SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

18.01.2019

 

1.     Hotărâre  pentru modificarea H.C.L. nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

2.     Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

3.       Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

4.     Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

5.     Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13,  din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

6.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

7.     Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

8.     Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița – Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

                               

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi,  18.01.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea H.C.L. nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§ Devizul general actualizat după încheierea contractului de executie lucrari;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și ale alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 23/30.01.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

      „Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13” astfel:

Indicatorii tehnico - economici ai investiției:

 

1.Valoare totala (INV) , inclusiv TVA: 6.438.429,67 lei (1.380.245,18 euro), din care:

 

- Construcții montaj (C+M), inclusiv T.V.A:             4.858.861,25 lei (1.041.623,52 euro).

 

- Dotări și Active necorporale, inclusiv T.V.A:            519.048,32 lei (111.271,53 euro).

 

    Curs valutar  la data de 07.01.2019: 1 euro = 4.6647 lei.

 

 2. Durata de realizare (luni): 24 luni;

 

     Capacități (în unități fizice și valorice):

 

Dimensiuni construcție

Cresa

Regim de înălțime

Stehnic+ P+1E

Suprafața construită

876,26 mp

Suprafața constr. desfășurată

1327,22 mp

Categoria de importanță

C

Clasa de importanță

II

 

P.O.T = 32%

C.U.T = 0,59

 

Art. II. Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local și Programul Național de Dezvoltare Locală (Buget de Stat).

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  1

Tgv. 18.01.2019

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

                                                                      

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 267/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 18.01.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 267/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 267/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13” ;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§ Devizul general defalcat pe surse de finantare, actualizat dupa incheierea contractului de executie lucrari;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și ale alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. (2), lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 267/28.07.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se cofinanțează de la bugetul local obiectivul de investiție “Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13” cu suma de 193.540,19 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul P.N.D.L. cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

  Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,             

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  2

Tgv. 18.01.2019

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

                                                                          

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi 18.01.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea H.C.L. nr. 24/30.01.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§ Devizul general actualizat dupa incheierea contractului de achizitie lucrari;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și ale alin. 4, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

§ În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 24/30.01.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

      „Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14” astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investiției:

 

1.Valoare totală (INV) , inclusiv TVA: 4.525.883,58 lei (970.241,08, euro), din care:

 

- Construcții montaj (C+M), inclusiv T.V.A: 3.194.089,44 lei (800.415,26 euro).

 

- Dotări și Active necorporale, inclusiv T.V.A: 439.681.76,00 lei (94.257,24 euro).

 

 Curs valutar  la data de 07.01.2019: 1 euro = 4.6647 lei.

 

2. Durata de realizare (luni): 24 luni;

 

Capacități (în unități fizice și valorice):

 

Dimensiuni construcție

Creșa

Regim de înălțime

S tehnic+P+1E

Suprafața construită

493,89 mp

Suprafața constr. desfășurată

907,47 mp

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

II

 

P.O.T = 23%

C.U.T = 0,46

 

Art. II. Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local și Programul Național de Dezvoltare Locală (Buget de Stat).

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             arh. Dumitru Barbu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  3

Tgv. 18.01.2019

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi 18.01.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 268/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§ Proiectul Tehnic și Devizul general;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și ale alin. 4, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 268/28.07.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se cofinanțează de la bugetul local obiectivul de investiție “Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14” cu suma de 183.272,26 lei,  pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul P.N.D.L. cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistență tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”.

  Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,       

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   arh. Dumitru Barbu                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  4

Tgv. 18.01.2019

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi 18.01.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor pentru modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște,
Județ Dâmbovița”

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3407/21.06.2017 referitoare la aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. (d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 90/13.03.2017, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

         Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 

         1.Valoare totala (INV) , inclusiv TVA: 3.315.756,28 lei, din care:

 

      - constructii montaj (C+M):             1.787.960,40 lei.

 

         2. Esalonarea investitiei: (INV/C+M), exclusiv TVA:

 

      - Anul I:       2.796.559,90 lei /               1.502.487,73 lei

 

 

AN

An1

lei

Total

2.796.559,90

C+M

1.502.487,73

euro

Total

601.786,04

C+M

323.317,28

 

         3. Durata de realizare (luni): 12 luni;

 

      Capacitati (in unitati fizice si valorice):

 

Dimensiuni constructie

Gradinita

Regim de inaltime

S+P+1E

Lungime

57,21 m

Latime

34,99 m

H streasina

  +8,93 m

H maxim Coama

+8,23 m

Suprafata construita

  962,00 mp

Suprafata constr. desfasurata

2134,25 mp

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

 

         Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz:

Reducerea consumului de energie  cu minim 25%.

         Art. II Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de Dezvoltare Locală și Bugetul Local.

         Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             arh. Dumitru Barbu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  5

Tgv. 18.01.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi 18.01.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor pentru modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3407/21.06.2017 referitoare la aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.CL. nr. 91/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 91/13.03.2017, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se cofinanțeaza de la bugetul local obiectivul de investiție “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște, Județul Dâmbovița” cu suma 78.029,54 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             arh. Dumitru Barbu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  6

Tgv. 18.01.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                            

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 18.01.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3407/21.06.2017 referitoare la aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțare prin programul PNDL, în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.CL. nr. 96/13.03.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Articolul 1 al H.C.L. nr. 96/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

         Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 

1.Valoare totala (INV) , inclusiv TVA: 3.589.953,18 lei din care:

- constructii montaj (C+M):             2.211.017,62 lei.

2. Esalonarea investitiei: (INV/C+M), exclusiv TVA:

 

      - Anul I:       3.023.597,48 lei /   1.857.998,00 lei

 

AN

An1

lei

Total

3.023.597,48

C+M

1.857.998,00

euro

Total

650.641.79

C+M

399.818,81

 

 

 

         3. Durata de realizare (luni): 12 luni;

      Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Dimensiuni constructie

Gradinita

Suprafata teren

4.922 mp

Regim de inaltime

S+P+1E

Supraf.constr. subsol

305,95 mp

Supraf.constr. parter

976,00 mp

Supraf.constr. etaj

930,55 mp

Supraf.desf

1906,55 mp

Supraf.constr.desf

2.212,50 mp

Hmax streasina

+8,80 m zona de acees in pod;

+6,49 m zona de pod

Hmax coama

+9,50 m zona de acees in pod

+8,58 m zona de pod

Categoria de importanta

C

Clasa de importanta

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz:

Reducerea consumului de energie cu minim 25%.

         Art. II Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de Dezvoltare Locală și Bugetul Local.

         Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             arh. Dumitru Barbu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  7

Tgv. 18.01.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița – Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 18.01.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor pentru modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 97/13.03.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și ale alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Articolul 1 al H.C.L. nr. 97/13.03.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se cofinanțează de la bugetul local obiectivul de investiție „Eficientizarea energetica prin reabilitarea si consolidarea cladirilor publice din Municipiul Targoviste - Grădinița cu program prelungit nr. 15, Târgoviște, Județul Dambovița” cu suma de 65.053,66 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar”.

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             arh. Dumitru Barbu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  8

Tgv. 18.01.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

31.01.2019

 

9.            Hotărâre privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2019 – 2020

10.       Hotărâre privind constituirea Grupului local de lucru privind incluziunea comunității rome de pe raza municipiului Târgoviște

11.       Hotărâre privind aprobarea intrării gratuite a vizitatorilor la Grădina Zoologică Târgoviște în data de 09 august cu ocazia sărbătoririi „Zilei Mondiale a Grădinilor Zoologice și Parcurilor”, respectiv în data de 04 octombrie cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Animalelor

12.       Hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, aprobat prin  HCL 444/19.11.2018

13.       Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L.

14.       Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

15.       Hotărâre privind aprobarea tarifelor ce se vor practica de Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

16.       Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare clădire Primărie CORP A –Primăria Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița”

17.       Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Înființare și dotare Creșă - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște”

18.       Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Realizare și dotare Grădiniță cu program prelungit - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște”

19.       Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – str. Aleea Grivița, lângă blocul de locuințe sociale nr. 1”

20.       Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel”

21.       Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – str. I.E.Florescu, lângă blocul de locuințe sociale nr. 6”

22.       Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 126/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc H4, strada Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

23.       Hotărâre privind relocarea activităților Creșei nr. 14 din Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

24.       Hotărâre privind relocarea activităților Creșei nr. 13 din Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

25.       Hotărâre privind relocarea activităților Grădiniței nr. 13 din Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște, județul Dâmbovița”

26.       Hotărâre privind relocarea activităților Grădiniței cu program prelungit nr. 15 și ale Creșei Spiriduș din Municipiul Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște - Grădinița cu program prelungit nr. 15”

27.       Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanțări rambursabile în vederea refinanțării creditului contractat de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște, conform contractului de credit  nr. 15937/16.06.2015/nr. RQ15060720757337

28.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Calea Ialomiței, nr. 187

29.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Popa Șapcă, nr. 51

30.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Popa Șapcă, nr. 31

31.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Calea Domnească, nr. 122

32.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în  str. Dr. Marinoiu, nr. 11

33.       Hotărâre privind majorarea impozitului datoratpentru terenul neîngrijit situat în str. Hotin, nr. 4A

34.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat  pentru terenul/clădirea neîngrijite situat în str. Calea Domnească, nr. 322

35.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Nicolae Radian, nr. 4A

36.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Nicolae Radian, nr. 1

37.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Calea Domnească, nr. 368

38.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 74

39.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul și clădirea neîngrijite situate în str. George Coșbuc, nr. 1

40.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Crișan, nr.19

41.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Cetății, nr. 28

42.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în str. Calea Domneasca, nr. 304

43.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Maior Brezișeanu, nr. 24.

44.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Vasile Lupu, nr. 18.

45.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Neagoe Basarab nr. 3.

46.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Revoluției, nr. 5.

47.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Gimnaziului, nr. 18.

48.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Camil Petrescu, nr. 11

49.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Justiției, nr. 24

50.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Nicolae Filipescu, nr. 45.

51.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat  pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Justiției, nr. 26.

52.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Calea Domnească, nr. 113

53.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Tudor Vladimirescu, nr. 70

54.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Tudor Vladimirescu, nr. 84

55.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Constantin Brâncoveanu, nr. 65.

56.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. I.H. Rădulescu, nr. 26

57.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Calea Domnească, nr. 93

58.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Radu Cel Mare, nr. 13

59.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Col. Băltărețu, nr. 68.

60.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în str. Seimeni, nr. 16.

61.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Nicolae Filipescu, nr. 96

62.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Cetății, nr. 28.

63.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Calea Domnească, nr. 293.

64.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Matei Basarab, nr. 2.

65.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Calea Domnescă, nr. 201.

66.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Calea Domnească, nr. 203.

67.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Calea Câmpulung, nr. 2.

68.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Calea Domnească, nr. 203.

69.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Nicolae Radian, nr. 10.

70.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Revoluției, nr. 15.

71.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat  pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 40.

72.       Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în  str. Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 21.

73.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, cu spații comerciale la parte și etaj”, strada Tudor Vladimirescu, nr. 37, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Gheboianu Maria

74.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, strada Calea București, nr. 126, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Zamfir Florin Nicolae

75.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Desființare Corp C1, C5, C6, C8, C10, extindere, modernizare Corp C2, C3, C4, C7, C9, C11, amenajare parcări, spații verzi și împrejmuire teren”, strada Calea București, nr. 168, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea ROMSTYL IMPEX S.R.L.

76.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+2 și împrejmuire teren”, strada Calea Domnească, nr. 198, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea ZIZI S.R.L.

77.       Hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Târgoviște a terenului în suprafață de 518 m2, situat în str. Crăițelor

78.       Hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin „Programul de construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de către Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Târgoviște pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

79.       Hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

80.          Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciului de transport persoane în regim de închiriere (RENT CAR) pe raza Municipiului Târgoviște

81.         Hotărâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște pentru înființarea de către Societatea GENERAL COM ATYC S.R.L. a unei autogări pe raza Municipiului Târgoviște

82.       Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil

83.       Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de trecere din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 137 m2 aferent PT1 Micro III, str. lt. maj. Dragomirescu Liviu, nr. 7A

84.       Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar aferente unor bunuri proprietate publică a Municipiului Târgoviște transmise către societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

85.       Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

86.       Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

87.       Hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 158/2015

88.       Proiect de hotarare privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 5 m2, situat în Parcul Chindia, Municipiul Târgoviște

89.       Proiect de hotarare privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui număr de 11 căsuțe de lemn, situate în Parcul Chindia, Municipiul Târgoviște

90.       Proiect de hotarare privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 202 m2, situat în Municipiul Târgoviște, str. Locotenent Stancu Ion, nr. 2E

 

                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2019 - 2020

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

§ Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița comunicat prin adresa nr. 15166/12.12.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 39085/14.12.2018;

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului;

§ Prevederile art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) și ale alin. (6), lit. a), pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rețeaua de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2019 - 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   9

Tgv. 31.01.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                

HOTĂRÂRE

    privind constituirea Grupului local de lucru privind incluziunea comunității rome de pe raza municipiului Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind constituirea Grupului local de lucru privind incluziunea comunității rome de pe raza municipiului Târgoviște;

§ Adresa Instituției Prefectului  - Județul Dâmbovița nr. 9731/22.11.2018, înregistrată la D.A.S. sub numărul 20510/28.11.2018 prin care se susține necesitatea elaborării unui Plan local de acțiune romi;

§ Prevederile Legii nr. 292/2011 - legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile cap. F subcap. 11 pct. 2 lit. b alin. (v) din Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 aprobată prin H.G. nr. 18/2015 privind aprobarea strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;  

§   Prevederile art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se constituie „Grupul local de lucru privind incluziunea comunității rome” în următoarea componență:

1.     prof. Monica - Cezarina Ilie - viceprimar Primăria Municipiului Târgoviște;

2.     farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu - consilier local;

3.     jr. Marcela Iordache - director Direcția de Asistență Socială;

4.     jr. Dragoș Remus Lupoiu - expert local pentru probleme romilor Direcția de Asistență Socială;

5.     Nicolae Iorga - inspector școlar pentru minorități, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița;

6.     comisar șef Ion Nuță - șef Birou Investigații Criminale, Poliția Municipiului Târgoviște;

7.     prof. Vasile Ovidiu Nițescu - director adjunct Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu

8.     psih. Ivona Niță - psiholog, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița;

9.     Angelica Elena Săndulescu - inspector în cadrul Biroului Strategii, Proiecte, Programe D.G.A.S.P.C. Dâmbovița;

10.                        Laurenția Mănăilă - inspector social, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială;

11.                        Mihaela Zamfir - inspector de specialitate, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Târgoviște;

12.                        Mihaela Păun - asistent social, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița;

13.                        Mihai Tudorache - șef birou, dispecerat, instruire și proceduri, Poliția Locală Târgoviște;

14.                        Niculae Darman - secretar general, Partida Romilor Pro-Europa, filiala Dâmbovița.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                arh. Dumitru Barbu                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   10

Tgv. 31.01.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea intrării gratuite a vizitatorilor la Grădina Zoologică Târgoviște în data de 09 august cu ocazia sărbătoririi „Zilei Mondiale a Grădinilor Zoologice și Parcurilor” respectiv în data de 04 octombrie cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Animalelor

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Direcția Grădina Zoologică Târgoviște privind aprobarea intrării gratuite a vizitatorilor la Grădina Zoologică Târgoviște în data de 09 august cu ocazia sărbătoririi „Zilei Mondiale a Grădinilor Zoologice și Parcurilor” respectiv în data de 04 octombrie cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Animalelor;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Se aprobă intrarea gratuită a vizitatorilor la Grădina Zoologică Târgoviște în data de 09 august cu ocazia sărbătoririi „Zilei Mondiale a Grădinilor Zoologice și Parcurilor”, respectiv în data de 04 octombrie cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Animalelor.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Grădina Zoologică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   11

Tgv. 31.01.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

                                                                      

HOTĂRĂRE

privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, aprobat prin  HCL 444/19.11.2018

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având in vedere: 

§ Raportul de specialitate nr. 183418.01.2019;

§ Prevederile HCL nr. 444/19.11.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b și d, alin. (4) lit, d, alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se aprobă completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, aprobat prin  HCL 444/19.11.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   12

Tgv. 31.01.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                                                                                                         Anexa la HCL nr. 12/31.01.2019

 

 

                                      ANEXA NR.11

              LA CONTRACTUL DE DELEGARE DE GESTIUNE

 

              BUNURI DE RETUR

 

Nr. Crt.

Specificatie

UM

Cantitate

1

Baraca – boxe

Obor, Calea Ialomiței

buc.

5

2.

Baracă

nr. inv. 103245

buc.

1

3.

Autoplatforma cu nacela

SS:WDB9061331N730664

buc.

1

4.

Platformă autoridicatoare

DB 06 MDL

buc.

1

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

           HOTĂRÂRE

     privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L.

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 1554/17.01.2019;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (6), lit. a) pct.7 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L, dl. Andrei Gheorghe și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,     

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   13

Tgv. 31.01.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                            Anexa la HCL nr. 13/31.01.2019

Consiliul Local                                                  

                                     

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L.

 

 

        Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe, identificat cu C.I. seria _____, să exercite dreptul de vot aferent părților sociale deținute și înregistrate în Registrul Asociaților pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

    aprobe tariful maximal de pază, în cuantum de 20,81 lei/oră cu TVA, pentru serviciile prestate de către Societatea Municipal Security S.R.L., începând cu data de 01.01.2019.

 

 

   Pentru ______X_______  Împotrivă__________    Abținere________    

 

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,       

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 arh. Dumitru Barbu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

       privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 1679/17.01.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății Municipal Construct S.A.;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la Municipal Construct S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   14

Tgv. 31.01.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

Anexa  la HCL nr. 14/31.01.2019

                                                                                    

                                            

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 254/27.09.2016, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria _____ să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.       Să modifice articolul 7 din actul constitutiv al societății, în sensul completării  cu două obiecte secundare de activitate: cod CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor și cod CAEN 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare și efectueze formalitățile de înregistrare a prezentelor modificări la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

 

Pentru  _____X______   Împotrivă__________   Abținere___________    

 

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,     

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor ce se vor practica de Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având in vedere: 

§ Raportul de specialitate nr. 2270/22.01.2019;

§ Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§  Prevederile HCL nr. 344/12.09.2018 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica de Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. și Societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.01.2019 se aprobă nivelul tarifelor  pe care le va practica Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. la încheierea contractelor de lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 De la data prevăzută la art. 1, anexa 1 a HCL nr. 344/12.09.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   15

Tgv. 31.01.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare clădire Primărie CORP A –Primăria Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare clădire Primărie CORP A –Primăria Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finaele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare clădire Primărie CORP A – Primăria Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și consolidare clădire Primărie CORP A – Primăria Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

 

     Indicatori tehnici:

Suprafața construită la sol:                S=    865,50 m2

Suprafața construită desfășurată:     S= 1 846,16 m2

      Regim de inaltime :                          D + P + 1E + M          

 

Indicatori economici (cu TVA):

Total investitie cu TVA:              4 953 251,49 lei 

                  din care C+M:            3 005 904,09 lei

 In preturi la data de: 29.11.2018; 1 euro = 4,6560 lei

  Termen de executie lucrări :        15 luni

 

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   16

Tgv. 31.01.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Înființare și dotare Creșă - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Înființare și dotare Creșă - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște”;

·     Prevederile H.C.L. nr. 256/27.07.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Înființare și dotare Creșă - strada general I.E. Florescu nr. 8A din Municipiul Târgoviște”;

·     Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

·     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

·     Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiții din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

·     Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

·     Prevederile Legii nr. 24/2007 privind privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

·     Normativul privind proiectarea creșelor și creșelor speciale pe baza exigențelor de performanță indicativ NP 022-97;

·     Normative tehnice si STAS-uri incidente;

·     Devizul general al investiției;

·     Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare și dotare Creșă - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Înființare și dotare Creșă - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

1.     Indicatori tehnici

Capacități tehnice:

·     S. teren - 3300,00 m2

·     Sc. propusă - 768,10 m2

·     Sd. propusă -1436,70 m2

·     P.O.T. propus = 23,27 %

·     C.U.T. propus =  0,43

·     Regim de înălțime - P+1E

·     Capacitate creșă - 5 săli de clasă cu dormitoare - 75 copii

·     Lungimea x lățimea clădirii propuse - 39,30 m x 25,90 m

·     Suprafața construită la sol - 768,10 m2

·     Suprafața construită desfășurată parter - 768,10 m2

·     Suprafața construită desfășurată etaj - 668,60 m2

·     Suprafața desfășurată totală - 1436,70 m2

·     Regim de înălțime - P+1E

·     Înălțime maximă a clădirii (raportată la cota + 0,00) - +7,20 m

·     Suprafață accese (auto și pietonale), trotuare - 1535,45 m2

·     Suprafață loc de joacă - 353,00 m2

·     Suprafață spații verzi - 643,45 m2.

2.     Indicatori financiari

Valoarea totală a investiției: 3.903.030,01 lei (fără TVA),

                                                     4.638.221,75 lei (cu TVA)

din care C+M : 2.699.705,39 lei (fără TVA),

                         3.212.649,41 lei (cu TVA).

Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 24 luni, din care 18 luni C+M.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local al Municipiului Târgoviște, respectiv Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

  Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   17

Tgv. 31.01.2019

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Realizare și dotare Grădiniță cu program prelungit - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Realizare și dotare Grădiniță cu program prelungit - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște”;

·     Prevederile H.C.L. nr. 257/27.07.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare și dotare Grădiniță cu program prelungit - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște”;

·     Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

·     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

·     Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiții din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

·     Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

·     Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

·     Normativul privind proiectarea creșelor și creșelor speciale pe baza exigențelor de performanță indicativ NP 011-97;

·     Normative tehnice si STAS-uri incidente;

·     Devizul general al investiției;

·     Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare și dotare Grădiniță cu program prelungit - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Realizare și dotare Grădiniță cu program prelungit - strada general I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

 

1.     Valoarea totală a obiectivului de investiții

4.638.989,79 lei cu T.V.A. din care C+M : 3.390.870,31 lei cu T.V.A.

                                               An 1 C+M : 1.525.891,64 lei cu T.V.A.

                                               An 2 C+M : 1.864.978,67 lei cu T.V.A.

 

2.     Graficul de realizare a obiectivului de investiții

Durata de realizare a obiectivului de investiții este de 24 luni, din care 18 luni C+M.

 

3.     Capacități tehnice:

·     Suprafața terenului - 4.910,00 m2

·     Suprafața construită propusă - 634,30 m2

·     Suprafața desfășurată propusă - 1272,60 m2

·     P.O.T. propus = 12,92 %

·     C.U.T. propus =  0,26

·     Regim de înălțime - P+1E

·     Capacitate creșă - 5 săli de clasă cu dormitoare - 80 copii

·     Lungimea x lățimea clădirii propuse - 28,20 m x 26,95 m

·     Suprafața construită la sol - 634,30 m2

·     Suprafața construită desfășurată parter - 634,30 m2

·     Suprafața construită desfășurată etaj - 638,30 m2

·     Suprafața desfășurată totală - 1272,60 m2

·     Regim de înălțime - P+1E

·     Înălțime maximă a clădirii (raportată la cota + 0,00) - +7,65 m

·     Suprafață accese (auto și pietonale), trotuare - 2437,70 m2

·     Suprafață loc de joacă - 582 m2

·     Suprafață spații verzi - 1256 m2.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local al Municipiului Târgoviște, respectiv Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   18

Tgv. 31.01.2019

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – Aleea Grivița, lângă blocul de locuințe sociale nr. 1”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – Aleea Grivița, lângă blocul de locuințe sociale nr. 1”;

·     Prevederile H.C.L. nr. 253/27.07.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – str. Aleea Grivița, lângă blocul de locuințe sociale nr. 1”;

·     Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

·     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

·     Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

·     Prevederile Legii nr. 24/2007 privind privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

·     Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

·     Normativul privind proiectarea creșelor și creșelor speciale pe baza exigențelor de performanță indicativ NP 022-97;

·     Normative tehnice si STAS-uri incidente;

·     Devizul general al investiției;

·     Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – Aleea Grivița, lângă blocul de locuințe sociale nr. 1”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – Aleea Grivița, lângă blocul de locuințe sociale nr. 1”, după cum urmează:

 

1.     INDICATORI TEHNICI:

 

a)    CAPACITĂȚI TEHNICE:

 

§  Suprafața împrejmuită  = 166 mp

§  Lungime împrejmuire = 62 ml

§  Suprafața de protecție = 104 mp

 

b)    DOTĂRI:

 

§  Leagăn dublu = 1 buc

§  Tobogan simplu = 1 buc

§  Balansoar = 1 buc

§  Jucărie pe arc simplu = 2 buc

 

 

2.     INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totală a investiției: 53.475,68 lei (fără TVA), 63.606,79 lei (cu TVA)

                       din care C+M: 25.668,82 lei (fără TVA),30.545,89 lei (cu TVA)

Durata de execuție a obiectivului de investiții este estimată la 6 luni.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local al Municipiului Târgoviște, respectiv Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   19

Tgv. 31.01.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

                                                

                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel"

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel”;

·     Prevederile H.C.L. nr. 255/27.07.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – Cartier Prepeleac, strada Petru Cercel”;

·     Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

·     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

·     Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

·     Prevederile Legii nr. 24/2007 privind privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

·     Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/Axa prioritară 9 - Sprijinirea

regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

·     Normativul privind proiectarea creșelor și creșelor speciale pe baza exigențelor de performanță indicativ NP 022-97;

·     Normative tehnice si STAS-uri incidente;

·     Devizul general al investiției;

·     Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul "Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel”, după cum urmează:

 

1.  INDICATORI TEHNICI:

 

a)    CAPACITĂȚI TEHNICE:

§  Suprafața împrejmuită reabilitată = 241 mp

§  Lungime împrejmuire reabilitată  = 68 ml

§  Suprafața de protecție = 81 mp

§  Alee pietonală = 34 mp

§  Spațiu verde = 61 mp

§  Suprafața de protecție = 81 mp

§  Borduri = 37 m

 

b)    DOTĂRI:

§  Tobogan simplu = 1 buc

§  Balansoar = 1 buc

§  Jucărie pe arc simplu = 2 buc

§  Bănci monopicior = 3 buc

§  Coșuri de gunoi = 2 buc

 

2.  INDICATORI FINANCIARI:

 

Valoarea totală a investiției: 53.228,34 lei (fără TVA), 63.312,14  lei (cu TVA)

                       din care C+M : 25.949,39  lei (fără TVA), 30.879,77 lei (cu TVA)

Durata de executie a obiectivului de investitii este estimata la 6 luni.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local al Municipiului Târgoviște, respectiv Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   20

Tgv. 31.01.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – strada general I.E. Florescu lângă blocul de locuințe sociale nr. 6"

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Creare / modernizare locuri de joacă pentru copii – strada general I.E. Florescu lângă blocul de locuințe sociale nr. 6”;

·     Prevederile H.C.L. nr. 254/27.07.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – str. G-ral I.E. Florescu, lângă blocul de locuințe sociale nr. 6”;

·     Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

·     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

·     Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

·     Prevederile Legii nr. 24/2007 privind privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·     Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

·     Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

·     Normativul privind proiectarea creșelor și creșelor speciale pe baza exigențelor de performanță indicativ NP 022-97;

·     Normative tehnice si STAS-uri incidente;

·     Devizul general al investiției;

·     Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Creare / modernizare locuri de joacă pentru copii – strada general I.E. Florescu lângă blocul de locuințe sociale nr. 6”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul "Creare / modernizare locuri de joacă pentru copii – strada general I.E. Florescu lângă blocul de locuințe sociale nr. 6”, după cum urmează:

1.     INDICATORI TEHNICI:

a)    CAPACITĂȚI TEHNICE:

§   Suprafața împrejmuită  = 187 mp

§   Lungime împrejmuire  = 55 ml

§   Suprafața de protecție = 115 mp    

b)    DOTĂRI:

§   Leagăn dublu = 1 buc

§   Tobogan simplu = 1 buc

§   Balansoar = 1 buc

§   Jucărie pe arc simplu = 2 buc

§   Bănci  = 2 buc

§   Coșuri de gunoi = 1 buc

 

 

2.  INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totală a investiției: 53.529,21 lei (fără TVA),      63.672,70 lei   (cu TVA)

 din care C+M : 23.735,66 lei (fără TVA), 28.245,43 lei (cu TVA)

Durata de execuție a obiectivului de investiții este estimată la 6 luni.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local al Municipiului Târgoviște, respectiv Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   21

Tgv. 31.01.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 126/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc H4, strada Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru modificarea H.C.L. nr. 126/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc H4, strada Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009;

§ Prevederile H.C.L. nr. 126/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc H4, strada Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2009

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Devizul general actualizat devizul lucrări rest de executat, devizul lucrări de remediere;

§ Documentația tehnică întocmită de proiectant cu lucrările rămase de executat și remedieri;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 126/26.03.2009 urmare a actualizării indicatorilor economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc H4, strada Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009, după cum urmează:

INDICATORI ECONOMICI

Valoarea investiției : 515.859,30 lei (exclusiv T.V.A.)

Valoarea C+M: 385.014,20 lei (exclusiv T.V.A.)

Se aprobă finanțarea integrală de la bugetul local cu suma de 178.038,20 lei (exclusiv T.V.A.) din valoarea C+M actualizată.

Se aprobă decontarea lucrărilor de remediere în valoare de 29.997,93 lei (exclusiv T.V.A.) de la bugetul local și garanții de bună execuție.

Art. II. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   22

Tgv. 31.01.2019

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

HOTĂRÂRE

privind relocarea activităților Creșei nr. 14 din Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări

pentru realizarea obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

                                                                        

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

§   Raportul de specialitate întocmit de Direcția Managementul Proiectelor  prin care se susține oportunitatea adoptării unei hotărâri de consiliu privind relocarea activităților Creșei nr. 14 din Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Contractul de execuție lucrări nr. 39746/19.12.2018;

§   Ordinul de începere a lucrărilor de execuție nr. 874/11.01.2019;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

                

Art. 1 Se aprobă relocarea cu caracter temporar, respectiv pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”, a activităților Creșei nr. 14 Târgoviște la parterul din incinta sediului Grădiniței nr. 14, din strada Vasile Voiculescu nr. 4, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,     

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               arh. Dumitru Barbu                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   23

Tgv. 31.01.2019

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind relocarea activităților Creșei nr. 13 din Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție

 „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

                                                                        

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.01.2019, având în vedere:

§   Raportul de specialitate întocmit de Direcția Managementul Proiectelor  prin care se susține oportunitatea adoptării unei hotărâri de consiliu privind relocarea activităților Creșei nr. 13 din Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Contractul de execuție lucrări nr. 39991/21.12.2018;

§   Ordinul  de începere a lucrărilor de execuție nr. 872/11.01.2019;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și complet