32. Hotarâre privind aprobarea criteriilor de evaluare ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii beneficiara de ajutor social

33. Hotarâre  privind aprobarea numărului persoanelor beneficiare de serviciile Cantinei de Ajutor Social pe anul 2011

34. Hotarâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

35. Hotarâre  privind desemnarea directorului general interimar la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Targovişte

36. Hotarâre privind desemnarea unor   reprezentanti ai  Municipiului Târgovişte în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A,

37. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Salubritate

38. Hotarâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 170 mp., situat în Bulevardul Libertăţii nr.7B

39. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

40. Hotarâre privind aprobarea “Programului EU şi U.E.: azi, mâine, poimâine”, pentru sărbătorirea ZILEI EUROPEI – Târgovişte ( APRILIE – MAI 2011)

41. Hotarâre    privind participarea Municipiului Târgovişte la „Programul  de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2011- proprietar persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică

42. Hotarâre    privind trecerea din administrarea Directiei de Administrarea Patrimoniului Public şi Privat în administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, a bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Targoviste aflate in locaţia fosta “Baia Comunală“ din Bulevardul Independentei nr. 2

43. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe străzile Crişan, Morilor şi Iazului din Municipiului Târgovişte »

44. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici, la obiectivul „Creşa Piticot” şi identificarea suprafeţei de teren pusă la dispoziţie pentru implementarea proiectului

45. Hotarâre privind aprobarea rezultatului final al  concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

46. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţe colective P+4+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Madrid, nr. 2, beneficiar FLORESCU COSTEL

47. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Tarla 43, Parcela 624, beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU

48. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru de Dezvoltare a Afacerilor”, în Municipiul Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 67 B, beneficiar S.C. ONCAS COM S.R.L.

49. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Atelier Service Auto în Municipiul Târgovişte, str. Tudorică Popescu, nr. 116,

beneficiar GRAJDAN FLORINEL

50. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a 2 spaţii  situate în str. Vlad Ţepeş – adiacent pieţei Vlad Ţepeş – şi a unui spaţiu situat în Calea Bucureşti, bl. O 1, parter, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ sau prestări servicii

51. Hotarâre privind modificarea inventarului bunurilor date în administrare către

S.C. ECO-SAL 2005 S.A TARGOVISTE şi DIRECŢIA DE SALUBRITATE

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de evaluare ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii beneficiara de ajutor social

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2011, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărârii privind aprobarea criteriilor de evaluare ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii beneficiara de ajutor social;

§    Prevederile H.C.L. nr. 41/2006, privind stabilirea unor masuri de aplicare a Legii nr. 416/2001 referitor la venitul minim garantat şi a Normelor sale de aplicare , reglementate prin H.G. nr. 1099/2001;

§    Prevederile H.G. nr. 50/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§    Prevederile Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. a, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă criteriile de evaluare ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii beneficiara de ajutor social, stabilite la limita minima, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 41/2006, îşi încetează aplicabilitatea

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte   

 

  Nr.   32

  Tgv   28.02.2011

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului persoanelor beneficiare de serviciile Cantinei de Ajutor Social pe anul 2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 02.2011, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărârii privind aprobarea numarului de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social pe anul 2011;

§    Prevederile Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. a, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2011 se aprobă un număr de 600 de asistaţi prin Cantina de Ajutor Social, respectiv 450 persoane asistate pentru hrană caldă şi 150 persoane beneficiare de pachete alimente săptămânale

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte   

 

  Nr.   33

  Tgv  28 .02.2011

 

                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 28.02.2011 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;

§ Prevederile art. 6, alin. 7 – 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§ Prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§ Prevederile H.C.L. nr. 41/14.02.2006 privind stabilirea unor masuri de aplicare a Legii nr. 416/2001 referitor la venitul minim garantat si a Normelor sale de aplicare, reglementate prin H.G. nr. 1099/2001;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 41/14.02.2006 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.  34

   Tgv. 28.02.2011

   

                                                                                                                                                                                                     

H O T A R A R E

privind desemnarea directorului general interimar la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Targovişte

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 28.02.2011, având în vedere:

 

§    Referatul S.C. ECO-SAL 2005 S.A TARGOVIŞTE prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind necesitatea numirii directorului general interimar la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 408/2008/  privind aprobarea demisiei din funcţia de director general al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte a dlui. Vasilescu Virgil şi numirea interimară în această funcţie a dlui. Badea Danuţ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 179./2005 referitore la înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” ,  alin. 3 lit. „c  si art. 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează domnul PANĂ CĂTALIN-FLORIN, posesor al C.I., seria DD, nr. 317449, C.N.P. 1721018151821, în funcţia de director general interimar la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Targovişte.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, dl. Badea Dănuţ, persoana desemnată la art.1 şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.    35

  Tgv. 28. 02.2011

  

                                                                                                                                                                                                     

H O T A R A R E

privind desemnarea unor   reprezentanti ai  Municipiului Târgovişte în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A,

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 28.02.2011, având în vedere:

§   Referatului S.C. ECO-SAL 2005 S.A TARGOVIŞTE prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind desemnarea unor   reprezentanti ai  Municipiului Târgovişte în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A ;

§   Adresa nr. 382/19.01.2011 înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 1670/20.01.2011 formulata de catre Preda Constantin  privind demisia din cadrul  Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL S.A;

§   Adresa nr. 2696/01.02.2011 formulata de catre Cosac Silvia  privind demisia din cadrul  Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL S.A;

§   Prevederile H.C.L. nr. 339/01.09.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

§   Prevederile H.C.L. nr. 179./2005 referitore la înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A

§   Prevederile art.17 alin.4 din Actul Constitutiv al S.C . ECO-SAL 2005  S.A;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” ,  alin. 3 lit. „c  si art. 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează doamna POENARU EUGENIA, posesor al C.I., seria DD, nr. 137973, C.N.P. 2580710151785 ca reprezentant al Municipiului Târgovişte în cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. ECO-SAL 2005  S.A, ca urmare a demisiei domnului Preda Constantin.

Art.2 Se desemnează domnul IANCULESCU GEORGE  posesor al C.I., seria DD, nr. 089443, C.N.P. 1710320151781, ca reprezentant al Municipiului Târgovişte în cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. ECO-SAL 2005  S.A, ca urmare a demisiei doamnei Cosac Silvia

Art.  3 Prevederile H.C.L. nr. 339/2008 se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, dna. Cosac Silvia, dl. Preda Constantin, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

 Nr.    36

 Tgv.28.  02.2011

 

 

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.02.2011, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Salubritate;

§      Prevederile HCL nr. 136/28.07.2010  privind desfiintarea  Directiei de Gradini Publice ca urmarea  a  comasării prin absorbţie, si preluarea  activităţii acesteia de către Direcţia de  Salubritate;

§       Prevederile H.C.L. nr. 187/30.09.2010 privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de  Salubritate aprobate prin  H.C.L. nr. 136/2010,  referitoare la desfiinţarea  Direcţiei de Grădini Publice ca urmarea  a  comasării prin absorbţie, şi preluarea  activităţii acesteia de către Directia de  Salubritate;

§      Prevederile H.C.L. nr. 236/28.10.2010 privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de  Salubritate;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a”” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Salubritate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   37

 Tgv. 28.02.2011

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea in domeniul public al Municipiului Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 170 mp., situat în Bulevardul Libertăţii nr.7B

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2011, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat – Serviciul Administrare a Domeniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea in domeniul public al Municipiului Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 170 mp., situat în Bulevardul Libertăţii nr.7B ;

§       Prevederile H.C.L. nr. 139/2010 privind efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. START S.A;

§       Prevederile H.C.L. nr. 280/2010 privind modificarea H.C.L. nr. 139/28.07.2010 referitoare la  efectuarea unui schimb de terenuri, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. START S.A. ;

§       Prevederile Actului de schimb autentificat nr. 124/13.01.2011;

§       Prevederile Anexei nr. 3 lit. „g” din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor aprobate prin H.G. nr. 548/1999;

§       Prevederile art. 1, art. 3 alin(4) şi art. 4 din Legea 213/1998 privind privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste, cu destinatia spatiu verde, a terenului in suprafata de 170 mp, situat in Bulevardul Libertatii nr. 7 B, cu urmatoarele elemente de identificare :

     - denumire: Spatiu verde - Bulevardul Libertatii nr. 7B; amplasament: cvartalul 5, parcela118.2, numar cadastral 72283; suprafata = 170 mp, conform planului de amplasament anexat;  valoare de inventar = 221.320 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Art. 2 În evidenţa patrimonială a Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat se va opera în mod corespunzător  .

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

 Nr.  38

 Tgv. 28.02.2011

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2011, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unei locuinţe din fondul locativ de stat către actualul chiriaş;

§    Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, după cum urmează:

Nr. crt

 

Nr. de înregistrare

Numele şi prenumele solicitan-tului

Adresa

Nr. şi data contractului de închiriere

- actual şi iniţial

Anul

construc-ţiei blocului

Preţ apartament calculat conf. Legii 61/1990, 85/1992, 76/1994

1.

 

3017/ 04.02.2011

 

ANDREI CORONIA

Aleea Griviţa, nr.6, bl.6, et.3,ap.56, M VIII 2 CAMERE

1717a/

13.08.2007

177

/27.10.1995

 

1970

2.453 lei

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte   

                        

Nr.   39

Tgv.  28 .02.2011

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea “Programului EU şi U.E. : azi, mâine, poimâine”, pentru sărbătorirea ZILEI EUROPEI – Târgovişte ( APRILIE – MAI 2011)

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2011, având in vedere:

Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Programului EU şi U.E. : azi, mâine, poimâine, pentru sărbătorirea ZILEI EUROPEI – Târgovişte ( APRILIE – MAI 2011)

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 6 lit. “a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă „Programul EU şi U.E. : azi, mâine, poimâine”, pentru sărbătorirea ZILEI EUROPEI – Târgovişte ( APRILIE – MAI 2011), conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

  Nr.    40

  Tgv.  28.02.2011

 

  Anexa 1 a H.C.L. nr. 40/28.02.2011

 

 

 

Programul EU şi U.E.: azi, mâine, poimâine, pentru sărbătorirea

ZILEI EUROPEI – Târgovişte (aprilie – mai 2011)

 

 

Perioada de desfăşurare: 1 Martie – 15 Mai 2011

 

 

Etapele desfăşurării proiectului :

1)      Etapa de pregătire conţine următoarele acţiuni şi activităţi:

v     Desemnarea bordului programului şi definirea responsabilităţilor instituţionale şi personale;

v     Definitivarea şi transmiterea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a concursurilor (1-15 martie);

v     Perfectarea acordurilor şi a protocoalelor de parteneriat (1-10 martie);

v     Stabilirea locaţiilor în care vor avea loc activităţile şi pregătirea lor logistică  (1-30 martie);

v     Transmiterea invitaţiilor de participare la evenimente şi precizarea condiţiilor de participare (1-10 martie);

v     Valoarea cheltuielilor şi găsirea surselor de bugetare a proiectului;

 

2)      Programul cuprinde următoarele evenimente şi activităţi:

v        Concursurile tematice interşcolare pe două grupe: gimnazii şi licee:

v        faza pe şcoala 1-20 aprilie;

v        faza municipală 1- 8 mai;

v        Gala Filmului European, în sala Casei Studenţilor/Aula Universităţii Valahia: 9 – 16 aprilie sau 9 – 16 mai, funcţie de răspunsul şi disponibilităţile instituţiilor implicate;

v        Spectacolul de teatru şi dezbaterea – locaţie TMT: 30 aprilie sau 8 mai;

v        Crosul popular „Cupa Ziua Europei”: 8 sau 9 mai;

v        Concertul simfonic extraordinar la Amfiteatrul Liceului de Arte „Bălaşa Doamna”: 9 mai;

v        Turneul sportiv Târgovişte - Kazanlak – Târgovişte: 29 aprilie-1 mai;

v        Expoziţia de fotografie şi Gala de filme documentare la Muzeul de Istorie, în perioada 11 – 30 aprilie.

 

Cheltuieli:

 

a)      Concursuri interşcolare cu premii :

a)                              gimnaziu (premii în bani):  575 lei;

b)                              licee :  575 lei;

c)                               cros : - elevi  450 lei;

                          - veterani 450 lei;

b) Turneul sportiv al celor trei oraşe

            - cazare si masa (30 persoane X 60 lei /zi X 3 zile )= 5400 lei;

            - premii  =1600 lei;

c) Spectacolul de teatru şi dezbaterea temei propuse:

            - diurna invitaţi (25 persoane X 60 lei )= 1500 lei; 

- publicitate, promo, publicaţii  = 1450  lei;

d) Concertul simfonic extraordinar: de discutat

e) Evenimente organizate cu sprijinul Reprezentantei CE de la Bucureşti : 3000 de lei.

 

TOTAL GENERAL: 15.000 LEI

 

            

H O T Ă R Â R E      

            privind participarea Municipiului Târgovişte la „Programul  de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2011- proprietar persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 28. 02.2011 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Biroului Administrativ  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind participarea Municipiului Târgovişte la „Programul  de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2011proprietar persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică;

§  Prevederile H.C.L. nr. 21/2011 privind  achiziţionarea unui autovehicul prin Programul  de stimulare a înoirii Parcului auto naţional pentru anul 2011 – persoane juridice

§  Prevederile Ordinului nr. 772/31.01.2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional ;

§    Prevederile art. 24 alin.(3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor masuri financiare fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

            Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Târgovişte la „Programul de             stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2011 – proprietar persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică         ;

Art. 2 Se aprobă casarea autovehiculului categoria A, marca Dacia, model  1310 E, cu numărul de înmatriculare DB 03 PMT, număr de identificare UU1R11711S2543297, anul fabricaţiei 1995, înmatriculată prima dată în România la data de 03.07.1995, seria cărţii de identitate B211057, numărul certificatului de înmatriculare D00063332B, număr de inventar 200552, valoare de inventar 990 lei.

Art.3 Se aprobă achiziţionarea unui autovehicul nou, Dacia Duster, prin Programul naţional de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru anul 2011;

Art.4. Municipiul Târgovişte solicită o finanţare nerambursabilă de la Administraţia Fondului pentru Mediu, în sumă de 3.800 lei, reprezentând prima de casare exprimată prin tichet valoric, sumă corespunzătoare predării spre casare a autovehiculului uzat mai sus menţionat, diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou, va fi susţinută din surse proprii ( Bugetul local);

Art.5 Începând cu data prezentei H.C.L. 21/ 10.01.2011, se revocă.

Art.6  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Administativ din cadrul Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

 Nr.  41

 Tgv.28. 02.2011

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Directiei de Administrarea Patrimoniului Public şi Privat în administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, a bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Targoviste aflate in locaţia fosta “Baia Comunală“ din Bulevardul Independentei nr. 2

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 28.02.2011, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Ptrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din administrarea Directiei de Administrarea Patrimoniului Public şi Privat în administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, a bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Targoviste aflate in locaţia fosta “Baia Comunală“ din Bulevardul Independentei nr. 2;

§      Adresa Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte nr. 316/25.02.2011, prin care solicită spaţiul în suprafaţă de 292 mp, aferent etajului I al clădirii “Baia Comunală”, din Bulevardul Independenţei, nr. 2 şi bunurile aflate în acesta, pentru buna desfăşurare a activităţii;

§      Prevederile H.C.L. nr. 135/28.07.2010 privind desfiintarea Administratiei Pietelor  ca urmare a comasarii prin absorbtie si preluarea  activitatii acesteia de catre Directia de  Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

§       Prevederile H.C.L. nr. 30/31.01.2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat în administrarea Politiei Locale a Municipiului Târgovişte, a bunurilor proprietate publică ale Municipiului Târgovişte aflate în locaţia fosta “Baia Comunală” din Bulevardul Independentei, nr. 2, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă trecerea din administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat în administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, a bunurilor proprietate privată ale Municipiului Târgovişte aflate în locatia fosta “Baia Comunală” din Bulevardul Independenţei, nr. 2, compuse din mijloace fixe conform Anexei nr. 2  şi obiecte de inventar conform Anexei nr. 3.

Art. 3. Transmiterea se va efectua prin protocol iar în evidenţa financiar contabilă se va opera in mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                      

               Nr.  42

   Tgv. 28.02.2011

 

                                                                                                                     

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe străzile Crişan, Morilor şi Iazului din Municipiului Târgovişte »

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2011 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe străzile Crişan, Morilor şi Iazului din Municipiului Târgovişte » ;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aplicarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici ai obiectivului « Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe străzile Crişan, Morilor şi Iazului din Municipiului Târgovişte », după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI:

Situatia propusa:

-reteaua de canalizare se va realiza din conducte de policlorura de vinil(conducte PVC-KG) datorita rapiditatii in executie, costurilor reduse, dar si a rezistentei mari la uzura.

-extinderea propusa pentru preluarea apelor menajere este de tip divizor si anume preia numai apele uzate menajere ce corespund incarcarilor impuse de NTPA 002/2005;

-apele uzate de pe cele 3 strazi vor fi colectate gravitational in statia de pompare de pe Str. Crisan si de aici pompate in reteaua de canalizare existente de pe str. Cpt. Andronescu Ion;

-numarul de consumatori care urmeaza a fi deserviti de reteaua de canalizare proiectata este de 207;

-se vor monta 12 buc. camine de capat, camine de trecere si camine de schimbare de directie;

-pe Str. Crisan se va monta o statie de pompare (SPAU 1), formata din 2 pompe(una activa si una de rezerva), care va permite colectarea apei menajere si pomparea acesteia in reteaua de canalizare existente din Str. Cpt. Andronescu Ion;

-pe toate cele 3 strazi amplasamentul retelei de canalizare menajera va fi in axul drumului;

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

 

   -Valoare investitie: 713 624,00 lei 

   -Valoare C+M      : 582 026,00 lei 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:  bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr. 43

   Tgv. 28 .02.2011

  

                                                                                                                                                                                                               

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici, la obiectivul „Creşa Piticot” şi identificarea suprafeţei de teren pusă la dispoziţie pentru implementarea proiectului

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2011, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Compartiment Investiţii, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici, la obiectivul „Creşa Piticot” şi identificarea suprafeţei de teren pusă la dispoziţie pentru implementarea proiectului;

§ Prevederile Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 117/N/1997 Normativ privind proiectarea creşelor;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” şi „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E

 

Art. 1 Se aprobă studiului de fezabilitate şi indicatorii  tehnico – economici, la obiectivul „Creşa Piticot” şi identificarea suprafeţei de teren pusă la dispoziţie pentru implementarea proiectului.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului „Creşa Piticot”, după cum urmează:

 

Indicatori Tehnici:

 

Terenul în suprafață de 1800 mp aparține Municipiului Târgoviște și este localizat pe strada Maior Spirescu, în cartierul Micro III, într-o alveolă creată de blocurile 11, tronsoanele  A-F și blocurile 12, tronsoanele A-C, conform planului de încadrare atașat.

Suprafața construită desfășurată propusă este de 1191,5 mp iar cea construită este de 557,4 mp.

Creșa este o clădire în regim de înălțime demisol + parter + etaj, care va cuprinde : dotările necesare pentru 4 grupe de preșcolari, a câte 15 copii fiecare, cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani; spațiile adminstrative și ale personalului tehnico-medical; spațiile de depozitare și preparare ale bucătăriei. În plus se vor amenaja o curte specială cu spații de joacă pentru copii, o curte gospodărească ce va deservi exclusiv spațiile tehnice și o zonă verde ce va proteja incinta de zonele din vecinătate.

Durata de realizare a investiției este de 12 luni.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

§      Valoare investitie: 2.782.596 lei din care

-       Valoare C+M     : 2.334.719 lei

 

Art. 3 Sursele de finaţare ale proiectului sunt : Bugetul Local şi « Programul Naţional privind construcţia a 400 de creşe » - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  44

 Tgv. 28.02.2011

                                                                                                                                                                                                    

 

H O T A R A R E

privind aprobarea rezultatului final al  concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2011, având în vedere:

§        Raportul de specialitate nr. 1171/DOS V/1 al compartimentului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii - prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea rezultatului final al  concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 210/30.09.2010 privind stabilirea unor masuri de pregatire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 19 alin. (5) si (7) si art. 20 alin. (4) si  (5) din O.UG. nr. 189/2008 aprobată prin Legea nr. 269/2009, privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public ;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36, alin. 6 lit “a” punctul 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă rezultatul final al  concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Numele si Prenumele

candidatului

Nota la prima etapa- „analiza proiectului de management”

Nota la a doua etapa- „sustinerea proiectului de management in cadrul interviului”

Media

Rezultatul concursului

 

1.

 

Costin George Marius

 

7,80

 

Retras dupa etapa I

 

Retras dupa etapa I

 

Retras dupa etapa I

 

2.

 

Ţopa Ion

 

7,53

 

5,41

 

6,47

 

Respins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 Până la ocuparea postului prin concurs, în funcţia de manager interimar la Teatrul Municipal Târgovşte se numeşte domnul Ţopa Ion care va asigura organizarea, gestionarea şi conducerea instituţiei până la data încheierii noului contract de management.

Art. 3 Pentru reluarea procedurii de ocupare a postului de manager se menţin caietul de obiective, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al concursului de proiecte de management, comisia de concurs şi comisia de contestaţii aşa cum au fost aprobate prin H.C.L. nr. 210/30.09.2010

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane si Asigurarea Calităţii, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

 Nr.  45

 Tgv. 28.02.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţe colective P+4+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Madrid, nr. 2, beneficiar FLORESCU COSTEL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2011, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţe colective P+4+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Madrid, nr. 2, beneficiar FLORESCU COSTEL;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţe colective P+4+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Madrid, nr. 2, beneficiar FLORESCU COSTEL.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

  Nr.    46

  Tgv.  28.02.2011

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Tarla 43, Parcela 624, beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2011, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 43, Parcela 624, beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe”, în Municipiul Târgovişte, Tarla 43, Parcela 624, beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                                      

             Nr.   47

   Tgv. 28.02.2011

   

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru de Dezvoltare a Afacerilor”, în Municipiul Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 67 B, beneficiar S.C. ONCAS COM S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2011, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru de Dezvoltare al Afacerilor”, în Municipiul Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 67 B, beneficiar S.C. ONCAS COM S.R.L.;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Centru de Dezvoltare a Afacerilor”, în Municipiul Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 67 B, beneficiar S.C. ONCAS COM S.R.L.

Art. 2 Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                                      

              Nr.  48

   Tgv. 28.02.2011

                                                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Atelier Service Auto în Municipiul Târgovişte, str. Tudorică Popescu, nr. 116,

beneficiar GRAJDAN FLORINEL

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2011, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Atelier Service Auto”, în Municipiul Târgovişte, str. Tudorică Popescu, nr. 116, beneficiar GRAJDAN FLORINEL;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „Atelier Service Auto  în Municipiul Târgovişte, str. Tudorică Popescu, nr. 116, beneficiar GRAJDAN FLORINEL.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                                       

          Nr. 49

          Tgv. 28.02.2011

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a 2 spaţii  situate în str. Vlad Ţepeş – adiacent pieţei Vlad Ţepeş – şi a unui spaţiu situat în Calea Bucureşti, bl. O 1, parter, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ sau prestări servicii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 28.02.2011, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a 2 spaţii  situate în

str. Vlad Ţepeş – adiacent Pieţei Vlad Ţepeş – şi a unui spaţiu situat în Calea Bucureşti, bl. O 1, parter, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ sau prestări servicii ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni a 2 spaţii, în suprafaţă de 24 mp fiecare,  situate în str. Vlad Ţepeş – adiacent Pieţei Vlad Ţepeş – şi a unui spaţiu, în suprafaţă de 23 mp, situat în Calea Bucureşti, bl. O 1, parter, in vederea desfăşurării activităţii de comerţ sau prestări servicii.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Tănase Silviu Gabriel

Babeu Pavel

Liţă Ion

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 17 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                                 

               Nr.  50

   Tgv. 28.02.2011

   

                                                       

  HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor date în administrare către

S.C. ECO-SAL 2005 S.A TARGOVISTE şi DIRECŢIA DE SALUBRITATE

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.02.2011, având în vedere:

§    Referatul de specialitate nr. 422/31.01.2011 al S.C. ECO-SAL 2005 SA TARGOVISTE, prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind modificarea patrimoniului S.C. ECO-SAL 2005 S.A TARGOVISTE;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile H.C.L. nr. 347/22.12.2010  privind completarea art. 6 din  Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 179/2005 ;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă schimbul de spaţii administrative şi obiecte de inventar între S.C. ECO-SAL 2005 SA Târgovişte şi Direcţia de Salubritate, după cum urmează :

   (2) Mijloacele fixe propuse a fi preluate de către S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte de la Direcţia de Salubritate sunt în valoare de 138.523,51 lei şi sunt prevăzute în  Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (3) Mijloacele fixe propuse a fi preluate de către Direcţia de Salubritate de la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte sunt în valoare de 649.390,00 lei, şi sunt prevăzute în  Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (4) Obiectele de inventar propuse a fi preluate de către S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte de la Direcţia de Salubritate sunt în valoare de 13.454,05 lei, şi sunt prevăzute în  Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (5) Obiectele de inventar propuse a fi preluate de către Direcţia de Salubritate de la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte sunt în valoare de 15.421,45 lei şi sunt prevăzute în  Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă darea în administrare către Direcţia de Salubritate a unui spaţiu în suprafaţă de 13 mp din pavilionul produse alimentare şi industriale, cu numărul de inventar 100566, situat în Piaţa Bărăţiei, în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia florărie.

Art. 3 Se aprobă schimbarea sediului social al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte în imobilul situat în Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 171 A (Parc Chindia), înregistrat în evidenţele contabile cu numărul de inventar 1640181.

Art. 4  Orice dispoziţii similare se modifică potrivit prezentei

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate, S.C. ECO-SAL 2005 S.A  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    51

  Tgv.  28.02.2011