28. Hotarâre privind stabilirea mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara a actionarilor din data de  23.02.2010, la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.,  pentru aprobarea Criteriilor de Performanţă conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010, anexă la contractul de mandat, ale Directorului General, Directorului Tehnic, Directorului Comercial 

 

29. Hotarâre privind stabilirea  mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara a actionarilor la

S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 23.02.2010 pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A pentru anul 2010

30. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 185/27.04.2009 cu privire la aprobarea proiectului Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare).  

31. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 403/2009, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Centrul Multifuncţional de servicii sociale integrate destinat victimelor violenţei în familie  ”Împreuna vom reuşi

                                                                               

 

                                                                                                                                                  

HOTARARE

privind stabilirea mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara a actionarilor

din data de  23.02.2010, la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.,  pentru aprobarea Criteriilor de Performanţă conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010, anexă la contractul de mandat, ale Directorului General, Directorului Tehnic, Directorului Comercial

 

  Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extrordinara azi 19.02.2010, avand in vedere:

§        Prevederile Legii   Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

§        Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C.Targoviste in  S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., cu modificarile si completarile ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. nr.331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§        Prevederile art.18 alin. 3 din Actul Constitutiv al Societăţii al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§        Prevederile Hotararii nr. 18/08.02.2010 a  Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§        Prevederile art. art.21 alin.(1), si respectiv art.36 alin. 2 lit.”a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

           In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarle ulterioare.

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se mandatează reprezentantul Municipiului Targoviste in sedinta  Adunarii Generale Ordinare a S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din data de 23.02.2010, pentru aprobarea Criteriilor de Performanţă conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010, anexă la contractul de mandat, ale Directorului General, Directorului Tehnic, Directorului Comercial.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste,  reprezentantul Municipiului Targoviste in AGA la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., Adrian Casandroiu si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

  Nr.    28

  Tgv.  19.02.2010

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                                                                    ANEXA         

Consiliul local

                                  

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la  sedinţa  Adunării Generale Ordinare a S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din data de 23.02.2010

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local,  MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin H.C.M.L. nr.331/2008, dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.  seria DD  nr.054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de ______________, pentru punctele de pe ordinea de zi,  astfel:

1.      Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A pentru anul 2010, conform anexei.

     Pentru  _____X______       Împotrivă ____________              Abţinere___________

           Data ……………………………………

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

                                                                                                                                                     

   

HOTARARE

privind stabilirea  mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala ordinara a actionarilor la

S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 23.02.2010 pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A pentru anul 2010

 

  Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extrordinara azi 19.02.2010, avand in vedere:

§       Prevederile Legii  Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

§       Prevederile H.C.L. nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in  S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., cu modificarile si completarile ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. nr.331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A ;

§      Prevederile art.18 alin. 3 din Actul Constitutiv al Societăţii al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. ;

§      Prevederile Hotararii nr. 18/08.02.2010 a  Consiliului de Administraţie a S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A ;

§       Prevederile art. art.21 alin.(1), si respectiv art.36 alin. 2 lit.”a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

           In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarle ulterioare.

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se mandatează reprezentantul Municipiului Targoviste in sedinta din 23.02.2010 a Adunarii Generale Ordinare a S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., în vederea aprobării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. pentru anul 2010, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste,  reprezentantul Municipiului Targoviste in AGA la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., Adrian Casandroiu si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.         

  Nr.    29

  Tgv.  19.02.2010

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 185/27.04.2009 cu privire la aprobarea proiectului Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare).

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinara, astăzi,19.02.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 185/27.04.2009 cu privire la aprobarea proiectului Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr 185/27.04.2009, privind aprobarea proiectului Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare) ;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 Art. 1 Se modifică H.C.L. 185/ 27.04.2009 după cum urmează:

               Art. 2” va avea următorul cuprins: Se aproba proiectul Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul    Mircea” Municipiul Târgovişte si indicatorii tehnici ai obiectivului dupa cum urmeaza:

-         Valoarea totala (INV), inclusiv TVA– 4.825.344,88 lei, din care:

-   Durata de realizare : 18 luni (toata durata de implementare a proiectului);

-  Capacitati (in unitati fizice si valorice):

-   Regim de inaltime : Corp C3 -P+3;Sala de sport - P+1 (etaj partial)

-   Hmax cornisa = Corp C3 -14,00m; Sala de sport – 7,75 m;

-   Suprafata construita- Corp C3 -702mp; Sala de sport – 750 mp;

-   Suprafata construita totala – Sc= 1452.00 mp

-   Suprafata desfasurata - Corp C3 -2808mp; Sala de sport – 900 mp;

-   Suprafata desfasurata totala –Sd=3708.00 mp

-   Suprafata utila totala – Su =2780 mp

 

 

 

     “Art. 3” va avea următorul cuprins: Se aproba proiectul Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte, cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in studiul de fezabilitate, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 4.825.344,88 lei.

    “Art. 5” va avea următorul cuprins: Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului Consolidare,reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 4.825.344,88 lei. (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

    “Art. 6” va avea următorul cuprins: Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 68.862,71 lei  (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

    “Art. 7” va avea următorul cuprins:  Se aproba finantarea sumei de  3.374.272,87 lei din bugetul local pe anul 2010, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare.

     “Art. 8” va avea următorul cuprins: Se aproba finantarea sumei de 764.342,87 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului Consolidare,reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. 185/27.04.2009 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.                    

 

  Nr.    30

  Tgv.  19.02.2010

                                                                                                                                                    

                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 403/2009, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Centrul Multifuncţional de servicii sociale integrate destinat victimelor violenţei în familie  ” Împreuna vom reuşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.02.2010, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune initierea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr. 403/2009, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Centrul Multifuncţional de servicii sociale integrate destinat victimelor violenţei în familie  ” Împreuna vom reuşi” ;

§      Adresa nr. 14403/03.09.2009 prin care proiectul depus privind Centrul Social MultifunctionalImpreună vom reuşi” a fost declarat castigator ;

§      Prevederile H.C.L. nr. 403/2009 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Centrul Multifuncţional de servicii sociale integrate destinat victimelor violenţei în familie ” Împreuna vom reuşi” ;

§      Prevederile H.C.L. 194/26.05.2009, privind modificarea H.C.L. nr. 91/26.02.2009 privind înfiinţarea unui Centru social pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice ;

§      Prevederile Legii nr. 217/2003 – privind prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile ulterioare;

§      Prevederile H.G 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor varstnice, persoanelor fără adăpost, şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe;

§      Prevederile H.G 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii ;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se modifică art. 1 al H.C.L. nr 403/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Centrul Multifuncţional de servicii sociale integrate destinat victimelor violenţei în familie  ” Împreuna vom reuşi” după cum urmează:

 

1.Valoare totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) - 826 748 lei reprezentând 192 500 euro (în preţuri martie 2009, 1 euro = 4,2948 lei din data de 20.03.2009 - curs BNR), din care:

   -C+M(construcţii +montaj)  - 620 598 lei reprezentând 144 500 euro.

2. Esalonarea investiţiei (INV/C+M)

826 748 (reprezentând 192 500 euro) / 620 598 lei (reprezentând 144 500 euro) anul I

3. Durata de realizare(luni) :12 luni de la data predării amplasamentului

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Ob.1 - construire centru social de urgenţă

-dimensiuni maxime la teren - 22,48 m x 16,00 m

-regim de înălţime – D + P + 1 E

-suprafaţa construită – Sc - 240 mp

-suprafaţa desfăşurată - Sd-450 mp

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 403/2009, se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste

 

  Nr.    31

  Tgv.  19.02.2010