22. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2015

23. Hotarâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanţări rambursabile în suma de 18.571.000 lei,  pentru finanţarea obiectivului de investiţii  ”Complex turistic de nataţieTârgovişte

24. Hotarâre privind schimbarea domnului Ciprian Prisăcaru din funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste

25. Hotarâre privind alegerea domnului BOZIERU COSMIN PETRUT în funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste

26. Hotarâre privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Târgovişte pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

27. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

28. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 228/29.08.2014 referitoare la asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste si a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

29. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

30. Hotarâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.08.2009 referitoare la aprobarea traseelor de circulaţie ale transportului în comun în Municipiul Târgovişte şi a caietelor de sarcini

31. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2015 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

32. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 156/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

33. Hotarâre privind darea în administrarea Directiei de Asistentă Socială a unui teren în suprafaţă de 2.324 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, nr. 27

34. Hotarâre privind darea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Târgovişte, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 567 mp, situat în str. Doctor Marinoiu, nr. 17

35. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE TÂRGOVIŞTE, a Postului TRAFO aflat în incinta Liceului Tehnologic “Nicolae Ciorănescu”, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35

36. Hotarâre privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviste, str. Horia nr. 3A către dl. Calotă Ion, conform Legii nr. 15/2003

37. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 spaţii comerciale (module), situate în Municipiul Târgovişte, în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai

38. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Liceului Tehnologic “Constantin Brâncoveanu”

39. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 3 “Smaranda Gheorghiu”

40. Hotarâre privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5, alin. 2 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

 

          HOTĂRÂRE

                 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

                al Municipiului Targoviste pentru anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 16.02.2015, având în vedere:

§      Legea nr.186/2014   privind bugetul de stat pe anul 2015;

§      Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

§      Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de  reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

§      Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la reglementarea unor masuri financiar fiscale cu modificările şi completările ulterioare;

§      HCL  nr. 250/12.12.2011 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Adresa Administraţiei  Judeţene a Finanţelor Publice  nr. 8230/21.01.2015;

§      Adresa Administraţiei  Judeţene a Finanţelor Publice nr. 9453/26.01.2015;

§      Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§      Raportul Directiei economice nr. 2837/28.01.2015;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “bşi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata;

   In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicată, adoptă următoarea

 

           HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2015 conform anexelor nr. 1A şi 1B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Bugetul general consolidat pe anul 2015 este redat în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4  Se aprobă Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5  Se aprobă Lista proiectelor cu finanţare nerambursabilă finanţate din bugetul local pe anul 2015 conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila pe anul 2015 este redată în anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7  Se aprobă programul manifestarilor culturale pe anul 2015 desfasurate de Teatrul Municipal conform anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8  Din  capitolul 67.02 Cultura, recreere şi religie, titlul Bunuri si servicii vor fi acordate următoarele sume pentru finanţarea de actiuni social-culturale precum si pentru acordarea de sprijin financiar, după cum urmeză:

1.     Sprijinirea activităţii instituţiilor de cult 1.133 mii lei (200 mii lei cheltuieli cu încălzirea bisericilor din municipiu; 140 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgovişte pentru pentru plata coralei; 743 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgovişte pentru finantarea unor lucrări de reparaţii  si investitii aferente bisericilor din municipiu, 50 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgovişte pentru organizarea Sarbatorii Sf. Nifon,). Sumele reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu încalzirea bisericilor vor fi decontate direct din bugetul Primariei Targoviste.

2.     Organizare acţiuni de ziua 1/8 Martie 40 mii lei,

3.     Organizare acţiunea Ziua Europei 100 mii lei,

4.     Organizare acţiunea Ora Pământului 15 mii lei,

5.     Organizarea acţiunii 1Mai în familie  50 mii lei

6.     Organizarea acţiunii 1Iunie  80 mii lei

7.     Organizare Festivalului medieval Dracula  150 mii lei

8.     Organizare Festivalului Ion Dolănescu 50 mii lei

9.     Sprijin financiar pentru Revista  "Litere" 48 mii lei

10. Sprijin financiar pentru pentru Revista "Târgoviştea Literară" 12 mii lei (HCL 9/2013),

11. Pentru alte actiuni privind activitatea de cultură, sport si tineret se aloca suma de  350 mii lei. Această sumă va fi alocată de Consiliul Local Targoviste în baza regulamentului aprobat privind regimul finanţărilor nerambursabile.

Art. 9  Din capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe, titlul Bunuri si servicii se vor contracta servicii de asistenţă juridică în vederea reprezentării în instanţă a municipiului Targovişte în sumă de 300 mii lei. Din bugetul Clubului Sportiv Municipal Targoviste se aproba achizitionarea de servicii de asistenţă juridică în vederea reprezentării în instanţă a municipiului Targovişte în sumă de 15 mii lei

Art. 10  Lista cotizatiilor pe care Municipiul Targoviste le are de achitat în anul 2015 este redata in anexa nr. 8.

Art. 11 Defalcarea pe articole şi alineate de cheltuieli precum şi repartizarea pe trimestre a sumelor prevazute în  bugetul mentionat la art. 1 se face de catre ordonatorul principal de credite.

Art. 12 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   22

   Tgv. 16.02.2015

 

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanţări rambursabile în suma de 18.571.000 lei,  pentru
finanţarea obiectivului de investiţii  ”Complex turistic de nataţieTârgovişte

   

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedintă extraordinară, astăzi, 16.02.2015, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 3243/06.02.2015 prin care se propune aprobarea începerii de către executiv a procedurii pentru contractarea unui împrumut în suma de 21.571.000 lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii “Complex turistic de nataţie”;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2 şi alin. 4 lit. b,  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

                  În temeiul art. 45 alin. 2 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă demararea de către executiv a procedurii pentru contractarea unui împrumut în următoarele condiţii:

·        Valoarea finanţării rambursabile 18.571.000 lei,

·        Perioadă de graţie de 8 luni (până la data de 31.12.2015),

·        Perioada rambursare de 120 luni, începând cu luna ianuarie 2016.

Art. 2 Creditul contractat de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE  SA- Sucursala Târgovişte conform contractului nr. 24184/22.09.2011 se micşorează la nivelul sumei trase până la această dată, respectiv la suma de 18.358.434,83 lei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

         

   Nr.   23

   Tgv. 16.02.2015

 

               

HOTĂRÂRE

privind schimbarea domnului Ciprian Prisăcaru din funcţia de viceprimar

 al Municipiului Targoviste

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astazi, 19.02.2015, având în vedere:

§   Expunerea de motive aparţinând unui număr de 11 consilieri locali;

§   Prevederile HCL nr. 50/28.03.2013 referitoare la alegerea dlui. Ciprian Prisăcaru în funcția de viceprimar al Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile HCL nr. 164/20.06.2014 referitoare la desemnarea unui viceprimar al Municipiului Târgovişte pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar;

§   Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor  din data de 19.02.2015;

§   Prevederile art. 57, alin. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, se aprobă schimbarea domnului Ciprian Prisăcaru din funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Începând cu aceeași dată, HCL nr. 50/28.03.2013 referitoare la alegerea dlui. Ciprian Prisăcaru în funcția de viceprimar al Municipiului Târgoviște și HCL nr. 164/20.06.2014 prin care domnul Ciprian Prisăcaru a fost desemnat pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire dlui. Prisăcaru Ciprian, tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi serviciilor publice şi instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local.

 

   Nr.   24

   Tgv. 19.02.2015

                                       

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului BOZIERU COSMIN PETRUT

 în funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astazi, 19.02.2015, având în vedere:

§ Prevederile HCL nr. 24/19.02.2015 referitoare la schimbarea domnului Ciprian Prisăcaru din funcția de viceprimar al municipiului Târgoviște;

§ Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dlui. BOZIERU COSMIN PETRUȚ în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte;

§ Prevederile art.11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 57, alin. 1,3,7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei se alege domnul BOZIERU COSMIN PETRUȚ

în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire dlui. viceprimar BOZIERU COSMIN PETRUT, tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi serviciilor publice şi instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local.

 

   Nr.   25

   Tgv. 19.02.2015

             

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Târgovişte pentru a îndeplini atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astazi, 19.02.2015, având în vedere:

§  Prevederile Ordinului Prefectului nr. 89/19.06.2014 privind constatarea încetării mandatului Primarului Municipiului Târgovişte, domnul Boriga Gabriel Florin;

§  Prevederile HCL nr. 24/19.02.2015 referitoare la schimbarea domnului Ciprian Prisăcaru din funcția de viceprimar al municipiului Târgoviște;

§  Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor din data de 19.02.2015;

§  Prevederile art.72, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Până la alegerea unui nou primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege acestuia, vor fi îndeplinite de domnul viceprimar STAN DANIEL CRISTIAN.

Art. 2 Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire dlui. viceprimar STAN DANIEL CRISTIAN, tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi serviciilor publice şi instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local.

 

   Nr.   26

   Tgv. 19.02.2015

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.02.2015, având în vedere:

§  Adresa Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ”Mr. Scarlat Lăzureanu” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 2066 din data de 26.01.2015;

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§  Prevederile art. 96, alin. 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 185/2013 referitoare la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

§  Prevederile art. 8, alin. 1, lit.”c” din cuprinsul Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 4619/2004;

§  Prevederile HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte, în sensul înlocuirii dnei. Apostolescu Andreea Tania cu dl. Focşan Cristian în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic de Transporturi Auto ”Mr. Scarlat Lăzureanu” (anexa la HCL nr. 270/29.10.2014, capitolul III, pct 14.2)

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală, Focşan Cristian şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   27

  Tgv. 26.02.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 228/29.08.2014 referitoare la asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste si a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

 

     Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.02.2015, având in vedere:

§ Adresa domnului Bozieru Cosmin Petruţ înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 3271/06.02.2015;

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgovişte privind necesitatea alegerii unui nou reprezentant al Municipiului Târgovişte în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, urmare a cererii de retragere formulată de către domnul Bozieru Cosmin Petruţ;

§ Prevederile HCL nr. 228/29.08.2014 referitoare la asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIŞTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 13 și art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea articolului 6 al H.C.L. nr. 228/29.08.2014 în sensul desemnării unui nou reprezentant al municipiului Târgovişte în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, astfel:

“Art. 6 Se desemnează ca reprezentanți ai municipiului Târgoviște în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”EFICIENŢA ENERGETICĂ - ILUMINAT PUBLIC TÂRGOVIȘTE - DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”: Pătraşcu Eugen, Babeu Pavel și Răducanu Tudorică.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 228/29.08.2014 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Răducanu Tudorică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                           

   Nr.   28

   Tgv. 26.02.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2015, avand in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§  Prevederile HCL nr. 5/29.01.2015 referitoare la stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. ;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 20.03.2015, ora 1000, în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                       

   Nr.   29

   Tgv. 26.02.2015             

 

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa  la HCL nr. 29/26.02.2015

Consiliul Local                                                                                                                      

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 20.03.2015 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgovişte, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgovişte la data de 10.11.2010, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 10.03.2015 pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să împuternicește dl. Ciocîrlan Adrian-Dumitru, în calitate de reprezentant legal al actionarului majoritar al societatii in Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA,  sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de mandat, ale cărui clauze au fost aprobate prin hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor nr. 28 din 29.08.2014, cu membrii Consiliului de Administraţie numiţi prin hotărârea AGOA nr. 30 din 05.02.2015

 

          Pentru  _____X_____      Împotrivă____________    Abţinere___________

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.08.2009 referitoare la aprobarea traseelor de circulaţie ale transportului în comun în Municipiul Târgovişte şi a caietelor de sarcini

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2015, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Transport prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.08.2009 referitoare la aprobarea traseelor de circulaţie ale transportului în comun în Municipiul Târgovişte şi a caietelor de sarcini;

§      Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 315/27.08.2009 referitoare la aprobarea traseelor de circulaţie ale transportului în comun în Municipiul Târgovişte şi a caietelor de sarcini;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”a” şi alin.3, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L nr. 315/27.08.2009 privind traseele de circulaţie ale transportului în comun din Municipiul Târgovişte, în sensul introducerii unui nou traseu - Traseul nr. 25, ce va avea următoarea rută: Campus Universitar - Piaţa 2 Brazi - Micro IV - Micro III - Sala Polivalentă - Garaj - Universitatea Valahia - PAVCOM - Gara - Bdul. Regele Carol I - Mitropolie - Baia Comunală - Caraiman - Catredala Eroilor - Minion - Micro XI.

Art. 2 Se aprobă caietul de sarcini al traseului prevăzut la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HC.L. nr. 315/27.08.2015 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a aprezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Transport, S.C. Asociația Investitorilor Transport Târgoviște S.R.L. şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   30

  Tgv. 26.02.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2015

al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri

prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.02.2015, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 1 din data de 27.01.2015 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziţiei Primarului nr.  213/23.01.2015;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile HCL nr. 293/30.08.2006 referitoare la aprobarea în forma finală a criteriilor restrictive și a celor de ierarhizare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L. și repartizarea acestora tinerilor, în vederea închirierii;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 27.01.2015 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea termenului contractului de închiriere până la data de 30.09.2015 pentru un număr de 28 solicitări, conform Anexei nr. 1 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 27.01.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă anularea unui număr de 24 de repartiții, conform Anexei nr. 2 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 27.01.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă un număr de 41 de locuințe disponibile, conform Anexei nr. 3 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 27.01.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă lista cu solicitanții din lista de priorități care nu au acces la locuințe disponibile, datorită neîndeplinirii prevederilor Punctului A din criteriile cadru aprobate prin HCL nr. 293/30.08.2006, conform Anexei nr. 4 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 27.01.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă lista cu solicitanții din lista de priorități care au acces la locuințe disponibile, prin îndeplinirea prevederilor Punctului A din criteriile cadru aprobate prin HCL nr. 293/30.08.2006, conform Anexei nr. 5 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 27.01.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă repartiția unui număr de 41 de locuințe disponibile, conform Anexei nr. 6 la Procesul Verbal nr. 1 din data de 27.01.2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   31

  Tgv. 26.02.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 156/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2015 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 156/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte;

§   Titlul de proprietate nr. 153425/26.09.2012;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a unor amenajări hidrotehnice;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 1350/2001, modificată şi completată de H.G. nr. 1975/2004, H.G. nr. 166/2007, H.G. nr. 1443/2008 şi H.G. nr. 543/2011, referitoare la  atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§   Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, în sensul eliminării poziţiei 2191 - Pădure  T8  P 160 - în  suprafaţă de 134.000 mp, valoare de inventar 2.412.000 lei, urmând ca în evidența contabilă a Municipiului Târgoviște să se opereze în mod corespunzător.

Art. 2 Se sprobă completarea H.C.L. nr. 156/29.05.2014, în sensul includerii în domeniul public al Municipiului Târgovişte al următoarelor amenajări hidrotehnice:

a. Amenajare împotriva inundaţiilor Pârâul Mierea - extravilanul localităţii Tarla 43, DIG 615 (în lungime de 164 metri şi suprafaţă 14 x 164 = 2296 mp) + CANAL CCN 622 (în lungime de 375 metri şi suprafaţă 3750 mp), dalate; suprafaţă totală 6.046 mp, valoare de inventar = 27.138 lei; cod de clasificare 1.4.5.1;

b. Stavilar Pârâul Mierea - stavilar betonat cu o trapă deversoare, adiacent amenajării împotriva inundaţiilor, valoare de inventar = 2.500 lei; cod de clasificare 1.4.5.1;

c. Stavilar Lac PriseacaLacul Priseaca, adiacent DN 72A, construcţie betonată cu o trapă deversoare, valoare de inventar = 2.500 lei; cod de clasificare 1.4.5.1;

d. Amenajare cu stavilar Iazul Moriloramplasat pe râul Ialomiţa - parcul Mihai Bravu, constructie betonată cu 2 trape metalice deversoare şi sistem mecanic de acţionare; valoare de inventar = 7.000 lei; cod de clasificare 1.4.5.1., urmând ca în evidența contabilă a Municipiului Târgoviște să se opereze în mod corespunzător.

         Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 156/29.05.2014 rămân nescimbate.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcția Administrație Publică Locală-Serviciul Cadastru şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   32

  Tgv. 26.02.2015

 

 

 HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Directiei de Asistentă Socială a unui teren în suprafaţă de 2.324 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, nr. 27

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2015, având în vedere:

§      Adresa nr. 3066 din data de 05.02.2015 prin care Direcția de Asistență Socială solicită terenul în suprafaţă de 2.324 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, nr. 27;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a unui teren în suprafaţă de 2.324 mp;

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil;

§ Prevederile H.C.L. nr. 202/24.07.2014 privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a obiectivului ”Centru integrat de instruire și consiliere pentru copiii romi – Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

 Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Direcţiei de Asistenţa Socială, a terenului aferent obiectivului situat în strada Petru Cercel nr. 27, transmis conform HCL nr. 202/24.07.2014, cu următoarele date de identificare: 

- Denumire:                 Teren D.A.S. - strada Petru Cercel nr. 27;

- Adresa:                      strada Petru Cercel nr. 27; cvartalul 248, cote parti/parcelele 1, 2, 26 si 27; categoria de folosinţă CC – curţi construcţii;

- Suprafaţa:                  2.324 mp, conform planului de situaţie anexat;

- Valoarea:                   418.320 lei

- Numar inventar:        7001043

- Situaţia juridică:        domeniul privat al Municipiului Târgovişte

Art. 2. Transmiterea se va efectua prin protocol în care se vor stipula condiţiile de folosinţă, în evidența patrimonială dezmembrarea urmând a se opera în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcția de Asistență Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   33

  Tgv. 26.02.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Târgovişte, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 567 mp, situat în str. Doctor Marinoiu, nr. 17

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2015, având în vedere:

§   Adresa Clubului Sportiv Târgovişte prin care se solicită transmiterea în folosinţă gratuită, de către Municipiul Târgovişte, a terenului pe care se află amplasat imobilul situat în str. Doctor Marinou, nr. 17;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Târgovişte, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 567 mp, situat în str. Doctor Marinoiu. Nr. 17;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosintă gratuită către Clubul Sportiv Târgovişte a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgovişte, conform planului de amplasament anexat, cu următoarele date şi elemente de identificare:

-    Denumire: Teren str. Doctor Marinoiu, nr. 17;

-    Adresa: strada doctor Marinoiu, nr. 17, cvartal 5, parcela 2/2, categoria de folosinţă CC - Curţi Construcţii;

-    Suprafaţă:                    567 mp;

-    Număr inventar:          701156;

-    Valoare inventar:   170.100 lei.

Art. 2. Terenul se transmite pe durata existenţei construcţiei, dar nu mai mult de 49 de ani, în vederea desfăşurării unor activităţi sportive, respectiv lupte şi box.

Art. 3 Transmiterea se va efectua prin contract de comodat în care se vor stipula condiţiile de folosinţă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                   

  Nr.   34

  Tgv. 26.02.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE TÂRGOVIŞTE, a Postului TRAFO aflat în incinta Liceului Tehnologic “Nicolae Ciorănescu”, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2015, având în vedere:

§ Adresa nr. 2193/27.01.2015 prin care S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE TÂRGOVIŞTE solicită preluarea bunului pe durata existenţei instalaţiilor;

§ Raportul de specialitate al Direcţei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei instalaţiilor, dar nu mai mult de 49 de ani, către S.C. FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A. - SDEE TÂRGOVIŞTE a Postului TRAFO aflat în incinta Liceului Tehnologic “Nicolae Ciorănescu”, Lt. Stancu Ion, nr. 35;

§ Prevederile art. 8 şi art. 12, alin. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 288/2004 referitoare la darea in folosinta gratuita a postului TRAFO din incinta Grupului Scolar “N. Cioranescu” catre S.C. Electrica Muntenia – Nord – Sucursala Targoviste;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosintă gratuită către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SUCURSALA TÂRGOVIŞTE, a bunului proprietate publică a Municipiului Târgovişte - Clădire Post TRAFO Liceul Tehnologic “Nicolae Ciorănescu”, situat în strada locotenent Stancu Ion nr. 35, cu următoarele date de identificare: clădire din zidarie tip P în suprafaţă de 30 mp, cu transformator 20/0,4 kV 250 kVA şi echipament post transformare 20 kV si 0,4 kV; nr. inventar 1001078; valoare inventar = 1.300 lei.

Art. 2. Transmiterea în folosinţa gratuită se va efectua prin contract de comodat, pe durata existenţei instalaţiilor, dar nu mai mult de 49 de ani, SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD - SDEE TÂRGOVIŞTE va avea acces necondiţionat la instalaţii precum şi drept de servitute asupra terenului, pe toată durata contractului de comodat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   35

  Tgv. 26.02.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviste,

 str. Horia nr. 3A către dl. Calotă Ion, conform Legii nr. 15/2003

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinta ordinară, astăzi, 26.02.2015, avand in vedere:

§ Solicitarea dlui. Calotă Ion înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 3088 din data de 05.02.2015;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol privind vânzarea directă a terenurilor atribuite în folosinţă, conform Legii nr. 15/2003, beneficiarilor acestor terenuri;

§ Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinţe, proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Raportul de evaluare întocmit de S.C. Real S.R.L. din care a rezultat un preţ al terenului de 29.33 euro/mp ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea directă a terenului, în suprafaţă de 238 mp, situat în str. Horia nr. 3A către dl. Calotă Ion, conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la un preţ de 29.33 euro/mp.

Art. 2 Primarul Municipiului Târgovişte va desemna un funcţionar public care să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 3 Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a actului de vânzare – cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   36

  Tgv. 26.02.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 spaţii comerciale (module), situate în Municipiul Târgovişte,

în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 spaţii comerciale (module), în suprafaţă totală de 34,67 mp, situate în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai - parter şi etajul I;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/17.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 spaţii comerciale în suprafaţă totală de 34,67 mp, situate în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, după cum urmează:

Nr. Crt.

Parter/ Etaj

Modul nr.

Suprafaţă

1.

parter

7

8,70 mp

2.

etaj 1

58

5,05 mp

3.

etaj 1

68

5,29 mp

4.

etaj 1

78

9,83 mp

5.

etaj 1

81

5,80 mp

 

 

 

34,67mp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Păunescu Andrei

            Tică Dănuţ

            Răducanu Tudorică

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună-parter şi etaj I.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                  

  Nr.   37

  Tgv. 26.02.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Liceului Tehnologic “Constantin Brâncoveanu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Liceului Tehnologic “Constantin Brâncoveanu”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Liceului Tehnologic “Constantin Brâncoveanu”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox)

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Păunescu Andrei

Tică Dănuţ

Răducanu Tudorică

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei/mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

      

  Nr.   38

  Tgv. 26.02.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 3 “Smaranda Gheorghiu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 3 “Smaranda Gheorghiu”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 3 “Smaranda Gheorghiu”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Păunescu Andrei

            Tică Dănuţ

            Răducanu Tudorică

Art. 3  Preţul de început al licitaţiei este de 32 lei/mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

      

  Nr.   39

  Tgv. 26.02.2015

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5, alin. 2 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei produselor

 din sectorul agricol

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.02.2015, având în vedere:

§  Adresa Consiliului Județean Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. nr. 4706 din data 20.02.2015 ;

§  Convenția dintre Consiliul Județean Dâmbovița și Consiliul Local Municipal Târgoviște ;

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5, alin. 2 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

§  Prevederile art. 5, alin. 2 din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 1846/2408/2014 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

§  Prevederile Ordinului nr. 20/208/2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă cuantumul taxelor pentru eliberarea formularelor tipizate prevăzute de Legea nr. 145/2014, după cum urmează:

Atestat de producător = 15 lei/bucata

Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol = 15 lei/bucata

Art. 2 P. Primarul Municipiului Târgoviște se împuternicește dl. jr. Daniel Cristian Stan-viceprimar, în vederea semnării convenției dintre Consiliul Local Municipal Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală-Serviciul Cadastru, Direcția Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  40

  Tgv. 26.02.2015