23. Hotarâre privind asigurarea contributiei proprii necesare implementarii proiectului “Constientizarea si educarea populatiei Municipiului Targoviste referitor la protectia mediului”

24. Hotarâre privind aprobarea preliminara de sustinere a implementarii proiectului la obiectivul “Reabilitarea termica a Colegiului Constantin Carabella” Targoviste – faza Studiul de fezabilitate

25. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare infrastructura zona urbana Cartier Priseaca - statie de epurare” precum si a indicatorilor tehnico – economici ai acestui obiectiv

26. Hotarâre privind achizitionarea unui teren in suprafata de 3.800 m.p. necesar realizarii unei statii de epurare a apelor uzate menajere in cartierul Priseaca – Municipiul Targoviste

27. Hotarâre privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti si angajarea personalului muncitor in conformitate cu Legea nr. 76/2002

28. Hotarâre privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre S.C. TERMICA S.A. pentru care este necesara angajarea personalului muncitor in conformitate cu Legea nr. 76/2002

29. Hotarâre privind aprobarea tarifului binom pentru energia termica produsa, transportata si livrata de catre S.C.TERMICA S.A. Targoviste

30. Hotarâre privind modificarea statului de functii pentru Teatrul Municipal “Tony Bulandra”

31. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

32. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 26 persoane fizice din Municipiul Targoviste, pentru anul 2006

33. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 9 (noua) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

34. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/ 06.02.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996

35. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 232/2004 referitoare la aprobarea Procesului-verbal nr. 1 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi, si a criteriilor si punctajului in vederea repartizarii locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114 / 1996

36. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Strada Soarelui, pentru construirea unui Atelier de confectionare ambalaje si a unei camere frigorifice”, beneficiar Zirina Niculae

37. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale, cu drum de acces si retele tehnico-edilitare in proprietatea particulara a beneficiarilor”, in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Dumitrescu Robert, Dumitrescu Cosmin, Baila Ecaterina, Baila Liviu

38. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru ”Condominion si locuinte individuale”  in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, beneficiar Costache Elisabeta, Herbert Georgeta, Paun Gabriel Virgil

39. Hotarâre privind darea in administrare a unui teren in suprafata de 22,88 m.p., situat in incinta Asezamantului Social  “Sf. Maria” catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita, in vederea amplasarii unei statii de tip industrial, de monitorizare automata a calitatii aerului in Municipiul Targoviste

40. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii de terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse destinate consumului exclusiv al elevilor

41. Hotarâre privind stabilirea unor masuri de aplicare a Legii nr. 416/2001 referitor la venitul minim garantat si a Normelor sale de aplicare, reglementate prin H.G. nr. 1099/2001

42. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 17.660,5 lei RON numitei Dinulescu Silvia, domiciliata in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei, blocul J5, apartamentul 17, diagnosticata cu tumoara parietala profunda, in vederea asigurarii ingrijirilor medicale

43. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 17.660,5 lei RON, numitului Vlasceanu Florin Sorin, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihai Popescu, bloc 32, scara B, etaj 1, apartament 7, diagnosticat cu tumora a glandei pineale, in vederea efectuarii operatiei

44. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1696,61 RON numitului Fronescu Ion, domiciliat in Targoviste, Strada Unirii, bloc 100 G, apartament 26, pentru achitarea datoriilor la R.A.G.C. Targoviste

45. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.100 RON numitei Dima Ionica, domiciliata in Targoviste, Strada Vlad Tepes, bloc 62, scara C, apartament 7, pentru fiica sa Maghiran Florina in vederea achitarii taxei scolare anuale la Scoala Postliceala  curs zi sanitar

46. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.200 RON numitului Maniti Horatiu Radu, din Municipiul Târgoviste, Strada Neagoe Basarab, bloc A1, scara C, apartament 12, in vederea editarii unui volum de poezie 

47. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.490 lei RON numitului Grecu Gheorghe, din Municipiul Târgoviste, Strada Rapsodiei, bloc A3 B, etaj I, apartament 1, pentru participarea fiicei sale, Grecu Mariana Denisa, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice Targoviste – sectia pian, la un turneu  cultural in Italia si Austria

48. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.800 RON numitei Olaru Elisabeta, domiciliata in Targoviste, Aleea Trandafirilor, bloc P4, apartament 10, pentru achitarea datoriilor la S.C. TERMICA S.A. Targoviste

49. Hotarâre privind actualizarea “Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente

50. Hotarâre privind acordarea unor facilitati pensionarilor din Municipiul Targoviste, respectiv elevilor din cartierul Priseaca si achizitionarea de legitimatii pentru salariatii din directiile de specialitate  pentru mijloacele de transport public local de calatori

51. Hotarâre privind aprobarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste

52. Hotarâre privind numirea definitiva in functia publica de conducere - Director  Executiv al Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste, a domnului Dumitru Adrian

53. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 75 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru construirea unui spatiu pentru prezentarea si vanzarea de telefoane mobile

54. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii martie 2006

 

A V I Z privind ajustarea pretului pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte produsa si livrata agentilor economici de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind asigurarea contributiei proprii necesare implementarii proiectului “Constientizarea si educarea populatiei Municipiului Targoviste referitor la protectia mediului”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin inspector de specialitate in probleme de mediu Maniti Virgil, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind asigurarea contributiei proprii necesare implementarii proiectului “Constientizarea si educarea populatiei Municipiului Targoviste referitor la protectia mediului”;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Ordinul M.S. nr. 356/1997 privind aprobarea “Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei”;

-         Legea nr. 137/1995 – Legea Mediului

-         Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

-         Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice

-         Dispozitiile art. 38 lit. “m” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba implementarea proiectului “Constientizarea si educarea populatiei Municipiului Targoviste referitor la protectia mediului”.

Art. 2 Sursele de finantare ale proiectului sunt urmatoarele (inclusiv TVA):  

-   contributie de la Bugetul Local – 60.000 RON – 40 %

-   contributie Fond de Mediu – 90.000 RON – 60 %

Art. 3 Se imputerniceste domnul Maniti Virgil inspector de specialitate in probleme de mediu, sa reprezinte Primaria Municipiului Targoviste in relatia cu Asociatia Fondului de Mediu pana la momentul semnarii contractului  (responsabilul de proiect)..

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – inspectorul de specialitate pe probleme de mediu Maniti Virgil si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.  

                   

Nr.    23

Tgv. 14.02.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea preliminara de sustinere a implementarii proiectului la obiectivul “Reabilitarea termica a Colegiului Constantin Carabella” Targoviste – faza Studiul de fezabilitate

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea preliminara de sustinere a implementarii proiectului la obiectivul “Reabilitarea termica a Colegiului Constantin Carabella” Targoviste – faza Studiul de fezabilitate;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Acordul de principiu intre Primaria Municipiului Targoviste si Programul UNDP/GEF;

-         Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

-         Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice

-         Dispozitiile art. 38 lit. “m” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba implementarea proiectului la obiectivul “Reabilitarea termica a Colegiului Constantin Carabella” Targoviste, in faza de Studiu de fezabilitate.

Art. 2 Valoarea totala estimata (inclusiv TVA) a proiectului, este de 206.000 USD.

Art. 3 Sursele de finantare vor fi asigurate astfel:   

-         Buget local;

-         In limita fondurilor disponibile si in contextul evaluarii tuturor aplicantilor, pentru acordarea contributiei directe, Programul UNDP/GEF poate acorda 20 % din valoarea totala a proiectului, dar nu mai mult de 50.000 USD. 

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    24

Tgv. 14.02.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare infrastructura zona urbana Cartier Priseaca - statie de epurare” precum si a indicatorilor tehnico – economici ai acestui obiectiv

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare infrastructura zona urbana Cartier Priseaca - statie de epurare” precum si a indicatorilor tehnico – economici ai acestui obiectiv;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Ordinul M.S. nr. 356/1997 privind aprobarea “Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei”;

-         Legea nr. 107/1996 – Legea Apelor

-         Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

-         Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice

-         Dispozitiile art. 38 lit. “m” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare infrastructura zona urbana Cartier Priseaca - statie de epurare” precum si indicatorii tehnico – economici ai acestui obiectiv, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici: 

-         Suprafata ocupata definitiv de statia de epurare – 3.300 m.p.   

-         Durata de realizare a investitiei este de 16 luni.     

Indicatori economici (valori inclusiv TVA):  

-     Valoarea totala a proiectului   – 1.894.662 RON / 552.810 Euro (la cursul  1 Euro – 3,624 RON din 30.01.2006)

-     Contributia Asociatiei Fondului de Mediu – 808.110 RON /222.988 Euro

-     Buget Local                        - 1.086.552 RON / 299.822 Euro  din care 524.983 RON / 144.863 Euro cheltuieli neeligibile

Art. 2 Sursele de finantare vor fi asigurate din:  

 1. Fonduri Asociatia Fondului de Mediu – 59 % din cheltuielile eligibile.
 2. Buget Local                                        -  41 % din cheltuielile eligibile la care se adauga restul de taxe si cheltuieli neeligibile pana la valoarea totala a proiectului.

Art. 3 Se imputerniceste doamna Marica Madalina referent de specialitate in cadrul Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, sa reprezinte Primaria Municipiului Targoviste in relatia cu Asociatia Fondului de Mediu pana la momentul semnarii contractului  (responsabilul de proiect).  

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    25

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind achizitionarea unui teren in suprafata de 3.800 m.p. necesar realizarii unei statii de epurare a apelor uzate menajere in cartierul Priseaca – Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-          Raportul comun de specialitate al D.A.P.P.P., Directiei Economice, Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind achizitionarea unui teren in suprafata de 3.800 m.p. necesar realizarii unei statii de epurare a apelor uzate menajere in cartierul Priseaca – Municipiul Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.C.L. nr. 25/14.02.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare infrastructura zona urbana Cartier Priseaca - statie de epurare” precum si a indicatorilor tehnico – economici ai acestui obiectiv;

-          Prevederile art. 38 lit. “f” si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba achizitionarea unui teren in suprafata de 3.800 m.p. in vederea realizarii unei statii de epurare a apelor uzate menajere in zona cartierului Priseaca din Municipiul Targoviste.

Art. 2 Prin Dispozitia Primarului, se va constitui o comisie de selectie a ofertelor potentialilor vanzatori din zona precizata si de negociere a pretului de cumparare, din care vor face parte si urmatorii consilieri:

1.      Dragan Sebastian Dragos

2.      Fratila Cezar

3.      Vasiliu Teodor

4.      Ilie Valentin

Art. 3 Actul de vanzare – cumparare a bunului care face obiectul prezentei hotarari se va perfecta si incheia la un notar public.

Se imputerniceste pentru semnarea actului, domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu, si domnul Secretar al Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu.

Cheltuielile aferente perfectarii si incheierii contractului de vanzare – cumparare vor fi suportate de catre cumparator.

Art. 4  Bunul imobil achizitionat va fi inclus in domeniul public al Municipiului Targoviste.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Birou Cadastru, membrii comisiei ce va fi constituita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare si executare. 

               

Nr.    26

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti si angajarea personalului muncitor in conformitate cu Legea nr. 76/2002

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.02.2006, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrarea Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti si angajarea personalului muncitor in conformitate cu Legea nr. 76/2002;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

·        Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001

 In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba nominalizarea lucrarilor ce se vor executa de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti, si anume:

 • Reparatii strazi si trotuare;
 • Lucrari de reparatii si igienizare la unitati de invatamant;
 • Reabilitare cladiri publice;
 • Amenajare, intretinere si reparatii  locuri de joaca;
 • Lucrari edilitar – gospodaresti (retele apa, canalizare, termice, electrice)
 • Lucrari de reparatii la cladiri din domeniul asistentei sociale si sanatatii
 • Lucrari de salubrizare a orasului

Art 2 Pentru executarea acestor lucrari, Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti va dispune angajarea personalului muncitor in conformitate cu prevederile articolului 78 din Legea nr. 76/2002, dupa cum urmeaza:

·  Transa I – trimestrul I 2006  - 90 muncitori si sefi formatie;

·  Transa II – incepand cu data de 03.04.2006 (trimestrul II) – 150 muncitori si sefi formatie.

Art. 3 Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti va tine o evidenta separata cu cheltuielile efectuate cu forta de munca pentru lucrarile la care se foloseste personal muncitor subventionat.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrarea Europeana si Management Administrativ, Directia de Lucrari Edilitar – Gospodaresti si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

              

Nr.    27

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre S.C. TERMICA S.A. pentru care este necesara angajarea personalului muncitor in conformitate cu Legea nr. 76/2002

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.02.2006, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrarea Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre S.C. TERMICA S.A. pentru care este necesara angajarea personalului muncitor in conformitate cu Legea nr. 76/2002;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

·        Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001

 In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba nominalizarea lucrarilor ce se vor executa de catre S.C. TERMICA S.A. pentru care este necesara angajarea personalului muncitor in conformitate cu Legea nr. 76/2002:

 • Retele termice circuit secundar in valoare de 2.000.000 RON
 • Retele termice circuit primar in valoare de 2.500.000 RON

Art 2 Pentru executarea acestor lucrari, S.C. TERMICA S.A. va dispune unui numar de 20 de persoane din randul somerilor in conformitate cu prevederile articolului 78 din Legea nr. 76/2002, in perioada martie – noiembrie 2006.

Art. 3 S.C. TERMICA S.A. Targoviste va tine o evidenta separata cu cheltuielile efectuate cu forta de munca pentru lucrarile la care se foloseste personal muncitor subventionat.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrarea Europeana si Management Administrativ, S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    28

Tgv. 14.02.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea tarifului binom pentru energia termica produsa, transportata si livrata de catre S.C.TERMICA S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al S.C. TERMICA S.A. Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea tarifului binom pentru energia termica produsa, transportata si livrata de catre S.C.TERMICA S.A. Targoviste;

-         Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile O.U.G. nr. 143/2005 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice;

-         Prevederile H.C.L. nr. 361/2005 privind stabilirea preţului local al energiei termice furnizate populaţiei;

-         Dispoziţiile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001

          În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba tariful binom pentru energia termica produsa, transportata si livrata de catre S.C.TERMICA S.A. Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

Tarif binom tip B1

 

LOCUINTA

(numarul de camere)

COMPONENTA APA CALDA DE CONSUM

B1 CA

[lei/zi]

COMPONENTA INCALZIRE B1 CI

[Lei/zi/mp]

COMPONENTA VARIABILA

B1 CV

[lei/Gcal]

1 camera

0,18

0,02

99

2 camere

0,26

0,02

99

3 camere

0,36

0,02

99

4 camere*

0,51

0,02

99

*) Pentru locuintele cu mai mult de 4 camere se aplica valorile de la 4 camere.

 

Tarif binom tip B2

 

LOCUINTA

(numarul de camere)

COMPONENTA APA CALDA DE CONSUM

B2CA

[lei/zi]

COMPONENTA INCALZIRE B2CI

[Lei/zi/mp]

COMPONENTA VARIABILA

B2CV

[lei/Gcal]

1 camera

0,30

0,03

72

2 camere

0,45

0,03

72

3 camere

0,62

0,03

72

4 camere*

0,82

0,03

72

*) Pentru locuintele cu mai mult de 4 camere se aplica valorile de la 4 camere.

Art. 2 Tariful binom se aplica la nivel de bransament de condominiu, incepand cu 1 ianuarie 2006.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   29

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii pentru

Teatrul Municipal “Tony Bulandra”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.02.2006, având in vedere:

-      Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii pentru Teatrul Municipal “Tony Bulandra”;

-      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-      Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Municipal “Tony Bulandra”, modificata si completata ulterior;

-      Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "i" si „p” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica statul de functii al Teatrului Municipal “Tony Bulandra”, dupa cum urmeaza:

I   Transformarea urmatoarelor posturi vacante:

-          2 posturi actor S V in 2 posturi actor S I;

-          1 post actor S IV in post de actor S I;

-          1 post actor S debutant in post de actor S I;

-          1 post de economist S III in post de economist debutant.

II   Cresterea nivelului maxim al indemnizatiilor de conducere pentru postul de director la 50 % iar a contabilului sef la 30 %.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art.3.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    30

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.02.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata prin H.C.L. nr. 163/15.07.2004, H.C.L. nr. 219/30.09.2004 si H.C.L. nr. 90/24.02.2005;

-        Prevederile art. 52 din Legea nr. 188/1999 republicata;

-        Prevederile 12 din O.U.G. nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005;

-        Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin transformarea a 3 functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Comert, respectiv:

-          consilier , clasa I, grad profesional superior;

-          referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal;

-          referent, clasa III, grad profesional superior,

in 3 functii publice – consilier clasa I, grad profesional principal.

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    31

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 26 persoane fizice din Municipiul Targoviste, pentru anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 26 persoane fizice din Municipiul Targoviste, pentru anul 2006;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-         Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006, datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 26 persoane fizice, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Impozite si Taxe şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

Nr.    32

Tgv. 14.02.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 9 (noua) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art. 38 lit. ”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 9 (noua) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare, sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    33

Tgv. 14.02.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/ 06.02.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/ 06.02.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei;

-         Prevederile H.C.L. nr. 292/17.11.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

-         Dispozitiile art. 38 lit. ”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Procesul Verbal nr. 1/06.02.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996, anexat prezentei hotarari.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    34

Tgv. 14.02.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 232/2004 referitoare la aprobarea Procesului-verbal nr. 1 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi, si a criteriilor si punctajului in vederea repartizarii locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114 / 1996

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 232/2004 referitoare la aprobarea Procesului-verbal nr. 1 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi, si a criteriilor si punctajului in vederea repartizarii locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114 / 1996;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei;

-         Prevederile H.C.L. nr. 292/17.11.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

-         Prevederile H.C.L. nr. 232/2004 referitoare la aprobarea Procesului-verbal nr. 1 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi, si a criteriilor si punctajului in vederea repartizarii locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114 / 1996

-         Dispozitiile art. 38 lit. ”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza Anexa 1 H.C.L. nr. 232/2004 cuprinzand criteriile si punctajele de repartizare in vederea repartizarii locuintelor sociale,  dupa cum urmeaza:

-         Luptatorii din Revolutia din decembrie 1989 precum si urmasii de erou – martir – 1 punct;

-         Categorii de persoane considerate cazuri exceptionale (speciale) - 5-7 puncte.

Anexa revizuita cu noile criterii si punctaje constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 232/2004 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    35

Tgv. 14.02.2006

 

Anexa 1

Criterii si punctaje

in vederea repartizarii locuintelor sociale, conform Legii locuintei nr. 114/1996

 

 

  1. Criterii:

-         Tineri casatoriti

-         Parinte cu copii in intretinere

-         Tineri proveniti din institutiile de ocrotire sociala

-         Invalizi de gradul I si II

-         Persoane handicapate

-         Pensionari

-         Veterani si vaduve de razboi

-         Luptatori din Revolutia din decembrie 1989 precum si urmasii de erou – martir Numarul membrilor de familie

-         Situatia locativa actuala

-         Persoanele care locuiesc in imobile nationalizate castigate de fostii proprietari sau imobile ale unor societati comerciale

-         Mutatie definitiva in Targoviste

-         Contributia personala la dezvoltarea comunitatii (perioada lucrata si importanta activitatii prestate)

-         Categorii de persoane considerate cazuri exceptionale (speciale)Comportament social

-         Vechimea cererii solicitantului

-         Venitul net lunar realizat in ultimele 12 luni / membru de familie (persoana)

 

  1. Punctaje:

-   tineri casatoriti                                                                                                     3 puncte

-   parinte cu copii in intretinere                                                                          3 puncte

-   tineri proveniti din institutii de ocrotire sociala                                                     3 puncte

-   invalizi                                                                                                                 1 punct

-   handicapati                                                                                                          1 punct

-   pensionari                                                                                                           1 punct

-   veterani si vaduve de razboi                                                                                1 punct

-   luptatori din Revolutia din decembrie 1989 precum si urmasii de erou – martir – 1 punct

-   pentru fiecare membru de familie                                                                       1 punct

-   chiriasi din imobile nationalizate castigate de fostii proprietari                           3 puncte

-   chiriasi in imobile ale unor societati comerciale                                                 1 punct

-   situatia locativa actuala (ancheta sociala)                                                      1 – 3 puncte

-   comportament social                                                                                     0 – 3 puncte

-   contributia personala la dezvoltarea comunitatii (perioada lucrata si importanta activitatii prestate)                                                                                                     0 – 3 puncte

-   vechimea cererii solicitantului                                                                        1 punct / an

-   categorii de persoane considerate cazuri exceptionale (speciale)               5 - 7 puncte.

 

Comisia nu va lua in considerare dosarele incomplete si cele ale caror solicitanti au detinut o locuinta proprietate personala.

Tabelele nominale cu beneficiarii locuintelor sociale vor fi aprobate prin Hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste

Familiile sau persoanele care vor ocupa fortat (fara repartitie) o locuinta sociala nu mai beneficiaza de repartitie din partea Consiliului Local Municipal Targoviste.

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Strada Soarelui, pentru construirea unui Atelier de confectionare ambalaje si a unei camere frigorifice”, beneficiar Zirina Niculae

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.02.2006, avand in vedere:

Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Strada Soarelui, pentru construirea unui Atelier de confectionare ambalaje si a unei camere frigorifice”, beneficiar Zirina Niculae;

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat „Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Strada Soarelui, pentru construirea unui Atelier de confectionare ambalaje si a unei camere frigorifice”, beneficiar Zirina Niculae.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    36

Tgv. 14.02.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale, cu drum de acces si retele tehnico-edilitare in proprietatea particulara a beneficiarilor”, in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Dumitrescu Robert, Dumitrescu Cosmin, Baila Ecaterina, Baila Liviu

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.02.2006, avand in vedere:

Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale, cu drum de acces si retele tehnico-edilitare in proprietatea particulara a beneficiarilor”, in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Dumitrescu Robert, Dumitrescu Cosmin, Baila Ecaterina, Baila Liviu;

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale, cu drum de acces si retele tehnico-edilitare in proprietatea particulara a beneficiarilor”, in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti, beneficiari Dumitrescu Robert, Dumitrescu Cosmin, Baila Ecaterina, Baila Liviu.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    37

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru ”Condominion si locuinte individuale”  in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, beneficiar Costache Elisabeta, Herbert Georgeta, Paun Gabriel Virgil

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.02.2006, avand in vedere:

Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru ”Condominion si locuinte individuale”  in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, beneficiar Costache Elisabeta, Herbert Georgeta, Paun Gabriel Virgil

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru ”Condominion si locuinte individuale”  in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, beneficiar Costache Elisabeta, Herbert Georgeta, Paun Gabriel Virgil.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    38

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind darea in administrare a unui teren in suprafata de 22,88 m.p., situat in incinta Asezamantului Social  “Sf. Maria” catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita, in vederea amplasarii unei statii de tip industrial, de monitorizare automata a calitatii aerului in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea in administrare a unui teren in suprafata de 22,88 m.p., situat in incinta Asezamantului Social  “Sf. Maria” catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita, in vederea amplasarii unei statii de tip industrial, de monitorizare automata a calitatii aerului in Municipiul Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 137/1995 – Legea Mediului cu modificarile ulterioare

-         Prevederile H.G. nr. 731/2004 privind dezvoltarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului in Romania;

-         Prevederile art. 38 lit. “f” si ale art. 125 si 126 din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita a unui teren in suprafata de 22,88 m.p., situat in incinta Asezamantului Social  “Sf. Maria”, in vederea amplasarii unei statii de tip industrial, de monitorizare automata a calitatii aerului in Municipiul Targoviste.

Se aproba darea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 2,5 m.p. pe Platoul Prefecturii, pentru amplasarea unui panou cu afisaj electronic in vederea vizualizarii de catre cetatenii Municipiului Targoviste a datelor de calitate a aerului rezultate din masuratorile continue pe care le efectueaza statia de epurare precum si unele date meteorologice.

Planurile de amplasament a celor doua terenuri fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Terenurile care fac obiectul articolului 1, vor intra in administrarea Agentiei pentru Protectia Mediului numai pe durata existentei statiei de tip industrial, de monitorizare automata a calitatii aerului, pe baza unui Contract de comodat, semnat de reprezentantii legali ai celor doua institutii.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    39

Tgv. 14.02.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii de terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse destinate consumului exclusiv al elevilor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 14.02.2006,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii de terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse destinate consumului exclusiv al elevilor;

-         Solicitarile directorilor unitatilor de invatamant preuniversitare privind inchirierea de terenuri si spatii;

-         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Prevederile art. 167 (21) din O.U.G.  nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995;

-         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

-         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

Art. 1
Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii de terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse destinate consumului exclusiv al elevilor, in urmatoarele locatii:           

1.      teren – in incinta Gradinitei nr. 14, cu iesire la Strada Moldovei - 17 m.p.;

2.      teren – in incinta Grupului Scolar Spiru Haret – 10 m.p.;

3.      spatiu cladire „Internat nou” in incinta Colegiului Ienachita Vacarescu – 19,84 m.p.

4.      spatiu cladire „Liceu” in incinta Colegiului Ienachita Vacarescu – 12,50 m.p.

5.      spatiu in incinta cladirii Grupului Scolar Spiru Haret – 4 m.p.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Olaru Marin

2.      Dragan Sebastian Dragos

3.      Tomescu Dan

4.      Fratila Cezar

5.      Boriga Gabriel

6.      Georgescu Mugurel

Art. 3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.   40

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea unor masuri de aplicare a Legii nr. 416/2001 referitor la venitul minim garantat si a Normelor sale de aplicare, reglementate prin H.G. nr. 1099/2001

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directia de Asistenta Sociala prin care propune initierea unei hotarari privind stabilirea unor masuri de aplicare a Legii nr. 416/2001 referitor la venitul minim garantat si a Normelor sale de aplicare, reglementate prin H.G. nr. 1099/2001;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si H.G. nr. 1099/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii venitului minim garantat;

-         H.G. nr. 1770/2005 privind indexarea cuantumului de ajutor social;

-         Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba unele masuri pentru aplicarea Legii 416/2001 conform H.G. nr. 1431/2003, dupa cum urmeaza:

Limitele minime ale veniturilor medii anuale ce s-ar putea obtine din vanzarea si utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri mobile ori imobile, altele decat locuinta minima si bunurile necesare nevoilor familiale.

I  TERENURI:

a) Vanzare extravilan – 12.000.000 lei/ha

b) Vanzare intravilan: zona A – 100.000 lei/mp teren categorie curti sau arabil

                                   zona B – 75.000 lei/mp

                                   zona C – 50.000 lei/mp

                                   zona D – 30.000 lei/mp

c) Arenda  - 4.500.000 lei/ha/an teren cu livada cu legume

                      400.000 lei/ha/an teren destinat cultura mare

d) Utilizare lei/ha porumb boabe 5.500.000; grau 1.500.000; orz 4.000.000; ovaz  1.200.000; legumicultura 15.800.000

II  CLADIRI, ALTELE DECAT LOCUINTA:

chirie 3.000 lei/mp/luna

vanzare: cu pereti sau cadre de beton armat 3.000.000 lei/mp

               cu pereti din caramida arsa fara cadre din beton armat 2.200.000 lei/mp

               cu pereti din lemn, caramida nearsa 600.000 lei/mp

               constructii anexe 300.000 lei/mp

III  ALTE BUNURI MOBILE SI IMOBILE:

Tractoare si utilaje agricole –  vanzare 100.000.000 lei/an si din utilizare 100.000.000 lei/an

Combine                               - vanzare  300.000.000 lei/an si utilizare        50.000.000 lei/an

Semanatori                           - vanzare    30.000.000 lei/an si utilizare        20.000.000 lei/an

Cazan cu tuica                     - vanzare     10.000.000 lei/an si utilizare       20.000.000 lei/an

Presa de ulei                        - vanzare       4.000.000 lei/an si utilizare         2.000.000 lei/an

Uruitori cereale                     - vanzare    25.000.000 lei/an si utilizare        20.000.000 lei/an

Ferastraie mecanice            - vanzare     10.000.000 lei/an si utilizare       10.000.000 lei/an

Drujbe                                - vanzare       10.000.000 lei/an si utilizare       12.000.000 lei/an

IV  ALTE SURSE:

Bovine – vaci       5.500.000 lei/cap/an

Pasari                       81.000 lei/cap/an

Albine                  300.000 lei/cap/an

Ovine si caprine    100.000 lei/cap/an

Cabaline             2.600.000 lei/cap/an

Porcine               1.300.000 lei/cap/an

Art. 2 Numarul de zile de munca pentru persoanele apte de munca din familie se stabileste astfel: valoarea ajutorului social stabilit conform Legii nr. 416/2001 – legea venitului minim garantat si a H.G. nr. 1770/2005 – privind indexarea ajutorului social, se va imparti la numarul de persoane beneficiare de ajutor social si la valoarea unei zile de munca.

Art. 3 Valoarea unei zile de munca se va stabili prin impartirea ajutorului social pentru o persoana la numarul de zile pe care trebuie sa le efectueze, care este maxim de 9 zile. Valoarea calculata este de 11 lei .

Art. 4 Zilele de munca in folosul comunitatii se vor efectua cu prioritate in cadrul Primariei Municipiului Targoviste respectiv in cadrul Directiei Gradini Publice sau S.C. ECO SAL 2005.

Art. 5 Zilele de munca in folosul comunitatii se vor presta in luna in curs pentru care se efectueaza plata, iar adeverintele se vor prezenta la Biroul de Ajutor Social pana la finele lunii de plata. In caz de neprezentare a adeverintei, dosarul persoanei sau familiei respective se va suspenda pana la clarificarea situatiei.

 Art. 6  Actele necesare intocmirii dosarului de ajutor social, se vor completa cu :

 • adeverinta de la asociatia de locatari cu numarul de persoane care locuiesc in apartament efectiv la data depunerii dosarului
 • declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri decat cele declarate in dosarul de ajutor social.

Art. 7 In vederea aprobarii dosarului se considera ca nu sunt strict necesare nevoilor familiale: autoturismele, motocicletele, tractor, remorca sau utilaje agricole, gater, bijuterii din aur, mobile de lux, telefoane mobile.

Art. 8  Prevederile acestei hotarari se vor aplica pe toata perioada anului 2006.

Art. 9  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Asistenta Sociala,  Directia Economica, Serviciul Taxe si Impozite, D.A.P.P.P.,  Directia Tehnica – Birou Cadastru Funciar si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                

Nr.    41

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 17.660,5 lei RON numitei Dinulescu Silvia, domiciliata in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei, blocul J5, apartamentul 17, diagnosticata cu tumoara parietala profunda, in vederea asigurarii ingrijirilor medicale

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in sedinta ordinara astãzi 14.02.2006, având in vedere:

o       Raportul de specialitate al D.A.S. – Biroul de Asistenta Sociala prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 17.660,5 lei RON, numitei Dinulescu Silvia, domiciliata in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei, blocul J5, apartamentul 17, diagnosticata cu tumoara parietala profunda, in vederea asigurarii ingrijirilor medicale;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Ancheta sociala efectuata de Directia de Asistenta Sociala;

o       Prevederile art. 38 lit. „m” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 17.660,5 lei RON, numitei Dinulescu Silvia, domiciliata in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei, blocul J5, apartamentul 17, diagnosticata cu tumoara parietala profunda, in vederea asigurarii ingrijirilor medicale.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    42

Tgv. 14.02.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 17.660,5 lei RON, numitului Vlasceanu Florin Sorin, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihai Popescu, bloc 32, scara B, etaj 1, apartament 7, diagnosticat cu tumora a glandei pineale, in vederea efectuarii operatiei

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in sedinta ordinara astãzi 14.02.2006, având in vedere:

o       Raportul de specialitate al D.A.S. – Biroul de Asistenta Sociala prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 17.660,5 lei RON, numitului Vlasceanu Florin Sorin, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihai Popescu, bloc 32, scara B, etaj 1, apartament 7, diagnosticat cu tumora a glandei pineale, in vederea efectuarii operatiei;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Ancheta sociala efectuata de Directia de Asistenta Sociala;

o       Prevederile art. 38 lit. „m” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 17.660,5 lei RON, numitului Vlasceanu Florin Sorin, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihai Popescu, bloc 32, scara B, etaj 1, apartament 7, diagnosticat cu tumora a glandei pineale, in vederea efectuarii operatiei.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    43

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1696,61 RON numitului Fronescu Ion, domiciliat in Targoviste, Strada Unirii, bloc 100 G, apartament 26, pentru achitarea datoriilor la R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in sedinta ordinara astãzi 14.02.2006, având in vedere:

o       Raportul de specialitate al D.A.S. – Biroul de Asistenta Sociala prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1696,61 RON numitului Fronescu Ion, domiciliat in Targoviste, Strada Unirii, bloc 100 G, apartament 26, pentru achitarea datoriilor la R.A.G.C. Targoviste

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Ancheta sociala nr. 444/26.01.2006 efectuata de Directia de Asistenta Sociala;

o       Prevederile art. 49 din Legea nr. 116/2002 a marginalizarii sociale;

o       Prevederile H.G. nr. 1149 – privind normele de aplicare a legii marginalizarii sociale

o       Prevederile art. 38 lit. „m” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1696,61 RON numitului Fronescu Ion, domiciliat in Targoviste, Strada Unirii, bloc 100 G, apartament 26, pentru achitarea datoriilor la R.A.G.C. Targoviste.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    44

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.100 RON numitei Dima Ionica, domiciliata in Targoviste, Strada Vlad Tepes, bloc 62, scara C, apartament 7, pentru fiica sa Maghiran Florina in vederea achitarii taxei scolare anuale la Scoala Postliceala  curs zi sanitar

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in sedinta ordinara astãzi 14.02.2006, având in vedere:

o       Raportul de specialitate al D.A.S. – Biroul de Asistenta Sociala prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.100 RON numitei Dima Ionica, domiciliata in Targoviste, Strada Vlad Tepes, bloc 62, scara C, apartament 7, pentru fiica sa Maghiran Florina in vederea achitarii taxei scolare anuale la Scoala Postliceala  curs zi sanitar;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Ancheta sociala efectuata de Directia de Asistenta Sociala;

o       Prevederile art. 49 din Legea nr. 116/2002 a marginalizarii sociale;

o       Prevederile H.G. nr. 1149 – privind normele de aplicare a legii marginalizarii sociale

o       Prevederile Legii nr.272/2004 privind protectia copilului aflat in dificultate;

o       Prevederile art. 38 lit. „m” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1.100 RON numitei Dima Ionica, domiciliata in Targoviste, Strada Vlad Tepes, bloc 62, scara C, apartament 7, pentru fiica sa Maghiran Florina in vederea achitarii taxei scolare anuale la Scoala Postliceala  curs zi sanitar.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    45

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.200 RON numitului Maniti Horatiu Radu, din Municipiul Târgoviste, Strada Neagoe Basarab, bloc A1, scara C, apartament 12, in vederea editarii unui volum de poezie 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astãzi, 14.02.2006, având in vedere:

-                           Adresa înaintata de numitul Maniti Horatiu Radu, din Municipiul Târgoviste, Strada Neagoe Basarab, bloc A1, scara C, apartament 12, prin care solicita un sprijin financiar in valoare de 2.200 RON in vederea editarii unui volum de poezie; 

-                           Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-                           Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2.200 RON numitului Maniti Horatiu Radu, din Municipiul Târgoviste, Strada Neagoe Basarab, bloc A1, scara C, apartament 12, in vederea editarii unui volum de poezie.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotãrâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    46

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.490 lei RON numitului Grecu Gheorghe, din Municipiul Târgoviste, Strada Rapsodiei, bloc A3 B, etaj I, apartament 1, pentru participarea fiicei sale, Grecu Mariana Denisa, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice Targoviste – sectia pian, la un turneu  cultural in Italia si Austria

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astãzi, 14.02.2006, având in vedere:

-         Adresa înaintata de numita Grecu Gheorghe, din Municipiul Târgoviste, Strada Rapsodiei, bloc A3 B, etaj I, apartament 1, prin care solicita un sprijin financiar in valoare de 2.490 lei RON pentru participarea fiicei sale, Grecu Mariana Denisa, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice Targoviste – sectia pian, la un turneu  cultural in Italia si Austria; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2.490 lei RON numitului Grecu Gheorghe, din Municipiul Târgoviste, Strada Rapsodiei, bloc A3 B, etaj I, apartament 1, pentru participarea fiicei sale, Grecu Mariana Denisa, eleva la Liceul de Muzica si Arte Plastice Targoviste – sectia pian, la un turneu  cultural in Italia si Austria.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotãrâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    47

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.800 RON numitei Olaru Elisabeta, domiciliata in Targoviste, Aleea Trandafirilor, bloc P4, apartament 10, pentru achitarea datoriilor la S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in sedinta ordinara astãzi 14.02.2006, având in vedere:

o       Raportul de specialitate al D.A.S. – Biroul de Asistenta Sociala prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.800 RON numitei Olaru Elisabeta, domiciliata in Targoviste, Aleea Trandafirilor, bloc P4, apartament 10, pentru achitarea datoriilor la S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Prevederile art. 49 din Legea nr. 116/2002 a marginalizarii sociale;

o       Prevederile H.G. nr. 1149 – privind normele de aplicare a legii marginalizarii sociale

o       Prevederile art. 38 lit. „m” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1.800 RON numitei Olaru Elisabeta, domiciliata in Targoviste, Aleea Trandafirilor, bloc P4, apartament 10, pentru achitarea datoriilor la S.C. TERMICA S.A. Targoviste.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    48

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind actualizarea “Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 14.02.2006, avand in vedere:

Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind actualizarea “Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente;

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

Prevederile H.G. nr. 85/2003 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002;

Prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public;

Prevederile H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor pe drumurile publice

Prevederile H.C.L. nr. 392/2005 privind interzicerea comercializarii vehiculelor fara autorizare in zonele publice

Prevederile H.C.L. nr. 40/2002 privind aprobarea Regulamentului referitor la blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar;

Prevederile H.C.L. nr. 181/2005 privind blocarea si deblocarea rotilor vehiculelor

Dispozitiile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba noul Regulament de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente, cuprinse in anexa 1 a prezentei hotarari.

Art. 2  H.C.L. nr. 40/2002 se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    49

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor facilitati pensionarilor din Municipiul Targoviste, respectiv elevilor din cartierul Priseaca si achizitionarea de legitimatii pentru salariatii din directiile de specialitate  pentru mijloacele de transport public local de calatori

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.02.2006, avand in vedere:

-         Adresa nr. 2910/2005 a Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice;

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unor facilitati pensionarilor din Municipiul Targoviste, respectiv elevilor din cartierul Priseaca si achizitionarea de legitimatii pentru salariatii din directiile de specialitate  pentru mijloacele de transport public local de calatori;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 116/2002 a marginalizarii sociale

-         Prevederile Legii nr. 84/1995 - Legea Invatamantului;

-         Dispozitiile art. 38 alin. 1 lit. „m” respectiv alin. 2 din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda unele facilitati pentru mijloacele de transport public local de calatori, pensionarilor din Municipiul Targoviste, dupa cum urmeaza:

a) Incepand cu 01.03.2006: 

§         cu pensia pana la 100 lei (ron)/luna    - abonament  gratuit / luna ;

§         cu pensia cuprinsa intre 101 lei (ron) – 200 lei (ron)/luna –  4 calatorii/luna ;

b) Incepand cu 01.07.2006 :

§         cu pensia cuprinsa intre 201 lei (ron) – 300 lei (ron)/luna – 4 calatorii/luna.

Abonamentele vor fi distribuite de catre Primaria Municipiului Targoviste prin Directia de Asistenta Sociala.

Art. 2 Pentru stimularea elevilor din cartierul Priseaca, inscrisi la cursurile gimnaziale si liceale in unitati de invatamant din Municipiul Targoviste, se acorda abonamente lunare cu reducere de 50 % pentru mijloacele de transport public local de calatori (autobuze, troleibuze, microbuze), numai pe durata cursurilor.

Art. 3 Pentru personalul din directiile de specialitate care au stabilite sarcini de serviciu ce necesita deplasare in teren, se vor achizitiona un numar de 50 de legitimatii a 33 lei/luna/legitimatie, pentru mijloacele de transport public local de calatori (autobuze, troleibuze, microbuze).

Aceste legitimatii nu sunt nominale urmand a fi gestionate de catre sefii de serviciu.

Art. 4 Suma necesara pentru acordarea facilitatilor de mai sus este de 391.348 lei (RON)/an si va fi suportata de Bugetul Local - Capitolul 68.02 – subventii.

 Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.S., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    50

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 14.02.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind privind aprobarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii Protectiei Civile nr. 481/2004;

§         Prevederile Ordinului M.A.I. nr. 718/2005;

§         Prevederile H.C.L. nr. 5/2006 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba organigrama Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste, dupa cum urmeaza:

 • Sef serviciu – 1 persoana – salarizata
 • Ajutor sef serviciu pe specialitati – 14 pesoane – voluntari
 • Formatiuni de specialitate – 340 persoane – voluntari
 • Compartiment de prevenire – 32 persoane - voluntari

Art. 2  Personalul prevazut in organigrama are potrivit legii, misiuni in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.

Art. 3 Specialitatile prevazute in organigrama sunt urmatoarele: evacuare, transmisiuni – alarmare, protectie – adapostire, deblocare – salvare, energetice, protectie nucleara, bacteriologica si chimica, medicale, sanitar veterinare, drumuri – poduri, agro – alimentare, mediu, transport, logistica si informatica.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    51

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind numirea definitiva in functia publica de conducere - Director  Executiv al Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste, a domnului Dumitru Adrian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-                                            Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind numirea definitiva in functia de conducere - Director  Executiv al Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste, a domnului Dumitru Adrian;

-                                            Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local Municipal Targoviste;

-                                            Prevederile H.C.L. nr. 225 / 29.06.2005 privind infiintarea Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste;

-                                            Dispozitiile art.  38 alin. (2) lit. "i" din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba numirea definitiva in functia publica de conducere - Director  Executiv al Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste, a domnului Dumitru Adrian, cu un salariu de baza de 1168 lei precum si o indemnizatie de conducere reprezentand 50% din salariul de baza .

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Politia Comunitara a Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

       

Nr.   52

Tgv. 14.02.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 75 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru construirea unui spatiu pentru prezentarea si vanzarea de telefoane mobile

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 14.02.2006,avand in vedere:

-     Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 75 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru construirea unui spatiu pentru prezentarea si vanzarea de telefoane mobila;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 75 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru construirea unui spatiu pentru prezentarea si vanzarea de telefoane mobila, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Olaru Marin

2.      Stanescu Iulian

3.      Tomescu Dan

4.      Fratila Cezar

5.      Boriga Gabriel

6.      Georgescu Mugurel

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    53

Tgv. 14.02.2006

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii martie 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 14.02.2006,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, ing. Tutuianu Ioan, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii martie 2006.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier, ing. Tutuianu Ioan si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    54

Tgv. 14.02.2006

 

 

A V I Z

privind ajustarea pretului pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte produsa si livrata agentilor economici de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 14.02.2006, avand in vedere:

-         Referatul S.C TERMICA S.A. Targoviste privind ajustarea pretului pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte produsa si livrata agentilor economici de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al S.C TERMICA S.A. Targoviste privind ajustarea tarifelor la energia termica produsa, transportata si distribuita de S.C. TERMICA S.A.  Targoviste;

-         Prevederile O.G. nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

-         Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

A V I Z E A Z A :

 

Se aproba ajustarea pretului pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte produsa si livrata agentilor economici de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, incepand cu data de 01.03.2006, dupa cum urmeaza:

 

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din C.T. Targoviste – Sud, pentru agentii economici racordati la iesirea din centrala, fara TVA =  151,34 lei/Gcal;

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din C.T. Targoviste – Sud, pentru agentii economici racordati la reteaua de transport, fara TVA = 166,70 lei/Gcal;

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din C.T. Targoviste – Sud, pentru agentii economici racordati la reteaua de distributie, fara TVA = 212,86 lei/Gcal;

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din C.T. Targoviste – Sud, consumatorilor tip populatie, racordati la reteaua de transport, cu TVA = 192,38 lei/Gcal;

-    Pret pentru energia termica, sub forma de apa fierbinte, livrata din C.T. Targoviste – Sud, consumatorilor tip populatie, racordati la reteaua de distributie, cu TVA = 245,83 lei/Gcal;

Pretul local de facturare pentru populatie – 140 lei/Gcal (cu TVA).

               

Nr.    2

Tgv. 14.02.2006