41. Hotarâre privind constatarea demisiei din functia de viceprimar a domnului Ioan Ţuţuianu

42. Hotarâre privind alegerea domnului EUGEN PĂTRAŞCU în funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste

43. Hotarâre privind transformarea a două funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

44. Hotarâre privind transformarea unor functii contractuale din cadrul Direcţiei de Asistentă Socială

45. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Înfiintare Centrul de zi ARLECHINO”

46. Hotarâre privind înfiintarea Centrului de zi pentru copii cu autism si sindrom Down «Sf. Maria» si modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistentă Socială

47. Hotarâre privind înfiintare Centru de servicii educationale ,,Vreau sansa mea’’ cu sediul  in Municipiul Targoviste, str. Ialomitei, nr. 28 A

48. Hotarâre privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei municipiului Târgoviste cu principalele produse alimentare rationalizate, în caz de mobilizare sau război

49. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 19 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

50. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

51. Hotarâre privind aprobarea vânzării a trei apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi

52. Hotarâre privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate

53. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri aflate în punctele şi centralele termice preluate de la S.C. TERMICA S.A.

54. Hotarâre privind  modificarea si completarea H.C.L. nr. 299/2012, darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani către ASOCIAŢIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

55. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 5,79 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 7

56. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 37,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Select în vederea desfăsurării activitătii de comert

57. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Constantin Brâncoveanu - zona parcare taxi

58. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 21,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în curtea Liceului Tehnologic „Spiru Haret”

59. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 12,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei

60. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Colonel Băltăretu, adiacent proprietătii nr. 79A din str. Tudor Vladimirescu, în vederea amenajării a 4 locuri de parcare

 

 

                                                                                                                                      HOTĂRÂRE

privind constatarea demisiei din functia de viceprimar

 a domnului Ioan Ţuţuianu

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.02.2014, avand in vedere:

§ Referatul nr. 5434/28.02.2014 întocmit de către secretarul municipiului Târgovişte;

§ Prevederile Legii nr. 393/2004  privind  Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Regulamentul de organizare şi functionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte;

       În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Începând cu data prezentei Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de demisia din funcţia de viceprimar a domnului Ioan Ţuţuianu.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.   

 

          Nr.   41

          Tgv. 28.02.2014

                                                

                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului EUGEN PĂTRAŞCU în funcţia de viceprimar al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astazi, 28.02.2014, având în vedere:

§ Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dlui. EUGEN PĂTRAŞCU în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte;

§ Prevederile art.11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 57, alin. 1,3,7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Articol unic. Începând cu data prezentei se alege domnul EUGEN PĂTRAŞCU în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.   42

           Tgv. 28.02.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea a două funcţii publice din cadrul

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2014, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a două funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat ca urmare a promovării în clasă;

§   Prevederile art. 68, alin. 2 şi art. 107, alin. 2, lit. “a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

§   Prevederile Ordinului nr. 4763/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.932/2009;

§   Procesul verbal final al examenului de promovare în clasă;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începând cu 01.03.2014 se aprobă transformarea a două funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, ca urmare a promovării în clasă, după cum urmează:

v  transformarea a două funcţii publice de „referent, clasa III, grad profesional superior” în funcţii publice de „consilier, clasa I, grad profesional asistent”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

           Nr.   43

           Tgv. 28.02.2014

                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor functii contractuale din cadrul

Direcţiei de Asistentă Socială

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  28.02.2014 având în vedere :

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistentă prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcţii contractuale, ca urmare a promovărilor în treaptă/grad profesional la Direcţia de Asistentă Socială si aprobarea suplimentării bugetului;

§    Prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 41 - 48 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu 01.03.2014 se aprobă transformarea unor funcţii contractuale, ca urmare a promovărilor în treaptă/grad profesional, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre si suplimentarea bugetulului Directiei de Asistentă Socială cu suma de 12.026 lei.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistentă Socială, Directia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.   44

           Tgv.  28.02.2014

          

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

”Înfiintare Centrul de zi ARLECHINO”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astazi, 28.02.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune modificarea HCL nr. 406/2013 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Înfiintare Centrul de zi ARLECHINO cu sediul in Targoviste, str. Radu Popescu, nr. 5, bl. 34, sc A-B, parter, ”;

§  Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

§  Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 557 din 23.06.2004 ( art. 132-133);

§  H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului national de actiune privind prevenirea abandonului copilului de catre familie.

§  H.G. nr. 928/2007 pentru ratificarea Acordului – cadru de imprumut F/P1566 (2006) din 29 ianuarie 2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.614 din 5 septembrie 2007 intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finantarii proiectului pentru dezvoltarea de “ Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”;

§  H.G. nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai ( Anexa2  Regulament – cadru de organizare si functionare a serviciilor de zi);

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul 219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizarea copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate;

§  Ordinul nr.289/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

§  Ordinul nr.24/2004 al Secretarului de stat al ANPDC pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

§  Ordinul 177/2003 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului;

§  Prevederile HCL nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, bl. 34;

§  Prevederile HCL nr. 94/2013 referitoare la Hotărâre privind modificarea HCL nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO” cu sediul în Târgovişte, str. Radu Popescu, nr. 5, bl. 34;

§  Prevederile HCL nr. 406/2013 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Înfiintare Centrul de zi ARLECHINO

§  Manualul de implementare pentru finantarea de subproiecte prin proiectul ,,Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent’’ ;

§  Contractul de finantare nr. 98/7.10.2013 ;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatori tehnico-economici ai investitiei Înfiintare Centrul de zi ,,ARLECHINO’’, cu sediul in Targoviste, str.Radu Popescu, nr.5, bl.34, sc A-B, parter, după cum urmează:

   1.Valoare totala (INV), inclusiv TVA : 74.119 euro (1 euro=4,4545 lei din data de 12.11.2013-curs BNR):   reprezentand 330.176 lei 

           -C+M (constructii +montaj) inclusiv TVA: 41.493 euro reprezentand 184.825 lei.

   2.Esalonarea investitiei(INV/C+M) inclusiv TVA

    74.119 euro /41.493 euro anul I

   3.Durata de realizare(luni): 12 luni.

   4.Capacitati(in unitati fizice si valorice):

   Ob.1- Infiintare centru de zi

   -regim de inaltime - P + 4 E ( Centru de zi « Arlechino » se desfasoara doar pe parter)

   -Aria construita –233,20 mp

   -Aria construita desfasurata -233,20 mp

             -Aria utila – 182,66 mp

· Asumarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) :

Aprobarea contributiei proprii in proiect dupa cum urmeaza:

a)                 Contributie proprie in bani: 7.319 euro reprezentand 32.605 lei inclusiv TVA;

b)                 Contributie proprie in natura, reprezentata de: teren si cladire, in valoare de 138.368 euro  ( reprezentand 616. 360 lei).

· Consiliul Local Targoviste isi asuma orice eventuala cheltuiala in plus aparuta in legatura cu realizarea obiectivului de investitie si care nu a fost prevazuta prin Devizul General al subproiectului.

Art. 2 Se aprobă sursele de finantare ale proiectului Înfiintare Centrul de zi,,ARLECHINO’’, astfel :

Finantare BDCE= 214.204 lei inclusiv TVA

Finantare Guvernul Romaniei= 83.367 lei inclusiv TVA

Municipiul Targoviste= 32.605 lei inclusiv TVA

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 406/2013 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

           Nr.   45

           Tgv.  28.02.2014

          

                                                                               

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului de zi pentru copii cu autism si sindrom down

 «Sf. Maria» si modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistentă Socială

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  28.02.2014 având în vedere :

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistentă Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind infiintarea Centrului de zi pentru copii cu autism si sindrom down «Sf. Maria» si modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistentă Socială;

§      Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

§      Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Legea 292/2011 privind legea asistentei sociale;

§      Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§      HCL nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Targoviste pentru anul 2014;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă înfiintarea Centrului de zi pentru copii cu autism si sindrom Down «Sf. Maria» si modificarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Socială, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistentă Socială, Directia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.   46

           Tgv.  28.02.2014

          

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintare Centru de servicii educationale ,,Vreau sansa mea’’

cu sediul  in Municipiul Targoviste, str. Ialomitei, nr. 28 A

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  28.02.2014 având în vedere :

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind inființare Centru de servicii educationale ,,Vreau sansa mea’’, cu sediul  in Municipiul Targoviste, str. Ialomitei, nr.28 A;

§  Ordonanţa de urgenţă nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 ;

§  Ghidul Aplicantului-,,Sinergii pentru viitor-Copii in situatii de risc’’- RO 10 ,,Copii si tineri in  situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducereea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale’’

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor privind infiintarea Centrului de servicii educationale ,,Vreau sansa mea’’, cu sediul in Targoviste, str. Ialomitei, nr.28 A, pe o suprafata de teren de 846 mp, suprafata construita 518,90 mp, suprafata desfasurata 1037,80 mp.

Art. 2 Consiliul Local Municipal Targoviste isi ia angajamentul de a sustine la acelasi nivel acordarea serviciilor sociale catre beneficiari in cadrul centrului, pe o perioada de minim 5 ani de la incheierea procesului de implementare a proiectului.

Art. 3 Consiliul Local Municipal Targoviste isi ia angajamentul de a suporta orice cheltuiala neprevazuta aparuta atat in perioada de implementare a proiectului, cat si in perioada de sustenabilitate.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistentă Socială, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.  47

          Tgv.  28.02.2014

         

 

  HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei municipiului Târgoviste cu principalele produse alimentare rationalizate,

în caz de mobilizare sau război

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.02.2014, având în vedere:

§   Adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Județului Dâmbovița;

§   Raportul de specialitate al S.V.S.U. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei Municipiului Târgovişte cu principalele produse alimentare și industriale raţionalizate, în caz de mobilizare sau război;

§   Prevederile art. 40 si art. 47 din Legea nr. 477/2003  privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 370/2004  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;

§   Prevederile Ordinului nr. 109/2003 privind aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război  ;

§ Raportul   de   avizare   al   comisiei de   specialitate  din  cadrul Consiliului Local

Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „a”  pct. 8  si din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă programul de aprovizionare a populaţiei municipiului Târgovişte cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Economica, S.V.S.U.  si, pentru comunicare,  Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.   48

           Tgv.  28.02.2014

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 19 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2014, avand în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 19 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§  Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 2, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§  Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte, de 19 persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

           Nr.   49

           Tgv.  28.02.2014

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2014

 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.02.2014, având în vedere:

§    Procesul Verbal nr. 1  din data de 19.02.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 195/2012 privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996 şi ale HCL nr. 311/2012 privind modificarea şi completarea HCL nr. 195/2012 referitoare la organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e”,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  si cele ale  art. 45, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 19.02.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 5 contracte de închiriere până la data de 30.06.2014, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă lista de priorităţi pentru anul 2014 conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.  50

           Tgv.  28.02.2014                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării a trei apartamente din fondul locativ de stat,

către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2014, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-Compartiment Fond Locativ privind vânzarea a trei apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§        Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a trei apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

        

           Nr.   51

           Tgv.  28.02.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul

Direcţiei de Salubritate

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind casarea unor mijloace fixe;

§      Prevederile Legii Contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

§      Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 966/1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

§      Prevederile O.G. nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c şi cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1  Se aprobă casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

       

           Nr.   52

           Tgv.  28.02.2014

 

          

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri aflate în punctele şi centralele termice preluate de la S.C. TERMICA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunurilor aflate în punctele şi centralele termice preluate de la S.C. TERMICA S.A.;

§      Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§      Prevederile Normelor de aplicare ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 359/07.11.2013 privind încetarea contractului de concesiune înregistrat la S.C. TERMICA S.A. sub nr. 6535/1999;

§      Protocolul privind preluarea  de către  Municipiul Târgovişte a bunurilor ce au făcut obiectul contractului, încheiat în data de 29.01.2014;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „cdin Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării a unor bunuri aflate în punctele şi centralele termice preluate de la S.C. TERMICA S.A., conform Listei ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe se va efectua conform prevederilor legale de către o comisie stabilită prin dispozitia primarului, urmând ca în evidenţa contabilă se se opereze în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.   53

           Tgv.  28.02.2014

          

                                                                                                                                 

                                                     HOTĂRÂRE

privind  modificarea si completarea H.C.L. nr. 299/2012, darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani către ASOCIAŢIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.02.2014 având în vedere:

§  Adresele  Asociaţiei Valleriana înregistrate la Primăria Municipiului Târtgovişte sub nr. 4200/14.02.2014 si 4201/14.02.2014, prin care solicită acordarea dreptului de efectuare a modificarilor la structura de rezistenţă aşa cum rezultă din documentaţia  tehnică anexată (raport de expertiză tehnică), precum şi prelungirea termenului de finalizare a investiţiei cu durata corespunzătoare a valabilităţii autorizatiei de construire.

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism ;

§  Prevederile H.G. nr. 866/18.02.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile  art. 36, alin. 7, lit. “a” şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Articolul 4 din H.C.L. nr. 299/25.10.2012 se modifică şi va avea următorul conţinut:

          Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi dă acordul pentru efectuarea modificărilor la structura de rezistenţă astfel cum au fost prezentate în documentaţia tehnică anexată (proiect 28/2013 întocmit de S.C.  A.D.D.A.  S.R.L) şi  care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Dacă în termen de 4 ani de la data preluării în folosinţă a imobilelor prevazute la art. 1, nu se finalizează investiţia, prezenta hotărâre este revocată de drept.

Art. 2 Celelalte articole din H.C.L. nr. 299/25.10.2012 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă  Asociaţia Valleriana şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.  54

           Tgv.  28.02.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 5,79 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 7

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 5,79 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial, în suprafaţă de 5,79 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Diaconu Diana

Bozieru Cosmin

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

           Nr.   55

           Tgv.  28.02.2014

LOCAL              

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 37,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Select în vederea desfăsurării activitătii de comert

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.02.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 37,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Select, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 37,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Select, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Diaconu Diana

Bozieru Cosmin

      Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 14 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

           Nr.   56

           Tgv.  28.02.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Constantin Brâncoveanu - zona parcare taxi

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.02.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu - zona parcare taxi, în vederea desfăşurării activităţii de prestări servicii (frizerie - coafură);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Constantin Brâncoveanu - zona parcare taxi, în vederea desfăşurării activităţii de prestări servicii (frizerie - coafură), conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Diaconu Diana

Bozieru Cosmin

      Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 28 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Sef al Municipiului Târgoviste, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

           Nr.  57

           Tgv.  28.02.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 21,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în curtea Liceului Tehnologic „Spiru Haret”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 21,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în curtea Liceului Tehnologic „Spiru Haret”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 21,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în curtea Liceului Tehnologic „Spiru Haret”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Diaconu Diana

Bozieru Cosmin

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

           Nr. 58 

           Tgv. 28.02.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 12,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.02.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 12,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 12,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

     Rădulescu Cătălin

     Tică Dănuţ

     Georgescu Alen

     Păunescu Andrei

      Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 92 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

         

          Nr.   59

           Tgv. 28.02.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Colonel Băltăretu, adiacent proprietătii nr. 79A din str. Tudor Vladimirescu, în vederea amenajării a 4 locuri de parcare

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.02.2014 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Colonel Băltăretu, adiacent proprietătii nr. 79A din str. Tudor Vladimirescu, în vederea amenajării a 4 locuri de parcare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 390/16.12.2013 stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Colonel Băltăretu, adiacent proprietătii nr. 79A din str. Tudor Vladimirescu, în vederea amenajării a 4 locuri de parcare, conform planului de situaţie anexat.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

     Rădulescu Cătălin

     Tică Dănuţ

     Georgescu Alen

     Păunescu Andrei

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 9 lei/mp/an+ TVA (zona II).

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Sef al Municipiului Târgoviste, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

          

  Nr.  60

  Tgv. 28.02.2014