ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

15.01.2016

 

1.    Hotărâre privind asocierea Municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște cu Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca ” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru lucrări de infrastructură rutieră aferente proiectului

2.  Hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

 

 HOTĂRÂRE

privind asocierea Municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște cu Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca ” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru lucrări de infrastructură rutieră aferente proiectului

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.01.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Tehnice privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a contractului de asociere dintre Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște și Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în vederea realizării unor lucrări de infrastructură rutieră aferente proiectului: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște- Priseaca ”

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 350/2001 referitoare la amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. nr. 43/1997 referitoare la regimul juridic drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. nr. 7/2010 referitoare la modificarea și completarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,cu modificările și completările ulterioare

§   Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b și lit. e, alin. 4 lit. d și alin. 7 lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. f  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște cu Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în vederea realizării unor lucrări de infrastructură rutieră aferente proiectului: „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște- Priseaca ”.

Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3 Se aprobă cota de cofinanțare a proiectului în cauză în procent de 50% în sarcina Consiliului Local Târgoviște și 50% în sarcina Consiliului Județean Dâmbovița.

Art. 4 Se împuternicește pentru primarul municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze contractul de asociere pentru realizarea obiectivului, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția  Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

           

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                VIZAT DE LEGALITATE,

                 Cosmin-Petruț Bozieru                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

          Nr.   1

          Tgv. 15.01.2016

     Red. D.I./3ex.

 

 

                                                                                              Anexa 1 la HCL nr. 1/15.01.2016

 

 

 

Principalii indicatori tehnico – economici

la obiectivul de investiții

 „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște- Priseaca”

 

A.     INDICATORI ECONOMICI :

 

Valoare totală proiect : 2.585,94  mii  lei fără TVA din care :

C+M :  2.268,64 mii lei fără TVA

 

Sursa de Finanțare : Buget Local , Buget Consiliului Local;

Cotele de cofinanțare : 50 % Consiliul Județean  Dâmbovița și  50 % Consiliul Local Târgoviște;

Faza documentației : Studiu de fezabilitate.                                           

 

B.     INDICATORI TEHNICI :

 

            Lungime totală străzi 2843,4 ml  după cum urmează:

v     Soarelui, L = 1341,25 m; l=5.00m.

v     Prisecii, L = 520 m; l=5.00m.

v     Dâmboviței, L = 550 m; l=5.00m.

v     Câmpului, L = 432,12 m; l=5.00m.

 

 Durata de realizare a investiției                                           12 luni

 

Nr. crt.

Denumire stradă

Lungime ( ml)

Suprafață

(mp)

1

Prisecii

520 ( de la km 0+200 - pana km 0+720)

2.600

2

Dâmboviței

550 ( de la km 0+ 470 - pana km 0+1025,43)

2.750

3

Soarelui

1.341,25

6.706,25

4

Câmpului

432,12

2160,60

TOTAL

2.843,37

14.216,85

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            VIZAT DE LEGALITATE,

                   Cosmin-Petruț Bozieru                            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                                      

Anexa 2 la HCL nr. 1/15.01.2016

 

 

            CONTRACT CADRU DE  ASOCIERE

 

1.                  PARTILE CONTRACTANTE

 

1.1 JUDEȚUL DÂMBOVIȚA prin CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA cu sediul în municipiul Târgoviste, Piața Tricolorului,  nr. 1, Județul Dâmbovița, telefon 0245/616827, fax 0245/616827,  cod fiscal 4280205, reprezentat  prin conf. univ.dr. ADRIAN ȚUȚUIANU – Președinte,

în calitate de asociat prim

și

1.2 MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE  prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE ,  cu sediul în municipiul Târgoviște , jud. Dâmbovita , tel : 0245/613.928 , fax : 0245/221.223 ,cod fiscal nr. 4279944  reprezentat prin  jr. Daniel Cristian STAN Viceprimar, cu atribuții delegate de primar conform H.C.L. 26/19.02.2015

în calitate de asociat secund.

 

2.                  OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1. - Partile contractante se asociază în vederea realizării lucrărilor de execuție la obiectivul de interes local ,, Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște- Priseaca”.

2.2. Întreținerea obiectivului după finalizare revine în totalitate Consiliului Local Târgoviște.

 

3.                  CADRUL LEGAL

 

            3.1.   - Contractul de asociere se incheie in conformitate cu :

3.1.1.-   Hotararea Consiliului Judetean Dambovita nr. ______  , privind asocierea județului Dâmbovița prin Consiliul Judetean Dâmbovita cu Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște pentru realizarea obiectivului  ,, Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște- Priseaca  ”.

            3.1.2. – Hotărârea Consiliului Local Târgoviște  nr. 1/15.01.2016  privind asocierea  Municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița pentru  realizarea obiectivului Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște- Priseaca

            3.1.3.-   Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale ,art. 36 alin.(2) lit. ,,e’’  alin. (7) lit.,,c’’ ,  art. 91 alin (1) , lit. ,,e’’  alin. (6) lit. ,,c’’ și art. 97 alin. (1) art. 104 alin. (1) lit. ,,d’’ și alin. (5) lit. ,,b’’ , și art. 126 

3.1.4. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ,actualizată ;

            3.1.5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , actualizată;

 

4.                  TERMENUL CONTRACTULUI

 

4. 1. - Prezentul contract  de asociere are valabilitate până la efectuarea recepției finale a lucrărilor obiectivului de investiție .

 

5.                  APORTURILE  PARȚILOR

 

            5.1. – Valoarea estimată a lucrărilor de construcții-montaj(C+M) aferente  obiectivului este de 2.268,64 mii lei fără T.V.A.  

            5.2. – Asociatul prim, pentru realizarea lucrărilor ce formează obiectul prezentului contract, contribuie cu un aport social constând din:

- cotă de participare/cota de cofinanțare  de  50 % din valoarea totală de construcții montaj (C+M) a obiectivului

5.3. Asociatul secund, pentru realizarea serviciilor și lucrărilor ce formează obiectul  prezentului contract, contribuie cu un aport social constând din:

- cotă de participare /cota de cofinanțare  de 50 % din valoarea totală de construcții montaj (C+M) a obiectivului

5.4. Fondurile necesare  celor doi asociați  pentru realizarea obiectivului pot fi  constituite din bugetul local , bugetul de stat și alte surse legal constituite.

5.5. Valoarea totală de construcții montaj a obiectivului și cotele de participare se vor actualiza prin act adițional la finalizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor de execuție conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 .

 

6.                  EXECUTAREA LUCRĂRILOR

 

6.1. Executarea lucrărilor la obiectivul nominalizat la pct. 2.1. se va realiza prin intermediul  ofertantului  câștigător al procedurii de achiziție conform O.U.G. nr. 34/2006  ce se va organiza de comun acord de către Municipiul Târgoviște sau Consiliul Județean Dâmbovița  cu participarea reprezentanților ambelor părți contractante  .

6.2. Consiliul  Județean Dâmbovița si Municipiul Târgoviște, vor încheia  un contract de lucrări distinct, a cărui structură va fi stabilită prin documentația de atribuire ,având ca semnatari cele doua autorități publice și ofertantul desemnat câștigător al procedurii de achiziție .

6.3. Contractul de asociere și contractul de lucrări fac parte integrantă din Hotărârea/Hotărârile Consiliului Județean Dâmbovița privind realizarea obiectivului notificat la pct. 2.1.

 

7.                  MODALITĂȚI DE PLATĂ ȘI DECONTARE A LUCRĂRILOR

 

7.1. Decontarea lucrărilor la obiectivul de interes  local Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște- Priseaca  ” se va realiza de către Consiliul Județean Dâmbovița/ Municipiul Târgoviște pe baza situațiilor de lucrări corespunzătoare ofertei  executantului , confirmate din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric de către reprezentanții atestați ai Consiliului Județean Dâmbovița / Municipiului Târgoviște.

7.2.Lucrările de infrastructură rutieră executate nu vor depăși valoarea fondurilor alocate la nivelul celor doi asociați, acestea încadrându-se în prevederile notificate la  pct. 5.5.

7.3. În cazul în care este necesară actualizarea valorii totale de construcții – montaj(C+M) menționată la pct. 5.5. aferentă contractului de lucrări notificat la pct. 6.2. se vor respecta prevederile legale în domeniu această operațiune, fiind supusă aprobării prin hotărâre la nivelul Municipiului Târgoviște și Consiliului Județean Dâmbovița.

 

8.                  OBLIGAȚIILE PARȚILOR CONTRACTANTE

 

             8.1. - Obligațiile asociatului prim :

a.       Administrează  în comun cu Municipiul Târgoviște până la recepția finală sectoarele de drumuri locale care compun obiectivul notificat la pct. 2.1., adoptându-se în acest sens hotărâri de consiliu cu încheierea unui protocol conform Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 232/2013

b.       Evidențiază financiar ,contabil și patrimonial cheltuielile aprobate la obiectiv , în conformitate cu legislația în vigoare,fără depășirea valorică a cotei de participare/cofinanțare aprobate prin hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița

c.       Indicatorii fizici cuprinși în devizul general al obiectivului și contravaloarea decontărilor parțiale și finale ale acestora se vor evidenția prin borderourile centralizatoare comune ale Consiliului Județean Dâmbovița și Municipiului Târgoviște aferente situațiilor de lucrări prezentate la plată de către executant 

d.      Asigură verificarea din punct de vedere cantitativ,calitativ și valoric a situațiilor de lucrări aferente decontărilor Consiliului Județean Dâmbovița prin diriginți de șantier atestați ,conform legislației în vigoare

e.       Participă cu reprezentanți în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziție a lucrărilor de execuție organizate de către Municipiul Târgoviște

f.        După aprobarea documentațiilor tehnico-economice și indicatorilor aferenți la nivelul Municipiul Târgoviște acestea vor fi supuse aprobării prin hotărâre și la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița

g.        Colaborează cu asociatul secund din punct de vedere al problemelor tehnice și economice la obiectiv ;

h.       Convoaca,de comun acord cu asociatul secund, la solicitarea contractantului, comisia de receptie la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie;

i.         Ordinul de începere al lucrărilor de execuție se va emite prin adresă comună semnată de către Consiliul Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște și dacă este cazul individual de către unul din cei doi asociați  dar numai pentru activități care nu vor depăși fondurile proprii alocate pentru  obiectiv;

j.        La finalizarea și recepția finală a lucrarilor decontate va preda pe baza de proces verbal catre Municipiul Târgoviște valoarea acestora pentru cuprinderea in inventarul propriu ;

k.      Răspunde și întreprinde demersurile legale necesare identificării și alocării  resurselor financiare aferente cotei de cofinanțare/participare aprobate.

l.         După finalizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor de execuție, valoarea contractului de asociere va fi  actualizată prin act adițional, în conformitate cu valorile contractelor rezultate în urma a achizițiilor.

m.     Colaborează pe toată perioada contractului cu asociatul secund,constructorul desemnat și reprezentanții I.S.C. D-ța pentru realizarea unor lucrări de calitate ;

 

            8.2. - Obligațiile asociatului secund :

a.       Administrează  în comun cu Consiliul Județean Dâmbovița până la recepția finală sectoarele de drumuri locale care compun obiectivul notificat la pct. 2.1. ;

b.      Evidențiază financiar ,contabil și patrimonial cheltuielile aprobate la obiectiv ,în conformitate cu legislația în vigoare,fără depășirea valorică a cotei de cofinanțare /participare cere revine Municipiului Târgoviște aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița ;

c.       Indicatorii fizici cuprinși în devizul general al obiectivului și contravaloarea decontărilor parțiale și finale ale acestora se vor evidenția prin borderourile centralizatoare comune ale Consiliului Județean Dâmbovița și Municipiului Târgoviște aferente situațiilor de lucrări prezentate la plată de către executant , acestea nedepășind cotele de cofinanțare/participare aprobate ;

d.      Asigură verificarea din punct de vedere cantitativ,calitativ și valoric a situațiilor de lucrări aferente decontărilor Municipiului Târgoviște prin diriginți de șantier atestați,conform legislației în vigoare ;

e.       Intocmește  de comun acord cu asociatul prim documentația de atribuire și organizează procedurile de achiziție publică a lucrărilor de execuție cu participarea în comisiile de evaluare și a reprezentanților Consiliului Județean Dâmbovița ;

f.        După aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor aferenți la nivelul Consiliului Local Târgoviște aceasta va fi supusă aprobării prin hotărâre și la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița ;

g.       Colaborează pe toată durata asocierii cu asociatul prim ,constructorul  desemnat și reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții ;

h.       Răspunde și întreprinde demersurile legale necesare identificării și alocării resurselor financiare aferente cotei de cofinanțare aprobate  ;

i.         Asigură realizarea documentației tehnico-economice și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului cu respectarea prevederilor H.G. nr. 28/2008,Legii nr. 10/1995 precum și a standardelor de cost în vigoare ;

j.        Asigură plata ,dacă este cazul ,a avizelor autorizațiilor,taxelor și a altor cheltuieli aferente, altele decât lucrările de construcții montaj ,la obiectiv;

k.      Ordinul de începere al lucrărilor de execuție se va emite prin adresă comună semnată de către Consiliul Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște și dacă este cazul individual de către unul din cei doi asociați  dar numai pentru activități care nu vor depăși fondurile proprii alocate pentru  obiectiv;

l.         La recepția finală preia pe bază de proces verbal lucrările și contravaloarea acestora decontate de către Consiliul Județean Dâmbovița pentru cuprinderea în inventarul propriu.

 

9.                  ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

            9.1. - Prezentul contract  înceteaza în următoarele situații :

a.       la expirarea duratei, daca partile nu convin prelungirea prin act aditional ;

b.      în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale sau nefinalizării procedurilor de achiziție în termen de 2 ani de la semnarea prezentului contract  ;

c.       prin acordul partilor;

d.  în cazul în care,referitor  la obiectul asocierii , exista un interes public

     major , care nu mai permite continuarea acestuia .  

 

10.              FORȚA MAJORA

 

10.1.1.1          Forta majora  , asa cum este definita  de lege , absolva partile de neindeplinirea obligatiilor cuprinse in prezentul contract .

10.1.1.2          Partea  care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti in termen de  3 zile producerea evenimentului.

10.1.1.3          Daca in termen de  10 zile  evenimentul nu inceteaza , prezentul contract  se anuleza  fara ca vreuna din parti  sa pretinda daune - interese .

 

11.              LITIGII

 

            11.1. - Orice situatii conflictuale vor fi solutionate pe cale amiabila , negociere sau prin instanta de drept comun,  potrivit legii .

 

12. DISPOZIȚII FINALE

 

            12.1. Derularea  lucrarilor de execuție se face numai  în functie de asigurarea si constituirea  resurselor fiananciare  la nivelul celor doi asociati, în limita valorii contractului și cotele de cofinanțare /participare aprobate.

12.2. Lucrările suplimentare la obiectiv și valoarea aferentă acestora vor fi achiziționate conform prevederilor legale  .

12.3. Prezentul contract se incheie  în 2  exemplare câte unul pentru fiecare parte.

12.4. Contractul de asociere poate fi completat  dacă este cazul,  prin act adițional, cu acordul reprezentanților părților contractante  .

 

                       

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           VIZAT DE LEGALITATE,

                      Cosmin-Petruț Bozieru                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu,

Etapa II”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 15.01.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II”;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 291, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II” - 146 unități locative ca urmare a modificării cotei de TVA în baza art. 291, alin.1 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Finanțarea de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște (conform devizului general) în valoare totală inclusiv TVA de 1.692.830 lei din care C+M 1.500.403 lei, este destinată pentru:

-   Obținere avize, taxe, acorduri și autorizații;

-   Studii teren (geo, topo);

-   Contravaloare proiectare (Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii execuție pentru utilități)

-   Lucrări edilitare - alei acces, trotuare pietonale, platforme betonate și parcări;

-   Amenajări spații verzi;

-   Rețele alimentare cu apă;

-   Dotări;

-   Rețele canalizare;

-   Alimentare cu energie electrică;

-   Branșamente gaze;

            Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.                          

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                VIZAT DE LEGALITATE,

                 Cosmin-Petruț Bozieru                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

          Nr.   2

          Tgv. 15.01.2016

     Red. P.C./3ex.

                                  Anexă la H.C.L. nr. 2/15.01.2016

 

 

 

 

                                            Denumirea obiectivului de investiții:

„ Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom,

strada Silviu Stănculescu, Etapa II”

 

 

 

 

Principalii inducatori tehnico - economici ai proiectului:

 

Indicatori economici :

 

1. Valoarea totală estimată a investiției = 30.034.320 lei (inclusiv TVA)

     Din aceasta - finanțată de la A.N. L. = 28.341.490 lei (inclusiv TVA)       

                           din care C+M              = 23.845.444 lei (inclusiv TVA)

 

 

2. Durata de execuție – 24 de luni

 

Indicatori tehnici :

 

         Locuințele propuse se compun din 8 blocuri (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 16),  cu regim de înălțime  S+P+2E/3E+M, care însumează  146 apartamente distribuite astfel:

 

 

 

 

Total ampl

Bloc 9

Bloc 10

Bloc

11

Bloc

12

Bloc 13

Bloc 14

Bloc 15

Bloc 16

Nr. u.l.

146

20

13

20

20

13

20

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                VIZAT DE LEGALITATE,

                 Cosmin-Petruț Bozieru                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                                                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

26.01.2016

 

3. Hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

4.Hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, Direcția Administrație Publică Locală - Compartimentul Autoritate Tutelară

5.Hotărâre privind modificarea statului de funcții, a organigramei și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

6.Hotărâre privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2016-2017

7.Hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Târgoviște

8.Hotărâre privind completarea Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

9.Hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea câinilor cu stăpân din municipiul Târgoviște

10.Hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgoviște

11.Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2016

12.Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 284/09.11.2015 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.020.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște

13.Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor de performanță economică ai  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2016

14.Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Municipal Security S.R.L Târgoviște pentru anul 2016

15.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

16.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară  a Acționarilor  la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

17.Hotărâre privind modificarea HCL nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat)

18.Hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și exploatarea pajiștilor permanente, proprietatea municipiului Târgoviște

19.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a spațiului cu altă destinație din imobilul naționalizat, situat în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 36

20.Hotărâre privind actualizarea situației locurilor de joacă din municipiul Târgoviște și modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către S.C. Municipal Construct S.A.

21.Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

22.Hotărâre privind includerea unor bunuri în domeniul public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

23.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 7,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 44)

24.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,16 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 49)

25.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 4,99 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 60)

26.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,07 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 61)

27.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață totală de 125,34 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. George Cair, nr. 11 A

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, nr. 1003/13.01.2016, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea a 6 (șase) funcții contractuale din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în funcții superioare;

§    Prevederile art. 42 și art. 43 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

§    Procesele verbale finale ale examenului de promovare în funcție superioară celei deținute;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în funcții superioare, a 6 (șase) funcții contractuale, după cum urmează:

v   4 funcții contractuale de “administrator” se transformă în funcții contractuale de ”inspector de specialitate, gradul II, clasa de salarizare 35, gradația 5”;

v   2 funcții contractuale de “casier” se transformă în funcții contractuale de ”inspector de specialitate, gradul II, clasa de salarizare 34, gradația 4”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

   Nr.    3

   Tgv. 26.01.2016                  

   Red. U.M.  

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste

Direcția Administrație Publică Locală - Compartimentul Autoritate Tutelară

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea funcției publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, vacantă în cadrul Direcției Administrație Publică Locală-Compartiment Autoritate Tutelară, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional  superior;

§   Prevederile art. 30 și 31 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 107, alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, Direcția Administrație Publică Locală - Compartimentul Autoritate Tutelară, după cum urmează:

v    transformarea unei funcții publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional  superior.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

   Nr.    4

   Tgv. 26.01.2016                  

   Red. U.M.  

                        

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții, a organigramei și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcții, a organigramei și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§  Prevederile art. 6, alin. 1 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 4 din H.G. nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcții și a organigramei ale Directiei de Asistența Socială conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de zi pentru copii cu autism și sindrom down “Sfânta Maria”, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de zi pentru copii cu dizabilități, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Creșe, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost “Sfânta Maria”, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice “Sfânta Elena”, conform anexei 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cantinei de Ajutor Social, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, conform anexei 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Adăpostului de noapte “Speranța”, conform anexei 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului rezidențial de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice “Împreună vom reuși”, conform anexei 12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

   Nr.  5

  Tgv. 26.01.2016                  

  Red. U.M.

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza

 municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2016-2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al al Secretarului Municipiului Târgoviște privind aprobarea rețelei de unități școlare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2016 - 2017;

§    Prevederile art. 61, alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 247/22.09.2015 privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2015-2016;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” și ale alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru anul școlar 2016-2017 rețeaua de unități școlare preuniversitare de pe raza municipiului Târgoviște se organizează în forma și structura existentă în prezent, așa cum a fost aprobată prin H.C.L. nr. 247/22.09.2015.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

   Nr.   6

   Tgv. 26.01.2016                             

   Red. U.M.  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului modelului de steag al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Administrativ prin care se propune aprobarea steagului Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile Legii nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;

§   Prevederile anexei nr. 4 din H.G. nr. 685/1998 privind aprobarea stemelor unor municipii;

§   Prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul modelului de steag al municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele elemente definitorii: steagul se realizează pe fundal alb, în centrul acestuia fiind postată stema municipiului Târgoviște aprobată prin H.G. nr. 685/1998.

Art. 2 Forma și dimensiunile steagului sunt cele stabilite pentru drapelul României, conform Legii nr. 75/1994 (lățimea este egală cu 2/3 din lungime).

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul administrativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                  jr. Chiru Cătălin Cristea   

 

 

     Nr.   7

    Tgv. 26.01.2016                         

    Red. U.M.  

HOTĂRÂRE

privind completarea Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§ Demisia dlui. Pavel Babeu din funcția de reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgoviște în Consiliul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște privind completarea Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Prevederile Legii educației fizice și sportului, nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 273/2008 referitoare la înființarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 201/30.09.2010 referitoare la aprobarea componenței Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 77/29.04.2015 referitoare la modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a și alin. 3 lit b din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se ia act de demisia dlui. Pavel Babeu din funcția de reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgoviște în Consiliul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

Art. 2 Se numește dl. Păunescu Mihai-Andrei în funcția de reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgoviște în Consiliul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.

Art. 3 Prevederile HCL nr. 201/30.09.2010 referitoare la aprobarea componenței Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă: Primarul, dl. Păunescu Mihai-Andrei, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

   Nr.    8

   Tgv. 26.01.2016                                 

   Red. D.I.  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului privind gestionarea câinilor cu stăpân

din municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate privind aprobarea regulamentului privind gestionarea câinilor cu stăpân din municipiul Târgoviște;

§ Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 referitoare la aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile Legii 205/2004 privind protecția animalelor, republicată;

§ Prevederile O.G. nr. 71/2002 referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Convenției europene pentru protecția animalelor de companie;

§ Prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

§ Prevederile Ordinului nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificare și înregistrarea câinilor cu stăpân;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” și ale alin. 6, lit. „a”, pct. 19 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă regulamentul privind gestionarea câinilor cu stăpân din municipiul Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezentul regulament intră în vigoare la data de 15.02.2016.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare către Instituția Prefectului și aducerea la cunoștință publică, Secretarul Municipiului Târgoviște.

   

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

   Nr.    9

   Tgv. 26.01.2016                                 

   Red. D.I.  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate privind aprobarea regulamentului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 referitoare la aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile Legii 205/2004 privind protecția animalelor, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

§ Prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

§ Prevederile H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

§ Prevederile Ordinului nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor;

§ Prevederile Regulamentulului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” și ale alin. 6, lit. „a”, pct. 19 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă regulamentul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezentul regulament intră în vigoare la data de 15.02.2016.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Poliția Locală a municipiului Târgoviște și pentru comunicare către Instituția Prefectului și aducerea la cunoștință publică, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

  Nr.   10

  Tgv. 26.01.2016                                 

        Red. D.I.  

     

      HOTĂRÂRE

                 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

                al Municipiului Târgoviște pentru anul 2016

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 26.01.2016, având în vedere:

§  Legea nr. 339/2015   privind bugetul de stat pe anul 2016;

§         Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

§         HCL  nr.283/09.11.2015 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016;

§         Adresa Administrației  Județene a Finanțelor Publice  nr. 36/04.01.2016,

§         Scrisoarea Ministerului Finanțelor Publice nr. 420400/24.12.2015;

§         Adresa Consiliului Județean nr. 1300/22.01.2016:

§         Raportul Direcției economice nr. 1583/18.01.2016;

§         Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” și alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata;

   In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publica Locala, republicată, adoptă următoarea

 

           HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2016 conform anexelor nr. 1A și 1B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Bugetul general consolidat pe anul 2016 este redat în anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3  Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4  Se aprobă Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă finanțate din bugetul local pe anul 2016 conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă bugetele instituțiilor din subordinea Consiliului Local Târgoviște, finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6  Se aprobă programul manifestărilor culturale pe anul 2016 desfășurate de Teatrul Municipal conform anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7  Din bugetul Primăriei, capitolul 67.02 Cultura, recreere și religie, titlul Bunuri si servicii vor fi acordate următoarele sume pentru finanțarea de acțiuni social-culturale precum si pentru acordarea de sprijin financiar, după cum urmează:

1.     Sprijinirea activității instituțiilor de cult 1.050 mii lei (250 mii lei cheltuieli cu încălzirea bisericilor din municipiu; 750 mii lei sprijin financiar  Arhiepiscopie pentru finanțarea unor lucrări de reparații si modernizare  aferente bisericilor din municipiu, 50 mii lei pentru organizarea Sărbătorii Sf. Nifon),

2.     Plăți restante an 2015 in suma de 90 mii lei

3.     Sume pentru promovarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă 300 mii lei. Această sumă va fi alocată de Consiliul Local Târgoviște în baza regulamentului aprobat privind regimul finanțărilor nerambursabile.

4.     Sprijin financiar pentru Revista  "Litere" 48 mii lei (HCL 10/2013),

5.     Sprijin financiar pentru Revista "Târgoviștea Literară " 12 mii lei (HCL 9/2013),

6.     Cheltuieli pentru întreținere funcționare Biserica Geartoglu 20 mii lei,

7.     Materiale promoționale aferente proiectelor de promovare a bisericilor din municipiul Târgoviște 200 mii lei,

8.     Participarea la Târgul de turism 25-28 februarie 2016, suma de 50 mii lei,

9.     Pentru acțiuni de ziua 1/8 Martie 40 mii lei,

10. Pentru acțiunea Ziua Europei 50 mii lei,

11. Pentru acțiunea Ora Pământului 20 mii lei,

12. Sărbători Pascale – Calea Luminii 40 mii lei

13. Pentru acțiunea 1 Mai în familie 50 mii lei

14. Ziua Tineretului – 2 Mai 30 mii lei,

15. Primăvara Clasică Europeană 80 mii lei,

16. Pentru acțiunea 1 Iunie 30 mii lei

17. Pentru Festivalul medieval Dracula 190 mii lei

18. Sprijin financiar pentru Revista "Eroica" 10 mii lei,

19.  Fondul acțiunilor pentru tineri 50 mii lei,

20. Alte acțiuni 15 mii lei. Această sumă va fi distribuită prin hotărâre a Consiliului Local.

Art. 8  Din capitolul 51.02 Autorități publice si acțiuni externe, titlul Bunuri si servicii se vor contracta servicii de asistență juridică în vederea reprezentării în instanță a municipiului Târgoviște în sumă de 200 mii lei. Din bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște se aproba achiziționarea de servicii de asistență juridică în vederea reprezentării în instanță a municipiului Târgoviște în sumă de 18 mii lei.

Art. 9  Lista cotizațiilor pe care Municipiul Târgoviște le are de achitat în anul 2016 este redata in anexa nr. 7 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2016 conform anexei nr. 8 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 11 Defalcarea pe articole și alineate de cheltuieli precum și repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute în  bugetul menționat la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite.

Art. 12 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică - Serviciul Contabilitate și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                   jr. Chiru Cătălin Cristea  

 

   Nr.   11

   Tgv. 26.01.2016

   Red. D.P./2 ex.

                                                          

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 284/09.11.2015 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.020.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 26.01.2016, avand in vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea H.C.L. nr. 284/09.11.2015 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.020.000 lei de la CEC BANK S.A. - Sucursala Târgoviște;

§  Prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

§  Prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§  Prevederile H.C.L. nr. 284/09.11.2015 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.020.000 lei de la CEC BANK S.A. - Sucursala Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin 4, lit. „b” și art. 63, alin. alin.1, lit. „c” și alin. 4, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea art. 6 al H.C.L. nr. 284/09.11.2015 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.020.000 lei de la CEC BANK S.A. - Sucursala Târgoviște, după cum urmează:

„Art. 6. Se aprobă Contractele de credit și contractele de garanție, respectiv ipotecă imobiliară - cont și ipoteca aupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale Municipiului Târgoviște, conform anexei Contract de credit de investiții, parte integrantă din propunerea financiară finală între Municipiul Târgoviște și CEC BANK SA - SUCURSALA TÂRGOVIȘTE și se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște cu semnarea acestora.”

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

               Nr.   12

   Tgv. 26.01.2016                                          

   Red. U.M. /2 ex. 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor de performanță economică ai  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală;

§   Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor de performanță economică ai S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, pentru anul 2016  ;

§    Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

§    Prevederile art. 54 alin. 1-6 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

§   Prevederile art. 4 din O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

§   Prevederile H.G. nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§   Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§    Prevederile HCL nr. 56 și 57 din data de 14.03.2011 referitoare la contractul de delegare de gestiune, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și indicatorii de performanță economică ai S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, pentru anul 2016, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

    Nr.   13

   Tgv. 26.01.2016                                          

    Red. D.I.  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

al S.C. Municipal Security S.R.L Târgoviște pentru anul 2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală;

§   Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016;

§   Prevederile art. 11 lit. „f” din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§   Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

§   Prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

§  Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

§  Prevederile H.G. nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§  Prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște pentru anul 2016, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcția Economică și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

   Nr.   14

   Tgv. 26.01.2016                                 

         Red. D.I.  

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală;

§   Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

§   Prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

§  Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

§  Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

§  Prevederile H.G. nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§  Prevederile Ordinului nr. 20/2016 pentru aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   15

Tgv. 26.01.2016                                 

Red. D.I.  

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                                                   Anexa  la HCL nr. 15/26.01.2016

Consiliul Local                                                                                                                    

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor a

 S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.         Să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2016, al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

 

         Pentru  _____X______        Împotrivă____________    Abținere___________    

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară

 a Acționarilor  la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§      Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§       Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§   Prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

§   Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;

§  Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

§  Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

§  Prevederile Ordinului nr. 20/2016 pentru aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§       Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.,  în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.  16

Tgv. 26.01.2016                                 

Red. D.I.  

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                                                   Anexa 1 la HCL nr.16/26.01.2016

Consiliul Local                                                                                                                    

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a

 S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru anul 2016, prevăzut în anexele la prezentul mandat, sub condiția avizării noilor tarife de apă și canal de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. și a aprobării acestora de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”.

 

   Pentru  _____X______              Împotrivă____________       Abținere___________

 

2.    Să aprobe Planul de Administrare al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru perioada 2016-2018, conform anexei la prezentul mandat

 

   Pentru  _____X______              Împotrivă____________       Abținere___________

 

3.    Să numească până la sfârșitul mandatului, respectiv până la data de 30.05.2018, pe dl. Chițulescu Corneliu, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

 

   Pentru  ____X______               Împotrivă____________       Abținere___________

 

4.    Să numească până la sfârșitul mandatului, respectiv până la data de 30.05.2018, pe dl. Tăbârcă Corneliu, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

 

Pentru  _____X_____    Împotrivă____________       Abținere___________

 

5.    Să numească președintele Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S.A. in persoana dlui. Florin Grad

 

  Pentru  ____X______    Împotrivă____________       Abținere___________

 

6.    Se împuternicește dl. Ciocîrlan Adrian-Dumitru, în calitate de reprezentant legal al actionarului majoritar al societatii in Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA, sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de mandat anexat, cu Chițulescu Corneliu și Tăbârcă Corneliu, membrii în Consiliul de Administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

     Pentru  _____X_____          Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

             

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI)

și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul:

„ Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat)

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice privind modificarea HCL nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat);

§  Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

§  O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

§  Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat);

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 267/2015 pentru obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat), după cum urmează:

Indicatori tehnici:

Lucrari de reparatii si modernizare – rest de executat

·       inlocuirea tamplariei interioare existente din lemn – usi interioare cu tamplarie din PVC cu geam termorezistent(acolo unde nu au fost schimbate);

·       pardoseli noi astfel: la holuri cat si in grupurile sanitare – pardoseli din gresie de trafic(unde este cazul si unde gresia veche este deteriorata);

·       curatarea peretilor interiori si realizarea unor zugraveli interioare lavabile pe gleturi de ipsos la pereti si tavane(la etaj).

Lucrari noi:

·        se va realiza termoizolarea corespunzatoare a podului cu placi semirigide din vata minerala de 20 cm, fara protectie, fiind imposibila realizarea unei sape de protectie in pod;

·        se va realiza termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fatada in grosime de 10 cm, iar la soclu cu grosimea de 8 cm extrudat, peste care se vor fixa plase din fibra de sticla si grund adeziv, iar ultimul strat va fi cel de vopsea decorativa;

·        se va realiza termoizolarea placii de pardoseala a parterului aplicandu-se pe tavanul subsolului polistiren expandat de 10 cm grosime;

·        realizarea de trotuare de protectie in jurul cladirii pe o latime de 1,00 m din  beton cu pantecatre exterior de 3% si cu dop de bitum la alipirea de cladire;

·        vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei la stresini.

·        Scari exterioare de evacuare pentru etajele de la cele 4 corpuri de cladire;

·        Usi de evacuare, rezistente la foc cu mecanisme de auto inchidere, pentru accesul la cele 3 scari exterioare

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

Valoare investitie(valoare decontata in 2008 +valoare rest de executat) :

448.527,00+1.406.980,18=1.855.507,18

 

Valoare investitie(rest de executat): 1.406.980,18 lei

Valoare C+M rest de executat :           1.240.803,12 lei

 

  Finantare de la bugetul de stat :1.362.602,08 lei

  Finantare de la bugetul local :        44.378,10 lei

 

              Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

    

                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   17

Tgv. 26.01.2016                                 

Red. D.I.                                                                    

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului privind organizarea și exploatarea pajiștilor permanente, proprietatea municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru prin care se propune aprobarea regulamentului privind organizarea și exploatarea pajiștilor permanente, proprietatea municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§   Prevederile OUG nr. 34/2013 referitoare la organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. HG 78/2015 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă regulamentul privind organizarea și exploatarea pajiștilor permanente, proprietatea municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism-Serviciul Cadastru și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   18

Tgv. 26.01.2016                                       

           Red. D.I.                                               

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a spațiului cu altă destinație din imobilul naționalizat, situat în Municipiul Târgoviște,

str. Mihai Bravu, nr. 36

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a spațiului cu altă destinație din imobilul naționalizat, situat în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 36;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 referitoare la bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Decizia nr. 454/2014 dată de Tribunalul Dâmbovița în Dosarul nr. 4385//315/2013 și hotărârea  nr. 115/2015 dată de Tribunalul Dâmbovița în Dosarul nr. 5203/120/2014;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „b” și art. 123, alin. 1 și 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a spațiului cu altă destinație din imobilul naționalizat, situat în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 36.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Pantea Viorel

Albu Andrei

Art. 3  Prețul de început al licitației este de 6.908 euro sau 31.224 lei, valoare ce se va modifica în funcție de valoarea leu/euro la momentul vânzării, la care se adaugă suma de 868 lei - contravaloare raport evaluare.

            Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a actului de vânzare – cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 4 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de primarul municipiului Târgoviște, să semneze actele de vânzare - cumpărare în formă autentică.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   19

 Tgv. 26.01.2016                                 

 Red. D.I.

 

 

 HOTĂRÂRE

privind actualizarea situației locurilor de joacă din municipiul Târgoviște și modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către S.C. Municipal Construct S.A.

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind actualizarea situației locurilor de joacă din municipiul Târgoviște și modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către S.C. Municipal Construct S.A.;

§   Adresa S.C. Municipal Construct S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 34574/2015;

§  Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. nr. 112/2000 privind pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§   Prevederile H.G nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 1.975/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița;

§   Prevederile H.C.L. nr. 58/14.03.2011 privind delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile H.C.L. nr. 141/27.05.2015 privind modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile H.C.L nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/30.09.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Municipiul Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a două locuri de joacă pentru copii, înscrise la pozițiile nr. 1512 și 1516 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014, având datele prevăzute în Lista nr. 1, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă eliminarea pozițiilor nr. 1512 și 1516 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, ce corespund pozițiilor nr.1669 și 1674 din HG nr. 166/2007 pentru modificarea și completarea HG nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița  precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița.

Art. 3 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea prin dezmembrare a bunurilor trecute din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, prevăzute la art.1, precum și casarea componentelor vechi.

Art. 4 Procedura de casare și valorificare a bunurilor va fi efectuată de către SC Municipal Construct SA, sumele rezultate se fac venit la bugetul local, procesul verbal al operațiunii fiind aprobat de ordonatorul principal de credite și înaintat Municipiului Târgoviște.

Art. 5 Se aprobă modificarea și actualizarea situației locurilor de joacă conform Anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, S.C. Municipal Construct S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                                               

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   20

 Tgv. 26.01.2016                                 

  Red. U.M.

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi,  26.01.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcția Economică - Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile;

§  Prevederile art. 863, lit. “e” din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 156/ 29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile H.C.L. nr. 33/26.02.2015 privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a unui teren în suprafață de 2.324 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Petru Cercel, nr. 27;

§  Prevederile H.C.L. nr. 33/21.04.1994 privind  transmiterea de teren către Catedrala Eroilor;

§  Prevederile H.C.L. nr. 229/16.08.2000 privind încheierea contractului de comodat pe o perioadă de 5 ani între Consiliul Local Târgoviște și Universitatea Valahia Târgoviște pentru imobilul situat in Bdul Regele Carol I, nr. 2;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a următoarelor bunuri imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre:.

a)   Teren Direcția de Asistență Socială, strada Petru Cercel nr. 27

b)   Teren Catedrala Eroilor, bulevardul I.C.Brătianu nr. 57

c)    Spațiu rectorat Universitatea Valahia - clădire S+ P + 1E situat în bulevardul Regele Carol I nr. 2.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște, aprobat conform HCL nr. 157/2014,  se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   21

 Tgv. 26.01.2016                                 

  Red. U.M.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind includerea unor bunuri în domeniul public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcția Economică - Compartimentului Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea unor bunuri în domeniul public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 546, art. 863, lit. “e” și lit. “f” și art. 866 din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 548/1999 aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

§  Prevederile HCL nr. 156/ 29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” și art. 120 , alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Târgoviște, a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște cu bunurile incluse în domeniul public, conform art.1.

Art. 3 Se aprobă modificarea poziției nr. 2729 din  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014, prin actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar, în baza fișei corpului de proprietate anexată, după cum urmează:

-  coloana 3 va avea următorul cuprins „Categoria DR - drumuri; număr sector cadastral 0, număr cadastral 189; suprafața =  56084 mp”;

- coloana 5 va avea următorul cuprins „10.095.120”.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Se aprobă darea în administrare către Direcția de Administrarea Patrimoniului Public și Privat a  bunurilor ce corespund pozițiilor 2955, 2956, 2957, 2958, 2923, 2924, prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   22

 Tgv. 26.01.2016                                 

  Red. U.M.

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 7,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 44)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 7,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 44);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 7,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 44).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Babeu Pavel

Georgescu Alen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   23

 Tgv. 26.01.2016                                 

  Red. U.M.

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,16 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 49)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 10,16 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 49);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 10,16 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 49).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Babeu Pavel

Georgescu Alen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   24

 Tgv. 26.01.2016                                 

  Red. U.M.

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 4,99 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 60)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 4,99 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 60);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 4,99 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 60).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Babeu Pavel

Georgescu Alen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   25

 Tgv. 26.01.2016                                 

 Red. U.M.

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,07 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 61)

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 5,07 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 61);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu comercial în suprafață de 5,07 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 61).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Babeu Pavel

Georgescu Alen

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   26

 Tgv. 26.01.2016                                 

  Red. U.M.

     HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață totală de 125,34 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. George Cair, nr. 11 A

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 26.01.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață totală de 125,34 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. George Cair, nr. 11 A (între blocurile 11 și 21), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare și nealimentare;

§   Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 204/30.07.2015 referitoare la includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil situat în str. George Cair, nr. 11.A și darea în administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§  Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață totală de 125,34 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. George Cair, nr. 11 A (între blocurile 11 și 21), în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare și nealimentare.

                                 Spațiul are următoarea structură:

-   Spațiu comercial + anexe, în suprafață de 60,34 mp;

-   Terasă - platformă betonată în suprafață de 65 mp.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Babeu Pavel

Georgescu Alen

Art. 3 Prețul de început al licitației este de:

-         92 lei/mp/an pentru suprafața de 60,34 mp;

-         26 lei/mp/an pentru suprafața de 65 mp.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare. 

             

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 Nr.   27

 Tgv. 26.01.2016                                 

  Red. U.M.