28. Hotarâre privind unele masuri de aplicare a O.G. nr. 85/2001 referitoare la organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari  
29. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impo
zitelor si taxelor locale datorate de 11 persoane fizice din Municipiul Targoviste
30. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSPORT   PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2004
31. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta  al Directorului General al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2004
32. Hotarâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de energie termica asigurate de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru populatie si agenti economici 
33. Hotarâre privind stingerea datoriilor bugetare pe anul 2003, pentru un număr de 13 persoane asistate, la Cantina de Ajutor Social, conform O.G. nr. 39/2003
34. Hotarâre privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru 124 asistati cu probleme socio-  

medicale deosebite
35. Hotarâre privind transferul unor utilaje de la Sectia Salubritate la Sectorul Colectare,Transport gunoi menajer
36. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita a unor bunuri din incinta Stadionului municipal   “Eugen Popescu”
37. Hotarâre privind aprobarea Procesului – Verbal al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale si a celor pentru tineri prin A.N.L.
38. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publica in vederea închirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a 29 de amplasamente pentru comercializarea produselor de patiserie (covrigi, pateuri), terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Targoviste
39. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 16 m.p., situat in incinta Grupului Scolar Voievodul Mircea, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare preambalate
40. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 15 m.p., situat in B-dul Carol I

41. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 6 m.p., situat in strada Revolutiei adiacent blocului D5

42. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1500 Euro numitei Miritoiu Camelia domiciliata in strada Moldovei, bloc 66, scara D, apartament 77, pentru efectuarea tratamentului medical al fiicei Mataoanu Ioana, diagnosticata cu limfon malign Non Hodgkin tip Burkitt

43. Hotarâre privind participarea grupului vocal „GLISSANDO” al  Palatului Copiilor din Targoviste la Festivalul Cantecului (editia I) de la Orvault – Franta, in perioada 22 – 25 aprilie 2004

44. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 25 milioane lei catre Societatea Astronautica de Meteori pentru organizarea “Concursului National de Fotografie Astonomica” ed. III

45. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei catre Clubul Sportiv LIVAS Targoviste in vederea premierii echipei feminine de baschet, castigatoare a Cupei Romaniei

46. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a spatiilor si terenurilor aflate in administrarea Administratiei Pietelor, al caror contract de inchiriere inceteaza inainte de termen la solicitarea chiriasilor

47. Hotarâre privind infiintarea “Serviciului Public pentru Sport, Turism,Tineret si Agrement”

ca serviciu public de interes local

48. Hotarâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea sprijinirii actiunilor sportive pe raza Municipiului Targoviste

49. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2004

50. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta S+P+1 si garaj si imprejmuire, situate  in Municipiul Targoviste, strada Calea Ialomitei nr. 18, beneficiari Craciun Vasile si Aneta

51. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru trei locuinte insiruite, situate  in Municipiul Targoviste, strada  Tighina nr. 18, beneficiari Cotovelea Georgeta, Savu Roxana si Gheorghe Floarea

52. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta P+1, situata  in Municipiul Targoviste, strada  Calea Ialomitei nr. 20 , beneficiar Tache Ioana

53. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta P+1, situata  in Municipiul Targoviste, strada  Dinu Lipatti nr. 20 A, beneficiar Strecheanu Magdalena Alice

54. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru Biblioteca – Facultatea de Teologie, situata  in Municipiul Targoviste, strada Lt. Stancu Ion nr. 35, beneficiar Universitatea „Valahia” Targoviste

55. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta S+P+M si imprejmuire, situate  in Municipiul Targoviste, strada Calea Campulung nr. 162, beneficiari Gogescu Marius Catalin si Gogescu Cristina Marilena

56. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru spatiu garare auto si sediu firma in municipiul Targoviste, B-dul Eroilor nr. 7 A, beneficiar S.C. COSMOCRIS S.R.L.

57. Hotarâre privind transmiterea unui spatiu in suprafata de 135,24 m.p., situat la subsolul complexului comercial „Mondial” din strada Libertatii - Targoviste, din administrarea Directiei de Administrare a Pietelor, in administrarea Directiei Gradini Publice

58. Hotarâre privind concesionarea directa a spatiului si terenului aferent, bunuri situate in Piata 1 Mai, catre S.C. SPICUL DE AUR S.R.L.

59. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Straturi bituminoase pe prelungirea D.N. 72 A la km. 0 + 700 (strada Tudor Vladimirescu si Bulevardul I.C. Bratianu)”

60. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1140 euro, numitei Calotescu Ana Cristina in vederea deplasarii la Campionatele Europene Individuale de Sah de la Dresda – Germania.

61. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 20/28.01.2004 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 333 m.p., situat in  strada Maior Alexandrescu pe o perioada de 10 ani

62. Hotarâre privind aprobarea Procesului – Verbal al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale si a celor pentru tineri prin A.N.L.

63. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii martie 2004

 

 

 H O T A R A R E

privind unele masuri de aplicare a O.G. nr. 85/2001 referitoare la organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului Control Primar, Relatii cu Publicul si cu Asociatiile de Proprietari prin care propune initierea unei hotarari privind unele masuri de aplicare a O.G. nr. 85/2001 referitoare la organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile H.G. nr. 400/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice modificata prin H.G. nr. 1386/2003;

-         Dispozitiile O.G. nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

-         Dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

-         Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-         Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea 215 / 2001

In temeiul art.46, alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Sunt considerate contraventii in intelesul O.G. nr. 85/2001 urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa intruneasca elementele constitutive ale unor infractiuni:

a)     Angajarea unui administrator, persoana fizica, neatestat potrivit dispozitiilor H.G. 400/2003;

b)     Nedepunerea in termenul impus a cererii de atestare de catre administratorii aflati in functie;

c)      Mentinerea in functie a unui administrator, persoana fizica, neatestat potrivit dispozitiilor H.G. 400/2003;

d)     Nerespectarea dispozitiilor O.G. 85/2001 art. 7 alin. 4 privitoare la interzicerea cumularii functiei de presedinte cu cea de administrator  la asociatiile de proprietari care cuprind un numar mai mare de 10 proprietari;

e)     Nerespectarea dispozitiilor H.G. 400/2003 anexa 2 art. 13 privitoare la alegerea de catre adunarea generala a asociatiei de proprietari a comisiei de cenzori, funcionarea fara comisie de cenzori;

f)        Neprezentarea in termenul impus de H.G. 1386/2003 art. 21 alin. 9 la compartimentul specializat din cadrul Primariei a situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv;

g)     Refuzul de a prezenta evidenta contabila a asociatiei pentru verificare;

h)      Refuzul de a preda actele asociatiei catre noua conducere aleasa de adunarea generala a proprietarilor.

      Refuzul de a face predarea patrimoniului corespunzator noii asociatii constituite.

Art. 2     Contraventiile prevazute la literele a) si c) se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2.000.000 lei – 10.000.000 lei.                                                                                                       

         Contraventiile de la literele b) si d) se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000.000 lei – 5.000.000. lei.

         Contraventiile prevazute la literele e) - h) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei – 10.000.000 lei.

Art. 3  Sanctiunile pentru contraventiile sus-mentionate se aplica presedintelui sau administratorului asociatiei, dupa caz.

Art. 4  Contraventiilor sus-mentionate le sunt aplicabile dispozitiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 5     Limitele amenzilor vor fi reactualizate anual in raport cu rata inflatiei, in cazul in care valoarea acesteia este mai mare de 5 %.

Art. 6      Constatarea si aplicarea santiunilor se va face de catre primar, imputernicitii acestuia si organele de politie.

Art. 7  Prezentul proiect de hotarare va fi dat publicitatii urmand a fi aprobata in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste.

 

Nr. 28

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

 

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 11 persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 11 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art.46, alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 11 persoane fizice, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Impozite si Taxe şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.  

 

Nr. 29

Tgv. 26.02.2004

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2004

 

            Consiliul local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.02.2004, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2004;

-     Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004 si situatiile anexe ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal;

-     Avizul Comisiei de Dialog Social de pe langa Prefectura Judetului Dambovita;

-     Hotararea Consiliului de Administratie al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004;

-     prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-     prevederile art. 38 lit. ”d” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A  S T E:

 

            Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, pe anul 2004, in forma analizata si avizata de Comisia de Dialog Social de pe langa Prefectura Judetului Dambovita, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. 30

Tgv. ­­­­­­­­­­­­­26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2004

 

               Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-                 Raportul de specialitate al d-lui director Porojan Horia privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2004;

-                 Contractul de performanta incheiat intre Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A., ec. Horia Porojan, conform OUG nr.79/2001;

-                 Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-                 Hotararea Consiliului de administratie al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A.;

-                 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local municipal Targoviste;

-                 Prevederile OUG nr.79/2001;

-                 Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice;

-                 Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pe anul 2004, al Directorului General  al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A., ec. Horia Porojan, conform OUG nr.79/2001 si Ordinului nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice.

Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliului de Administratie, Presedintele acesteia, Directorul General al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A., Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

  

Nr. 31

Tgv. 26.02.2004

 

H O T A R A R E

privind modificarea tarifelor pentru serviciile de energie termica asigurate de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru populatie si agenti economici 

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-         Adresa S.C.TERMICA S.A. Targoviste prin care se solicita Consiliului Local Municipal Targoviste modificarea tarifelor pentru serviciile de energie termica asigurate populatiei si agentilor economici;

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind necesitatea adoptarii unei hotarari referitoare la modificarea tarifelor pentru serviciile de energie termica asigurate de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru populatie si agenti economici;

-         Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 40 din O.G. nr. 73/29.08.2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie produsa centralizat;

-         Dispozitiile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba modificarea tarifelor pentru serviciile de energie termica asigurate de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru populatie si agenti economici dupa cum urmeaza:

-                     Pret apa fierbinte din C.T. Targoviste Sud, fara TVA           =  865.000 lei/Gcal.;

-                     Tarif de transport apa fierbinte la reteaua de termoficare, fara TVA 

                                                                                                        =  110.800 lei/Gcal.;

 

-                     Tarif de distributie apa fierbinte, fara TVA                           =   307.400 lei/Gcal.;

 

-                     Pret producere in C.T. Targoviste Sud si serviciile de transport si distributie energie termica destinata populatiei, fara TVA                        = 1.283.200 lei/Gcal.;

-                     Pret de apa calda produsa si distribuita din C.T. – urile de cartier, fara TVA

                                                                                                     =  1.051.400 lei/Gcal.

Art. 2  Preturile si tarifele aprobate la art. 1 din prezenta hotarare, se aplica incepand cu data de 01.03.2004.

Art. 3  Prezentul proiect de hotarare va fi dat publicitatii urmand a fi aprobat in sedinta ordinara a C.L.M. din luna februarie 2004.

                                                                                        

Nr. 32

Tgv. 26.02.2004

 

 

 

 H O T A R A R E

privind stingerea datoriilor bugetare pe anul 2003, pentru un număr

de 13 persoane asistate, la Cantina de Ajutor Social, conform O.G. nr. 39/2003

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-          raportul de specialitate al D.A.S. prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind stingerea datoriilor bugetare pe anul 2003, pentru un numar de 13 persoane asistate, la Cantina de Ajutor Social, conform O.G. 39 /2003;

-          prevederile art. 21 din O.G. nr. 39 / 2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46, alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1  Se aproba stingerea datoriilor bugetare pe anul 2003, pentru un numar de 13 persoane asistate, la Cantina  de Ajutor Social, conform  O.G. nr. 39 / 2003.

       Tabelul nominal cu cele 13 persoane este cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr. 33

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru 124 asistati cu probleme socio – medicale deosebite

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004,avand in vedere:

-                     Raportul de specialitate al Centrului Integrat Social „Sfanta Maria” prin care propune initierea unei hotarari privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru 124 asistati cu probleme socio – medicale deosebite;

-                             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                             Prevederile H.C.L. nr. 190/29.08.2003 privind infiintarea Centrului Social Integrat „Sfanta Maria”;

-                             Dispozitiile art. 38  lit. “s” si art. 87  din Legea 215/2001.

In temeiul art.46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se stabileste alocatia zilnica de hrana pentru 124 de asistati cu probleme socio – medicale deosebite dupa cum urmeaza:

-         50.000 lei/zi pentru 24 asistati – rezidenti ce beneficiaza de adapost temporar (3 mese/zi);

-         37.000 lei/zi pentru 100 asistati ce beneficiaza de ajutor social in alimente.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia de Asistenta Sociala Centrul Social Integrat „Sfanta Maria” şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

   

Nr. 34

Tgv. 26.02.2004

 

 

 

HOTARARE

privind transferul unor utilaje de la Sectia Salubritate la Sectorul Colectare,

Transport gunoi menajer

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei de Salubritate privind transferul unor utilaje de la Sectia Salubritate la Sectorul Colectare, Transport gunoi menajer;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 108/24.04.2003 privind aprobarea Protocolului de predare – primire a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, a carnetelor de munca si a unor masuri privind desfasurarea in bune conditii a activitatii Directiei Salubritate si Directiei Gradini Publice

-         Prevederile art. 38 lit.  “f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba transferul unor utilaje(autogreder AG 180, buldozer 1500 S si Ifron 204 D) de la Sectia Salubritate la Sectorul colectare, transport gunoi menajer.

Art. 2  Transferul acestor utilaje va fi operat in evidentele contabile ale Sectiei Salubritate si Sector Colectare, Transport gunoi menajer.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 35

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T Ă R Â R E

privind darea in folosinta gratuita a unor bunuri din incinta

Stadionului municipal “Eugen Popescu”

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară astăzi 26.02.2004 având în vedere:

-         Cererea Clubului Sportiv Targoviste inregistrata sub nr. 1946 din 03.02.2004 prin care solicita darea in folosinta gratuita a unor bunuri din incinta Stadionului municipal “Eugen Popescu” necesare pentru desfasurarea unei activitati sportive la nivel national si international;

-         Raportul de specialitate promovat de D.A.P.P.P. privind acordarea cu titlu gratuit a unor bunuri din incinta Stadionului municipal „Eugen Popescu”  catre Clubul Sportiv Targoviste;

-         Planul de situatie a bunurilor solicitate a fi date in folosinta gratuita;

-         Prevederile H.G. nr. 1099 din 18 septembrie 2003 privind trecerea Stadionului municipal „Eugen Popescu” din proprietatea publica a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, in proprietatea publica a municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste (punctul 6 din Anexa la H.G. nr. 1099/2003);

-         Dispozitiile art. 126 din Legea nr. 215/2001

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

          În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1  Se aproba darea in folosinta gratuita a unor bunuri prevazute in planul de situatie anexat, catre Clubul sportiv Targoviste, in vederea desfasurarii unor activitati sportive:

-         pista si evantaiele pentru atletism;

-         2 anexe in suprafata de 108 m.p., amplasate sub tribuna I si partea dreapta si stanga a portii  nr. 1 de acces in stadion pentru vestiare  (Notatiile C2 si C3  din Planul de situatie anexat).

Aceste bunuri se dau in folosinta gratuita pe durata existentei Clubului Sportiv Targoviste.

-         o anexa in suprafata de 78 m.p. amplasata sub tribuna I in partea dreapta a portii centrale in sensul de acces in stadion in vederea amenajarii unui birou pentru club (Notatia C5 din planul de situatie)

-         o anexa in suprafata de 58 m.p. amplasata sub tribuna I, in partea stanga a portii nr. 3 in sensul de acces in stadion in vederea amenajarii unui birou pentru club (Notatia nr. 6 din planul de situatie).

Aceste bunuri se dau in folosinta gratuita pe o perioada de un an de zile.

            Art.2 Predarea – primirea bunurilor se va face pe baza de protocol sau proces – verbal dupa perfectarea contractului de comodat incheiat intre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si ai Clubului Sportiv Targoviste.

            Art.3 Cu  aducerea la îndeplinire a prezentei se obliga: Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Juridic şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru executare şi comunicare.

 

Nr. 36

Tgv. 26.02.2004

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului – Verbal al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale si a celor pentru tineri prin A.N.L.

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-         Procesul verbal nr. 1/21.01.2004  incheiat de Comisia de Analiza si Repartizare a locuintelor sociale si a celor pentru tineri prin A.N.L.;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         H.C.L. nr. 198/26.09.2002 privind reorganizarea Comisiei de Analiza si Repartizare a locuintelor sociale conform Legii 114/1996 si a locuintelor pentru tineri prin A.N.L. conform Legii nr. 152/1998 cu modificarile si completarile ulterioare;

-         H.C.L. nr. 217/31.10.2002 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor sociale si a locuintelor pentru tineri prin A.N.L ;

-         H.C.L. nr. 38/06.02.2003 privind modificarea H.C.L. 217/31.10.2002;

-         Dispozitiile Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Dispozitiile Legii nr. 114/1996 – Legea locuintei;

-         prevederile art. 38 lit. ”s” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A  S T E:

Art.1  Se aproba repartizarea unei locuinte sociale si a unui numar de 8 locuinte pentru tineri prin A.N.L., conform anexelor 1 si 2 si a Procesului - Verbal nr.1/21.02.2004 incheiat de Comisia municipala de analiza si repartizare a locuintelor sociale si a locuintelor pentru tineri prin A.N.L., care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare, anexele 1 si 2, si Procesul Verbal al Comisiei municipale de analiza si repartizare a locuintelor sociale si a locuintelor pentru tineri prin A.N.L. vor fi afisate la sediul Primariei MunicipiuluiTargoviste in termen de 3 (trei) zile de la adoptare.

Impotriva hotararii, anexelor 1 si 2,  si a Procesului Verbal al comisiei se pot face contestatii de catre persoanele care se considera nedreptatite, potrivit dispozitiilor Legii Contenciosului Administrativ.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga : Primarul, D.A.P.P.P. - Biroul Fond Locativ,Comisia municipala de analiza si repartizare a locuintelor sociale si a locuintelor pentru tineri prin A.N.L. si  Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                   

   Nr. 37
Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a 29 de amplasamente pentru comercializarea produselor de patiserie (covrigi,pateuri), terenuri apartinand domeniului public

al municipiului Targoviste

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004,avand in vedere:

-                     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a 29 de amplasamente pentru comercializarea produselor de patiserie (covrigi,pateuri), terenuri apartinand domeniului public al municipiului Targoviste;

-                 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                 Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-                 Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art.46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a urmatoarelor amplasamente pentru comercializarea produselor de patiserie (covrigi,pateuri), terenuri apartinand domeniului public al municipiului Targoviste:

 1. Strada T. Vladimirescu – spatiu verde – 1 amplasament – 1 m.p.;
 2. B-dul I.C. Bratianu – B-dul Carol I – 1 amplasament – 1 m.p.;
 3. B-dul Carol I – Gara de Sud – 3 amplasamente x 1 m.p.;
 4. B-dul Unirii          bloc 68 – 1 amplasament – 1 m.p.;

-     bloc 67 – 1 amplasament – 1 m.p.;

-     bloc 65 – 1 amplasament – 2 m.p.;

-     Seminarul Teologic – 1 amplasament – 2 m.p.;

 1. Strada Lt. Stancu Ion – Universitate  - 2 amplasamente x 1 m.p.;

                                                                  - 1 amplasament – 2 m.p.;

 1. Strada I.E. Florescu – intrarea Grupul Scolar Constructii nr. 5  - 1 amplasament – 1 m.p.;
 2. Strada  Calea Bucuresti – zona bloc N11 amplasament – 1 m.p.;
 3. Strada Moldovei – zona Scolii nr. 11 -  1 amplasament – 1 m.p.;
 4. Strada Profesor Alex. Vasilescu – Scoala nr. 8 – 1 amplasament – 1 m.p.;
 5. Strada Tudor Vladimirescu – Select – 1 amplasament – 1 m.p.;
 6. Strada Calea Bucuresti – magazin alimentar sarbi – 1 amplasament – 1 m.p.;
 7. Soseaua Gaesti – Facultatea de Drept – 1 amplasament – 1 m.p.;

                                 - vis a vis  COS – 1 amplasament  - 1 m.p.;

13. Strada Independentei – Tribunal -  1 amplasament – 1 m.p.;

                                          - statia Caraiman -  1 amplasament – 1 m.p.;

14. B-dul I.C. Bratianu  - Directia  Agricola – 1 amplasament – 1 m.p.;

                                       - R.A.G.C. – 1 amplasament – 1 m.p.;

                                       - Catedrala Eroilor – 1 amplasament – 1 m.p.;

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art.3  Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr. 38

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 16 m.p., situat in incinta Grupului Scolar Voievodul Mircea, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare preambalate

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004,avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 16 m.p., situat in incinta Grupului Scolar Voievodul Mircea, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare preambalate, exclusiv tigari si bauturi alcoolice;

-                 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                 Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-                 Prevederile art. 167 alin 21 din O.U.G. nr. 184 /2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

-                 Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art.46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 16 m.p., situat in incinta Grupului Scolar Voievodul Mircea, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare preambalate, exclusiv tigari si bauturi alcoolice.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art.3  Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr. 39

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 15 m.p., situat in B-dul Carol I

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004,avand in vedere:

-                     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 15 m.p., situat in B-dul Carol I;

-                             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                             Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-                             Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art.46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 15 m.p., situat in B-dul Carol I, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr. 40

Tgv. 26.02.2004

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 6 m.p., situat in strada Revolutiei adiacent blocului D5

 

   Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004,avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 6 m.p., situat in strada Revolutiei adiacent blocului D5 ;

-                 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                 Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-                 Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art.46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 6 m.p., situat in strada Revolutiei adiacent blocului D5, conform planului de situatie anexat prezentei hotarari.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art.3  Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr. 41

Tgv. 26.02.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1500 Euro numitei Miritoiu Camelia domiciliata in strada Moldovei, bloc 66, scara D, apartament 77, pentru efectuarea tratamentului medical al fiicei Mataoanu Ioana, diagnosticata cu limfon malign Non Hodgkin tip Burkitt

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004 avand in vedere:

-     Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 1500 Euro numitei Miritoiu Camelia domiciliata in strada Moldovei, bloc 66, scara D, apartament 77, pentru efectuarea tratamentului medical al fiicei Mataoanu Ioana, diagnosticata cu limfon malign Non Hodgkin tip Burkitt;

-     Referatul de ancheta sociala privind pe numita Mataoanu Ioana, intocmit de Biroul de Asistenta Sociala;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1500 Euro, numitei Miritoiu Camelia domiciliata in strada Moldovei, bloc 66, scara D, apartament 77, pentru efectuarea tratamentului medical fiicei Mataoanu Ioana, diagnosticata cu limfon malign Non Hodgkin - tip Burkitt.

Art. 2   Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul  24600238 – D.A.S..

Art. 3  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 42

Tgv. 26.02.2004

 

H O T A R A R E

privind participarea grupului vocal „GLISSANDO” al  Palatului Copiilor din Targoviste la Festivalul Cantecului (editia I) de la Orvault – Franta,

in perioada 22 – 25 aprilie 2004

 

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 26.02.2004, avand in vedere:

- Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane si Integrare Europeana prin care se propune initierea unei hotarari privind participarea grupului vocal „GLISSANDO” al Palatului Copiilor din Targoviste compus din 12 membri, la Festivalul Cantecului (editia I) de la Orvault – Franta;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de avizare din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-  Dispozitiile art. 38 lit. „d” si „n” din Legea nr. 215 / 2001

In temeiul art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba participarea grupului vocal „GLISSANDO” al Palatului Copiilor din Targoviste la Festivalul Cantecului (editia I) de la Orvault – Franta, in perioada 22 – 25 aprilie 2004  , compus din urmatorii membri:

 1. Predescu Oana Gabriela - elev
 2. Ichimas Georgia - elev
 3. Varjoghe Georgiana – elev
 4. Topa Sorana - elev
 5. Ristache Sonia - elev
 6. Burdusel Sorana - elev
 7. Paunescu Radu - elev
 8. Barbu Ioana - elev
 9. Zamfirache Cristian - elev
 10. Istrate Diana - elev
 11. Oprescu Elena - elev
 12. Andronic Lidia – profesor dirijor.

Art. 2  Cheltuielile de transport si pentru asigurarea de sanatate in valoare de 2700 euro, vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului local municipal Targoviste.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Resurse Umane, Asigurarea Calitatii si Integrare Europeana si secretarul mun.Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. 43

Tgv. 26.02.2004            

 

 

 

HOTARARE

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 25 milioane lei catre Societatea Astronautica de Meteori pentru organizarea “Concursului National de

Fotografie Astronomica” ed. III.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004 avand in vedere:

-         Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 25 milioane lei catre Societatea Astronautica de Meteori pentru organizarea “Concursului National de Fotografie Astonomica” ed. III.;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 25 milioane lei catre Societatea Astronautica de Meteori pentru organizarea “Concursului National de Fotografie Astonomica” ed. III.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si secretarul municipiului pentru comunicare.

       

Nr. 44

Tgv. 26.02.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei catre Clubul Sportiv LIVAS Targoviste in vederea premierii echipei feminine de baschet, castigatoare a Cupei Romaniei

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004 avand in vedere:

-         Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei catre Clubul Sportiv LIVAS Targoviste in vederea premierii echipei feminine de baschet, castigatoare a Cupei Romaniei;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

      Art. 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 100 milioane lei catre Clubul Sportiv LIVAS Targoviste in vederea premierii echipei feminine de baschet, castigatoare a Cupei Romaniei.

     Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

     Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 45

Tgv. 26.02.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a spatiilor si terenurilor aflate in administrarea Administratiei Pietelor, al caror contract de inchiriere inceteaza inainte de termen la solicitarea chiriasilor

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Administratiei Publice prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a spatiilor si terenurilor aflate in administrarea Administratiei Pietelor, al caror contract de inchiriere inceteaza inainte de termen la solicitarea chiriasilor;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „h” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a spatiilor si terenurilor aflate in administrarea Administratiei Pietelor, al caror contract de inchiriere inceteaza inainte de termen la solicitarea chiriasilor.

Art. 2 Licitatia se organizeaza in termen de 10 zile de la incetarea contractului.

 Art. 3 In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

 Art. 4 Pentru contractele de inchiriere care vor expira in anul 2004, Administratia Pietelor va propune Consiliului Local Municipal Targoviste prelungirea acestora sau organizarea de licitatie publica, dupa caz.

Art. 5  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinirea de catre Primar, Administratia Pietelor, Comisia constituita si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 46

Tgv. 26.02.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind infiintarea “Serviciului Public pentru Sport, Turism,Tineret si Agrement”

ca serviciu public de interes local

 

 

            Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.02.2004, având in vedere:

-         Raportul de specialitate intocmit de Comisia nr. 4 pentru activitati stiintifice, invatamânt, sanatate, cultura, stiinta si protectie sociala, sportive si de agrement, privind infiintarea “Serviciului Public pentru Sport, Turism,Tineret si Agrement” ca serviciu public de interes local;

-         Propunerea d-lui consilier Banica Paul de completare a denumirii serviciului si cu activitatea de „Turism”;

-         Organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement;

-         Prevederile OUG nr. 45/05.06.2003 privind finantele publice locale;

-         Dispozitiile Legii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Dispozitiile art. 3 si 25 din Legea nr. 69/2000, legea educatiei fizice si sportului;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal;

-         Dispozitiile art.  38 alin. (2) lit. "i" si „p” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

H O T A R A S T E :

 

            Art. 1. Se aproba infiintarea Serviciului public de interes local pentru sport, turism, tineret si agrement cu denumirea “Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement” in subordinea Consiliului local municipal Targoviste, cu personalitate juridica si cu sediul provizoiu in str. Revolutiei nr. 2.

            Art.2. Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement poate organiza in conditiile legii, asociatie sportiva ca unitate sportiva fara personalitate juridica, care va cuprinde diferite ramuri de sport.

            Art.3. Organigrama, statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare al serviciului public de interes local “Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement”, sunt cele prezentate in anexele 1, 2 si 3, care fac parte din prezenta hotarâre.

            Art.4. Prin dispozitia Primarului se vor numi interimar, pâna la ocuparea posturilor prin concurs, directorul, contabilul sef si administratorul din cadrul Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement.

            Art.5. Patrimoniul “Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement” este stabilit in anexa nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia pentru Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Resurse umane, integrare europeana si asigurarea calitatii, directorul, contabilul sef si administratorul Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement ce vor fi numiti interimar prin dispozitia Primarului si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. 47

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea sprijinirii actiunilor sportive pe raza Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004 avand in vedere:

-                 Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea sprijinirii actiunilor sportive pe raza Municipiului Targoviste;

-                 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                 Prevederile art. 38 lit. “y” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea sprijinirii actiunilor sportive pe raza Municipiului Targoviste.

Art. 2  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Sport, Turism, Tineret si Agrement si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  48

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal

Targoviste pentru anul 2004

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 26.02.2004, având în vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serv. Contabilitate privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2004;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-     Prevederile Legii nr.189/1998 a finanţelor publice locale;

-     Prevederile art 54 din OUG 45/2003 privind finantele publice locale;

-     Prevederile H.C.L. nr. 320/23.12.2003 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2003;

-                           Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2004 dupa cum urmeaza :

***Majorarea veniturilor totale cu suma de 16.540.000 mii lei,  prin majorarea cu acceasi suma a  indicatorului ‘’Subventii primite de bugetele locale  pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane (cod 37.02.08),

***Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 16.540.000  mii lei, prin

a)   majorarea creditelor  la capitolul 68.02 ‘’Transporturi si Comunicatii’’, Subcapitolul  68.02.12 ‘’Strazi’’ cu suma de 16.540.000 din care pe titluri :

-majorarea creditelor la titlul II ‘’Cheltuieli materiale’’ cu suma de 9.700.000 mii lei ;

-majorarea creditelor la titlul  VII ‘’Cheltuieli de capital ’’ cu suma de 6.840.000 mii lei. 

b)   majorarea cu suma de 2.000.000 mii lei a creditelor la capitolul la capitolul 59.02 « Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret », Subcapitolul 59.02.50 « Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret », din care pe titluri :

-         majorarea creditelor la titlul I « Cheltuieli de personal » cu suma de 200.000 mii lei,

-         majorarea creditelor la titlul II « Cheltuieli materiale » cu suma de 1.800.000 mii lei.

c)    diminuarea creditelor la capitolul 95.02 « Fond de rezerva », subcapitolul 95.02.05 « Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene » cu suma de 2.000.000 mii lei.

Art.2 Bugetul rectificat si Lista obiectivelor de investitii sunt redate  in anexa 1, respectiv anexa 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Bugetul total al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement, capitolul  59.02.50, se prezinta astfel :
Cheltuieli totale 2.500.000 mii lei, din care :

-         cheltuieli de personal 200.000 mii lei

-         cheltuieli materiale 2.300.000 mii lei

Art. 4 Prevederile H.C.L. nr. 320/23.12.2003 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2004 se aplică în mod corespunzător.

Art. 5  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr. 49

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta S+P+1 si garaj si imprejmuire, situate  in Municipiul Targoviste, strada Calea Ialomitei nr. 18, beneficiari Craciun Vasile si Aneta

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-         raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta S+P+1 si garaj si imprejmuire, situate  in Municipiul Targoviste, strada Calea Ialomitei nr. 18, beneficiari Craciun Vasile si Aneta;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;

-         prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

 Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru realizarea unei constructii cu functiunea de locuinta S+P+1, anexa gospodareasca  - garaj si imprejmuire teren, situate  in Municipiul Targoviste, strada Calea Ialomitei nr. 18, beneficiari Craciun Vasile si Aneta.

Art. 2  Limita proprietatii spre strada Calea Ialomitei este la 27,22 m.

Art. 3 Constructia de locuit va fi o cladire durabila, cu aspect arhitectural urban, prin volumetrie si finisaje exterioare.

Acoperisul va fi tip sarpanta cu invelitoare din tigla sau materiale similare acesteia, exclus panouri azbociment.

Art. 4 Prin grija beneficiarului, se va realiza o fosa septica vidanjabila.

Art. 5 Documentatia prezentata pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi insotita de toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Art. 6 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 50

Tgv. 26.02.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru trei locuinte insiruite, situate  in Municipiul Targoviste, strada  Tighina nr. 18, beneficiari Cotovelea Georgeta, Savu Roxana

si Gheorghe Floarea

 

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-         raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru trei locuinte insiruite, situate  in Municipiul Targoviste, strada  Tighina nr. 18, beneficiari Cotovelea Georgeta, Savu Roxana si Gheorghe Floarea;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;

-         prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

 Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru realizarea a trei constructii insiruite cu functiunea de locuire, situate  in Municipiul Targoviste, strada  Tighina nr. 18, beneficiari Cotovelea Georgeta, Savu Roxana si Gheorghe Floarea.

Art. 2  Alinierea constructiilor va fi la 2,50 m fata de limita de proprietate dinspre strada Tighina.

Art. 3 Constructiile de locuit vor fi cladiri durabile, cu aspect arhitectural urban, prin volumetrie si finisaje exterioare.

Acoperisul va fi tip sarpanta cu invelitoare din tigla sau materiale similare acesteia, exclus panouri azbociment.

Art. 4 Documentatia prezentata pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi insotita de toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 51

Tgv. 26.02.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta P+1, situata  in Municipiul Targoviste, strada  Calea Ialomitei nr. 20 , beneficiar Tache Ioana

 

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-         raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta P+1, situata  in Municipiul Targoviste, strada  Calea Ialomitei nr. 20 , beneficiar Tache Ioana;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;

-         prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

 Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru realizarea unei constructii cu functiunea de locuinta P+1, situata  in Municipiul Targoviste, strada  Calea Ialomitei nr. 20 , beneficiar Tache Ioana.

Art. 2  Limita proprietatii spre strada Calea Ialomitei este la 27,0 m.

Art. 3 Constructia de locuit va fi o cladire durabila, cu aspect arhitectural urban, prin volumetrie si finisaje exterioare.

Acoperisul va fi tip sarpanta cu invelitoare din tigla sau materiale similare acesteia, exclus panouri azbociment.

Art. 4 Prin grija beneficiarului, se va realiza o fosa septica vidanjabila.

Art. 5 Documentatia prezentata pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi insotita de toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Art. 6 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 52

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta P+1, situata  in Municipiul Targoviste, strada  Dinu Lipatti nr. 20 A, beneficiar Strecheanu Magdalena Alice

 

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-         raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta P+1, situata  in Municipiul Targoviste, strada  Dinu Lipatti nr. 20 A, beneficiar Strecheanu Magdalena Alice;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;

-         prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

 Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru realizarea unei constructii cu functiunea de locuinta P+1, situata  in Municipiul Targoviste, strada  Dinu Lipatti nr. 20 A, beneficiar Strecheanu Magdalena Alice.

Art. 2  Limita proprietatii spre strada Dinu Lipatti este la 2,0 m.

Art. 3 Constructia de locuit va fi o cladire durabila, cu aspect arhitectural urban, prin volumetrie si finisaje exterioare.

Acoperisul va fi tip sarpanta cu invelitoare din tigla sau materiale similare acesteia, exclus panouri azbociment.

Art. 4 Documentatia prezentata pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi insotita de toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 53

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru Biblioteca – Facultatea de Teologie, situata  in Municipiul Targoviste, strada Lt. Stancu Ion nr. 35,

beneficiar Universitatea „Valahia” Targoviste

 

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-         raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru Biblioteca – Facultatea de Teologie, situata  in Municipiul Targoviste, strada Lt. Stancu Ion nr. 35, beneficiar Universitatea „Valahia” Targoviste;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;

-         prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

 Art.1Se aproba P.U.D. studiat pentru Biblioteca – Facultatea de Teologie, situata  in Municipiul Targoviste, strada Lt. Stancu Ion nr. 35, beneficiar Universitatea „Valahia” Targoviste.

Art. 2 Documentatia prezentata pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi insotita de toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 54

Tgv. 26.02.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta S+P+M si imprejmuire, situate  in Municipiul Targoviste, strada Calea Campulung nr. 162, beneficiari Gogescu Marius Catalin si Gogescu Cristina Marilena

 

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-         raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta S+P+M si imprejmuire, situate  in Municipiul Targoviste, strada Calea Campulung nr. 162, beneficiari Gogescu Marius Catalin si Gogescu Cristina Marilena;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;

-         prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

 Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru realizarea unei constructii cu functiunea de locuinta S+P+M si imprejmuire, situate  in Municipiul Targoviste, strada Calea Campulung nr. 162, beneficiari Gogescu Marius Catalin si Gogescu Cristina Marilena.

Art. 2  Constructia de locuit va fi o cladire durabila, cu aspect arhitectural urban, prin volumetrie si finisaje exterioare.

Acoperisul va fi tip sarpanta cu invelitoare din tigla sau materiale similare acesteia, exclus panouri azbociment.

Art. 3 Documentatia prezentata pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi insotita de toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 55

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru spatiu garare auto si sediu firma in municipiul Targoviste, B-dul Eroilor nr. 7 A, beneficiar S.C. COSMOCRIS S.R.L.

 

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-   raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru spatiu garare auto si sediu firma in municipiul Targoviste, B-dul Eroilor nr. 7 A, beneficiar S.C. COSMOCRIS S.R.L.;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;

-         prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru spatiu garare auto si sediu firma in municipiul Targoviste, B-dul Eroilor nr. 7 A, beneficiar S.C. COSMOCRIS S.R.L., dupa cum urmeaza:

Constructie cu functiunea de garare si intretinere auto, inclusiv spatiile anexe aferente, cu un regim de inaltime P si cu o suprafata construita de 380 m.p.

Constructie cu functiunea de sediu firma cu un regim de inaltime de S+P+M si cu o suprafata construita de 120 m.p.

Art. 2  Alinierea constructiei celei mai avansate, raportata la axul B-dului Eroilor, va fi la distanta de minim 12,5 m.

Art. 3 Perimetral, in interiorul incintei se va amenaja o zona verde prevazuta cu plantatie de talie inalta, constituind o perdea de protectie.

Instalatiile si echipamentele aferente constructiilor se vor racorda la retelele edilitare existente.

Art. 4 Accesele in incinta, carosabil si pietonal, se realizeaza direct din B-dul Eroilor.

Art. 5 Documentatia prezentata pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi insotita de toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele Politiei rutiere si A.N.D.

Art. 6 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 56

Tgv. 26.02.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unui spatiu in suprafata de 135,24 m.p., situat la subsolul complexului comercial „Mondial” din strada Libertatii - Targoviste, din administrarea Directiei de Administrare a Pietelor, in administrarea Directiei Gradini Publice

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004 avand in vedere:

-         Raportul de Specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind transmiterea unor spatii din administrarea Directiei de Administrare a Pietelor, in administrarea Directiei Gradini Publice ;

-                 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                 Prevederile art. 38 lit. “f” si art. 125 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba transmiterea din administrarea Directiei de Administrare a Pietelor, in administrarea Directiei Gradini Publice, a spatiului in suprafata de 135,24 m.p., situat la subsolul complexului comercial „Mondial”  din strada Libertatii, Targoviste.

Art. 2  Transmiterea intre parti se va efectua pe baza de protocol de predare – primire de catre o comisie stabilita prin Dispozitia primarului in termen de 15 zile.

Art. 3  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, D.A.P.P.P. si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  57

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directa a spatiului si terenului aferent, bunuri situate in

Piata 1 Mai, catre S.C. SPICUL DE AUR S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei pentru Administrarea Pietelor privind concesionarea directa a spatiului si terenului aferent, bunuri situate in Piata 1 Mai, catre S.C. SPICUL DE AUR S.R.L.;

-         Adresa S.C. SPICUL DE AUR S.R.L. nr. 2998/19.02.2004;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Decizia 2723 / 2003 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

-         Prevederile art. 12 lit. „e” din Legea nr. 50 / 1991, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 453 / 2001 si Legea nr. 401 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 referitoare la autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         H.C.L. nr. 212/1999 privind stabilirea preturilor de inceput de negociere pentru concesionarile directe de terenuri proprietate publica sau privata a municipiului Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38 lit. “g” si “h” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1 Se aproba concesionarea directa a spatiului in suprafata de 196,36 m.p. si a terenului în suprafaţă de 260 m.p., situate în  Piata 1 Mai, catre S.C. SPICUL DE AUR S.R.L., conform planului de situatie anexat, in conditiile prevazute de art. 12 lit. „e” din Legea nr. 50 / 1991 cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 453 / 2001 si Legea nr. 401 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 referitoare la autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

Art.2 Durata concesionarii este de 49 de ani, cu plata redeventei in 25 de ani.

Art.3 In termen de 15 zile prin Dispoziţia Primarului se va constitui comisia de negociere a pretului de concesionare directa.

Art.4  Pretul de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. nr. 212/1999 pentru teren, iar pentru spatiu va fi cel stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de un expert autorizat agreat de ambele parti.

Art.5  Dupa perfectarea contractului de concesionare, contractul de inchiriere, avand ca obiect suprafata de 260 m.p., se reziliaza.

Art. 6  Inainte de incheierea contractului, se vor achita de catre solicitant datoriile catre Consiliul Local Municipal Targoviste, in valoare de 134 milioane lei si dobanzile si penalitatile de intarziere.

Art.7  Concesionarul este obligat in scris sa modernizeze spatiul, in conformitate cu proiectul de modernizare a Pietei 1 Mai.

Art.8 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   58

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Straturi bituminoase pe prelungirea D.N. 72 A la km. 0 + 700

(strada Tudor Vladimirescu si Bulevardul I.C. Bratianu)”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004 avand in vedere:

-         Raportul de Specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Straturi bituminoase pe prelungirea D.N. 72 A la km. 0 + 700 (strada Tudor Vladimirescu si Bulevardul I.C. Bratianu)”;

-                 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                 Prevederile art. 38 lit. “l” si “m” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Straturi bituminoase pe prelungirea D.N. 72 A la km. 0 + 700 (strada Tudor Vladimirescu si Bulevardul I.C. Bratianu)”.

Art. 2 Zonele cuprinse in acest obiectiv sunt:

-         Tudor Vladimirescu –  portiunea cuprinsa intre strada Tineretului si strada Col. Baltaretu

-         I.C. Bratianu – portiune cuprinsa intre strada Radu de la Afumati si strada Petru Cercel.

Art. 3  Lucrarile ce se vor realiza la acest obiectiv  consta in:

-         repararea (plombarea) gropilor;

-         aducerea la cota a caminelor si gurilor  de scurgere;

-         asternerea unui covor asfaltic de 4 cm. grosime  executat  din beton asfaltic.

Art. 4 Principalii indicatori tehnico – economici ai obiectivului propus sunt:

-         Valoare totala – 9.456.000 mii lei;

      Din care C+M -  8.740.000 mii lei.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  59

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1140 euro, numitei Calotescu Ana Cristina in vederea deplasarii la Campionatele Europene Individuale

de Sah de la Dresda – Germania.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004 avand in vedere:

-                 Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 1140 euro, numitei Calotescu Ana Cristina in vederea deplasarii la Campionatele Europene Individuale de Sah de la Dresda – Germania;

-                 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                 Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1140 euro, numitei Calotescu Ana Cristina in vederea deplasarii la Campionatele Europene Individuale de Sah de la Dresda – Germania.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  60

Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 20/28.01.2004 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al

 municipiului Targoviste, in suprafata de 333 m.p., situat in  strada

Maior Alexandrescu pe o perioada de 10 ani

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004,avand in vedere:

-         Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al Biroului Cadastru Imobiliar, Agricol, Registru Agricol prin care propune modificarea H.C.L. nr. 20/28.01.2004 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 333 m.p., situat in  strada Maior Alexandrescu pe o perioada de 10 ani;

-         Planul de amplasament si delimitare al terenului;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii 219/1998 privind regimul concesionarilor;

-         Prevederile H.C.L. nr. 20/28.01.2004 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 333 m.p., situat in  strada Maior Alexandrescu pe o perioada de 10 ani

-    Dispozitiile art. 38 lit. “g” si “h” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica articolul 1 din H.C.L. nr. 20/28.01.2004, in sensul:

”Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 121,0 m.p., situat in  strada Maior Alexandrescu, pe o perioada de 10 ani, conform planului de situatie anexat care face parte intreganta din prezenta hotarare”.

Art. 2  Prevederile celorlalte articole din H.C.L. nr. 20 /28.01.2004, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

        

Nr.  61

Tgv. 26.02.2004

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului – Verbal al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale si a celor pentru tineri prin A.N.L.

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.02.2004, avand in vedere:

-             Procesul verbal nr. 1/21.01.2004  incheiat de Comisia de Analiza si Repartizare a locuintelor sociale si a celor pentru tineri prin A.N.L.;

-             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-             H.C.L. nr. 198/26.09.2002 privind reorganizarea Comisiei de Analiza si Repartizare a locuintelor sociale conform Legii 114/1996 si a locuintelor pentru tineri prin A.N.L. conform Legii nr. 152/1998 cu modificarile si completarile ulterioare;

-             H.C.L. nr. 217/31.10.2002 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor sociale si a locuintelor pentru tineri prin A.N.L ;

-             H.C.L. nr. 38/06.02.2003 privind modificarea H.C.L. 217/31.10.2002;

-             Dispozitiile Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si completarile ulterioare;

-             Dispozitiile Legii nr. 114/1996 – Legea locuintei;

-             prevederile art. 38 lit. ”s” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A  S T E:

Art.1  Se aproba repartizarea unei locuinte sociale si a unui numar de 8 locuinte pentru tineri prin A.N.L., conform anexelor 1 si 2 si a Procesului - Verbal nr.1/21.02.2004 incheiat de Comisia municipala de analiza si repartizare a locuintelor sociale si a locuintelor pentru tineri prin A.N.L., care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare, anexele 1 si 2, si Procesul Verbal al Comisiei municipale de analiza si repartizare a locuintelor sociale si a locuintelor pentru tineri prin A.N.L. vor fi afisate la sediul Primariei MunicipiuluiTargoviste in termen de 3 (trei) zile de la adoptare.

Impotriva hotararii, anexelor 1 si 2,  si a Procesului Verbal al comisiei se pot face contestatii de catre persoanele care se considera nedreptatite, potrivit dispozitiilor Legii Contenciosului Administrativ.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga : Primarul, D.A.P.P.P. - Biroul Fond Locativ,Comisia municipala de analiza si repartizare a locuintelor sociale si a locuintelor pentru tineri prin A.N.L. si  Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                               

   Nr. 62
Tgv. 26.02.2004

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii martie 2004

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 26.02.2004,avand in vedere:

-         Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-         Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 34/2002;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Niculescu Quintus in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii martie 2004.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Niculescu Quintus si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. 63

Tgv. 26.02.2004