ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

26.01.2017

 

1. Hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmboviț

 

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmboviț

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința extraordinară astăzi, 26.01.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice pentru modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Ordonanța de urgență nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

                   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Articolul 5 al H.C.L. nr. 35 din data de 25.02.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” se modifică după cum urmează:

            „Art.5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Targoviste în valoare de 1.162,543 mii lei cu TVA.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 35 din data de 25.02.2016 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 HCL nr. 356/25.11.2016 privind  modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                   

 

         VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

    ing. Virgil Ciprian Oprescu                                                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   1

Tgv. 26.01.2017

Red. C.P.

 

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

30.01.2017

 

1.    Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste - rest de executat”

2.    Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16 Municipiul Târgoviște”

3.    Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Holban Georgeta-Carmen

4.    Hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului PATIC PAUL – CIPRIAN

5.    Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Vlăducă Oana-Silvia

6.    Hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului IONETE GEORGE – FLORIN

7.    Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Neculaescu Laurențiu-Adrian

8.    Hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei BOBOACĂ-MIHĂESCU DOINA-NICOLETA

9.    Hotărâre privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște

10.    Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017

11.    Hotărâre privind transformarea unui post vacant din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

12.    Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

13.    Hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

14.    Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social Târgoviște

15.    Hotărâre privind scutirea de la plata contribuției de hrană, pe anul 2017, pentru un număr de 8 (opt) persoane beneficiare de masă caldă și pachete prin Cantina de Ajutor Social

16.    Hotărâre privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2017 – 2018

17.    Hotărâre privind achiziționarea serviciilor unui expert independent pentru recrutrarea candidaților la funcția de administratori ai societăților comerciale aflate în subordinea consiliului local

18.    Hotărâre privind aprobarea tarifului maximal pentru serviciile de pază prestate de către S.C. Municipal Security S.R.L.

19.    Hotărâre privind aprobarea cotizației/contribuției la nivelul Municipiului Târgoviște datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” pe anul 2017

20.    Hotărâre privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare

21.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”

22.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

23.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

24.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”

25.    Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

26.    Hotărâre privind transmiterea către Direcția de Salubritate a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile proprietatea municipiului Târgoviște

27.    Hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște a unor centrale și instalații termice și darea în administrare către Liceul Tehnologic ”Voievodul Mircea” și Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu”

28.    Hotărâre privind actualizarea situației locurilor de joacă din municipiul Târgoviște și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către S.C. Municipal Construct S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011

29.    Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște și modificarea datelor de indentificare ale unor imobile aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială

30.    Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

31.              Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a două terenuri în suprafață totală de 4 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în vederea amplasării a două panouri publicitare de tip backlight

32.              Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 31 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

33.              Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 4,86 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 56

34.              Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 6,20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 63

35.              Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 50

36.              Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 3,24 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Tudor Vladimirescu, lângă Direcția de Sănătate Publică

37.              Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 1,98 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Tudor Vladimirescu, lângă Direcția de Sănătate Publică

38.              Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 4 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în incinta Liceului Tehnologic Spiru Haret

39.              Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”

40.              Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

41.              Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste - rest de executat”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste  - rest de executat”, prin modificarea cotei standard de taxă pe valoare adăugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%, în baza prevederilor din Codul fiscal;

§   Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Prevederile Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste - rest de executat”, prin modificarea cotei standard de taxă pe valoare adăugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%, în baza prevederilor din Codul fiscal.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

š   Valoare investiție: 1.049.578,85 lei (valoare rest de executat documentație reactualizată + valoare decontată până la 31.12.2016 – 460.156,82 lei.

š   Bugetul de stat : 922.292,09 lei

š   Bugetul local : 127.286,76 lei

š   Valoare investiție rest de executat : 589.422,03 lei

š   Valoare C+M rest de executat : 504.941,78 lei

š   Finanțare de la bugetul de stat : 562.856,23 lei

š   Finanțare de la bugetul local : 26.565,80 lei

 

Art. 2. Sursele de finantare ale proiectului sunt bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”. 

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   2

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M./3 ex.

         

                                                                                                                                              HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16 Municipiul Târgoviște”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Municipiul Târgoviște”;

§   Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Prevederile Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Municipiul Târgoviște”, prin modificarea cotei standard de taxă pe valoare adăugată (TVA), de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%, în baza prevederilor din Codul fiscal.

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š    Valoare investiție (valoare decontata în 2008 + valoare rest de executat):

448.527,00 lei + 1.411.403,76 lei  = 1.859.930,76 lei

š    Valoare investiție(rest de executat): 1.348.491,76 lei

š    Valoare C+M rest de executat: 1.230.463,08 lei

š    Finanțare de la bugetul de stat: 1.360.883,47 lei

š    Finanțare de la bugetul local : 50.520,29 lei

 

Art. 2. Sursele de finantare ale proiectului sunt bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”. 

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                         

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   3

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M./3 ex.

                                              

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Holban Georgeta-Carmen

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017,având in vedere:

§    Demisia dnei. Holban Georgeta-Carmen din funcția de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 36.117 din data de 29.12.2016;

§    Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§    Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 și ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Muncipal Târgoviște;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Holban Georgeta-Carmen.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Social Democrat, ocupat până în prezent de doamna Holban Georgeta-Carmen.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obligă Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

                                                                                  

  

 

Nr.   4

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.

 

   HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal

al domnului PATIC PAUL - CIPRIAN

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 4/30.01.2017 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Holban Georgeta-Carmen;

§  Adresa Partidului Social Democrat înregistrată la Primaria Municipiului Târgoviște cu nr. 1218 din data de 16.01.2017 prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al domnului Patic Paul - Ciprian - pozitia nr. 14 în lista cu supleanți a Partidului Social Democrat, de la alegerile locale din data de 05.06.2016;

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor la validarea mandatului de consilier municipal al domnului Patic Paul - Ciprian;

§  Prevederile art. 31, alin. 3 și art. 33 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

       În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște validează mandatul de consilier municipal din partea Partidului Social Democrat, al domnului PATIC PAUL - CIPRIAN.        

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

  Nr.   5

  Tgv. 30.01.2017

  Red. D.I/2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Vlăducă Oana-Silvia

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§    Demisia dnei. Vlăducă Oana-Silvia din funcția de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 35.967 din data de 27.12.2016;

§    Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§    Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 și ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Muncipal Târgoviște;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Vlăducă Oana-Silvia.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Social Democrat, ocupat până în prezent de doamna Vlăducă Oana-Silvia.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                                        

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   6

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.      

     HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal

al domnului IONETE GEORGE - FLORIN

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 6/30.01.2017 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Vlăducă Oana-Silvia;

§  Adresa Partidului Social Democrat înregistrată la Primaria Municipiului Târgoviște cu nr. 1218 din data de 16.01.2017 prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al domnului Ionete George - Florin - pozitia nr. 16 în lista cu supleanți a Partidului Social Democrat, de la alegerile locale din data de 05.06.2016;

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor la validarea mandatului de consilier municipal al domnului Ionete George - Florin;

§  Prevederile art. 31, alin. 3 și art. 33 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

       În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște validează mandatul de consilier municipal din partea Partidului Social Democrat, al domnului IONETE GEORGE - FLORIN.        

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   7

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Neculaescu Laurențiu-Adrian

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017,având in vedere:

§    Demisia dlui. Neculaescu Laurențiu-Adrian din funcția de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 2010 din data de 25.01.2017;

§    Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§    Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 și ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Muncipal Târgoviște;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al dlui. Neculaescu Laurențiu-Adrian.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Social Democrat, ocupat până în prezent de dl. Neculaescu Laurențiu-Adrian.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obligă Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   8

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal

al doamnei BOBOACĂ-MIHĂESCU DOINA-NICOLETA

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 8/30.01.2017 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Neculaescu Laurențiu-Adrian;

§  Adresa Partidului Social Democrat înregistrată la Primaria Municipiului Târgoviște cu nr. 2423 din data de 30.01.2017 prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta - pozitia nr. 17 în lista cu supleanți a Partidului Social Democrat, de la alegerile locale din data de 05.06.2016;

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor la validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta;

§  Prevederile art. 31, alin. 3 și art. 33 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

       În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște validează mandatul de consilier municipal din partea Partidului Social Democrat al doamnei BOBOACĂ-MIHĂESCU DOINA-NICOLETA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   9

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.     

               

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§      Propunerile formulate de consilierii din toate formațiunile politice privind numarul, și componența comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, numărul, denumirea și componența comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște, va fi următoarea:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale și buget-finanțe, programe externe și relatii internaționale

 

1.   Ionete George-Florin - PSD  

2.   Bugyi Alexandru - PSD

3.   Oprescu Virgil Ciprian - PSD

4.   Gherghescu Constantin- PNL  

5.   Ion Neli - PNL

6.   Tănase Silviu - Gabriel - PNL

7.   Patic Paul - Ciprian - PSD

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea licitațiilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectura

 

1.   Patic Paul -Ciprian - PSD

2.   Bozieru Cosmin - Petruț - PSD

3.   Păunescu Mihai - Andrei - PSD  

4.   Barbu Dumitru - ALDE

5.   Tănase Silviu - Gabriel - PNL

6.   Moțoc Honorius - PNL

7.   Ilie Monica Cezarina - PSD

 

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcționării serviciilor de gospodărie comunală, piețe și comerț

 

1.   Oprescu Virgil Ciprian - PSD

2.   Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta - PSD

3.   Păunescu Mihai - Andrei - PSD 

4.   Ghinescu Adrian - PNL

5.   Bercu Adrian - Gheorghe – PNL

 

COMISIA NR. 4 – pentru activități stiințifice, învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție socială, sportive și de agrement

 

1.   Cucui Ion - PSD

2.   Erich Agnes - Terezia - PSD

3.   Ilie Monica Cezarina - PSD

4.   Nicolae Ana - Maria - Independent

5.   Moțoc Honorius - PNL

6.   Mîndrilă Nicolae - PNL

7.   Rădulescu Cătălin - PSD

 

COMISIA NR. 5 – pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

 

1.   Rădulescu Cătalin - PSD

2.   Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta - PSD

3.   Ionete George Florin - PSD  

4.   Mocanu Livia - PNL

5.   Ghinescu Adrian - PNL

6.   Ion Neli - PNL

7.   Erich Agnes - Terezia - PSD

 

Art. 2 Începând cu data prezentei HCL nr. 123/28.06.2016 referitoare la aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                                                                                  

 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   10

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§     Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017;

§     Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§     Prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

§     Adresa nr. 62379/2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice- Agenția Națională a Funcționarilor Publici, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 35813/23.12.2016 ;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, conform anexelor I - V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   11

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.

   HOTĂRÂRE

privind transformarea unui post vacant

din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște privind transformarea unui post vacant de referent IA din cadrul Serviciului Economic Resurse Umane -Secretariat în post de inspector de specialitate în cadrul aceluiași serviciu;

§  Prevederile H.C.L. nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 280/27.10.2016 referitoare la modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unui post vacant de referent IA, studii medii în post de inspector de specialitate, studii superioare în cadrul Serviciului Economic-Resurse Umane-Secretariat.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   12

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.

     HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții al

Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 1811 din data de 20.01.2017;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                       

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   13

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și

a regulamentului de organizare și funcționare

ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale direcției;

§   Prevederile art. 100, art. 107 și art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

§   Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, nr. 59205/2016, înregistrat la Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat cu nr. 9242/30.12.2016;

§   Raportul de avizare al al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   14

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.

                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

al Cantinei de Ajutor Social Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social Târgoviște;

§  Prevederile art. 8, alin. 2 și art. 13, alin. 2 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§  Prevederile art. 8 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile 6, alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 28, alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Anexei nr. 9 din Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Cantina de Ajutor Social Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

         

Nr.   15

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M/2 ex.

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata contribuției de hrană, pe anul 2017,  pentru un număr de 8 (opt) persoane beneficiare de masă caldă și pachete prin

Cantina de Ajutor Social

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scutirea de la plata contribuției de hrană, pe anul 2017, pentru un număr de 8 persoane beneficiare de masă caldă și pachete prin Cantina de Ajutor Social;

§  Prevederile art. 1 și 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§  Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 448/2006 protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata contribuției de hrană, pe anul 2017, pentru un număr de 8 (opt) persoane beneficiare de masă caldă și pachete prin Cantina de Ajutor Social, cu o sumă de 955 lei/lună și 11460 lei/an, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială, Cantina de Ajutor Social și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște   

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   16

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M/2 ex.

                         

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2017 - 2018

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§    Adresa Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, nr. 479/20.01.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 1876/25.01.2017;

§    Prevederile art. 61, alin. 2 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 21 și următoarele din Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Stiințifice nr. 5777/2016;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d și ale alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rețeaua de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2017 - 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   17

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M/2 ex.

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea serviciilor unui expert independent pentru recrutrarea candidaților la funcția de administratori ai societăților comerciale aflate în subordinea consiliului local

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind achiziționarea serviciilor unui expert independent pentru recrutrarea candidaților la funcția de administratori ai societăților comerciale aflate în subordinea consiliului local;

§   Prevederile Legii nr. 98/2016 referitoare la achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 29 alin. 2, 3 și 4 ale OUG nr. 109/2011 referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 246/24.09.2012 referitoare la implementarea guvernantei corporative la societatile comerciale la care municipiul Targoviste este actionar unic, majoritar sau la care deține controlul;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă achiziționarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, pentru recrutrarea candidaților la funcția de administratori ai societăților comerciale aflate în subordinea consiliului local, respectiv S.C. Compania de Apă Targoviște-Dâmbovița S.A., S.C. Eco-Sal 2005 S.A. Târgoviște și S.C. Municipal Construct S.A.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Târgoviște să achiziționeze serviciile în cauză într-una din modalitățile prevăzute de Legea nr. 98/2016 referitoare la achizițiile publice.

Art. 3 Prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea la data modificării cadrului legislativ sau la data revocării acesteia de către consiliul local.

Art. 4 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. nr. 246/24.09.2012 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Achiziții Publice și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   18

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I./2 ex.

                                                           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifului maximal pentru serviciile de pază prestate

 de către S.C. Municipal Security S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. prin care se solicită elaborarea unei hotărâri privind aprobarea tarifului de pază pentru serviciile prestate de  S.C. Municipal Security S.R.L.;

§    Prevederile H.C.L. nr. 222/2010 privind înființarea S.C. Municipal Security S.R.L

§    Prevederile H.C.L. nr. 226/2010 privind  modificarea si completarea  art. 3 din H.C.L. 222/2010 referitoare la inființarea S.C. Municipal Security S.R.L. avand ca actional unic Consiliul Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățiile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.;

§    Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare.;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a” pct.7 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,adoptă următoarea

 

HOTÂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă tariful maximal de pază, în cuantum de 17,29 lei/oră cu TVA, pentru serviciile prestate de către S.C. Municipal Security S.R.L.

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L. și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.   

  

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   19

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizației/contribuției la nivelul Municipiului Târgoviște datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

 pe anul 2017

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

§   Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, nr. 1/2001;

§   Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”,  nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ADI;

§   Hotararea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, nr. 192/19.12.2016 privind stabilirea și aprobarea cotizației, la nivel județean, pentru anul 2017;

§   Prevederile O.G. nr. 26/2000 referitoare la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 742/2014 referitoare la modificarea anexelor 2 si 4 din HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

§   Rapoartele de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 11, 12 și 36, alin. 1, alin. 2, lit. “d” și alin. 6, lit “a”, pct. 14  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru anul 2017 se aprobă cotizația datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠋‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița››, în suma de 738.168 lei. 

Art. 2. Cotizația menționată la art. 1 va fi prevăzută ȋn bugetul local la Titlu 59 “Alte cheltuieli”, art. 59. 11 ,,Asociații și Fundații’’ și va fi achitată conform prevederilor legale.

Art. 3 Cotizația/contribuția stabilită pentru anul 2017 va avea ca destinație finanțarea cheltuielilor curente ale Asociației, precum și acoperirea cheltuielilor necesare prestării serviciului de colectare, transport, depozitare și prelucrarea deșeurilor.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Aparatul de specialitate al Primarului, Direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                     

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   20

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M/2 ex.

                                                                                                          

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§   Hotararea ADI nr. 191/19.12.2016 privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2017;

§   Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare;

§   Hotărârea Asociației Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița nr. 1/2001;

§   Hotărârea ADI nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ADI;

§   Hotărârea nr.119/18.06.2013 a Adunării Generale a A.D.I. privind aprobarea metodologiei de instituire și colectare a taxei de habitat la nivel județean cu destinație specială de salubrizare, cu modificările și completările ulterioare;

§   Dipozițiile Legii serviciului de salubrizare a localitățiilor nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 484, 485 din legea nr. 227/08.09.2015 privind noul Cod Fiscal, aplicabila de la 01.01.2016, cu modificarile si completarile ulterioare privind impozitele si taxele locale;

§   Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 si 4 din HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

§   Prevederile art.11, 12, 36 alin. 1, alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Începand cu data de 01.02.2017 se stabileste cuantumul taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, astfel:

·       21 lei/lună/gospodărie (incluzând comisionul de administrare de 1,25 lei/lună/gospodărie);

·       12 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o gospodărie  (incluzând comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodărie);

·       100 lei/lună/instituții publice finanțate de la buget (incluzând comisionul de administrare 5,95 lei/lună/instituție);

Art. 2 Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodăriile în care se regăsesc persoanele aflate în situațiile prevăzute art. 485, alin 1, lit “a” și “b” din Legea nr. 227/08.09.2015 privind noul Cod Fiscal.

            De prezenta scutire beneficiază gospodăriile formate din maxim două persoane.

            Pentru plata integrală a taxei de habitat pentru anul în curs până la data de 31 martie se acordă o bonificație de 10%.

Art. 3 Gospodăriile care dețin două sau mai multe contoare electrice la aceeași adresă și deservesc o singură familie vor datora o singură taxă de habitat.

Art. 4 Taxa specială încasată potrivit prezentului act administrativ, reprezintă venit al bugetului local și se folosește pentru finanțarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorată pentru serviciile prestate cetățenilor și instituțiillor publice de pe raza municipiului Târgoviște.

Art. 5 Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Aparatul de specialitate al Primarului, Direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   21

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M/2 ex.

 

         HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2”;

§  Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, OS 10.1/ 10.2/ 10.3 - Infrastructură Educațională;

§   Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 89/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

§   Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§   Prevederile H.C.L. nr. 138/2007 privind preluarea de către Direcția de Asistență Socială a activității creșelor nr. 2, 8, 13, 14 și 16 de pe raza municipiului Târgovișt, precum și a cheltuielilor materiale ale acestora;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2” astfel:

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 2.841.888,71 lei (628.708,62 euro)

- C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA : 2.071.061,18 lei (458.179,10 euro)

- Valoare Dotari si Active necorporale, inclusiv TVA: 337.370,95 lei (74.636,29 euro)

Curs valutar euro= 4,5202 RON la data de 15.12.2016

     Durata de realizare: 30 luni

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local și bugetul de stat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   22

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M/3 ex.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13”;

§  Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, OS 10.1/ 10.2/ 10.3 - Infrastructură Educațională;

§   Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 89/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

§   Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§   Prevederile H.C.L. nr. 138/2007 privind preluarea de către Direcția de Asistență Socială a activității creșelor nr. 2, 8, 13, 14 și 16 de pe raza municipiului Târgovișt, precum și a cheltuielilor materiale ale acestora;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13” astfel:

 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 6.623.033,00 lei (1.471.785 euro)

- C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA : 5.160.412,00 lei (1.146,758 euro)

- Valoare Dotari si Active necorporale, inclusiv TVA: 504.322 lei (112.072 euro)

     Curs valutar euro = 4,50 RON la data de 11.11.2016

Durata de realizare: 30 luni

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local și bugetul de stat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

           

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

                                                                           

 

 

Nr.   23

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M/3 ex.

                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14”;

§  Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, OS 10.1/ 10.2/ 10.3 - Infrastructură Educațională;

§   Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 89/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

§   Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§   Prevederile H.C.L. nr. 138/2007 privind preluarea de către Direcția de Asistență Socială a activității creșelor nr. 2, 8, 13, 14 și 16 de pe raza municipiului Târgovișt, precum și a cheltuielilor materiale ale acestora;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14” astfel:

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 4.706.245,00 lei (1.045.832 euro)

- C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA : 3.410.097,00 lei (757.799 euro)

- Valoare Dotari si Active necorporale, inclusiv TVA: 504.322 lei (112.072 euro)

     Curs valutar euro= 4,50 RON la data de 11.11.2016    

Durata de realizare: 30 luni

Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local și bugetul de stat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   24

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M/2 ex.

                                                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16”;

§  Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale, OS 10.1/ 10.2/ 10.3 - Infrastructură Educațională;

§   Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 363/2010 referitoare la aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 89/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

§   Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§   Prevederile H.C.L. nr. 138/2007 privind preluarea de către Direcția de Asistență Socială a activității creșelor nr. 2, 8, 13, 14 și 16 de pe raza municipiului Târgovișt, precum și a cheltuielilor materiale ale acestora;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și ale alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16” astfel:

 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 6.600.568,00 lei ( 1.466.793 euro)

- C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA : 5.128.412,00 lei ( 1.139.647 euro)

- Valoare Dotari si Active necorporale, inclusiv TVA: 504.322 lei (112.072 euro)

     Curs valutar euro= 4,50 RON la data de 11.11.2016    

Durata de realizare: 30 luni

  Art. 2 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local și bugetul de stat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   25

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M/2 ex.

                          

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§   Procesul Verbal nr. 1 din data de 19.01.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr.  2424/11.08.2016;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 19.01.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartiția unui număr de 9 (nouă) locuințe disponibile din recuperări, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                            

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                               

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   26

Tgv. 30.01.2017

Red. D.I/2 ex.

                                              

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea către Direcția de Salubritate a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile proprietatea municipiului Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 30.01.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea către Direcția de Salubtitate a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile proprietatea municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 867-870 din Codul Civil;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123 (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea către Direcția de Salubritate a dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică a municipiului Targoviște, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă transmiterea către Direcția de Salubritate a dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate privată a municipiului Targoviște, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Transmiterea bunurilor se va efectua pe bază de protocol în care vor fi prevăzute condițiile de administrare.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                                

     ing. Virgil Ciprian Oprescu                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   27

Tgv. 30.01.2017

Red. U.M/3 ex.

 

MUNICIPIUL   TARGOVISTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL            

    

                                                           Anexa nr. 1 la HCL nr. 27/30.01.2017

                                                                                             

Datele de identificare a bunurilor  care aparțin domeniului public  al

Municipiului Târgoviște ce se transmit în administrarea Direcției de Salubritate

 

Nr.crt.

Locatia

Nr. inventar

Denumirea bunului

Date identificare

Valoare (lei)

Situatie juridică

1

Cimitir Central

101084

Alei

Cimitir Central

Șoseaua Găești  nr. 3; Cimitir Central,  balastate = 338 metri, suprafața = 1214.80 mp;

26.708,00

 

2

Cimitir Central

1007577

Capelă Cimitir Central

Șoseaua Găești nr. 3; Cimitir Central;

117,75

 

3

Cimitir Central

7007574

Teren

Cimitir  Central

Șoseaua Găești nr. 3; categoria CI- Cimitire; cvartal 255, parcela 1; Vecinătăți: Nord- drum betonat, Est- drum piatră, Sud- Statie PETROM, Vest- Șoseaua Găești; suprafața = 49.863 mp

3.490.410

 

4

Cimitir Simuleasa

7007573

Teren

Cimitir Simuleasa

Strada Radu de la  Afumați nr. 5 A; categoria CI - Cimitire; cvartal 221, parcela 12; suprafața = 22.277 mp

4.009.860

 

5

Cimitir Suseni

1001488

Alei - Cimitir Suseni

Bulevardul Eroilor nr. 34; Cimitir Suseni; suprafața = 2520.00 mp;

55.440,00

 

6

Cimitir Suseni

7007575

Teren

Cimitir Suseni

Bulevardul Eroilor nr. 32A-34; categoria CI - cimitire; Nord- proprietate privată, Est- Bulevardul Eroilor, Sud - drum, Vest- canal, cale ferată suprafața = 64.719 mp

4.530.330

Contract de schimb nr. 538/1999, Contract vânzare-cumpărare nr. 2879/2002, Contract de schimb nr. 1014/2010 (Carte funciară 22454, număr cadastral 11485 pentru 1.000 mp)

7

Parc Chindia

100542

Alei dale - Parc Chindia

Parc Chindia

100.000,00

 

8

Parc Chindia

101172

Bust Alexandru Coconul

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Tănase Gheorghe

19.500,00

 

9

Parc Chindia

101173

Bust Alexandru Iliaș

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Tănase Gheorghe

19.500,00

 

10

Parc Chindia

101174

Bust Dan al - II - lea cel Viteaz

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Pârvu Adrian

18.450,00

 

11

Parc Chindia

101175

Bust Matei Basarab

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Tănase Gheorghe

19.500,00

 

12

Parc Chindia

101176

Bust Mihail

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Pârvu Adrian

18.450,00

 

13

Parc Chindia

101177

Bust

Petru Cercel

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Popa Nicolae

18.650,00

 

14

Parc Chindia

101178

Bust Radu Ilie

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Tănase Gheorghe

19.500,00

 

15

Parc Chindia

101179

Bust

Radu cel Mare

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Pârvu Adrian

18.450,00

 

16

Parc Chindia

101180

Bust

Radu de la Afumați

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Pârvu Adrian

18.450,00

 

17

Parc Chindia

101181

Bust

Radu Paisie

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Pârvu Adrian

18.450,00

 

18

Parc Chindia

101182

Bust

Simion Movilă

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Ioan Ladea

19.500,00

 

19

Parc Chindia

101183

Bust

Vlad  Înecatul

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Tănase Gheorghe

19.500,00

 

20

Parc Chindia

101184

Bust

Vlad  Dracul

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Popa Nicolae

18.650,00

 

21

Parc Chindia

101185

Bust

Vlad  Țepeș

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Popa Nicolae

18.650,00

 

22

Parc Chindia

101186

Bust

Vlad Călugărul

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Popa Nicolae

18.650,00

 

23

Parc Chindia

101187

Bust

Vlad  cel Tânăr

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Popa Nicolae

18.650,00

 

24

Parc Chindia

101188

Bust Vlad  Vintilă de la Slatina

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor ; sculptor Ioan Ladea

19.500,00

 

25

Parcul Chindia

102399

Bust Alexandru Aldea

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

26

Parcul Chindia

102394

Bust Alexandru Mircea

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

27

Parcul Chindia

102386

Bust Constantin Brâncoveanu

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

28

Parcul Chindia

102389

Bust

Gavril Movilă

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

29

Parcul Chindia

102393

Bust Mihnea Turcitu

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

30

Parcul Chindia

102387

Bust Mihnea al -III- lea

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

31

Parcul Chindia

102400

Bust Mircea cel Bătrân

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

32

Parcul Chindia

102396

Bust Moise

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

33

Parcul Chindia

102395

Bust Pătrașcu cel Bun

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

34

Parcul Chindia

102391

Bust Radu Mihnea

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

35

Parcul Chindia

102390

Bust Radu Șerban

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

36

Parcul Chindia

1007821

Bust

Vlad Țepeș

Parc Chindia, Calea Domnească; sculptor G. Alexandru

75.803,00

 

37

Parcul Chindia

102398

Bust Vladislav al -II- lea

Parcul Chindia, Aleea Voievozilor

19.763,43

 

38

Parc Chindia

1001271

Rețele electrice parc - Parc Chindia

Parc Chindia

199.430,00

 

39

Parc Chindia

1001272

Alei pietonale - Parc Chindia

Parc Chindia

20.000,00

 

40

Parc Chindia

1007242

Lac Chindia - Parc Chindia

Parc Chindia; Categoria de folosința HL - lacuri ; cvartal 6, parcela 45; suprafața = 26692.00 mp

1.000,00

 

41

Parc Chindia

1007243

Grup ornamental + 2 scaune - Parc Chindia

Parc Chindia

1.648,50

 

42

Parc Chindia

1007244

Grup ornament beton + 3 cruci - Parc Chindia

Parc Chindia

824,25

 

43

Parc Chindia

1007245

Grup ornamental Masa tăcerii - Parc Chindia

Parc Chindia

1.648,50

 

44

Parc Chindia

1007246

Grup ornament beton explanadă - Parc Chindia

Parc Chindia

471,00

 

45

Parc Chindia

1007252

Chioșc fanfară - Parc Chindia

Parc Chindia

117,75

 

46

Parc Chindia

1007361

Debarcader metalic - Parc Chindia

Parc Chindia

27.323,15

 

47

Parc Chindia

1007378

Fântână arteziană - Parc Chindia

Parc Chindia

117,75

 

48

Parc Chindia

7007241

Teren Parc Chindia

Calea Domneasca; categoria CP - parcuri; cvartalul 6, parcela 45; suprafața = 140331.00 mp;

21.049.650

 

49

Parc Mitropolie

100594

WC ecologic - Parc Mitropolie

Parc Mitropolie

5.072,72

 

50

Parc Mitropolie

102262

Clădire Parc Mitropolie

Parc Mitropolie, construcție din cărămidă tip P, suprafață = 20 mp

2.393,00

 

51

Parc Mitropolie

1000732

Împrejmuire - Parc Mitropolie

Parc Mitropolie; lungime = 87.00 ml;

41.448,00

 

52

Parc Mitropolie

1000733

Stâlpi iluminat - Parc Mitropolie

Parc Mitropolie

64.880,25

 

53

Parc Mitropolie

1000735

Alei din pavele - Parc Mitropolie

Parc Mitropolie; suprafața = 3993.00 mp

127.776,00

 

54

Parc Mitropolie

1000737

Amenajare colț șahiști si cadran solar - Parc Mitropolie

Parc Mitropolie

24.727,50

 

55

Parc Mitropolie

1000738

Fântâni arteziene - Parc Mitropolie

Parc Mitropolie

126.463,50

 

56

Parc Mitropolie

7007240

Teren - Parc Mitropolie

Parc Mitropolie, categoria de folosință CC - curți construcții, vecini: Nord - Bulevardul Libertății, Sud - Bulevardul Mircea cel Bătrân, Est-Vest proprietate municipiu, cvartalul 16, parcela 46; suprafața = 26.567 mp

7.970.100

Carte Funciară 83026, număr cadastral 83026

57

 

Parc Mitropolie

1007819

Bust Smaranda Gheorghiu

Parc Mitropolie; sculptor M. Onofrei; cod LMI DB-III-m-B-17778

41.983

 

Parc Mitropolie

58

 

Parc Mitropolie

1007818

Bust Tudor Vladimirescu

Parc Mitropolie; sculptori Gheorghe Coman si Ion Damian

50.147

 

Parc Mitropolie

59

 

Parc Mitropolie

1007814

Crucea Tudor Vladimirescu (comemorativ)

Parc Mitropolie; sculptor Smaranda Gheorghiu; cod LMI DB-IV-m-B-17796

22.158

 

Parc Mitropolie

60

Parc Municipal Mihai Bravu

102173

Amenajare Parc Municipal Mihai Bravu

Parc Municipal Mihai Bravu, amenajare spații verzi, taluzare, alei pietonale

583.998,16

 

61

Parc Municipal Mihai Bravu

102174

Podeț 1 - Parc Municipal Mihai Bravu

Parc Municipal Mihai Bravu, podeț metalic - acces din strada Mihai Bravu

23.346,80

 

62

Parc Municipal Mihai Bravu

102175

Podeț 2 - Parc Municipal Mihai Bravu

Parc Municipal Mihai Bravu, podeț metalic parc

23.346,80

 

63

Parc Municipal Mihai Bravu

102176

Podeț 3 -  Parc Municipal Mihai Bravu

Parc Municipal Mihai Bravu, podeț metalic parc - sere

23.346,80

 

64

Parc Municipal Mihai Bravu

701061

Teren - Parc Municipal Mihai Bravu

Teren situat intre Pod rutier Mihai Bravu si Pod rutier Teiș, pe malul drept al cursului râului Ialomița, cvartal 11, parcela 76, suprafața = 50.072 mp

2.253.240

 

65

Sediu Radu de la Afumati nr.7

100951

Clădire administrativă

Strada Radu de la Afumati nr.7; Cladire zidarie, tip P+2E+M, suprafață construită = 310 mp, suprafață desfășurată = 1240 mp

1.229.224

 

66

Sediu Radu de la Afumati nr.7

100952

Magazie de materiale

Strada Radu de la Afumați nr. 7; Suprafața = 37 mp

50.000,00

Carte Funciară 83368, număr cadastral 83368

67

Sediu Radu de la Afumati nr.7

100953

Atelier mecanic

Strada  Radu de la Afumați nr.7; Suprafața = 263 mp

104.423,00

Carte Funciară 83368, număr cadastral 83368

68

Sediu Radu de la Afumati nr.7

100954

Spălătorie utilaje și eurocontainer

Strada  Radu de la Afumați nr.7; Suprafața construită = 512 mp

174.825,00

Carte Funciară 83368, număr cadastral 83368

69

Sediu Radu de la Afumati nr.7

100955

Depozit carburanți

Strada  Radu de la Afumați nr.7; Suprafața = 37 mp

12.150,00

Carte Funciară 83368, număr cadastral 83368

70

Sediu Radu de la Afumati nr.7

100956

Depozit material antiderapant

Strada  Radu de la Afumați nr.7; Suprafața = 243 mp

69.000,00

Carte Funciară 83368, număr cadastral 83368

71

Sediu Radu de la Afumati nr.7

100957

Copertină

Strada Radu de la Afumati nr.7; Suprafata =124 mp

36.502,50

Carte Funciară 83368, număr cadastral 83368

72

Sediu Radu de la Afumati nr.7

100958

Gard împrejmuitor

Strada Radu de la Afumati nr.7; Lungime = 45,5 metri

3.500,00

 

73

Microraionul VI

100961

Spațiu micro VI

Bulevardul Unirii; bloc 44 parter; Micro VI; Suprafața utila = 37 mp

49.950,00

 

74

Microraionul XI

100962

Spațiu micro XI

Calea București; bloc O1 B; Micro XI; Suprafața utilă = 29,40 mp

39.150,00

 

75

Sediu Justiției nr. 9

100963

Șopron Metalic

Strada  Justiției nr. 9; Suprafața = 300 mp

73.374,00

Carte Funciară 83337, număr cadastral 83337

76

Sediu Justiției nr. 9

100964

Magazie materiale

Strada  Justiției nr. 9; Suprafața = 63 mp

15.593,00

Carte Funciară 83337, număr cadastral 83337

77

Sediu Justiției nr. 9

100965

Grup sanitar cu vestiar

Strada  Justiției nr. 9; Suprafața = 80 mp

57.697,50

Carte Funciară 83337, număr cadastral 83337

78

Sediu Justiției nr. 9

100966

Clădire birouri

Strada  Justiției nr. 9; Suprafața = 84 mp

62.370,00

Carte Funciară 83337, număr cadastral 83337

79

Sediu Justiției nr. 9

100967

Împrejmuire

Strada  Justiției nr. 9; Lungime = 23,5 metri

3.199,00

 

80

Sediu Justiției nr. 9

100968

Clădire dispeceri

Strada  Justiției nr. 9; Clădire tip S+P; Suprafață construită = 56 mp; Suprafața desfășurată = 76 mp

64.057,50

Carte Funciară 83337, număr cadastral 83337

81

Sediu Justiției nr. 9

100969

Atelier auto

Strada  Justiției nr. 9; Suprafața = 46 mp

16.802,00

Carte Funciară 83337, număr cadastral 83337

82

Sediu Justiției nr. 9

100970

Platformă betonată

Strada Radu de la Afumați nr.7; Suprafata = 436 mp

21.800,00

 

83

Sediu Justiției nr. 9

100971

Platformă betonată

Strada  Justiției nr. 9; Suprafața = 285.00 mp

14.250,00

 

84

Sediu Justiției nr. 9

100972

Cabină poartă

Strada  Justiției nr. 9; Suprafața =17 mp

6.573,00

Carte Funciară 83337, număr cadastral 83337

85

Piața Bărăției

102203

Spațiu Florărie

Piața Bărăției, Suprafața = 13 mp

12.495,00

 

86

Aninoasa

1001142

Clădire gospodărie anexă la cantină Schela Petroliera

Amplasată intre satele Teiș si Viforâta, langă gospodaria anexă a Schelei petroliere; tip P, două încaperi, suprafată = 301 mp

168.172,50

 

87

Microraionul XI

1001276

Florărie micro XI

Calea Domnească,  Bloc O1; Micro XI

30.000,00

 

88

Piata Vlad Țepeș

1007184

Florărie Vlad Țepeș

Piata Vlad Țepeș, micro XI; strada cpt. Stănică Ilie

70.000,00

 

89

Microraionul VI

1007432

Florărie micro VI

Bulevardul Unirii blocul 44 parter

38.000,00

 

90

Sediu Justiției nr. 9

70000782

Teren Strada Justiției nr. 9

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 6; parcela 147; suprafața = 979 mp

293.700,00

Carte Funciară 83337, număr cadastral 83337

91

Sediu Radu de la Afumati nr.7

70000944

Teren Strada Radu de la Afumați nr. 7

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 203; parcela 24.2; suprafata = 3749 mp

674.820,00

Carte Funciară 83368, număr cadastral 83368

92

Sere municipiu

7007410

Teren pepinieră Sere

Strada Matei Basarab; Categoria AG - teren agricol; cvartal 11, parcela 1; suprafața = 68.313.00 mp

4.098.780