Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

3. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007

4. Hotarâre privind aprobarea Planului de Actiune «Romii 2007 – 2010» pentru Municipiul Targoviste si a Protocolului privind Parteneriatul incheiat intre Primaria Municipiul Targoviste si Partida Romilor Pro – Europa - Organizatia Municipala Targoviste 

5. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

6. Hotarâre privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si numitul Zavoianu Frant

7. Hotarâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea deschiderii unui birou permanent de reprezentare in orasul Castellon de la Plana (Spania)

8. Hotarâre privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti si angajarea unui numar de 200 de muncitori calificati sau necalificati de catre D.C.E.G. Targoviste pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 76/2002

9. Hotarâre privind aprobarea efectuarii serviciilor de marcaje pietonale si deratizare, dezinfectie si dezinsectie (D.D.D.) pe raza Municipiului Targoviste de catre S.C. ECO - SAL 2005 Targoviste, pe o perioada de 1 an, pana la delegarea gestiunii serviciilor publice de salubritate prin licitatie publica

10. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial si locuinta” amplasat in Municipiul Targoviste, Strada Maior Brezisanu nr. 70, beneficiar Grigoroiu Vasilica 

11. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte” amplasate in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Beju Mihael Simona si Eduard Ionut, Dinca Gheorghe si Dinca Gabriela, Draghici Filoftia, Sangiorzan Alcor Hiperion Cristian, Moiceanu Florina, Galma Ionut Daniel 

12. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan pentru „Ansamblu de locuinte, servicii – Zona Lac Priseaca”, in Municipiul Targoviste, DN 72 A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian

13. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare pentru locuinte P, P + 1 + 2 - T26, P376/41 si P376/42”, in Municipiul Targoviste, beneficiari Achim Stefan si Martin Eugen

14. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru extindere „Spatiu comercial si birouri P +2E” in Municipiul Targoviste, Strada I.C. Vissarion nr. 2 C, beneficiar Cucu Tiberiu

15. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

16. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 23 de terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare pentru activitatea de difuzare presa

17. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a spatiului - Sala de clasa, situat in incinta Grupului Scolar I.H.Radulescu, in suprafata de 55 m.p., pentru cursuri sanitare postliceale

18. Hotarâre privind inchirierea directa, pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 50 m.p., aflat in proprietatea publica a Municipiului Targoviste, situat in incinta Spitalului Manastirea Dealu pentru amplasarea unei statii mobile de masurare si monitorizare a emisiilor radioelectrice catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Directia Generala Bucuresti 

19. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare pentru 7 (sapte) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

20. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 4 (patru) persoane fizice sau juridice, din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

21. Hotarâre privind aprobarea repartizarii unui  numar de 5 locuinte cu chirie pentru tineri construite prin programul A.N.L., urmare a redistribuirii, si a Procesului - verbal nr. 1 din data de 24.01.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor

 

22. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, pe o perioada de 49 ani, a suprafetei de 300 m.p., teren afectat de Iazul Morilor, situat in Municipiul Targoviste, Strada Gimnaziului, pentru realizarea unui sistem de acoperire a iazului si amenajarea unei parcari auto pentru locatarii blocului situat in zona adiacenta

23. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 239/27.07.2006 referitoare la aprobarea contractarii, de catre S.C. ECO-SAL 2005 S.A., a unui credit in valoare de 400.000 lei, necesar achizitionarii unui utilaj de ridicat gunoiul

24. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii februarie 2007

25. Hotarâre privind aprobarea « Programului de salubrizare si curatenie al Municipiului Targoviste » pe anul 2007

26. Hotarâre privind aprobarea listei de proiecte ale Municipiului Targoviste in curs de derulare propuse a fi finantate prin Programul Phare 2004-2006 si Fonduri Structurale

27. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Bloc 1, tronsonul  B – locuinte sociale,  str. Laminorului, nr. 16, Targoviste”

28. Hotarâre privind reactualizarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale Aparatului Propriu de Specialitate al Primarului si ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste

29. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Administratiei Pietelor

30. Hotarâre privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

31. Hotarâre privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal pentru copii si tineret « Mihai Popescu » Targoviste

32. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii la Politia Comunitara a Municipiului Targoviste

33. Hotarâre privind utilizarea suprafetei de 25 ha, teren situat in Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti, preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor, in vederea realizarii proiectului « Parc Industrial Targoviste »

34. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

35. Hotarâre privind asigurarea transportului local al copiilor si elevilor din zona SARO, Strada Laminorului, catre unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Targoviste, de catre S.C. TRANSPORT PUBLIC

36. Hotarâre privind respingerea plangerii prealabile formulate de catre S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. impotriva H.C.L. nr.  16/6.02.2007 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 23 de terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare pentru activitatea de difuzare presa

37. Hotarâre privind modificarea statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului « I. Gh. Vasiliu » Targoviste

38. Hotarâre privind aprobarea noii organigrame si  statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

39. Hotarâre privind imputernicirea reprezentantilor autoritatii executive municipale pentru semnarea  Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005

40. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.000 lei  Colegiului Economic « Ion Ghica » pentru participarea la Targul International al Firmelor de Exercitiu de la Timisoara, in perioada 09.03.2007 – 11.03.2007

41. Hotarâre privind deplasarea unei delegaţii a autorităţilor administratiei publice municipale in Spania – orasul Ciudad Real, in perioada  18     24 martie 2007

42. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii martie 2007

AVIZ nr. 2 privind cresterea tarifului la serviciile de apa si canalizare prestate de catre R.A.G.C. Targoviste

AVIZ nr. 3 privind a acceptul de participare a Consiliului Local Municipal Targoviste la infiintarea Asociatiei Comunitare de Dezvoltare, ca membru fondator si a delegarii domnului Primar – ing. Iulian Furcoiu ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Targoviste

AVIZ nr. 4 privind declansarea procedurilor in vederea incheierii unui Parteneriat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. BASCHET CLUB M.C.M. Targoviste

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 06.02.2007, având în vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serviciul Contabilitate privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007;

-         Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr 430/22.01.2007 ;

-         Adresa Directiei Generale a Finantelor Publice  Dambovita nr 1271/10.01.2007;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Targoviste;

-         Prevederile Legii 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007;

-         Prevederile Legea 273/2006 a finanţelor publice locale;

-         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr.215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal  Targoviste pe anul 2007 conform anexei nr 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Bugetul Fondurilor externe nerambursabile conform anexei 7, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se aproba Bugetul Creditelor interne pe anul 2007 conform anexei 5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Se aproba Lista obiectivelor de investitii ce vor fi finantate din creditul contractat de la BCR pe anul 2007 conform anexei 6, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Se aproba Bugetul Institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2006 conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Se aproba Bugetul Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2007 conform anexei 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8 Se aproba Bugetul Veniturilor si Cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2007 conform anexei 8, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9 Se aproba bugetele institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, finantate din bugetul local, conform anexei nr 9, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.10 Se aproba Bugetul Institutiilor publice finantate integral din venituri pe anul 2007, conform anexei 10, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.11 Se aproba Bugetul Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2007 conform anexei 11, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.12  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate, directiile si serviciile aflate in subordinea autoritatilor publice administrative municipale şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    3

Tgv. 06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului de Actiune «Romii 2007 – 2010» pentru Municipiul Targoviste si a Protocolului privind Parteneriatul incheiat intre Primaria Municipiul Targoviste si Partida Romilor Pro – Europa - Organizatia Municipala Targoviste 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţa extraordinara, astăzi 06.02.2007, având in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se sustine necesitatea adoptarii unui proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Actiune «Romii 2007 – 2010» pentru Municipiul Targoviste si a Protocolului privind Parteneriatul incheiat intre Primaria Municipiul Targoviste si Partida Romilor Pro – Europa  - Organizatia Municipala Targoviste ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Recomandarii nr. 1203/1993 referitoare la romii/tiganii din Europa, recomandare adoptata de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei;

§         Prevederile art. 38 alin 2 lit. “b” si alin. 4 lit. “e” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind  Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

H O T A R A S T E :

Art. 1 Se aproba Planul de Actiune «Romii 2007 – 2010» pentru Municipiul Targoviste, cuprins in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2 Se aproba Protocolul privind Parteneriatul incheiat intre Primaria Municipiul Targoviste si Partida Romilor Pro – Europa  - Organizatia Municipala Targoviste, cuprins in anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    4

Tgv. 06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţa extraordinara, astăzi, 06.02.2007, având in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se sustine necesitatea adoptarii unui proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului Personalului Voluntar din Serviciile de Urgenta Voluntare;

§         Prevederile art. 38 alin 3 lit. “b” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind  Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

H O T A R A S T E :

Art. 1 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    5

Tgv. 06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si numitul Zavoianu Frant

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si numitul Zavoianu Frant;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 12 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Zavoianu Frant, conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

1.      Consiliul Local Municipal Targoviste - 201 m.p. (delimitare pe schita de amplasament cu verde);

2.      Dl. Zavoianu Frant – 201 m.p. (delimitare schita de amplasament cu rosu).

Art. 3 Se imputernicesc pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, d-l Primar, ing. Iulian Furcoiu si d-l Secretar, jr. Vasile Avanu.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar, dl. Zavoianu Frant si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    6

Tgv. 06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea deschiderii unui birou permanent de reprezentare in orasul Castellon de la Plana (Spania)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţa extraordinara, astăzi 06.02.2007, având in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se sustine necesitatea adoptarii unui proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea deschiderii unui birou permanent de reprezentare in orasul Castellon de la Plana (Spania);
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. “e” si alin. 7 lit ”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „f” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea deschiderii unui birou permanent de reprezentare in orasul Castellon de la Plana (Spania).

Art. 2 Drepturile si obligatiile fiecarui partener se vor concretiza in Contractul de parteneriat ce va fi incheiat intre cele doua intitutii.

Art. 3 Se imputernicesc dl. Primar, ing. Furcoiu Iulian si dl. Secretar, jr. Avanu Vasile, pentru semnarea Contractului de parteneriat.

Art. 4 Cheltuielile pe care le implica reprezentarea in cadrul acestui birou vor fi suportate in mod egal de catre Consiliul Judetean Dambovita si Consiliul Local Municipal Targoviste, din bugetele proprii.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru executare si comunicare.

 

Nr.    7

Tgv. 06.02.2007

 

H O T A R A R E

privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti si angajarea unui numar de 200 de muncitori calificati sau necalificati de catre D.C.E.G. Targoviste pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 76/2002

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta extraordinara, astăzi 06.02.2007, având in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti si angajarea unui numar de 200 de muncitori calificati sau necalificati de catre D.C.E.G. Targoviste pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 76/2002

§         Referatul D.C.E.G. prin care sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind angajarea unui numar de 200 de muncitori pe perioada determinata in conditiile Legii nr. 76/2002;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

§         Prevederile art. 38 alin. 3 lit. “c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba nominalizarea lucrarilor ce se vor executa de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti si anume:

·  Reparatii si amenajare strazi, trotuare si parcari

·  Fabricatie prefabricate beton ( pavele, borduri, camine, capace, jardiniere, placi si  stalpi de gard si altele)

·  Confectii metalice ;

·  Lucrari de reparatii si igienizare la unitati de invatamant;

·  Reabilitare cladiri publice;

·  Amenajari, intretinere si reparatii locuri de joaca;

·  Lucrari edilitar – gospodaresti (retele apa, canalizare, termice, electrice)

·  Lucrari in domeniul asistentei sociale si sanatatii ;

·  Reparatii la obiective istorice si culturale.

Art 2 Pentru executarea acestor lucrari, Directia de Constructii Edilitar - Gospodaresti va dispune angajarea unui numar de 200 de muncitori calificati si necalificati, pentru perioada 07 februarie – 31 decembrie 2007, in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, proveniti din randul somerilor aflati in evidenta Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca Dambovita.

Salariile vor fi asigurate conform art. 78 si 79 din Legea nr. 76/2002, respectiv:

·  In perioada 1 aprilie – 31 octombrie, din subventia acordata de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Dambovita reprezentand 70 % din salariul minim brut pe tara, in vigoare in luna in care se face plata, restul de 30 % fiind suportat din bugetul propriu al angajatorului;

·  In perioada 1 noiembrie – 31 martie, din subventia acordata de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Dambovita reprezentand echivalentul unui salariu debaza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se face plata, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajator, aferente salariatului subventionat.

Art. 4 D.C.E.G. va tine o evidenta separata a cheltuielilor efectuate cu forta de munca pentru lucrarile la care se foloseste personal muncitor subventionat.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.C.E.G. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    8

Tgv. 06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea efectuarii serviciilor de marcaje pietonale si deratizare, dezinfectie si dezinsectie (D.D.D.) pe raza Municipiului Targoviste de catre S.C. ECO - SAL 2005 Targoviste, pe o perioada de 1 an, pana la delegarea gestiunii serviciilor publice de salubritate prin licitatie publica

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţa extraordinara, astăzi 06.02.2007, având in vedere:

 • Referatul Direcţiei Economice privind aprobarea efectuarii serviciilor de marcaje pietonale si deratizare, dezinfectie si dezinsectie (D.D.D.) pe raza Municipiului Targoviste de catre S.C. ECO - SAL 2005 Targoviste, pe o perioada de 1 an, pana la delegarea gestiunii serviciilor publice de salubritate prin licitatie publica;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 199/2006 privind aprobarea efectuarii serviciilor de salubritate pe raza Municipiului Targoviste de catre S.C. ECO SAL 2005 Targoviste, pana la data de 31.12.2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aprobă prelungirea efectuarii serviciilor de marcaje pietonale si deratizare, dezinfectie si dezinsectie (D.D.D.) pe raza Municipiului Targoviste de catre S.C. ECO - SAL 2005 Targoviste, pe o perioada de 1 an, pana la delegarea gestiunii serviciilor publice de salubritate prin licitatie publica pe baza unui Act Aditional la Contractul de prestări - servicii incheiat intre S.C. ECO – SAL 2005 S.A Târgovişte si Primaria Municipiului Târgovişte.

Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte si Directorul S.C.ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste, sa semneze Actul Aditional la Contractul de prestări - servicii incheiat intre S.C. ECO – SAL 2005 S.A Târgovişte si Primaria Municipiului Târgovişte.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

   

Nr.    9

Tgv. 06.02.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial si locuinta” amplasat in Municipiul Targoviste, Strada Maior Brezisanu nr. 70, beneficiar Grigoroiu Vasilica 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial si locuinta” amplasat in Municipiul Targoviste, Strada Maior Brezisanu nr. 70, beneficiar Grigoroiu Vasilica;

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Spatiu comercial si locuinta” amplasat in Municipiul Targoviste, Strada Maior Brezisanu nr. 70, beneficiar Grigoroiu Vasilica.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    10

Tgv. 06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte” amplasate in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Beju Mihael Simona si Eduard Ionut, Dinca Gheorghe si Dinca Gabriela, Draghici Filoftia, Sangiorzan Alcor Hiperion Cristian, Moiceanu Florina, Galma Ionut Daniel 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte” amplasate in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Beju Mihael Simona si Eduard Ionut, Dinca Gheorghe si Dinca Gabriela, Draghici Filoftia, Sangiorzan Alcor Hiperion Cristian, Moiceanu Florina, Galma Ionut Daniel;

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte” amplasate in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Beju Mihael Simona si Eduard Ionut, Dinca Gheorghe si Dinca Gabriela, Draghici Filoftia, Sangiorzan Alcor Hiperion Cristian, Moiceanu Florina, Galma Ionut Daniel.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    11

Tgv. 06.02.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan pentru „Ansamblu de locuinte, servicii – Zona Lac Priseaca”, in Municipiul Targoviste, DN 72 A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan pentru „Ansamblu de locuinte, servicii – Zona Lac Priseaca”, in Municipiul Targoviste, DN 72 A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian;

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan pentru „Ansamblu de locuinte, servicii – Zona Lac Priseaca”, in Municipiul Targoviste, DN 72 A, beneficiar Burcea Ovidiu Florian.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    12

Tgv. 06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare pentru locuinte P, P + 1 + 2 - T26, P376/41 si P376/42”, in Municipiul Targoviste, beneficiari Achim Stefan si Martin Eugen

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare pentru locuinte P, P+ 1 + 2 - T26, P376/41 si P376/42”, in Municipiul Targoviste, beneficiari Achim Stefan si Martin Eugen;

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Parcelare pentru locuinte P, P + 1 + 2 - T26, P376/41 si P376/42”, in Municipiul Targoviste, beneficiari Achim Stefan si Martin Eugen.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    13

Tgv. 06.02.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru extindere „Spatiu comercial si birouri P +2E” in Municipiul Targoviste, Strada I.C. Vissarion nr. 2 C, beneficiar Cucu Tiberiu

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind aprobarea P.U.D. studiat pentru extindere „Spatiu comercial si birouri P +2E” in Municipiul Targoviste, Strada I.C. Vissarion nr. 2 C, beneficiar Cucu Tiberiu;

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru extindere „Spatiu comercial si birouri P +2E” in Municipiul Targoviste, Strada I.C. Vissarion nr. 2 C, beneficiar Cucu Tiberiu.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    14

Tgv. 06.02.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6 (sase) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.02.2007, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa nr. 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-                 Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct. ”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     15

Tgv.  06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 23 de terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare pentru activitatea de difuzare presa

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţa extraordinara, astăzi 06.02.2007, având in vedere:

 • Raportul de specialitate D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 23 de terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare pentru activitatea de difuzare presa
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 314/2006 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007, modificata prin H.C.L. nr. 368/2006

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. “c” si alin 5 lit. “a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 2 ani, cu posibilitate de prelungire, a 23 de terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, pentru activitatea de difuzare presa.

Planurile de amplasament ale celor 23 de terenuri fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

 1. Alexandrescu Alexandru
 2. Briceag Paul
 3. Coroliu Nicolae
 4. Diculescu Maria
 5. Georgescu Mugurel
 6. Olaru Marin

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P, Serviciul Administratie Publica Locala,.comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                                  

Nr.   16

Tgv. 06.02.2007

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a spatiului - Sala de clasa, situat in incinta Grupului Scolar I.H.Radulescu, in suprafata de 55 m.p., pentru cursuri sanitare postliceale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţa extraordinara, astăzi 06.02.2007, având in vedere:

 • Raportul de specialitate D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a spatiului -Sala de clasa- situat in incinta Grupului Scolar I.H.Radulescu, in suprafata de 55 m.p. pentru cursuri sanitare postliceale
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 314/2006 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007, modificata prin H.C.L. nr. 368/2006;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. “c” si alin 5 lit. “a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 2 ani, cu posibilitate de prelungire, a spatiului in suprafata de 55 m.p. - Sala de clasa, situat in incinta Grupului Scolar I.H.Radulescu, pentru cursuri sanitare postliceale.

Planul de amplasament al spatiului face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

 1. Alexandrescu Alexandru
 2. Briceag Paul
 3. Coroliu Nicolae
 4. Diculescu Maria
 5. Georgescu Mugurel
 6. Olaru Marin

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P, Serviciul Administratie Publica Locala,.comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.   17

Tgv. 06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind inchirierea directa, pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 50 m.p., aflat in proprietatea publica a Municipiului Targoviste, situat in incinta Spitalului Manastirea Dealu pentru amplasarea unei statii mobile de masurare si monitorizare a emisiilor radioelectrice catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Directia Generala Bucuresti 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 06.02.2007,avand in vedere:

§      Adresa nr. 1359/2007 a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Directia Generala Bucuresti  prin care solicita inchirierea unui teren in suprafata de 50 m.p. in vederea amplasarii unei statii mobile de masurare si monitorizare a emisiilor radioelectrice;

§      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind inchirierea directa, pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 50 m.p., aflat in proprietatea publica a Municipiului Targoviste, situat in incinta Spitalului Manastirea Dealu pentru amplasarea unei statii mobile de masurare si monitorizare a emisiilor radioelectrice catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Directia Generala Bucuresti;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

 • Prevederile H.C.L. nr. 297/2006 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste ;
 • Prevederile H.C.L. nr. 314/2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007, modificata si completata prin H.C.L. nr. 368/2006;
 • Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „a”, precum si ale art. 125 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba inchirierea directa, pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 50 m.p., aflat in proprietatea publica a Municipiului Targoviste, situat in incinta Spitalului Manastirea Dealu catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Directia Generala Bucuresti, identificat conform datelor tehnice si planului de amplasament ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Destinatia terenului in suprafata de 50 m.p., dat in folosinta gratuita Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Directia Generala Bucuresti, conform articolului 1 din prezenta hotarare, va fi pentru amplasarea unei statii mobile de masurare si monitorizare a emisiilor radioelectrice;

Art.3 In termen de 15 zile prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de negociere a pretului de inchiriere.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

 1. Radulescu Nicolae
 2. Nicoara Calin
 3. Stanescu Iulian
 4. Neculaescu Sache
 5. Dragan Sebastian

Art.4 Pretul de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. nr. 314/2006

Art.5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Pulbica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   18

Tgv. 06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare pentru 7 (sapte) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 06.02.2007 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare pentru 7 (sapte) persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile Legii nr. 416/2001 – legea venitului minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 7 (sapte) persoane fizice din Municipiul Targoviste, aflate in dificultate din punct de vedere social, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   19

Tgv. 06.02.2007

 

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele care solicita sprijin financiar din partea C.L.M. Targoviste

                    

Nr. Crt.

Nume si prenume

Solicitare

Propunere |Biroul de Ajutor Social

Suma acordata CL

Observatii

1

Carstea Victor pentru fiul sau, Carstea Radu Andrei

-

100.000 lei

100.000 lei

Carstea Radu Andrei a fost diagnosticat cu leucemie

2

Dima Ionica pentru fiica sa, Maghiran Florina

-

1.300 lei

1.300 lei

Achitare taxa Scoala Postliceala Spiru Haret

3

Samoila Cristiana

-

1.500 lei

1.500 lei

Datorie catre R.A.G.C. Targoviste 

4

Vlad Gheorghe

-

600 lei

600 lei

Bolnav de T.B.C., datorie Asociatia de Proprietari

5

Marin Cornelia

-

500 lei

500 lei

Bolnav de hepatita, insuficienta cardiaca

Datorie catre R.A.G.C.

6

Dragoi Ion, pentru sotia sa care are nevoie de o interventie chirurgicala

2.100 lei

-

2.100 lei

Sotia este bolnava si are nevoie de o interventie chirurgicala

7

Petre Sandu

1.500 lei

-

1.500 lei

Are nevoie de o interventie chirurgicala pe cord deschis

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 4 (patru) persoane fizice sau juridice, din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 06.02.2007 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Comisiei de specialitate nr. 4 prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 4 (patru) persoane fizice sau juridice, din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1 si 4  din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 4 (patru) persoane fizice sau juridice, din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   20

Tgv. 06.02.2007

 

 

TABEL NOMINAL

cu persoanele care solicita sprijin financiar, persoane fizice sau juridice, din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita                    

 

Nr. Crt.

Nume si prenume

Solicitare

Suma acordata CL

Observatii

1

Preda Olimpia pentru Iacob Maria, Popescu Adina, Nitescu Daniel, elevi clasa pian la Liceul de Muzica si Arte „Balasa Doamna”

7.140 lei

4.000 lei

Costuri necesare deplasarii celor 3 copii plus profesoara, in Franta la un concurs international de pian, la Lagny sur Marne 

2

Iosif Razvan, artist plastic, absolvent al Scolii Populare de Arte si Meserii „Octav Enigarescu”

1.500 lei

1.500 lei

Situatie financiara precara

Cheltuieli necesare organizarii unui vernisaj de pictura (inramare lucrari, chirie sala, achizitionare de materiale pentru pictura)   

3

A.C.S.S. LOISIR Targoviste

Pentru trupa de copii a asociatiei „TOP – MINISTAR”

1.000 lei

1.000 lei

Suma necesara deplasarii la un concurs de satira si umor a trupei de teatru a acestei asociatii

4

Ionescu Costel

1.000 lei

1.000 lei

Suma necesara editarii unui dictionar roman – englez de locutiuni verbale

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea repartizarii unui  numar de 5 locuinte cu chirie pentru tineri construite prin programul A.N.L., urmare a redistribuirii, si a Procesului - verbal nr. 1 din data de 24.01.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor

 

Consiliul Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 06.02.2007, avand in vedere:

 • Procesul verbal nr. 1 din data de 24.01.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii  construite prin programul A.N.L. ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte modificata si completata;
 • H.G. nr. 962/2001- privind normele metodologice pentru punerea in aplilcare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – modificata si completata;
 • Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba repartizarea unui  numar de 5 locuinte cu chirie pentru tineri construite prin programul A.N.L., urmare a redistribuirii, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Procesul verbal nr. 1 din data de 24.01.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor, care constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Comisia sociala de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L. – Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     21

Tgv. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 06.02.2007

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, pe o perioada de 49 ani, a suprafetei de 300 m.p., teren afectat de Iazul Morilor, situat in Municipiul Targoviste, Strada Gimnaziului, pentru realizarea unui sistem de acoperire a iazului si amenajarea unei parcari auto pentru locatarii blocului situat in zona adiacenta

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 06.02.2007, avand in vedere:

 • Raportul comun de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, pe o perioada de 49 ani, a suprafetei de 300 m.p., teren afectat de Iazul Morilor, situat in Municipiul Targoviste, Strada Gimnaziului, pentru realizarea unui sistem de acoperire a iazului si amenajarea unei parcari auto pentru locatarii blocului situat in zona adiacenta;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste

§         Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

§         Dispozitiile art. 38 alin.2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

 • In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a suprafetei de 300 m.p., teren afectat de Iazul Morilor, situat in Municipiul Targoviste, Strada Gimnaziului, pentru realizarea unui sistem de acoperire a iazului si amenajarea unei parcari auto pentru locatarii blocului situat in zona adiacenta.

Planul de amplasament constituie anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani, cu plata redeventei in 25 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ioan

2.      Dragan Sebastian

3.      Grozavu Gabriel

4.      Diculescu Maria

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    22

Tgv.  06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 239/27.07.2006 referitoare la aprobarea contractarii, de catre S.C. ECO-SAL 2005 S.A., a unui credit in valoare de 400.000 lei, necesar achizitionarii unui utilaj de ridicat gunoiul

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 06.02.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care solicita adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 239/27.07.2006 referitoare la aprobarea contractarii, de catre S.C. ECO-SAL 2005 S.A., a unui credit in valoare de 400.000 lei, necesar achizitionarii unui utilaj de ridicat gunoiul;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 239/27.07.2006 referitoare la aprobarea contractarii, de catre S.C. ECO-SAL 2005 S.A., a unui credit in valoare de 400.000 lei, necesar achizitionarii unui utilaj de ridicat gunoiul;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 „a” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 239/27.07.2006 referitoare la aprobarea contractarii, de catre S.C. ECO-SAL 2005 S.A., a unui credit in valoare de 400.000 lei, necesar achizitionarii unui utilaj de ridicat gunoiul, dupa cum urmeaza:

Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

„S.C. ECO-SAL 2005 S.A va achizitiona acest utilaj de ridicat gunoiul prin licitatie organizata de Camera de Comert Targoviste.

Garantarea creditului se va face cu veniturile proprii ale societatii cat si cu bunul achizitionat. „

Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    23

Tgv. 06.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii februarie 2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 06.02.2007, avand in vedere:

-         Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-         Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

-         In temeiul art. 38 alin. 9 din Legea 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier ing. Ilie Valentin, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii februarie 2007.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier ing. Ilie Valentin si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    24

Tgv. 06.02.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea « Programului de salubrizare si curatenie al Municipiului Targoviste » pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea « Programului de salubrizare si curatenie al Municipiului Targoviste » pe anul 2007;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-         Prevederile O.G. nr. 21/2002 aprobata de Legea Nr. 515/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

-         Prevederile H.C.L. nr. 64/2002 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 pe teritoriul Municipiului Targoviste

-                 Prevederile art. 38 alin. 2 lit. “d” si alin. 6 lit. “a” pct. 9 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. « e » din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba « Programul de salubrizare si curatenie al Municipiului Targoviste » pe anul 2007, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. ECO SAL 2005, D.G.P., Administratia Pietelor,  S.C. PRESCOM S.A.,  D.A.P.P.P., D.C.E.G., Directia Tehnica, Directia de Gestiune Urbana, Birou Crop Control Primar si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    25

Tgv. 15.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea listei de proiecte ale Municipiului Targoviste in curs de derulare propuse a fi finantate prin Programul Phare 2004-2006 si Fonduri Structurale

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea listei de proiecte ale Municipiului Targoviste in curs de derulare propuse a fi finantate prin Programul Phare 2004-2006 si Fonduri Structurale

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile O.G. nr. 45/2003 moodificata prin OUG9/2005 privind finantele publice

§   Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „e” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba lista de proiecte ale Municipiului Targoviste in curs de derulare propuse a fi finantate prin Programul Phare 2004-2006 si Fonduri Structurale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.  Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, Bugetul de stat, Fonduri Phare, Fonduri Structurale si alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    26

Tgv. 15.02.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Bloc 1, tronsonul  B – locuinte sociale,  str. Laminorului, nr. 16, Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Bloc 1, tronsonul B - – locuinte sociale, str. Laminorului, nr. 16”, Targoviste;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice ;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice;

§   Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46, alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul „Bloc 1, tronsonul B – locuinte sociale, str. Laminorului, nr. 16, Targoviste”

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Bloc 1, tronsonul B – locuinte sociale, str. Laminorului, nr. 16, Targoviste”, dupa cum urmeaza:

1.      Indicatori tehnici:

 • Suprafata totala de teren aferent constructiei: 1812,00 m.p.
 • Suprafata construita:426,00 m.p.
 • Suprafata desfasurata: 2374,00 m.p. (inclusiv mansarda)
 • Regim de inaltime: P+4E+M
 • Caracteristici constructive : Constructia caminului are regim de inaltime : subsol tehnic, parter si 4 etaje si are o structura de rezistenta pe diafragme din beton armat de 15 cm grosime. Planseele si scarile sunt din beton armat.
 • Reabilitarea cladirii inseamna amenjararea unor apartamente si schimbarea acoperisului din acoperis tip terasa in acoperis tip sarpanta mansardata

2.      Indicatori economici (valori inclusiv TVA):

  • Valoare investitie : 3.379.858 RON:
  • Valoare C+M 2.993.937 RON

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, credite contractate de catre Consiliul Local Municipal Targoviste, Bugetul de stat si alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    27

Tgv. 15.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind reactualizarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale Aparatului Propriu de Specialitate al Primarului si ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind reactualizarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale Aparatului Propriu de Specialitate al Primarului si ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Procesul verbal de constatare redactat in urma controlului intreprins de catre Directia Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei Dambovita, in care sunt recomandate unele masuri pentru ca fiecare conducator de serviciu public, in calitate de angajator, sa gestioneze prin personalul propriu activitatea de personal ;
 • Ordinul nr. 718/2005 al Ministerului Administratiei si Internelor referitor la criteriul de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta ;
 • Prevederile art. 68 alin. 5 lit. « e » din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006
 • Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare reactualizat, al Aparatului Propriu de Specialitate al Primarului, cuprins in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Prevederile H.C.L. nr. 235/2003 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator.

Art. 2 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare reactualizat, al D.A.P.P.P., cuprins in anexa 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare reactualizat, al Casei de Cultura a Municipiului Targoviste “I. Gh. Vasiliu”, cuprins in anexa 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Prevederile H.C.L. nr. 114/2003 cu modificarile si completarile ulterioare se abroga.

Art. 4 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare reactualizat, al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, cuprins in anexa 5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 47/2004 se aplica in mod corespunzator.

Art. 5 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare reactualizat, al Administratiei Pietelor, cuprins in anexa 6, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Prevederile H.C.L. nr. 112/2003 cu modificarile si completarile ulterioare se abroga.

Art. 6 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare reactualizat, al Teatrului Municipal « Tony Bulandra » Targoviste, cuprins in anexa 7, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Prevederile H.C.L. nr. 115/2003 cu modificarile si completarile ulterioare se abroga.

Art. 7  Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare reactualizat, al Directiei de Asistenta Sociala, cuprins in anexa 8, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Prevederile H.C.L. nr. 111/2003 cu modificarile si completarile ulterioare se abroga.

Art. 8 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul,  Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Aparatul Propriu de Specialitate al Primarului si Serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste, Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   28

Tgv. 15.02.2007

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Administratiei Pietelor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Administratiei Pietelor;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Ordinul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 545/2004 ;

§         Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii al Administratiei Pietelor prin transformarea unui post de casier treapta II, studii medii, vacant, in post de inspector treapta IA, studii medii, cu fractiune de norma (2 ore/zi) si perioada determinata.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Administratia Pietelor si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    29

Tgv. 15.02.2007

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata ulterior, privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste prin transformarea unui post de muncitor calificat (croitor barbati) V in post de muncitor calificat (croitor barbati) I.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    30

Tgv. 15.02.2007

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal

pentru copii si tineret « Mihai Popescu » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal pentru copii si tineret « Mihai Popescu » Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 320/2007 privind infiintarea Teatrului Municipal pentru copii si tineret « Mihai Popescu » Targoviste; 

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii la Teatrul Municipal pentru copii si tineret « Mihai Popescu » Targoviste, dupa cum urmeaza

1.      Transformarea urmatoarelor posturi :

 • 1 post de actor I, intr-un post de actor debutant ;
 • 1 post de actor II, intr-un post de actor debutant 
 • 1 post de actor III, intr-un post de actor debutant 
 • 1 post de actor IV, intr-un post de actor debutant 
 • 1 post de actor V, intr-un post de actor debutant 
 • 2 posturi actor manuitor de papusi II, in 2 posturi de actor manuitor papusi debutant 
 • 1 post de jurist I, intr-un post de jurist debutant ;

2.      Suplimentarea cu 2 posturi de actor manuitor de papusi debutant

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 320/2007 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal pentru copii si tineret « Mihai Popescu » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    31

Tgv. 15.02.2007

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii la Politia Comunitara a Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii la Politia Comunitara a Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 225/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste; 

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii si a organigramei Poliţiei Comunitare a Municipiului Targoviste, dupa cum urmeaza :

a)se înfiinţează compartimentul „ Relaţii publice şi registratură“ cu o funcţie de referent de specialitate clasa II,grad profesional superior în subordinea directă a Directorului Executiv

b)se înfiinţează „Serviciul Ordine Pubică“ cu un efectiv de 92 funcţionari publici compus din :                                                                                                               * 1 şef serviciu                                                                                                                                                                     * 1 compartiment „Organizare, planificare cordonare şi control misiuni ordine publică“cu un consilier, clasa I, grad profesional superior şi un agent comunitar, clasa III, grad profesional asistent

            * 1 formaţiune „Dispecerat şi intervenţie“  cu un agent comunitar, clasa III, grad profesional superior, şef formaţiune, 10 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional principal şi 19 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional asistent.

            * 1 formaţiune „Ordine publică pieţe agroalimentare, parcuri şi zone de agrement“ cu un agent comunitar, clasa III, grad profesional superior, şef formaţiune, 4 agenţi

comunitari, clasa III, grad profesional principal şi 12 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional asistent.

            * 1 formaţiune „Ordine publică instituţii de învăţământ“ cu un agent comunitar, clasa III, grad profesional superior, şef formaţiune, 6 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional principal şi 16 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional asistent.

            * 1 formaţiune Ordine publică şi circulaţie rutieră în Municipiul Târgovişte cu un agent comunitar, clasa III, grad profesional superior, şef formaţiune, 5 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional principal şi 13 agenţi comunitari, clasa III, grad profesional asistent.

c)se înfiinţează Serviciul Pază Obiective compus din :

             * 1 Şef Serviciu . personal contractual

             * 1 compartiment coordonare şi control pacu un inspector II – personal contractual şi un referent III – personal contractual

             * 1 Birou Pază Obiective cu un şef de birou – personal contractual şi 4 formaţiuni de pază cu un şef de formaţiune şi 36 agenţi de pază –personal contractual

- se modifică compartimentul Instruire, control arme şi muniţii, protecţia muncii şi PSI care va fi compus din :

             * 1 consilier, clasa I, grad profesional principal

             * 1 referent, clasaIII, grad profesional superior

             * 1 referent – personal contractual

             * 1 armurier – personal contractual

d) Biroul Financiar, Logistic, Juridic, Resurse umane se va numi Biroul Financiar,Juridic, Resurse umane şi Administrativ şi va rămâne în aceeaşi componenţă după cum urmează:

             * 1 şef birou, funcţie publică de conducere, clasa I, grad profesional superior

             * 1 consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

             * 1 consilier , clasa I, grad profesional principal

             * 1 referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior

             * 1 administrator I, personal contractual

             * 1 referent III – personal contractual

             * 1 muncitor VI – personal contractual

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 225/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Politia Comunitara a Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    32

Tgv. 15.02.2007

 

H O T A R A R E

privind utilizarea suprafetei de 25 ha, teren situat in Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti, preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor, in vederea realizarii proiectului « Parc Industrial Targoviste »

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind utilizarea suprafetei de 25 ha, teren situat in Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti, preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor, in vederea realizarii proiectului « Parc Industrial Targoviste »;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-         Prevederile H.C.L. nr. 297/31.08.2005 privind preluarea unor imobile (gospodarii anexe zootehnice) din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administraţiei si Internelor in domeniul public al municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste si trecerea acestor bunurilor imobile in domeniul privat al municipiului Targoviste

-         Prevederile O.G. nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;

-         Prevederile Legii nr. 490/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;

-                 Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”c” si alin. 5 lit. « c » din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba utilizarea suprafetei de 25 ha, teren situat in Municipiul Targoviste, Soseaua Gaesti, preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor, in vederea realizarii proiectului « Parc Industrial Targoviste », conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica, Directia Economica si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    33

Tgv.  15.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6 (sase) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-                 Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    34

Tgv. 15.02.2007

 

H O T A R A R E

privind asigurarea transportului local al copiilor si elevilor din zona SARO, Strada Laminorului, catre unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Targoviste, de catre S.C. TRANSPORT PUBLIC

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

-         Adresa nr. 2210/30.01.2007 a Scolii « Prof Paul Banica » prin care se solicita asigurarea transportului local al copiilor si elevilor din zona SARO, Strada Laminorului, catre unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Targoviste, de catre S.C. TRANSPORT PUBLIC ;

-         Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind asigurarea transportului local al copiilor si elevilor din zona SARO, Strada Laminorului, catre unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Targoviste, de catre S.C. TRANSPORT PUBLIC;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-                 Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”d” si alin. 6 lit. « a » pct. 1 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba asigurarea transportului local gratuit, dus – intors (pentru orele 0745 si 1300), unui numar de 30 de copii si elevi (15 prescolari si 15 scolari de clase I – IV) din zona SARO, Strada Laminorului, catre unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Targoviste, de catre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., pe perioada anului scolar in curs.

Art. 2 Scoala « Prof Paul Banica » are obligatia de a asigura un insotitor pentru cei 30 de copii si elevi, in fiecare zi in care se asigura transportul.

Art. 3 Cheltuielile legate de transportul celor 30 de copii si elevi vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica, S.C TRANSPORT PUBLIC S.A., Scoala« Prof Paul Banica » si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

           

Nr.    35

Tgv.  15.02.2007

 

H O T A R A R E

privind respingerea plangerii prealabile formulate de catre S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. impotriva H.C.L. nr.  16/6.02.2007 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 23 de terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare pentru activitatea de difuzare presa

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

§         Plangerea prealabila formulata de catre S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. impotriva H.C.L. nr.  16/6.02.2007 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 23 de terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare pentru activitatea de difuzare presa;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile H.C.L. nr.  16/6.02.2007 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 23 de terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare pentru activitatea de difuzare presa;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “b” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se respinge plangerea prealabila formulata de catre S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. impotriva H.C.L. nr.  16/6.02.2007 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire a 23 de terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare pentru activitatea de difuzare presa.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    36

Tgv. 15.02.2007

 

                                                                       

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului « I. Gh. Vasiliu » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului « I. Gh. Vasiliu » Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata ulterior, privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului «I. Gh. Vasiliu» Targoviste prin transformarea a 2 posturi referent II studii superioare, in referent II studii medii.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Casa de Cultura a Municipiului « I. Gh. Vasiliu » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    37

Tgv. 15.02.2007

                                                                       

H O T A R A R E

privind aprobarea noii organigrame si  statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea noii organigrame si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 33 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

§         Prevederile art. 2 alin. 2 Cap. II art. 12 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

§         Prevederile art. 6 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „a” si art. 701 din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba noua organigrama si statul de functii ale Directiei de Asistenta Sociala, cuprinsa in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, D.A.S. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    38

Tgv. 15.02.2007

 

H O T A R A R E

privind imputernicirea reprezentantilor autoritatii executive municipale pentru semnarea  Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa ordinara, astăzi, 15.02.2007, având in vedere:

-          Raspunsul dat de către S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L. la Notificarea formulata de catre Consiliul Local Municipal Targoviste in urma analizei Raportului de audit efectuat la .S.C TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-          Raportul întocmit de către Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Targoviste prin care se propune aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Dispoziţiile Capitolului VI “Alte clauze” art. 12 din Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005;

-          Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

-          Prevederile art. 38 pct. 7 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „f” din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba incheierea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005, intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ASOCIATIA DE INVESTITORI TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L..

Actul Aditional nr. 2 constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Se împuternicesc pentru semnarea Actului Adiţional nr 2 la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005, din partea autorităţii publice locale, domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu si domnul Secretar, jr. Avanu Vasile.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economica, reprezentanţii S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L. si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru executare si comunicare.

 

Nr.    39

Tgv. 15.02.2007

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.000 lei  Colegiului Economic « Ion Ghica » pentru participarea la Targul International al Firmelor de Exercitiu de la Timisoara, in perioada 09.03.2007 – 11.03.2007

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astăzi, 15.02.2007, având in vedere:

-         Solicitarea înaintata de Colegiul Economic « Ion Ghica » pentru participarea unor elevi ai sai la Targul International al Firmelor de Exercitiu de la Timisoara, in perioada 09.03.2007 – 11.03.2007; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-         Prevederile art. 38 alin. 6 lit. „a” pct. 4 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1.000 lei  Colegiului Economic « Ion Ghica » pentru participarea la Targul International al Firmelor de Exercitiu de la Timisoara, in perioada 09.03.2007 – 11.03.2007.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   40

Tgv. 15.02.2007

 

 

H O T A R A R E

privind deplasarea unei delegaţii a autorităţilor administratiei publice municipale in Spania – orasul Ciudad Real, in perioada  18     24 martie 2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

o             Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind deplasarea unei delegaţii a autorităţilor administratiei publice municipale in Spania – orasul Ciudad Real, in perioada  18     24 martie 2007;

o             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o             Propunerile privind desemnarea a 4 consilieri municipali care sa faca parte din delegatia autoritatilor administratiei publice municipale care va face deplasarea in Spania – orasul Ciudad Real, in perioada    18 – 24 martie 2007

o      Prevederile art. 38 lit. „x” din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba deplasarea unei delegaţii a autorităţilor administratiei publice municipale in Spania – orasul Ciudad Real, in perioada  18    24 martie 2007.

Art. 2 Din delegatie fac parte urmatoarele persoane:

1.      Ilie Valentin ;

2.      Grozavu Gabriel ;

3.      Neculaescu Sache ;

4.      Diculescu Maria.

Art. 3 Contravaloarea transportului, diurnei, cazarii si a cheltuielilor necesare perfectarii documentelor, vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, persoanele care fac parte din delegatie si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   41

Tgv. 15.02.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii martie 2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 15.02.2007, avand in vedere:

-         Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-         Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

-         In temeiul art. 38 alin. 9 din Legea 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnul consilier, ing. Grozavu Gabriel, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii martie 2007.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier ing. Grozavu Gabriel si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    42

Tgv. 15.02.2007

 

 

 

A V I Z

privind cresterea tarifului la serviciile de apa si canalizare prestate de catre R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.02.2007, in urma analizei solicitarii R.A.G.C. Targoviste, avand in vedere prevederile art. 38 alin. 3 lit. “c” si ale art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

A V I Z E A Z A :

 

majorarea cu 5,51 % (din care 2,11 % reprezinta influenta in tarif a cheltuielilor cu munca vie), incepand cu data de 01.04.2007, a tarifului la serviciile de apa si canalizare prestate de catre R.A.G.C. Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

 

SERVICIUL

POPULATIE

AGENTI ECONOMICI

APA POTABILA

1,84 lei (fara TVA)

5,51 %

1,93 lei (fara TVA)

5,51 %

CANALIZARE

0,23 lei (fara TVA)

5,51 %

0,83 lei (fara TVA)

5,51 %

 

Majorarea de tarif se va efectua cu respectarea procedurilor prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 

Nr.    2

Tgv. 06.02.2007

 

 

A V I Z

privind a acceptul de participare a Consiliului Local Municipal Targoviste la infiintarea Asociatiei Comunitare de Dezvoltare, ca membru fondator si a delegarii domnului Primar – ing. Iulian Furcoiu ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.02.2007, avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilitati publice, prevederile Normelor Metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de dezvoltare comunitara, O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile), precum si prevederile art. 38 alin. 2 lit. „e” si alin. 7 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

A V I Z E A Z A :

 

participarea Consiliului Local Municipal Targoviste la infiintarea Asociatiei Comunitare de Dezvoltare, ca membru fondator si imputerniceste pe domnul Primar – ing. Iulian Furcoiu, ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Targoviste, pentru stabilirea cadrului normativ si a definitivarii acordului de asociere, a statutului viitoarei asociatii si a regulamentului de organizare si functionare.

 

Nr.    3

Tgv. 06.02.2007

 

 

A V I Z

privind declansarea procedurilor in vederea incheierii unui Parteneriat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. BASCHET CLUB M.C.M. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 15.02.2007, in urma analizei solicitarii Basket Club „M.C.M.” Targoviste, avand in vedere prevederile art. 38 alin. 2 lit. “d” si alin. 6 lit. „a” pct. 6 si ale art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

A V I Z E A Z A :

 

declansarea procedurilor in vederea incheierii unui Parteneriat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. BASCHET CLUB M.C.M. Targoviste.

 

Nr.     4

Tgv. 15.02.2007