Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

56. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Dragan Sebastian Dragos

57. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel

58. Hotarâre privind  aprobarea raportului  de evaluare a pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2007 si a obiectivelor propuse pentru anul 2008 

59. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Alexandrescu Alexandru

60. Hotarâre privind numirea in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste a doamnei Diculescu Maria

61. Hotarâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Targoviste, reprezentat prin Consiliul Local Municipal Targoviste si Judetul Dambovita, reprezentat de Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, pentru derularea Contractului de finantare nerambursabila

PHARE 2005/017-553.01.03.06-DB 1267 – “Mai pregatiti pentru siguranta cetateanului”

62. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 3 (trei) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

63. Hotarâre privind includerea obiectivului « Bust Ioan Alexandru Bratescu Voinesti » in domeniul public al Municipiului Targoviste si darea lui in administrarea Scolii I.A. Bratescu Voinesti

64. Hotarâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a unui numar de 17 busturi din bronz ce alcatuiesc obiectivul « Aleea Voievozilor de la Targoviste », situat in incinta Parcului Chindia si darea lui in administrarea Directiei Gradini Publice

65. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire a punctului TRAFO amplasat in incinta Grupului Scolar « Constantin Brancoveanu » catre S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Targoviste

66. Hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenului in suprafata de 5600 mp, ocupat de conductele de transport agent termic ale S.C. TERMICA S.A.

67. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an, a 17 terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, situate in intravilanul Municipiului Targoviste, in vederea desfasurarii activitatii de comert cu covrigi

68. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu in suprafata de 2 m.p., situat in incinta Grupului Scolar “Nicolae Cioranescu” pentru amplasarea unui automat de bauturi calde

69. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii, in vederea amenajarii unui spatiu comercial

70. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 44 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii-Complex Mondial, pentru extindere spatiu comercial

71. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Constructie Spalatorie auto”, in Municipiul Targoviste, Colonel Dumitru Baltaretu nr. 21 A,

beneficiar S.C. SPRING FAST PROD S.R.L.

72. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spalatorie auto”, in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirii Dealu nr. 31 A, beneficiar Popescu Alexandru

73. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte,” in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti nr. 168, beneficiar S.C.  VINEXPORT COLINA PIETROASELE S.R.L.

74. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului prin preluarea unor activitati administrative si a personalului aferent de la Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Gradini Publice

75. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste

76. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret Si Agrement Targoviste

77. Hotarâre privind demararea procedurilor de infiintare a Clubului Sportiv Municipal Targoviste

78. Hotarâre privind identificarea spatiului necesar functionarii Centrului de Informare Turistica din cadrul Directiei Pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement

79. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii la Politia Comunitara a Municipiului Targoviste

80. Hotarâre privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste

81. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1din data de 18.02.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996

82. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. pe anul 2008

83. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. pentru anul 2008

84. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 26 persoane fizice din Municipiul Targoviste

85. Hotarâre privind acordarea unor ajutoare financiare pentru 2 (doua) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

86. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3600 lei dnei Grecu Elena, pentru fiica acesteia Grecu Mariana Denisa, domiciliata in Targoviste, Str. Rapsodiei, Bl. A 3 B, Et.1, Ap.1, in vederea realizarii si imprimarii unui CD de muzica populara

87. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3600 lei dnei Grecu Elena, pentru fiica acesteia Grecu Mariana Denisa, domiciliata in Targoviste, Str. Rapsodiei, Bl. A 3 B, Et.1, Ap.1, in vederea realizarii si imprimarii unui CD de muzica populara

88. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2000 lei dnei Neacsu Ilinca, domiciliata in Targoviste, Str. Moldovei, Bl. 54, Sc.C, Ap.47, in vederea editarii unei carti de colorat pentru copii

89. Hotarâre privind deplasarea dnei. consilier municipal Maria Diculescu la Amsterdam, in perioada  16-18 aprilie 2008, pentru a participa la sesiunea de instruire/formare organizata de Departamentul Euromoney Training Emea, in cadrul Programului de instruire organizat de Comisia Europeana de Finante

90. Hotarâre privind darea lui in folosinta gratuita catre Universitatea Valahia Targoviste pentru Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice a parcarii aferente acesteia, proprietatea publica a Municipiului Targoviste in suprafata de 1176 mp, situata in strada Laminorului

91. Hotarâre privind constituirea comisiei de examinare pentru organizarea examenului de promovare intr-un grad superior a dnei. Ion Diana, consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste

92. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii martie 2008

93. Hotarâre privind participarea Consiliului Local Municipal  Targoviste ca partener în cadrul proiectului “Reţea VPN pentru evidenţa populaţiei în judeţul Dâmboviţa”,conform  Contract de grant nr. PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03. DB 1207

94. Hotarâre privind trecerea imobilului “HALA 7 NOIEMBRIE” situat in Calea Domneasca nr. 95 A, pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru maxim inca 10 ani, din administrarea Directiei Administratia Pietelor in administrarea D.A.P.P.P. si darea lui in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Targoviste, Parohia “Sf. Gheorghe”

 

 

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Dragan Sebastian Dragos

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 28.02.2008, având in vedere:

-                      Adresa Partidului Conservator inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 4653 din 28.02.2008, prin care se instiinteaza Consiliul Local Municipal Targoviste ca viceprimarul Municipiului Targoviste si consilierii municipali ai Partidului Conservator au fost exclusi din Partidul Conservator;

-                      Declaratia de apartenenta politica a dlui. Dragan Sebastian Dragos inregistrata sub nr. 16316a/03.08.2006

-                      Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „h1” si alin. 3 al aceluiasi articol din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificata si completata prin Legea nr. 249/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Targoviste ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier al dlui. Dragan Sebastian Dragos din functia de consilier local al Municipiului Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr. 56

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 28.02.2008, având in vedere:

-                      Adresa Partidului Conservator inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 4653 din 28.02.2008, prin care se instiinteaza Consiliul Local Municipal Targoviste ca viceprimarul Municipiului Targoviste si consilierii municipali ai Partidului Conservator au fost exclusi din Partidul Conservator;

-                      Declaratia de apartenenta politica a dlui. Tanase Silviu Gabriel inregistrata sub nr. 16315a/03.08.2006

-                      Prevederile art. 9 alin. 21 si alin. 3 al aceluiasi articol din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificata si completata prin Legea nr. 249/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Targoviste ia act de incetarea de drept a mandatului de viceprimar al dlui. Tanase Silviu Gabriel

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr. 57

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea raportului  de evaluare a pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2007 si a obiectivelor propuse pentru anul 2008 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea raportului de evaluare a pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2007 si a obiectivelor propuse pentru anul 2008 ;  

§         Prevederile Ordinului nr. 629 I.G din 13.12.2006 privind organizarea si desfasurarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta ;

§         Prevederile Legii Protectiei Civile nr. 481 din 2004, cu modificarile si completarile ulterioare ;

§         Prevederile Legii privind apararea impotriva incendiilor nr. 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit,,d’’ si ale art. 6 pct. 8 din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin.1 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba raportul de evaluare a pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2007 si a obiectivelor propuse pentru anul 2008, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                                                                                                                                       

Nr.    58

Tgv. 28.02.2008

 

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Alexandrescu Alexandru

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 28.02.2008, având in vedere:

-         Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a” si art. 10 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificata si completata prin Legea nr. 249/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Targoviste ia act de demisia domnului Alexandrescu Alexandru, din functia de consilier local al Municipiului Targoviste, consiliul local constatand incetarea de drept a mandatului acestuia.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr. 59

Tgv. 28.02.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind numirea in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste a doamnei Diculescu Maria

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 28.02.2008, având in vedere:

-         Prevederile HCL nr. 57/28.02.2008 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel;

-         Prevederile art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

-         In temeiul art. 57 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Se numeste doamna ec. Diculescu Maria in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr. 60

Tgv. 28.02.2008

 

                                             

                                                    H O T A R A R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Targoviste, reprezentat prin Consiliul Local Municipal Targoviste si Judetul Dambovita, reprezentat de Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, pentru derularea Contractului de finantare nerambursabila

PHARE 2005/017-553.01.03.06-DB 1267 – “Mai pregatiti pentru siguranta cetateanului”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Targoviste, reprezentat prin Consiliul Local Municipal Targoviste si Judetul Dambovita, reprezentat de Presedintele Consiliului Judetean Dambovita;

§         Acordul de Parteneriat incheiat intre Municipiul Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita:

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Locala Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 7 lit. „c” din Legea 215 / 2001, republicata in baza  Legii nr. 286/2006;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicata adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba  Acordul de Parteneriat intre Municipiul Targoviste, reprezentat prin Consiliul Local Muncipal Targoviste si Judetul Dambovita, reprezentat de Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, pentru derularea Contractului de finantare nerambursabila PHARE 2005/017-553.01.03.06-DB 1267 - “Mai pregatiti pentru siguranta cetateanului”

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Politia Comunitara  si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   61

Tgv. 28.02.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 3 (trei) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;
 • Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;
 • Prevederile Legii 85/1992 republicata privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • Prevederile Legii nr. 61/1990;
 • Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;
 • Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct. c din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 3 (trei) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                                                                                                                      

Nr.    62

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind includerea obiectivului « Bust Ioan Alexandru Bratescu Voinesti » in domeniul public al Municipiului Targoviste si darea lui in administrarea

Scolii I.A. Bratescu Voinesti

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al DAPPP prin care propune adoptarea unei hotarari privind includerea obiectivului « Bust Ioan Alexandru Bratescu Voinesti » in domeniul public al Municipiului Targoviste si darea lui in administrarea Scolii I.A. Bratescu Voinesti

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a si ale art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aproba includerea obiectivului « Bust Ioan Alexandru Bratescu Voinesti », in domeniul public al Municipiului Targoviste, avand urmatoarele date de identificare :

            - Locatia :  incinta Scoala IA Bratescu Voinesti      - Calea Domneasca nr. 252

- Valoare :                  10.000 lei

- Cod republican:      1.6.2.

Art. 2 Se aproba darea in administrarea Scolii I.A. Bratescu Voinesti a obiectivului « Bust Ioan Alexandru Bratescu Voinesti »

Art. 3 Darea in administrare a obiectivului care face obiectul prezentei hotatari se va face pe baza de protocol, in termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari, incheiat intre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si respectiv ai Scolii I.A. Bratescu Voinesti.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Scoala I.A. Bratescu Voinesti, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   63

Tgv. 28.02.2008

 

H O T A R A R E

privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a unui numar de 17 busturi din bronz ce alcatuiesc obiectivul « Aleea Voievozilor de la Targoviste », situat in incinta Parcului Chindia si darea lui in administrarea Directiei Gradini Publice

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al DAPPP prin care propune adoptarea unei hotarari privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a unui numar de 17 busturi din bronz ce alcatuiesc obiectivul « Aleea Voievozilor de la Targoviste », situat in incinta Parcului Chindia si darea lui in administrarea Directiei Gradini Publice

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare ;

§         Prevederile HCL nr. 76/2007 privind realizarea obiectivului cultural, turistic si patrimonial « Aleea Voievozilor de la Targoviste » si a aprobarii finantarii acestuia de la Bugetul Local

§         Procesele verbale de receptie nr. 19151/13.09.2007 si 19539/20.09.2007

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a si ale art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aproba includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a unui numar de 17 busturi din bronz ce alcatuiesc obiectivul « Aleea Voievozilor de la Targoviste », situate in incinta Parcului Chindia, aleea principala, avand urmatoarele date de identificare :

1. ALEXANDRU COCONUL                       cod repub. 1.6.2.       -           valoare  19.500  lei

2. ALEXANDRU ILIAS                                 cod repub. 1.6.2.       -           valoare  19.500  lei

3. DAN AL- II-LEA CEL VITEAZ                 cod repub. 1.6.2.       -           valoare  18.450  lei

4. MATEI BASARAB                                    cod repub. 1.6.2.       -           valoare  19.500  lei

5. MIHAIL                                           cod repub. 1.6.2.       -           valoare  18.450  lei

6. PETRU CERCEL                         cod repub. 1.6.2.       -           valoare  18.650  lei

7. RADU ILIE                                     cod repub. 1.6.2.       -           valoare  19.500  lei

8. RADU CEL MARE                                   cod repub. 1.6.2.       -           valoare  18.450  lei

9. RADU DE LA AFUMATI                          cod repub. 1.6.2.       -           valoare  18.450  lei

10. RADU PAISIE                             cod repub. 1.6.2.       -           valoare  18.450  lei  

11. SIMION MOVILA                         cod repub. 1.6.2.       -           valoare  19.500  lei

12. VLAD INECATUL                                   cod repub. 1.6.2.       -           valoare  19.500  lei

13. VLAD DRACUL                         cod repub. 1.6.2.       -           valoare  18.650  lei

14. VLAD TEPES                                         cod repub. 1.6.2.       -           valoare  18.650  lei

15. VLAD CALUGARUL                              cod repub. 1.6.2.       -           valoare  18.650  lei

16. VLAD CEL TANAR                                cod repub. 1.6.2.       -           valoare  18.650  lei

17. VLAD VINTILA DE LA SLATINA          cod repub. 1.6.2.       -           valoare  19.500  lei

Art. 2 Se aproba darea in administrarea Directiei Gradini Publice a unui numar de 17 busturi din bronz ce alcatuiesc obiectivul « Aleea Voievozilor de la Targoviste »

Art. 3 Darea in administrare a obiectivului care face obiectul prezentei hotatari se va face pe baza de protocol, incheiat intre reprezentantii Primariei Municipiului si, respectiv ai Directiei Gradini Publice

Art. 4. In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari, se vor opera modificarile in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Gradini Publice, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  64

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire a punctului TRAFO amplasat in incinta Grupului Scolar « Constantin Brancoveanu » catre S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Targoviste

                                                                                

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.02.2008,avand in vedere:

 • Adresa nr. 17447/13.12.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub nr. 25753/12.12.2007 a S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Targoviste prin care solicita darea in folosinta gratuita a punctului TRAFO amplasat in incinta Grupului Scolar « Constantin Brancoveanu »

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire a cladirii PUNCT TRAFO Grup Scolar Constantin Brancoveanu in suprafata construita Sc = 46 mp, Post de transformare PT Liceu COS  20/0,4 KV si a terenului in suprafata de 46 mp, proprietate publica a Municipiului Targoviste, aferent mijlocului fix PUNCT TRAFO - Grup Scolar Constantin Brancoveanu;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

 • Prevederile art. 17 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si  ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1. Se aproba darea in folosinta gratuita catre S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Targoviste,  pe o perioada de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire,  a urmatoarelor bunuri:

a. Cladire PUNCT TRAFO - Grup Scolar Constantin Brancoveanu in suprafata construita Sc = 46 mp (conform Fisei cadastrale anexata-indicativul C6) situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul  Unirii nr. 24 cu urmatoarele elemente de identificare: constructie din caramida cu instalatii electrice aferente; nr. inventar 1001162; valoare 11000 lei; anul darii in folosinta 1974, cod republican 1.1.3.

b. Post de transformare PT Liceu COS  20/0,4 KV

Art. 2. Se acorda in favoarea sucursalei de distributie, folosinta gratuita a terenului  in suprafata de 46 mp cu valoarea de 3006 lei, proprietate publica a Municipiului Targoviste, aferent mijlocului fix PUNCT TRAFO - Grup Scolar Constantin Brancoveanu

Art. 3.  Predarea – primirea bunului se va face pe baza de contract de comodat incheiat intre reprezentantii legali ai Primariei Municipiului Targoviste si ai S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Targoviste. Persoanele imputernicite pentru semnarea contractului sunt: ing. Iulian Furcoiu – Primarul Municipiului si jr. Chiru Catalin Cristea – Secretar Municipiu

Art. 4.  S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Targoviste va avea acces neconditionat la instalatii precum si drept de servitute asupra terenului pe toata durata contractului de comodat.

     Art. 5. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Directia Economica, S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    65

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenului in suprafata de 5600 mp, ocupat de conductele de transport agent termic ale S.C. TERMICA S.A.

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru prin care se propune adoptarea unei hotarari privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenului in suprafata de 5600 mp, ocupat de conductele de transport agent termic ale S.C. TERMICA S.A.;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 36, alin. 2, lit.c din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

In temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenului ocupat de conductele de transport agent termic ale S.C. TERMICA S.A. in suprafata de 5600 mp, astfel:

-          tronsonul cuprins intre str. N. Balcescu si str. Cpt. Tudorica Popescu;

-          tronsonul din str. Laminorului intre punctul de transformare Romlux si intersectia cu str. Cooperatiei, conform planurilor anexate.

Art.  2 Terenul in suprafata de 5600 mp va fi pus la dispozitia Comisiei Locale de aplicare a Legii Fondului Funciar.

Art.  3  In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari se va proceda la operarea transferului suprafetei sus mentionate atat in evidentele contabile ale S.C. TERMICA S.A. cat si ale Consiliului Local Municipal Targoviste

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., S.C. TERMICA S.A., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   66

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an, a 17 terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, situate in intravilanul Municipiului Targoviste, in vederea desfasurarii activitatii de comert cu covrigi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an, a 17 terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, situate in intravilanul Municipiului Targoviste, in vederea desfasurarii activitatii de comert cu covrigi;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an, a 17 terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, situate in intravilanul Municipiului Targoviste, in vederea desfasurarii activitatii de comert cu covrigi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

           Pana Nicolae

            Grozavu Gabriel

            Georgescu Mugurel

            Vasiliu Teodor

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.   67

Tgv. 28.02.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu in suprafata de 2 m.p., situat in incinta Grupului Scolar “Nicolae Cioranescu” pentru amplasarea unui automat de bauturi calde

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 2 m.p. situat in incinta Grupului Scolar “Nicolae Cioranescu” pentru amplasarea unui automat de bauturi calde;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu in suprafata de 2 m.p., situat in incinta Grupului Scolar “Nicolae Cioranescu” pentru amplasarea unui automat de bauturi calde, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

            Pana Nicolae

            Grozavu Gabriel

            Georgescu Mugurel

            Vasiliu Teodor

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.   68

Tgv. 28.02.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii, in vederea amenajarii unui spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bdul. Liertatii, in vederea amenajarii unui spatiu comercial;

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii, in vederea amenajarii unui spatiu comercial. Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Stanescu Iulian

Nicoara Calin

Olaru Marin

Tomescu Dan

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

               

Nr.   69

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 44 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii-Complex Mondial, pentru extindere spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 44 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii-Complex Mondial, pentru extindere spatiu comercial;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 44 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii - Complex Mondial, pentru extindere spatiu commercial, conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Stanescu Iulian

Nicoara Calin

Olaru Marin

Tomescu Dan

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

            

Nr.   70

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Constructie Spalatorie auto”, in Municipiul Targoviste, Colonel Dumitru Baltaretu nr. 21 A,

beneficiar S.C. SPRING FAST PROD S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Constructie Spalatorie auto”, in Municipiul Targoviste, Colonel Dumitru Baltaretu nr. 21 A, beneficiar S.C. SPRING FAST PROD S.R.L.;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

 

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Constructie Spalatorie auto”, in Municipiul Targoviste, Colonel Dumitru Baltaretu nr. 21 A, beneficiar S.C. SPRING FAST PROD S.R.L..

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.    71

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spalatorie auto”, in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirii Dealu nr. 31 A, beneficiar Popescu Alexandru

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spalatorie auto”, in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirii Dealu nr. 31 A, beneficiar Popescu Alexandru;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Spalatorie auto”, in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirii Dealu nr. 31 A, beneficiar Popescu Alexandru.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

  

Nr.    72

Tgv. 28.02.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte,” in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti nr. 168, beneficiar S.C.  VINEXPORT COLINA PIETROASELE S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte,” in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti nr. 168, beneficiar S.C.  VINEXPORT COLINA PIETROASELE S.R.L.;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte,” in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti nr. 168, beneficiar S.C.  VINEXPORT COLINA PIETROASELE S.R.L.

Art.  2   Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

  

Nr.    73

Tgv. 28.02.2008

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului prin preluarea unor activitati administrative si a personalului aferent de la Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Gradini Publice

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului prin preluarea unor activitati administrative si a personalului aferent de la Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Gradini Publice;

§         Prevederile HCL nr. 201/2003 privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului Propriu de Specialitate al CLM si al D.A.P.P.P., cu modificarile si completarile ulterioare ;

§         Prevederile Legii nr. 154/2004 referitoare la aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

§         Prevederile art. 169 din Codul Muncii ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului prin preluarea unor activitati administrative si a personalului aferent de la Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Gradini Publice, dupa cum urmeaza:

·                    crearea in cadrul Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ a doua compartimente : Compartiment Resurse Umane, Relatii Externe  (5 posturi) si Biroul Management Administrativ (20 posturi).

·                    infiintarea unei functii contractuale de conducere Sef Birou Management Administrativ prin reorganizarea unei functii contractuale de executie

·                    preluarea a 6 posturi de personal contractual de la Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat (Compartimentul Administrativ), respectiv:

- referent de specialitate III -1 post

- referent III- 1 post

- referent III- 1 post

- sofer – 3 posturi

·                    preluarea  a 11 posturi de personal contractual de la Directia Gradini Publice (Serviciul Administrativ-Personal Primarie), respectiv:

- curier I- 1 post

- functionar II- 1 post

- muncitor necalificat – 2 posturi

- ingrijitor I- 4 posturi (din care 1 post cu timp partial 4h(zi)

- electromecanic II-1 post

- electrician III- 1 post

- ceasornicar IV – 1 post (timp partial 2h/zi).

Art. 2 Personalul preluat va fi incadrat la Biroul Management Administrativ din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ incepand cu data de 01.04. 2008.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2003 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ, D.A.P.P.P, Directia Gradini Publice si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  74

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02..2008, avand in vedere:

§         Adresa nr. 458/D/07.02.2008 a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor inregistratata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 3436/14.02.2008

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 24 alin. 2, din O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala  republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste astfel : transformarea postului de referent gradul II in post de referent grad debutant.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.  1/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste, si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

    

Nr.  75

Tgv.

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret Si Agrement Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02..2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement;

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 24 alin. 2, din O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

§         Prevederile HCL 47/2004 cu modificarile si completarile ulterioare  privind infiintarea Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement Targovistep

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement, prin suplimentarea cu doua posturi, dupa cum urmeaza :

 • Inspector de Specialitate IA;
 • Inspector, studii medii.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 47/2004 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ, Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

      

Nr.   76

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind demararea procedurilor de infiintare a Clubului Sportiv Municipal Targoviste

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

-   Raportul de specialitate al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement privind infiintarea Clubului Sportiv Municipal Targoviste ;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-   Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 6, alin. a, pct. 4,5,6  din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1  Se aproba demararea procedurilor de infiintare a Clubului Sportiv Municipal Targoviste, ca institutie polisportiva publica, de interes local.

Art. 2 Se imputerniceste dl. Motoroiu Viorel, Director al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement pentru initierea demersurilor legate de infiintarea Clubului Sportiv Municipal Targoviste

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, DSTTA si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.   77

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind identificarea spatiului necesar functionarii Centrului de Informare Turistica din cadrul Directiei Pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

-   Raportul de specialitate al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement privind necesitatea identificarii unui spatiu necesar functionarii Centrului de Informare Turistica din cadrul Directiei Pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-   Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 6, alin. a, pct. 4,5,6  din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1  Se aproba atribuirea suprafetei de 14 mp pentru functionarea Centrului de Informare Turistica, din cadrul Directiei Pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Forma si modelul de chiosc vor fi stabilite ulterior de catre Serviciul Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Targoviste si vor fi aprobate prin Dispozitia Primarului

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Urbanism, DAPPP, DSTTA si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.   78

Tgv. 28.02.2008

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii la Politia Comunitara a Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii la Politia Comunitara a Municipiului Targoviste;

§         Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1418062 din 25.01.2008;

§         Prevederile HCL nr. 340/29.11.2007 referitoare la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2008 ;

§         Prevederile HCL nr.47/31.01.2008 referitoare la stabilirea obiectivelor din domeniul public si privat al Municipiului la care se asigura paza cu efective ale Politiei Comunitare Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 225/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste; 

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” si alin. 3 lit. b din Legea 215 / 2001, republicata in baza  Legii nr. 286/2006

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicata adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii si a organigramei Poliţiei Comunitare a Municipiului Targoviste, dupa cum urmeaza :

a. Serviciul Ordine Publică se reorganizează pe 5 (cinci) formaţiuni de ordine publică după cum urmează :

            * 1 formaţiune „Dispecerat şi intervenţie“  cu un agent comunitar, clasa III, grad profesional superior, şef formaţiune, 14 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional principal şi 21 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional asistent.

            * 1 formaţiune „Ordine publică în parcuri şi zone de agrement“ cu un agent comunitar, clasa III, grad profesional superior, şef formaţiune, 5 agenţi

comunitari, clasa III, grad profesional principal şi 9 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional asistent.

            * 1 formaţiune „Ordine publică în pieţe agroalimentare” cu un agent comunitar, clasa III, grad profesional superior, şef formaţiune, 6 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional principal şi 6 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional asistent.

            * 1 formaţiune „Dispecerat şi ordine publică instituţii de învăţământ“ cu un agent comunitar, clasa III, grad profesional superior, şef formaţiune, 10 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional principal şi 19 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional asistent.

            * 1 formaţiune  “Ordine publică şi circulaţie rutieră” în Municipiul Târgovişte cu un agent comunitar, clasa III, grad profesional superior, şef formaţiune, 5 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional principal şi 9 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional asistent.

b. Serviciul Pază Obiective se reorganizează pe 5(cinci) grupe de pază  fiecare având în compunere câte 33 agenţi de pază, înlocuind cele 4 formaţiuni de pază existente anterior, iar funcţia de Şef Birou Pază Obiective se desfiinţează.

c. Funcţia de referent III - personal contractual de la Compartimentul “Istruire, Control arme şi muniţii, Protecţia muncii şi PSI se desfiinţează.

d. Biroul Financiar, Logistic, Juridic, Resurse umane se va numi Biroul Financiar Contabil, Juridic,  Administrativ şi va avea în componenţă 2 (două) compartimente după cum urmează:

    Compartimentul Financiar – Contabil corpus din:

             * 1 consilier , clasa I, grad profesional superior

             * 1 consilier , clasa I, grad profesional principal

             * 1 consilier , clasa I, grad profesional asistent

    Compartiment Juridic - Administrativ

             * 1 consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

             * 1 administrator I, personal contractual

             * 1 referent III – personal contractual

            * 1 şofer – personal contractual

 e. Compartimentul Resurse Umane având în compunere un referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior şi un referent, clasa III, grad profesional asistent este compartiment separat în subordonea directorului executiv.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 225/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ, Politia Comunitara a Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    79

Tgv. 28.02.2008

 

H O T A R A R E

privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2008, având în vedere:

§         Prevederile Legii nr. 371/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare;

§         Prevederile HCL 225/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare ;

§         Prevederile HCL nr. 79/28.02.2008 privind modificarea organigramei si statului de functii la Politia Comunitara a Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. a si alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata;

     In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata adopta urmatoarea

 

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se actualizeaza Regulamentul de organizare si functionare a Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

   Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Politia Comunitara şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

               

Nr.    80

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1din data de 18.02.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din 18.02.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Prevederile H.C.L. nr. 292/17.11.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

-         Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, republicata

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba Procesul Verbal nr. 1 din data de 18.02.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996 republicata, anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Se aproba repartizarea unui numar de 75 de locuinte sociale persoanelor care indeplinesc conditiile stabilite de lege, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                                                                                                 

Nr.    81

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. pe anul 2008

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008 avand in vedere:

-     Solicitarea de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. pe anul 2008

   -     Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. pe anul 2008

   -    Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008 si situatiile anexe ale S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. pe anul 2008

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul Comisiei de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita;

-          Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008;

-          Prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Prevederile Ordinului 502/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor OUG nr. 79/2001;

-          Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A., pe anul 2008, precum si a anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare, inclusiv lista de investitii din surse proprii.

Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, conducerea S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A., Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   82

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. pentru anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.02.2008, avand in vedere:

-          Contractul de performanta incheiat intre Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A., ing. Dorin Staicu, conform O.U.G. nr.79/2001;

-          Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-          Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. ;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile O.U.G. nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice;

-          Prevederile H.C.L. nr.82/28.02.2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA  S.A. pe anul 2008;

-          Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art.1 Se aproba obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pe anul 2008, al Directorului General  al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A., ing. Staicu Dorin, conform O.U.G. nr. 79/2001, Ordinului nr. 502/2001 al Ministerului Administratiei Publice si H.C.L. nr. 82/28.02.2008

Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A..

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A., Directorul General al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   83

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 26 persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unei hotarari privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 26 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

§         Prevederile art. 125, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat

§         Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§         Dispozitiile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” din Legea 215/2001, republicata.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „c”, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala - republicata, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste unui numar de 26  de persoane fizice, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe si Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.  

 

Nr.    84

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor ajutoare financiare pentru 2 (doua) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unor ajutoare financiare pentru 2 (doua) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1 si 2  din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 2 (doua) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   85

Tgv. 28.02.2008

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5400 lei

dnei Valeria Doina Badica pentru eleva Ghergu Maria Izabela, in vederea participarii la un concurs instrumental in localitatea San Bartolomeo al Mare, Italia, in perioada iulie-august 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5400 lei, dnei. Valeria Doina Badica pentru eleva Ghergu Maria Izabela, in vederea participarii la un concurs instrumental in localitatea San Bartolomeo al Mare, Italia, in perioada iulie-august 2008;

·         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008 ;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 4 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 5400 lei dnei. Valeria Doina Badica pentru eleva Ghergu Maria Izabela, in vederea participarii la un concurs instrumental in localitatea San Bartolomeo al Mare, Italia, in perioada iulie-august 2008;

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   86

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3600 lei

dnei. Grecu Elena, pentru fiica acesteia Grecu Mariana Denisa, domiciliata in Targoviste, Str. Rapsodiei, Bl. A 3 B, Et.1, Ap.1, in vederea realizarii si imprimarii unui CD de muzica populara

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3600 lei, dnei. Grecu Elena pentru fiica acesteia Grecu Mariana Denisa, cu domiciliul in Targoviste, Str. Rapsodiei, Bl. A 3 B, Et.1, Ap.1, in vederea realizarii si imprimarii unui cd de muzica populara;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008 ;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 4 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 3600 lei, dnei. Grecu Elena pentru fiica acesteia Grecu Mariana Denisa, cu domiciliul in Targoviste, Str. Rapsodiei, Bl. A 3 B, Et.1, Ap.1, in vederea realizarii si imprimarii unui cd de muzica populara;

 Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   87

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2000 lei

dnei. Neacsu Ilinca, domiciliata in Targoviste, Str. Moldovei, Bl. 54, Sc.C, Ap.47, in vederea editarii unei carti de colorat pentru copii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2000 lei, dnei. Neacsu Ilinca, domiciliata in Targoviste, Str. Moldovei, Bl. 54, Sc.C, Ap.47, in vederea editarii unei carti de colorat pentru copii;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008 ;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 4 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2000 lei, dnei. Neacsu Ilinca, domiciliata in Targoviste, Str. Moldovei, Bl. 54, Sc.C, Ap.47, in vederea editarii unei carti de colorat pentru copii;

 Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   88

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind deplasarea dnei. consilier municipal Maria Diculescu la Amsterdam, in perioada  16-18 aprilie 2008, pentru a participa la sesiunea de instruire/formare organizata de Departamentul Euromoney Training Emea, in cadrul Programului de instruire organizat de Comisia Europeana de Finante

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

o       Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind deplasarea dnei. consilier municipal Maria Diculescu la Amsterdam, in perioada 16-18 aprilie 2008, pentru a participa la sesiunea de instruire/formare organizata de Departamentul Euromoney Training Emea, in cadrul Programului de instruire organizat de Comisia Europeana de Finante

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, alin. 9 din Legea 215 / 2001, republicata

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publică Locală, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba deplasarea dnei. consilier municipal Maria Diculescu la Amsterdam, in perioada 16-18 aprilie 2008, pentru a participa la sesiunea de instruire/formare organizata de Departamentul Euromoney Training Emea, in cadrul Programului de instruire organizat de Comisia Europeana de Finante.

Art. 2 Contravaloarea transportului, diurnei, cazarii, taxei de participare si a cheltuielilor necesare perfectarii documentelor, vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ, dna. Cons. Maria Diculescu si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   89

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

 privind darea lui in folosinta gratuita catre Universitatea Valahia Targoviste pentru Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice a parcarii aferente acesteia, proprietatea publica a Municipiului Targoviste in suprafata de 1176 mp, situata in strada Laminorului

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

 • Adresa Facultatii de Stiinte Juridice, Sociale si Politice inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 4115 din data de 21.02.2008;
 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea lui in folosinta gratuita catre Universitatea Valahia Targoviste pentru Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice a parcarii aferente acesteia, proprietatea publica a Municipiului Targoviste in suprafata de 1176 mp, situata in strada Laminorului;
 • Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 36, alin. 2, lit.c, alin. 5 lit. a si ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

In temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 privin Administatia Publica Locala republicata, adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita catre Universitatea Valahia Targoviste pentru Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice a parcarii aferente acesteia, proprietatea publica a Municipiului Targoviste avand urmatoarele elemente de identificare:

Adresa: str. Laminorului, colt cu soseaua Gaesti

Suprafata: 1176 mp

Categoria de folosinta: CPC –parcare, cvartalul 256, parcela 16

Nr. Inventar: 100892

Valoare inventar : 73.397 lei

Art. 2 Darea in folosinta gratuita se va face prin contract de comodat incheiat intre reprezentantii legali D.A.P.P.P. si ai Facultatii de Stiinte Juridice, Sociale si Politice, pentru pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   90

Tgv. 28.02.2008

 

H O T A R A R E

privind constituirea comisiei de examinare pentru organizarea examenului de promovare intr-un grad superior a dnei. Ion Diana, consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

§      Referatul dnei. Ion Diana, consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste, privind constituirea comisiei de examinare pentru organizarea examenului de promovare intr-un grad superior;

§   Prevederile O.G. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Locala Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.G nr. 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare si functionare al consiliior locale  ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215 / 2001, republicata in baza  Legii nr. 286/2006;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicata adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba organizarea examenului de promovare intr-un grad superior a dnei. Ion Diana, consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste, in data de 20.03.2008.

Art.  2 Din comisia de examinare vor face parte urmatorii consilieri municipali:

            Vasiliu Teodor

            Tomescu Dan

            Tutuianu Ioan

            Georgescu Mugurel   si

            Chiru Catalin Cristea – secretar municipiu

            Neagu Veronica – consilier Resurse Umane - secretar

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   91

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii martie 2008

                                                                                                                      

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

-          Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicata;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-          Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se desemneaza dl. consilier, dr. Dobanda Ion in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii martie 2008

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre dl. consilier dr. Dobanda Ion si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   92

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind participarea Consiliului Local Municipal  Targoviste ca partener în cadrul proiectului “Reţea VPN pentru evidenţa populaţiei în judeţul Dâmboviţa”,conform  Contract de grant nr. PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03. DB 1207

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 28.02.2008, având in vedere:

-          Raportul de specialitate al SPCLEP Târgovişte prin care propune adoptarea unei hotarari privind participarea Consiliului Local Targoviste ca partener în cadrul proiectului “Reţea VPN pentru evidenţa populaţiei în judeţul Dâmboviţa”, Contract de grant nr. PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03. DB 1207; 

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Adresa Ministerului Economiei şi Finanţelor, Oficiul de Plăţi şi Contractere Phare nr. 891403/23.11.2007, prin care se comunică aprobarea finanţării proiectului “Reţea VPN pentru evidenţa populaţiei în judeţul Dâmboviţa”, cod DB 1207;

-          Prevederile art. 36 alin. 6 lit. a, punctul 12 din Legea nr. 215/2001republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

        Art. 1  Se aproba participarea Consiliului Local Targoviste ca partener în cadrul proiectului “Reţea VPN pentru evidenţa populaţiei în judeţul Dâmboviţa”, conform Contract de grant nr. PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03. DB 1207, alaturi de Consiliul Judetean Dambovita si consiile locale ale localitatilor Moreni, Fieni, Gaesti, Racari, Pucioasa, Cornesti, Potlogi, Voinesti si Titu.

        Art. 2  Valoarea totala eligibila a proiectului este de 75.526,9 EUR (279.449,53 RON), finantata din:

-          56.141 EUR (207.721 RON) grant PHARE

-                      25.000 EUR (92.500 RON) contributia Consiliului Judetean Dambovita, pentru acoperirea cheltuielilor eligibile si neeligibile.

        Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, SPCLEP Targoviste si  Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   93

Tgv. 28.02.2008

 

 

H O T A R A R E

 privind trecerea imobilului “HALA 7 NOIEMBRIE” situat in Calea Domneasca nr. 95 A, pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru maxim inca 10 ani, din administrarea Directiei Administratia Pietelor in administrarea D.A.P.P.P. si darea lui in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Targoviste, Parohia “Sf. Gheorghe”

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.02.2008, avand in vedere:

 • Adresa  Parohiei “Sf. Gheorghe” din Municipiul Targoviste nr. 2766 din 07.02.2008
 • Referatul nr. 207 din 14.02.2008 al Administratiei Pietelor;
 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind trecerea imobilului “HALA 7 NOIEMBRIE” situat in Calea Domneasca nr. 95 A, pentru o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire pentru maxim inca 10 ani, din administrarea Directiei Administratia Pietelor in administrarea D.A.P.P.P. si darea lui in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Targoviste, Parohia “Sf. Gheorghe;
 • Prevederile HCL nr. 208/2003 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenului si constructiei aferente, in suprafata de 340 mp, situate in Calea Domneasca, nr. 93 (langa statia de benzina PETROM)
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 36, alin. 2, lit.c, alin. 5 lit. a si ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

In temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 privin Administatia Publica Locala republicata, adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aproba trecerea imobilului “HALA 7 NOIEMBRIE”, proprietate privata a Municipiului Targoviste, din administrarea Directiei Pietelor in administrarea Directiei de Admininistrare a Patrimoniului Public si Privat, avand urmatoarele elemente de identificare:

Adresa: Calea Domneasca, nr. 95 A (fost nr. 93)

Nr. Inventar (Administratia Pietelor): 1003

Constructie: din caramida, tip P, suprafata construita 50 mp

Valoare: 34.979,72 lei

Art. 2 Se aproba transmiterea imobilului “HALA 7 NOIEMBRIE” in folosinta gratuita a Arhiepiscopiei Targoviste, pentru “Parohia Sf. Gheorghe”, pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire pentru maxim inca 10 ani.

Art. 3 Transmiterea imobilului care face obiectul prezentei hotarari, se va face prin contract de comodat incheiat intre reprezentantii legali D.A.P.P.P. si ai Parohiei “Sf. Gheorghe”

Art. 4 In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari, Administratia Pietelor va proceda la scoaterea imobilului din evidentele contabile iar Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat la inregistrarea acestuia.

Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Administratia Pietelor, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   94

Tgv. 28.02.2008

 

              Inapoi