, dupa caz:

-      Reducerea consumului de energie cu minim 25%.

Art. II Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de Dezvoltare Locală și Bugetul local.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,     

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   112

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

                                                                                    

 

   HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița – Grădinița cu program prelungit nr. 15”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 97/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  in perioada 2017 - 2020;

§ Prevederile O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§ Instrucțiunea nr. 2/21.12.2018 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 97/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, după cum urmează:

“Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiție „Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor publice din Municipiul Targoviste, judet Dambovita – Gradinita cu program prelungit nr.15” cu suma de 503.282,01 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, cheltuieli diverse si neprevazute, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                             

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   113

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți

            

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșă în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”

 

                    

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri de modificare a H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§Prevederile HCL nr. 266/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul

de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  in perioada 2017-2020.

§ Prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§ Instrucțiunea nr. 2/21.12.2018 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. (d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Art. 1 al H.C.L. nr. 266/28.07.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Extindere și amenajare Creșă în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se cofinanțează obiectivul de investiție “Extindere si amenajare cresa in zona Gradinitei nr. 8 Targoviste” cu suma de 390.464,00 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”.

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                   

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   114

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu - Radu Maniți                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor pentru modificarea HCL nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16 Târgoviște”;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§ Prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§ Instrucțiunea nr. 2/21.12.2018 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;

§ Prevederile HCL nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16 Târgoviște”

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16 Târgoviște”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16 Târgoviște”, astfel:

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

1.Valoare totala (INV) , inclusiv TVA: 6.529.257,29 lei

                                                           (1.377.451,38 euro), din care:

 

- Constructii montaj (C+M), inclusiv T.V.A:      5.132.472,24 lei (1.082.777,21 euro).

- Dotari si Active necorporale, inclusiv T.V.A:      522.362,40 lei (110.200,71 euro).

    Curs valutar  la data de 24.08.2018: 1 euro = 4.6377 lei.

 2. Durata de executie lucrari: 24 luni;

Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Dimensiuni constructie

Cresa

Regim de inaltime

Stehnic+ P+1E

Suprafata construita

  944,06 mp

Suprafata constr. desfasurata

1430,44 mp

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O.T = 29,88%

C.U.T = 0,53”

  Art. II  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   115

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                    

 

                                                          

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 269/28.07.2017 privind  finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții

„Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor pentru modificarea H.C.L. nr. 269/28.07.2017 privind  finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§ Prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§ Instrucțiunea nr. 2/21.12.2018 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;

§ Prevederile HCL nr.  269/28.07.2017 privind  finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Art. 1 al  H.C.L. nr. 269/28.07.2017  privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16 ”, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se cofinanțează obiectivul de investiție “„Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16 Târgoviște” cu suma de 228.005,29 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”.

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                             

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    ing. Ion Joița                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   116

Tgv. 28.02.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                    

                                                 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere și amenajare creșa

în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.02.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere și amenajare creșa în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 76/05.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere și amenajare creșa în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  in perioada 2017 - 2020;

§ Prevederile O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§ Instrucțiunea nr. 2/21.12.2018 emisă de Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 76/05.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere și amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: “Extindere și amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”, astfel:

 

Indicatori tehnici:

Suprafețe creșă - corp existent:

- Suprafața construită la sol: 188,00 mp

- Suprafața desfășurată: 376,00 mp

- Suprafața utilă: 348,69 mp

- Suprafața locuibilă: 0,00 mp

Suprafețe creșă - corp propunere:

- Suprafața construită la sol: 417,33 mp

- Suprafața desfășurată: 809,81 mp

- Suprafața utilă: 692,31 mp