ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

13.02.2017

 

42.  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște» 

43.  Hotărâre privind modificarea HCL nr. 209/18.08.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sediu administrativ Direcția de Asistență Socială”

44.  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente-Cabinete Medicale Școlare

45.  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente -Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară

46.  Hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

47.  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

48.  Hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”

49.  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”

50.  Hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII C1 TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA TÂRGOVIȘTE”

51.  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII C1 TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA TÂRGOVIȘTE”

52.  Hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiție: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul”  din Târgoviște, jud. Dâmbovița”

53.  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul”  din Târgoviște, jud. Dâmbovița”

54.  Hotărâre privind cofinanțarea obiectivului de investiție: ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (COD LMI DB-II-m-A-17248) din Târgoviște, Județul Dâmboviț

55.  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 338/11.11.2016 referitoare la  aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmboviț

56.  Hotărâre privind aprobarea achizitionarii de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru                    ”Liceul Tehnologic de Transporturi Auto” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

57.  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 192/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Constantin Carabella” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

58.  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 193/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

59.  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 194/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Școala Gimnazială I. Al. Brătescu - Voinești” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

60.  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 196/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

61.  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Liceul Ion Heliade Rădulescu” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

62.  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 233/07.09.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazial㠓Profesor Paul Bănic㔠din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

63.  Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri immobile

64.  Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

65.  Hotărâre privind participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României, ce se va desfășura la Romexpo,în perioada 16 - 19 februarie 2017

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște» 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune inițierea unei hotărâri privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 42/31.03.2015  referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște»;

§ Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 89/2015 referitoare la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

§ Prevederile OUG  nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă;

§ Prevederile Programului Operational Regional 2014-2020 ;

§ Prevederile H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Extindere si amenajare creșa în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște » 

§ Prevederile HCL nr. 365/27.12.2010 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extindere si amenajare creșa în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște» 

§ Prevederile HCL nr. 41/17.03.2015 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște» ;

§ Prevederile HCL nr. 42/31.03.2015 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște»  

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se modifică indicatorii economici ai obiectivului «Extindere si amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște», aprobați prin HCL nr. 76/2010, cu modificările și completările ulterioare, astfel :

 

Indicatori economici ai investitiei :

             Valoarea totala, inclusiv TVA :  2.488.376,00 lei reprezentand 554.045,00 euro

-C+M constructii +montaj inclusiv TVA : 1.952.594,00 lei reprezentand 434.402,00 euro

Valoare dotări și active necorporale, inclusiv TVA : 68.731,00 lei (15.591,00 euro)

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 76/2010 cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Asistenta Socială și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   42

Tgv. 13.02.2017

Red. D.I./3 ex.

 

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 209/18.08.2016 referitoare la

 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

”Sediu administrativ Direcția de Asistență Socială”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 209/18.08.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere și refuncționalizare clădire existentă -Centru integrat de instruire si consiliere pentru copii romi, în vederea amenajării sediu administrativ Direcția de Asistență Socială;

§ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Programului Operational Regional 2014-2020 ;

§ Prevederile OUG  nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile HCL nr. 209/18.08.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Extindere și refuncționalizare clădire existentă -Centru integrat de instruire si consiliere pentru copii romi, în vederea amenajării sediu administrativ Direcția de Asistență Socială;

§ Prevederile HCL nr. 22/26.01.2016 referitoare la includerea unor bunuri în domeniul public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 21/26.01.2016 referitoare la trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile;

§ Prevederile HCL nr. 33/26.02.2015 referitoare la darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a unui teren în suprafață de 2.324 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Petru Cercel, nr. 27;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b și ale alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică indicatorii economici ai investiției ”Amenajare Sediu administrativ Direcția de Asistență Socială, strada Petru Cercel, nr. 27”, aprobați prin HCL nr. 209/18.08.2016, astfel:

 Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 4.473.958,59 lei (995.341,07 euro)

- C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA : 3.143.394,85 lei (699.324,76 euro)

- Valoare Dotări și Active necorporale, inclusiv TVA: 768.493,67 lei (170.970,14 euro)

  Art. 2 Celelalte dispoziții ale HCL nr. 209/18.08.2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   43

Tgv. 13.02.2017

Red. D.I./3ex

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente

-         Cabinete Medicale Școlare -

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor  economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente -Cabinete Medicale Școlare;

§  Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 89/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 251/2009 privind preluarea de către D.A.S. a activității asistenței medicale desfășurate în unutățile de învătământ din Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 281/27.10.2016 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială, aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente - Cabinete Medicale Școlare, astfel:

 

CABINET MEDICAL SCOLAR NR. 1 – Dr. Tudosescu Despina

Liceul Tehnologic “Spiru Haret “      

9.278,95 lei

Liceul Teoretic “Petru Cercel” 

9.946,67 lei

Colegiul National “Constantin Carabella”  

6.463,67 lei

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 2  

7.311,63 lei

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 16 

5.251,22 lei

CABINET MEDICAL SCOLAR NR. 2 – Dr. Radu Brindusa

Scoala Generala Nr. 5 “ Coresi”

6.640,65 lei

Scoala Generala Nr. 13 Matei Basarab 

19.664,73 lei

Liceul “Voievodul  Mircea” Nr. 2 

7.312,11 lei

Liceul “Ion Heliade Radulescu” Nr. 3   

6.902,13 lei

Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur 

5.684,45 lei

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 13 

5.505,36 lei

Gradinita cu Program  Prelungit Nr. 14  

4.803,26 lei

CABINET MEDICAL SCOLAR NR. 3 – Dr. Ionica Iulian

Liceul Tehnologic “Constantin Brancoveanu” Nr. 4 

15.285,35 lei

CABINET MEDICAL SCOLAR NR. 4 – Dr. Popescu Gabriela

Scoala Generala Nr. 2 “I.Alex.Bratescu – Voinesti” 

7.959,31 lei

Colegiul National “Ienachita Vacarescu” 

5.996,53 lei

Colegiul Economic ”Ion Ghica “ 

8.006,05 lei

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 1 

6.463,67 lei

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 3  

7.312,11 lei

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 9 

7.312,11 lei

CABINET MEDICAL SCOLAR NR. 5  - Dr. Milea Stoica Livia Mirela

Scoala Generala Nr. 9 „Grigore Alexandrescu” 

7.312,11 lei

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 15 

4.669,30 lei

Colegiul National “Constantin Cantacuzino “ 

10.625,14 lei

Liceul  Nicolae Mihaescu  Nr. 5  

4.046,90 lei

CABINET MEDICAL SCOLAR NR. 6 – Dr. Milea Stoica Livia Mirela

Scoala Generala Nr. 8 Mihai Viteazul 

8.920,23 lei

Liceul Nicolae Cioranescu Nr. 1

4.363,11 lei

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 8

3.523,30 lei

Gradinita cu Program Prelungit Nr. 12

8.536,00 lei

CABINET MEDICAL STUDENTESC - Dr. Ionica Iulian

Universitatea “Valahia” – Targoviste

3.951,25 lei

 

TOTAL GENERAL

 

209.044,30 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata de realizare a investiției: 24 luni.

  Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului: bugetul de stat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   44

Tgv. 13.02.2017

           Red. U.M./3 ex.

                                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente

-         Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară -

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor  economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente -Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară;

§  Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 89/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 251/2009 privind preluarea de către D.A.S. a activității asistenței medicale desfășurate în unutățile de învătământ din Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 281/27.10.2016 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială, aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii economici pentru dotarea cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente - Cabinete Medicale Școlare de Medicină Dentară, astfel:

 

Cabinet Stomatologic Nr. 1- Dr. Ioanovici Dragos

146.038,65 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 2 – Dr. Dionisie Gabriela

146.050,08 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 3 – Dr. Nica Mariana

32.110,83 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 4 - Dr. Nicolescu Ileana

146.740,28 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 5 - Dr. Pencea Cristina

146.740,28 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 6 – Dr. Tudor Bianca, Dr. Serb Andreea

38.964,60 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 7 – Dr. Baiesiu Adriana

32.912,95 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 8 – Dr. Alexe Fabiola

146.287,88 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 9 – Dr. Maniti Sergiu

147.315,94 lei

Cabinet Stomatologic Nr. 10 – Dr. Cernat Raluca

38.918,31 lei

 

TOTAL GENERAL

 

 

1.022.079,80 lei

 

 

  Durata de realizare a investiției: 24 luni.

  Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului: bugetul de stat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                              

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   45

Tgv. 13.02.2017

Red. U.M./3ex.

                                   

HOTĂRÂRE

privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Prevederile art. 291, alin. 1, lit. « b » din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. “e” din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5, lit „e”, art. 6, alin. 4 și art. 8, alin. 3 din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se cofinanțează obiectivul de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I” (str. Constantin Brancoveanu-artera paralelă, Justiției, Iazului, Morilor, Horia, Cloșca, Crișan, Berzei, Gheorghe Petrașcu si Gimnaziului) care face obiectul acestei investitii, are o lungime totala de 3.389,5 ml, suprafata carosabil 26.671 mp si suprafata trotuar 10.899 mp), cu suma de 157,589 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   46

Tgv. 13.02.2017

Red. U.M./3ex.

                                   

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, prin modificarea cotei standard de taxă pe valoare adăugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19% în baza prevederilor din Codul fiscal;

§ Prevederile art. 291, alin. 1, lit. « b » din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. “e” din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5, alit. „e” din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală ;

§ Prevederile H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, ca urmare a modificării cotei standard de taxă pe valoare adăugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19% în baza prevederilor din Codul fiscal, astfel:

“Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

Rețeaua stradală (str. Constantin Brâncoveanu - arteră pararelă, Justiției, Iazului, Morilor, Horia, Cloșca, Crisan, Berzei, Gheorghe Petrașcu și Gimnaziului) care face obiectul acestei investiții, are o lungime totală de 3.389,5 ml, suprafață carosabil  26.671 mp și suprafață trotuar 10.899 mp.

Lucrările care stau la baza realizării investiției sunt:

Ø Rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;

Ø Rectificări ale pantelor transversale;

Ø Reparații în zona locurilor de parcare;

Ø Frezarea și îndepărtarea îmbrăcăminții bituminoase degradate;

Ø Decaparea și îndepărtarea stratului de fundație al drumului considerat necorespunzător ;

Ø Reparații ale trotuarelor existente și realizarea de trotuare noi;

Ø Lucrări privind siguranța circulației;

Ø Asigurarea scurgerii apelor;

Ø Adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

 

Durata de execuție a proiectului este de 18 luni.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

Valoare totală proiect  : 4.353.182 lei

                                      C+M : 3.986.517 lei.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului: bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

 

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                         

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   47

Tgv. 13.02.2017

Red. U.M./3ex

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”;

§ Prevederile art. 291, alin. 1, lit. « b » din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. “e” din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5, lit „e”, art. 6, alin. 4 și art. 8, alin. 3 din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se cofinanțează obiectivul de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2” (str. Colonel Băltărețu, Mr. Ion Alexandrescu si Șoseaua Găești care face obiectul acestei investitii, are o lungime totala de 1.497 ml, suprafata carosabil 21.259 mp si suprafata trotuar 6.667 mp), cu suma de 133,708 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   48

Tgv. 13.02.2017

 Red. U.M./3ex.

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”, prin modificarea cotei standard de taxă pe valoare adăugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19% în baza prevederilor din Codul fiscal;

§ Prevederile art. 291, alin. 1, lit. « b » din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. “e” din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5, lit. „e” din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală ;

§ Prevederile H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET 2”, ca urmare a modificării cotei standard de taxă pe valoare adăugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19% în baza prevederilor din Codul fiscal, astfel:

“Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici după cum urmează:

Indicatori tehnici:

 

Reteaua stradala (str. Colonel Baltaretu, Mr. Ion Alexandrescu si Soseaua Gaesti) care face obiectul acestei investitii, are o lungime totala de 1.497 ml, suprafata carosabil 21.259 mp si suprafata trotuar 6.667 mp.

Lucrarile care stau la baza investitiei sunt:

Ø Rectificari minore ale traseului in plan si profil longitudinal;

Ø Rectificari ale pantelor transversale;

Ø Reparatii in zona locurilor de parcare;

Ø Frezarea si indepartarea imbracamintii bituminoase degradate;

Ø Decaparea si indepartarea stratului de fundatie al drumului considerat necorespunzator;

Ø Reparati ale trotuarelor existente si realizarea de trotuare noi;

Ø Lucrari privind siguranta circulatiei;

Ø Asigurarea scurgerii apelor;

Ø Adaptarea gurilor de canal, rasuflatorilor de gaze si a caminelor de vizitare la noile cote proiectate.

 

Durata de executie a proiectului este de 18 luni.

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š       Valoare investiție: 3.141.684 lei.

š       C+M: 2.855.600 lei.”

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului: bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

 

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   49

Tgv. 13.02.2017

Red. U.M./3ex.

                       

HOTĂRÂRE

privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII C1 TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA TÂRGOVIȘTE”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții: “CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII C1 TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA TÂRGOVIȘTE”;

§ Prevederile art. 291, alin. 1, lit. « b » din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. “g” și art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5, lit „g”, art. 6, alin. 3 și art. 8, alin. 3 din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se cofinanțează obiectivul de investiții: “CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII C1 TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA TÂRGOVIȘTE”, cu suma de 25,774 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   50

 Tgv. 13.02.2017

Red. U.M./3ex.

                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII C1 TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA TÂRGOVIȘTE”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII C1 TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA TÂRGOVIȘTE”;

§ Prevederile art. 291, alin. 1, lit. « b » din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. “g” și art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5, lit. „g” din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Programului Național de Dezvoltare Locală ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul: “CONSOLIDAREA ȘI REABILITAREA CLĂDIRII C1 TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA TÂRGOVIȘTE”

 

            Indicatori tehnici:

 

Dimensiuni construcție

Corp principal

Regim de înălțime

   Sp+P+1

Lungime

   45,60 m

Lățime

   24,80 m

Înălțime

   17,21 m

Suprafața construită

   1.130,00 mp

Suprafața construită desfășurată

2.623,73 mp

(3.212,00 mp)

Suprafata utila desfasurata

   2.267,33 mp

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

 

š        Valoare investiție: 481.029 lei.

š        C+M: 342.311 lei.

 

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului: bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   51

Tgv. 13.02.2017

Red. U.M./3ex.

                                                                                    

      HOTĂRÂRE

privind cofinanțarea obiectivului de investiție: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul”  din Târgoviște, jud. Dâmbovița”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Magementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5 lit. c), art. 6 alin. 3) si art. 8 alin. 3) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se cofinanțează obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgoviște, jud. Dâmbovița” cu suma de 320,282 mii lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                    

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   52

Tgv. 13.02.2017

           Red D.I./3ex.

   HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul”  din Târgoviște, jud. Dâmbovița”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Magementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, după cum urmează:

 

            Indicatori tehnici:

o   suprafata construita totala la sol propusa (inclusiv accesele) S=3397,42 mp (inclusiv accesele - scari, rampe, terase)

o   suprafata trotuare si alei pietonale (ocazional carosabile) S= 1560,58 mp

o   suprafata platforma depozitare deseuri S= 25,20 mp

o   suprafata amenajare teren sport S= 1169,90 mp

o   suprafata loc joaca prescolari S=118,90 mp

            Ansamblul scolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” va fi format din10 corpuri de cladire:

 

      Durata de executie a proiectului

      Durata minima de realizare a investiției de 24 luni si  durata de executie a lucrarilor de 12 luni.

 

      Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

      Valoarea totala (INV), inclusiv TVA :

š      Valoare investiție: 18.435,539 mii lei.

š      C+M: 15.318,693 mii lei

 

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                                             

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   53

 Tgv. 13.02.2017

             Red D.I./3ex.

                                                                                    

           HOTĂRÂRE

privind cofinanțarea obiectivului de investiție: ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu

(COD LMI DB-II-m-A-17248) din Târgoviște, Județul Dâmboviț

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Magementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție :” Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (COD LMI DB-II-m-A-17248) din Târgoviște, Județul Dâmbovița”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. g) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5 lit. g), art. 6 alin. 3) si art. 8 alin. 3) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Se cofinanțează obiectivul de investiții ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (COD LMI DB-II-m-A-17248) din Târgoviște, Județul Dâmbovițcu suma de 245,537 mii lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                    

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   54

Tgv. 13.02.2017

           Red D.I./3ex.

      HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 338/11.11.2016 referitoare la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmboviț

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017,  având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Magementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 338/11.11.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile art. 291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. g) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5 lit. e) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile HCL nr. 338/11.11.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmboviț;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 338/11.11.2016 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul ”Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii Casa Fusea-Pârvulescu (cod LMI DB-II-m-A-17248) Târgoviște, județul Dâmbovița”, prin modificarea cotei standard de taxă pe valoare adăugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%, în baza  prevederilor din Codul fiscal, astfel:

 

            Capacitati (in unitati fizice si valorice):

 

-       Regim de inaltime : Sp+P+1E+Mp, Hmax=14,7 m

-       Aria construita la sol a cladirii : 349,1 mp

-       Aria construita desfasurata : 720,05 mp

-       Volum constructie : 2750 mc

-       Aria terenului : 1514 mp

 

Valoarea totala a cheltuielilor pentru realizarea acestui obiectiv este de : 

-       3.893,443 mii  lei (cu TVA)

-        C+M : 2.901,858 mii lei (cu TVA)

 

            Esalonarea investitiei (INV/C+M)(fara TVA)

-       An I –  105,690   mii lei, din care C+M  0 mii lei

-       An II-   1.537,656   mii lei, din care C+M  1.394,521 mii lei

-       An III-  2.250,097    mii lei, din care C+M  1.507,337   mii lei

 

          Capacitati (in unitati fizice si valorice) raportate la teren cu nr. cadastral 83080 :

 

INDICATOR

EXISTENT

PROPUS

Aria terenului

                                        1514 mp

Aria construita la sol

349,1 mp

338 mp

Aria desfasurata

720,05 mp

708,95 mp

P.O.T.

23%

22%

C.U.T.

0,47

0,47

 

Durata de executie a proiectului este de 36 luni.

 

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   55

Tgv. 13.02.2017

           Red D.I./3ex.

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achizitionarii de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru

”Liceul Tehnologic de Transporturi Auto” din Targoviste

prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Liceul Tehnologic de Transporturi Auto” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locala în valoare de 895.722 lei (TVA inclus);

§  Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă achizitionarea de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Liceul Tehnologic de Transporturi Auto” din Târgoviște prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de 895.722 lei (TVA inclus). 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   56

Tgv. 13.02.2017

Red. U.M./3ex.

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 192/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Constantin Carabella” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 192/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Colegiul Național Constantin Carabella” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, prin modificarea  cotei standard de taxa pe valoare adaugata (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%,  in baza prevederilor Codului fiscal;

§Prevederile art. 291, alin. 1 lit. “b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 192/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Colegiul Național Constantin Carabella” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ca urmare a modificării  cotei standard de taxa pe valoare adaugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%, în baza prevederilor Codului fiscal.

       Pe cale de consecință, valoarea totală a achiziției se diminuează de la 628.050 lei (TVA inclus) la valoarea de 622.816 lei (TVA inclus).

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                  

                                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   57

Tgv. 13.02.2017

  Red. U.M./3ex.

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 193/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 193/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, prin modificarea  cotei standard de taxa pe valoare adaugata (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%,  in baza prevederilor Codului fiscal;

§Prevederile art. 291, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 193/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru ”Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ca urmare a modificării  cotei standard de taxa pe valoare adaugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%, în baza prevederilor Codului fiscal.

       Pe cale de consecință, valoarea totală a achiziției se diminuează de la 207.000 lei  (TVA inclus) la valoarea de 205.276 lei (TVA inclus).

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   58

Tgv. 13.02.2017

  Red. U.M./3ex.

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 194/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Școala Gimnazială I. Al. Brătescu - Voinești” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 194/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Școala Gimnazială I. Al. Brătescu - Voinești” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, prin modificarea  cotei standard de taxa pe valoare adaugata (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%,  in baza prevederilor Codului fiscal;

§Prevederile art. 291, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 194/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Școala Gimnazială I. Al. Brătescu - Voinești”din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ca urmare a modificării  cotei standard de taxa pe valoare adaugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%, în baza prevederilor Codului fiscal.

       Pe cale de consecință, valoarea totală a achiziției se diminuează de la 226.910 lei (TVA inclus) la valoarea de 225.019 lei (TVA inclus).

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   59

Tgv. 13.02.2017

  Red. U.M./3ex.

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 196/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 196/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, prin modificarea  cotei standard de taxa pe valoare adaugata (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%,  in baza prevederilor Codului fiscal și prin actualizarea listei de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente;

§Prevederile art. 291, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 196/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ca urmare a modificării  cotei standard de taxa pe valoare adaugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%,  în baza prevederilor Codului fiscal și prin actualizarea listei de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente.

       Pe cale de consecință, valoarea totală a achiziției se diminuează de la 981.200 lei (TVA inclus) la valoarea de 746.000 lei (TVA inclus).

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   60

Tgv. 13.02.2017

  Red. U.M./3ex

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 197/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Liceul Ion Heliade Rădulescu” din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 197/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Liceul Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, prin modificarea  cotei standard de taxa pe valoare adaugata (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%,  in baza prevederilor Codului fiscal;

§Prevederile art. 291, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 197/12.08.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Liceul Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ca urmare a modificării  cotei standard de taxa pe valoare adaugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%,  în baza prevederilor Codului fiscal.

       Pe cale de consecință, valoarea totală a achiziției se diminuează de la 687.000 lei (TVA inclus) la valoarea de 681.275 lei (TVA inclus).

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   61

Tgv. 13.02.2017

  Red. U.M./3ex.

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 233/07.09.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazial㠓Profesor Paul Bănic㔠din Targoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 233/07.09.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazial㠓Profesor Paul Bănic㔠din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, prin modificarea  cotei standard de taxa pe valoare adaugata (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%,  in baza prevederilor Codului fiscal;

§Prevederile art. 291, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 9, alin. 1 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 6, alin. 11 și art. 7, alin. 2 din Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 36. alin. 2, lit. "d" și alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 233/07.09.2016 referitoare la aprobarea achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazial㠓Profesor Paul Bănic㔠din Târgoviste prin Programul Național de Dezvoltare Locală, ca urmare a modificării  cotei standard de taxa pe valoare adaugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%,  în baza prevederilor Codului fiscal.

       Pe cale de consecință, valoarea totală a achiziției se diminuează de la 223.256 lei (TVA inclus) la valoarea de 221.396  lei (TVA inclus).

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   62

Tgv. 13.02.2017

   Red. U.M./3ex.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște

 a unor bunuri imobile

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcția Economică - Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 863, lit. “e” din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 115/07.06.2013 privind modificarea Programului de investiții pentru anul 2013;

§ Prevederile H.C.L. nr. 116/07.06.2013 privind demararea procedurilor pentru achiziționarea centralelor termice individuale pentru unele instituții publice și unități școlare;

§ Prevederile HCL nr. 156/ 29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 258/30.09.2014 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște și darea în administrare a centralelor și instalațiilor termice către unitățile de învățământ și direcțiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 289/26.11.2014 privind modificarea și completarea HCL nr. 258/2014 referitoare la includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște și darea în administrare a centralelor și instalațiilor termice către unitățile de învățământ și direcțiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a bunurilor imobile de natura construcțiilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște, aprobat conform HCL nr. 157/2014,  se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea   

 

 

 

      

Nr.   63

Tgv. 13.02.2017

Red. U.M./2ex.

 

 

MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

Anexa la HCL nr. 63/13.02.2017

 

Datele de identificare a bunurilor ce trec din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște

 

Nr. crt.

 

 

Nr. inventar

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

-lei-

1

102407

Construcție centrală termică - Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu

Incinta Liceul Nicolae Ciorănescu, strada locotenent Stancu Ion nr. 35; construcție container prefabricat; suprafața = 30,16 mp

14.02.2014

 

36.120,94

2

102419

Construcție centrală termică Corp A - Liceul Tehnologic Voievodul Mircea

Incinta Liceul Voievodul Mircea, bulevardul Carol nr.70; construcție container prefabricat; suprafața = 20 mp

14.02.2014

 

62.615,36

3

102410

Construcție centrală termică - Liceul Teoretic  Petru Cercel

Incinta Liceul Teoretic  Petru Cercel, strada Parvan Popescu nr. 94; construcție container prefabricat; suprafața = 25,48 mp

14.02.2014

3.015,46

4

102416

Construcție centrală termică - Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu

Incinta Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu, strada general IE Florescu nr.18; construcție container prefabricat; suprafața = 24 mp

 

09.05.2014

79.202,60

5

102413

Construcție centrală termică - Liceul Tehnologic Spiru Haret

Incinta Liceul Tehnologic Spiru Haret, strada Mihai Eminescu nr. 26; construcție container prefabricat; suprafața = 20 mp

 

13.02.2014

22.056,09

6

102418

Construcție centrală termic㠖 Grădinița cu program prelungit nr. 16

Incinta Gradinita cu program prelungit nr.16, strada Radu cel Mare nr. 23; construcție container prefabricat; suprafața = 10 mp

 

27.05.2014

31.106,64

7

102412

Construcție centrală termică - Gradinita cu program prelungit nr. 13

Incinta  Gradinita cu program prelungit nr. 13, strada Tineretului nr. 10; construcție container prefabricat; suprafața = 10 mp

13.02.2014

21.119,17

8

102408

Construcție centrală termică - Școala gimnazială Mihai Viteazul

Incinta Școala gimnazială Mihai Viteazul, strada prof. Alexandru Vasilescu nr.1; construcție container prefabricat; suprafața = 23 mp

13.02.2014

140.914,11

9

102409

Construcție centrală termică - Școala gimnazială Radu cel Mare

Incinta Școala gimnazială Radu cel Mare, strada Radu cel Mare nr. 12; construcție container prefabricat; suprafața = 24 mp

18.02.2014

142.550,82

10

102414

Construcție centrală termică - Școala gimnazială Matei Basarab

Incinta Școala gimnazială Matei Basarab, strada Maior Spirescu nr. 5; construcție container prefabricat; suprafața = 24 mp

13.02.2014

28.806,74

11

102415

Construcție centrală termică - Școala gimnazială Smaranda Gheorghiu

Incinta Școala gimnazială Smaranda Gheorghiu, strada Calea București nr. 28; construcție container prefabricat; suprafața = 24 mp

14.02.2014

34.289,94

12

102417

Construcție centrală termică - Școala gimnazială profesor Paul Bănică

Incinta Școala gimnazială profesor Paul Bănică, strada Moldovei nr. 3; construcție container prefabricat; suprafața = 25 mp

22.07.2014

35.791,36

13

102406

Construcție centrală termică Cămin nefamiliști nr. 1

Strada Laminorului nr. 16; amplasată în fața Căminului nefamiliști nr. 1, strada Laminorului nr. 16; construcție container prefabricat, suprafața =  20 mp 

27.03.2014

25.714,96

                                              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                    jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea   

                                                                                 

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Codului Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 115/07.06.2013 privind modificarea Programului de investiții pentru anul 2013;

§ Prevederile H.C.L. nr. 116/07.06.2013 privind demararea procedurilor pentru achiziționarea centralelor termice individuale pentru unele instituții publice și unități școlare;

§ Prevederile HCL nr. 156/ 29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 258/30.09.2014 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște și darea în administrare a centralelor și instalațiilor termice către unitățile de învățământ și direcțiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 289/26.11.2014 privind modificarea și completarea HCL nr. 258/2014 referitoare la includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște și darea în administrare a centralelor și instalațiilor termice către unitățile de învățământ și direcțiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște, cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   64

Tgv. 13.02.2017

Red. U.M./2 ex.        

                       

MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                     

            Anexă la HCL nr. 64/13.02.2017

 

Datele de identificare ale  bunurilor care completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. inreg

 

Codul de clasificare.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

3130

1.6.5.

Construcție centrală termică - Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu

Incinta Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, strada locotenent Stancu Ion nr. 35; construcție container prefabricat; suprafața = 30,16 mp

14.02.2014

 

36.120,94

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 640/14.02.2014

 

3131

1.6.5.

Construcție centrală termică Corp A - Liceul Tehnologic Voievodul Mircea

Incinta Liceul Tehnologic Voievodul Mircea, bulevardul Carol nr.70; construcție container prefabricat; suprafața = 20 mp

14.02.2014

 

62.615,36

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 18/14.02.2014

 

3132

1.6.5.

Construcție centrală termică - Liceul Teoretic  Petru Cercel

Incinta Liceul Teoretic  Petru Cercel, strada Parvan Popescu nr. 94; construcție container prefabricat; suprafața = 25,48 mp

14.02.2014

3.015,46

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 925/14.02.2014

3133

1.6.5.

Construcție centrală termică - Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu

Incinta Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu, strada general IE Florescu nr.18; construcție container prefabricat; suprafața = 24 mp

 

09.05.2014

79.202,60

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 9464/09.05.2014

3134

1.6.5.

Construcție centrală termică - Liceul Tehnologic Spiru Haret

Incinta Liceul Tehnologic Spiru Haret, strada Mihai Eminescu nr. 26; construcție container prefabricat; suprafața = 20 mp

 

13.02.2014

22.056,09

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 869/13.02.2014

3135

1.6.5.

Construcție centrală termică -Colegiul Național Constantin Cantacuzino

 

Incinta Colegiul Național Constantin Cantacuzino, strada George Cair nr. 3; construcție container prefabricat; suprafața = 26 mp

 

 

14.02.2014

70.100

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 31883/14.02.2014

 

3136

1.6.5.

Construcție centrală termic㠖 Grădinița cu program prelungit nr. 16

Incinta Gradinita cu program prelungit nr.16, strada Radu cel Mare nr. 23; construcție container prefabricat; suprafața = 10 mp

 

27.05.2014

31.106,64

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 12701/27.05.2014

Carte funciară 81945 număr cadastral 81945

3137

1.6.5.

Construcție centrală termică - Gradinita cu program prelungit nr. 13

Incinta  Gradinita cu program prelungit nr. 13, strada Tineretului nr. 10; construcție container prefabricat; suprafața = 10 mp

13.02.2014

21.119,17

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 31561/13.02.2014

Carte funciară 82708 număr cadastral 82708

3138

1.6.5.

Construcție centrală termică - Școala gimnazială  Mihai Viteazul

Incinta Școala gimnazială  Mihai Viteazul, strada prof. Alexandru Vasilescu nr.1; construcție container prefabricat; suprafața = 23 mp

13.02.2014

140.914,11

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 1914/13.02.2014

Carte funciară 83075 număr cadastral 83075

3139

1.6.5.

Construcție centrală termică - Școala gimnazială Radu cel Mare

Incinta Școala gimnazială Radu cel Mare, strada Radu cel Mare nr. 12; construcție container prefabricat; suprafața = 24 mp

18.02.2014

142.550,82

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 62/18.02.2014

Carte funciară 83075 număr cadastral 83075

3140

1.6.5.

Construcție centrală termică - Școala gimnazială Matei Basarab

Incinta Școala gimnazială Matei Basarab, strada Maior Spirescu nr. 5; construcție container prefabricat; suprafața = 24 mp

13.02.2014

28.806,74

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 61/ 13.02.2014

3141

1.6.5.

Construcție centrală termică - Școala gimnazială Smaranda Gheorghiu

Incinta Școala gimnazială Smaranda Gheorghiu, strada Calea București nr. 28; construcție container prefabricat; suprafața = 24 mp

14.02.2014

34.289,94

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 1024/ 14.02.2014

 

3142

1.6.5.

Construcție centrală termică - Școala gimnazială profesor Paul Bănică

Incinta Școala gimnazială profesor Paul Bănică, strada Moldovei nr. 3; construcție container prefabricat; suprafața = 25 mp

22.07.2014

35.791,36

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 17833/22.07.2014

 

3143

1.6.5.

Construcție centrală termică Cămin nefamiliști nr. 1

Strada Laminorului nr. 16; amplasată în fața Căminului nefamiliști nr. 1, construcție container prefabricat, suprafața =  20 mp 

27.03.2014

25.714,96

Domeniul public al Municipiului Târgoviște 

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 5208/27.03.2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 jr. Cătălin Rădulescu                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României, ce se va desfășura la Romexpo,

în perioada 16 - 19 februarie 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Cabinetului Primarului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României, ce se va desfășura la Romexpo, în perioada 16 - 19 februarie 2017;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. “d” și alin. 6, lit. “a”, pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Târgoviște la Târgul de Turism al României, ce se va desfășura la Romexpo, în perioada 16 - 19 februarie 2017.

Art. 2 Suma destinată participării la Târgul de Turism este de 40.000 lei și va fi prevăzută în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște la Capitolul 67.02. - Cultură, recreere, religie.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   65

Tgv. 13.02.2017

Red. U.M./2 ex.                                           

 

                                                                         

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 22.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”, ca urmare a scăderii cotei standard de taxă pe valoare adăugată (TVA) de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 267/13.10.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 373/25.11.2016 privind modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art 1. Se modifică H.C.L. nr. 267/13.10.2015 după cum urmează:

„Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”-146 unități locative, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

            Finanțarea de la bugetul municipiului Târgoviște (conform devizului general) în valoare totală inclusiv TVA de 1.557.112,62 lei din care C+M 1.387.204,42 lei, este destinată pentru:

-  Obținere avize, taxe, acorduri și autorizații;

-  Studii teren (geo, topo);

-  Contravaloare proiectare (Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii execuție pentru utilități).

-  Lucrări edilitare - alei acces, trotuare pietonale, platforme betonate și parcări;

-  Amenajări spații verzi;

-  Rețele alimentare cu apă;

-  Rețele canalizare;

-  Alimentare cu energie electrică;

-  Branșamente gaze

 

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

              

 

 

                                                                                                                                                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                                                                                                                                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   66

Tgv. 22.02.2017

Red. U.M./3ex  

 

Anexă la H.C.L. nr. 66/22.02.2017

 

 

                Denumirea obiectivului de investiții:

            „ Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom,

 strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  AI PROIECTULUI :

 

Indicatori economici :

 

1. Valoarea totală estimată a investiției = 29.649.734,74 lei (inclusiv TVA)

     Din aceasta finanțată de la A.N. L.   = 28.092.622,12 lei (inclusiv TVA)     

                          din care C+M               = 23.725.197,34 lei (inclusiv TVA)

 

 

2. Durata de execuție – 24 de luni

 

Indicatori tehnici :

 

         Locuințele propuse se compun din 8 blocuri (9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 și 16),  cu regim de înălțime  S+P+2E/3E+M, care însumează  146 apartamente distribuite astfel:

 

 

Total ampl

Bloc

 9

Bloc

 10

Bloc

11

Bloc

 12

Bloc

13

Bloc

14

Bloc

15

Bloc

 16

Nr. u.l.

146

19

13

20

23

11

20

20

20

1 cam.

73

8

8

8

17

8

8

8

8

2 cam.

73

11

5

12

6

3

12

12

12

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                           

 

 

VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

                                                                      

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

28.02.2017

 

67.    Hotărâre privind modificarea HCL nr. 117/28.06.2016 referitoare la alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște

68.    Hotărâre privind desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște

69.    Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

70.    Hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Direcției de Asistență Socială și a regulamentului de organizare și funcționare al Clubului de Pensionari nr. 1

71.    Hotărâre privind modificarea HCL nr. 319/2015 referitoare la aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

319   REPUBLICATĂ în data de 01.03.2017 Hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

72.    Hotărâre privind modificarea HCL nr. 5/26.01.2016 referitoare la modificarea statului de funcții, a organigramei și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

73.    Hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a activității Comitetului  Local pentru Situații  de Urgență în anul 2016 și a Planului de măsuri privind îmbunătățirea activității  Comitetului  Local pentru Situații  de Urgență pentru anul 2017

74.    Hotărâre privind completarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

75.    Hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 124/17.04.2014 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public către S.C.  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

76.    Hotărâre privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

77.    Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire anexă gospodărească P+M”, municipiul Târgoviște, str. Milioara, nr. 7, beneficiari:  Barbu Florica și Barbu Florin

78.    Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire garaj și împrejmuire parțială teren”, municipiul Târgoviște, str. Teilor, nr. 31, beneficiar:  Ilie Nicolae – Cristinel

79.    Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+2, piscină și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. I.L.Caragiale, nr. 9, beneficiari:  Necula Eduard - Iulian și Necula Alina – Stefania

80.    Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M și reconstruire garaj”, municipiul Târgoviște, str. Teilor, nr. 11, beneficiar:  Stancea Veronica

81.    Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hotel S+P+M+4 E”, municipiul Târgoviște, str. Arsenalului, nr. 14, beneficiar:  S.C. CANTUP S.R.L.

82.    Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L. (criterii, listă acte)

83.    Hotărâre privind trecerea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Târgoviște, str. Maior Spirescu, bl. 23, sc. B, ap. 1, parter, în fondul locativ de stat cu destinație de locuință

84.    Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

85.    Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Justiției, în parcarea Stadionului Municipal ”Eugen Popescu”

86.    Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Justiției, în parcarea Stadionului Municipal ”Eugen Popescu”

87.    Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 160 mp, situat în municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 117/28.06.2016 referitoare la alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.02.2017, având in vedere:

§ Demisia din funcția de consilier local a dnei. Vlăducă Oana-Silvia înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 35.967 din data de 27.12.2016 și HCL nr. 6/30.01.2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local;

§ Raportul de specialitate nr. 4987/21.02.2017 întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 4 alin. 2 și 3 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 117/28.06.2016 referitoare la alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 31, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, dl. Patic Paul-Ciprian se desemnează membru în comisia de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 117/28.06.2016, modificată prin HCL nr. 246/27.09.2016, rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Patic Paul-Ciprian și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   67

Tgv. 28.02.2017   

Red. D.I./2 ex                                   

   HOTĂRÂRE

privind desemnarea Consiliului de Administrație al

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.02.2017, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște nr. 4964/21.02.2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind înființarea S.C. ECO -SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§ Prevederile art. 17 din Actul Constitutiv al S.C. ECO -SAL 2005 S.A. Târgoviște, republicat în baza HCL nr. 167/25.06.2015;

§ Prevederile art. 29, 30, 37 alin. 2 din O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Contractului de Prestări Servicii nr. 5078/19.02.2013, încheiat între Municipiul Târgoviște și FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;  

§ Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „c” și 37 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se numește, pentru o perioadă de 4 ani, noul Consiliu de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște, în următoarea componență:

1)      GHERGHESCU MAGDALENA MARIA

2)      DUMITRESCU ZENOVIE DAN

3)      MARIAN IONIȚĂ

4)      OPREA IONUȚ

5)      DUMBRAVĂ IONUȚ MARIUS

6)      BAROIAN GEORGIANA

7)      ENE GABRIEL

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 45/28.02.2013, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, consiliul de administrație va întocmi și va înainta consiliului local spre aprobare, Planul de administrare.

Art. 4 Se stabilește o indemnizație fixă lunară în cuantum de 550 lei brut pentru fiecare membru al consiliului de administrație.

Art. 5 Componenta variabilă precum și clauzele contractului de mandat se aprobă de către consiliul local, odată cu planul de administrare.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă persoanele desemnate prin H.C.L., S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   68

Tgv. 28.02.2017   

Red. D.I./2 ex.                                              

                                                                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.02.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6, alin. 7 – 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezentul Plan de acțiuni sau de lucrări de interes local este valabil de la data prezentei până la data de 01.04.2018.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

       

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   69

Tgv. 28.02.2017   

Red. D.I./3 ex.                                              

                                               

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții și a organigramei Direcției de Asistență Socială și a regulamentului de organizare și funcționare

al Clubului de Pensionari nr. 1

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.02.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Clubului de Pensionari nr. 1, a statului de funcții și a organigramei ale Direcției de Asistență Socială;

§ Prevederile Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

§ Prevederile H.G. 118/2014 referitoare la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind ivind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale,

§ Prevederile HCL nr. 378/19.12.2016 aprobarea înființării Clubului de Pensionari nr. 1 în cadrul Direcției de Asistență Socială

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b”, alin. 2, lit. “d” și alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții și a organigramei Direcției de Asistență Socială conform anexelor 1,2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se modifică Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului de Pensionari nr. 1, aprobat prin art. 2 al HCL nr. 378/19.12.2016, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   70

Tgv. 28.02.2017   

Red. D.I./ 2 ex.                                             

                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 319/2015 referitoare la aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.02.2017, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§  Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea 292/2011 privind legea asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  H.G. nr. 886/2000 referitoare la aprobarea grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

§  HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

§  H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

§  H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale

§  Ordinul nr. 31/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;

§  Ordinul 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale;

§  Ordinul nr. 2126/2014 privind privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

§  HCL nr. 319/18.12.2015 privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Începând cu data de 01.03.2017, prevederile art. 5,6,9 și 10 ale HCL nr. 319/2015 referitoare la aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială, se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

”Art. 5 Începând cu data de 01.03.2017, în cadrul Adăpostului de noapte „Speranța”, cu o capacitate de 50 locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 14698 lei.

Art. 6 Începând cu data de 01.03.2017, în cadrul Centrului rezidențial de primire în regim de urgență pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi”, cu o capacitate de 20 locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 53651 lei.

 Art. 9. Începând cu data de 01.03.2017, în cadrul Cantinei de ajutor social cu o capacitate 750 locuri, valoarea standardului/an/beneficiar este de 5288 lei.

Art. 10 Începând cu data de 01.03.2017, în cadrul Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 100 locuri, se stabileste standardul minim de cost pe an după cum urmeaza:

-         Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IA, IB si IC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 15600 lei.

-         Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB si IIC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 11700 lei.

-         Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIIA, IIIB si IIIC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 7800 lei.”

 

Art. 2 Prin grija Aparatului Permanent al Consiliului Local și a Secretarului Municipiului Târgoviște, H.C.L. nr. 319/2015 se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   71

Tgv. 28.02.2017   

Red. D.I./2 ex.                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 28.02.2017, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§  Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§