1. Hotarâre privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012 si aprobarea utilizării excedentului  bugetului local

înregistrat la data de 31.12.2012

2. Hotarâre privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013

3. Hotarâre privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale către bugetul Consiliului Local datorate de către S.C. GRUP ATYC S.R.L.

4. Hotarâre privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. cu suma de 4.000.000 lei

5. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 338/01.09.2008 referitoare la aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului

6. Hotarâre privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A., urmare a cererii de demisie inaintate de domnul Radu Mihai POPA

7. Hotarâre privind asigurarea transportului local al elevilor de la Şcoala Gimnazial㠓Coresi” Târgovişte la alte unităţi de învăţământ din Municipiul Târgovişte

8. Hotarâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate pentru un număr de 30 persoane asistate prin Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

9. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 8.000 lei/an revistei „Târgoviştea literară”

10. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei/lună  revistei „Litere”

11. Hotarâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgovişte

12. Hotarâre privind transferul unui autoturism către Direcţia de Salubritate

13. Hotarâre privind diminuarea cotizaţiei datorată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” şi stabilirea cuantumului taxei pentru instituţiile publice

14. Hotarâre privind aprobarea vânzării a două apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

15. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de croitorie şi/sau comerţ

16. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,38 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 26, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

17. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,05 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 58, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

18. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea şcolii cu clasele I-VIII „Radu cel Mare”, în vederea extinderii spaţiului pentru comercializare produse alimentare

19. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Libertăţii, nr. 3-5, în vederea amenajării unei terase pentru comercializare produse de patiserie-cofetărie

20. Hotarâre privind concesionarea directă pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 197 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Arsenalului, nr. 20

21. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dlui. PANTEA VIOREL

22. Hotarâre privind respingerea constatării incetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012 si aprobarea utilizării excedentului  bugetului local

înregistrat la data de 31.12.2012

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 08.01.2013, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 192/04.01.2013 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2012;

§       Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice nr. 1720/20.12.2012 privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2012;

§       Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2012 în suma de 10.077.410,85 lei din excedentul bugetului local.

Art. 2 Se aprobă utilizarea excedentului înregistrat la data 31.12.2012 în sumă de 17.943.021,07 lei existent în contul de execedent deschis la Trezoreria Târgovişte, după cum urmează:

1. finanţarea secţiunii de dezvoltare cu suma de 17.867.559,64 lei pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă;

2. finanţarea sectiunii de dezvoltare cu suma de 75.461,43 lei, pentru proiecte ce vor fii aprobate ulterior în Consiliul Local.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                   

  Nr.   1

  Tgv. 08.01.2013           

 

 

H O T Ă R Â R E    

privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte
pentru anul 2013

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 08.01.2013 având în vedere:

§   Prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 898/28.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

§   Prevederile Hotărârii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară. „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” nr. 90/12.11.2012 privind stabilirea şi aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel judeţean cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2013;

§   Prevederile O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

§   Prevederile H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul fiscal 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Prevederile HCL nr. 250/12.12.2011 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/18.12.2012 privind la modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 În anul 2013 taxele şi impozitele locale se menţin la nivelul anului 2012 aşa cum au fost stabilite prin H.C.L. nr. 351/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 Pentru asigurarea nivelului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, cota de majorare a impozitului pe clădiri persoane fizice, faţă de valoarea prevăzută în  H.G. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 este de 3,4%, conform art. 287 din Codul Fiscal.

Art. 3 Se modifică Capitolul VIII, punctul 1 al Anexei nr. 1 la HC.L. nr 351/2010 după cum urmează :

a.      16 lei/lună/gospodărie (incluzând comisionul de administrare de 2 lei/lună/gospodărie);

a1. 9 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure intr-o gospodărie (incluzând comisionul de administrare de 2 lei/lună/gospodărie).

Art. 4 H.C.L. nr. 351/2010, împreună cu anexele, se va republica avându-se în vedere toate modificările ulterioare inclusiv cele din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Aparatul de specialitate al Primarului, Direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

                                               

  Nr.    2

  Tgv. 08.01.2013           

 

  

 

H O T Ă R Â R E

privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale către bugetul Consiliului Local datorate de către S.C. GRUP ATYC S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi, 08.01.2013 având în vedere:

§  Adresa S.C. GRUP ATYC S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 44041/28.12.2012 prin care solicită eşalonarea la plată pe o perioadă de 60 luni a taxelor şi impozitelor aferente autoturismelor, terenurilor şi clădirilor;

§  Dispoziţiile art. 125, alin. 2, lit. “a”, alin. 6 şi cele ale art. 127, lit. “a”, “b”, “c” şi “e” din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin O.G. nr. 92/2003, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” şi alin. 4, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă eşalonarea sumei de 253.489,00 lei, reprezentând creanţele fiscale datorate către bugetul local de către debitorul S.C. GRUP ATYC S.R.L., pe o perioadă de 36 de luni.

Art. 2 Se constituie garanţii de 100% din totalul creanţei de 253.489,00 lei, oricare din modalitaţile prevăzute de art. 127, lit. “a”, “b”, “c” şi “e” din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin O.G. nr. 92/2003, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. GRUP ATYC S.R.L. şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

                                                        

  Nr.    3

  Tgv. 08.01.2013           

H O T A R A R E

privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. cu suma de

4.000.000 lei

   Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 17.01.2013, având in vedere:

§  Situaţia precară din punct de vedere financiar în care se află S.C. TERMICA S.A Târgovişte, precum şi necesitatea intervenţiei imediate prin găsirea unor resurse financiare în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul municipiul Târgovişte, faţă de toţi beneficiarii acestui serviciu public (grădiniţe, şcoli, instituţii publice, consumatori casnici), în contextul sezonului rece;

§  Dispoziţiile art. 8, alin. 2 din Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică autorităţile administraţiei publice locale au, ca atribuţie principală, asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale;

§  Prevederile art. 40 şi 41 din Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin 2,  lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. Târgovişte cu suma de 4.000.000 lei, reprezentând 1.600.000 acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 2,5 lei.

Art. 2 Angajarea, ordonanţarea şi plata sumei de 4.000.000 lei se va efectua de la Titlul 72 - active financiare, Capitolul 81.02, Subcapitolul 81.02.06 - Combustibili, energie termică şi va fi cuprinsă cu prioritate în anexa programului de investiţii din cadrul secţiunii de dezvoltare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2013.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire astfel încât să se asigure achitarea ratelor de eşalonare către furnizorul de gaze al S.C. TERMICA S.A.

Art. 4 Se mandatează dl. Popescu Ion, director general să efectueze toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi aplicarea prezentei hotărâri precum şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, S.C. TERMICA S.A. Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.    4

  Tgv. 17.01.2013

  

   H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 338/01.09.2008 referitoare la aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.01.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 338/01.09.2008 referitoare la înfiinţarea funcţiei de administrator public şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului;

§   Dispoziţia Primarului nr. 3574/10.07.2012 privind prelungirea până la data de 31.12.2012 a duratei contractului individual de muncă al dlui. Constantinescu Marius, city manager în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 112 – 114 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată;

§   Prevederile art. 36 alin. 3, lit. „a” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se modifică Anexa 1 la HCL nr. 338/01.09.2008 referitoare la înfiinţarea funcţiei de administrator public şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului astfel:

a)  rubrica Criterii specifice :

-    studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent – profil tehniceconomic, juridic sau administraţie publică

-    minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

-    cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie – nivel avansat

-    cunoştinţe de operare PC

b) La rubrica « Proceduri » se modifică titlul de « Procedură de angajare » cu cel de « Procedură de încadrare »

            c) rubrica Procedura de eliberare din funcţie :

Eliberarea din funcţie se face prin dispoziţia primarului cu respectarea reglementărilor legale în domeniu şi a Contractului de management încheiat între părţi.

Art.  2  Celelalte prevederi ale HCL nr. 338/2008 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                

  Nr.  5

  Tgv. 28.01.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A., urmare a cererii de demisie inaintate de

domnul Radu Mihai POPA

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinara, astăzi, .28.01.2013, având în vedere:

·  Adresa inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub nr. 32791/28.12.2012, prin care domnul Radu Mihai POPA solicita Consiliului Local Municipal Targoviste sa ia act de demisia sa din calitatea de reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. ;

·  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgovişte privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A., urmare a cererii de demisie inaintate de domnul Radu Mihai POPA

·  Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în Societatea Comercial㠄COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A, cu sediul in Targoviste, B-dul I.C. BRATIANU, nr. 50, jud. Dambovita, CUI 10084149;

·  Prevederile H.C.L. nr. 306/02.11.2012 privind revocarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. si desemnarea unui nou reprezentant

·  Prevederile art. 196 alin. (1) Sectiunea a 2 –a “Incompatibilitati” Capitolul IV “Statutul Deputatului din cuprinsul Regulamentului Camerei Deputatilor – Parlamentul Romaniei;

·  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Targoviste ia act de demisia domnului Radu Mihai POPA din calitatea de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Art. 2 Se desemnează dl. GHEORGHE - PĂTRAŞCU VASILE, legitimat cu C.I. seria D.D, nr. 498689, CNP 1770717151795, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

 

 

Art. 3 Se împuterniceşte dl. Gheorghe - Pătraşcu Vasile să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A în data de 06.03.2013, orele 16, cu următoarea ordine de zi:

1.    Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A;

2.    Numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A, conform mandatului ce va fi încredinţat prin hotărârea Consiliului Local;

3.    Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

Art. 4 H.C.L. nr. 306/02.11.2012 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe - Pătraşcu Vasile şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                   

 Nr.   6

 Tgv. 28.01.2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

H O T Ă R Â R E

privind asigurarea transportului local al elevilor de la Şcoala Gimnazial㠓Coresi” Târgovişte la alte unităţi de învăţământ din

Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovşte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2013, avand in vedere:

§  Adresa Şcolii Gimnaziale „Coresi” din Târgovişte nr. 2772/22.11.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 30341/2012, prin care se solicită asigurarea transportului pentru elevii claselor I - VIII, de la Şcoala „Coresi” către alte unităţi şcolare din municipiul Târgovişte;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment Transport prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind asigurarea transportului local al elevilor de la Şcoala Gimnazial㠄Coresi” Târgovişte la alte unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte;

§  Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d”, alin. 6, lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se asigură transportul elevilor de la Şcoala „Coresi” Târgovişte către alte unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Târgovişte (Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu şi Colegiul Naţional Constantin Carabella), conform graficelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, pentru perioada ianuarie 2013 - iunie 2013, cu posibilitatea prelungirii termenului până la implementarea proiectului „Consolidare, reabilitare, extindere şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII „CORESI” din Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”.

Art. 2 Serviciile de transport ce vor fi asigurate, vor fi achiziţionate de către executivul Primăriei Municipiului Târgovişte, conform O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.   7

Tgv. 28.01.2013

 

 

 

Anexă la H.C.L. nr. 7/28.01.2013

 

 

I.                    Scoala Gimnaziala “Coresi” Targoviste – Scoala Gimnaziala “Tudor Vladimirescu” Targoviste

 

Nr. crt.

Ziua

Ora

Nr. elevi

1

Luni

0740

50 elevi

2

Marti

3

Miercuri

4

Joi

5

Vineri

 

Scoala Gimnaziala “Tudor Vladimirescu” “Targoviste – Scoala Gimnaziala  Coresi” Targoviste

 

Nr. crt.

Ziua

Ora

Nr. elevi

1

Luni

1200

50 elevi

2

Marti

1200

3

Miercuri

1200

4

Joi

1200

5

Vineri

1100

25 elevi

1200

 

II.                 Scoala Gimnaziala “Coresi” Targoviste – Colegiul National “Constantin Carabella” Targoviste

 

Nr. crt.

Ziua

Ora

Nr. elevi

1

Luni

1345

155 elevi

2

Marti

3

Miercuri

4

Joi

5

Vineri

 

Scoala Gimnaziala “Coresi” Targoviste – Colegiul National “Constantin Carabella” Targoviste

 

Nr. crt.

Ziua

Ora

Nr. elevi

1

Luni

1720

43 elevi

1810

81 elevi

1850

33 elevi

2

Marti

1720

54 elevi

1810

68 elevi

1850

36 elevi

3

Miercuri

1720

59 elevi

1810

49 elevi

1850

47 elevi

4

Joi

1720

70 elevi

1810

52 elevi

1850

33 elevi

5

Vineri

1720

84 elevi

1810

71 elevi

 

 

                                                                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate pentru un număr de 30 persoane asistate prin Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

 

Consiliul Local Municipal Târgovşte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2013, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune iniţierea unei hotarari privind declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 30 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

§      Dosarele persoanelor care înregistrează debite restante la contribuţia de hrană;

§      Situaţia centralizatoare privind restanţele înregistrate la contribuţia de harnă, la data de 31.12.2012;

§      Prevederile art.1 şi art. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 31, alin. 4, lit. „b” şi lit. „g” din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 176, alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 30 (treizeci) persoane, asistate prin Cantina de Ajutor Social, însumând un debit total de 22.464 lei,  conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărăre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea creanţelor din evidenţa curentă şi trecerea lor într-o evidenţă separată.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

Nr.   8

Tgv. 28.01.2013

                                                                                                                 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 8.000 lei/an

revistei „Târgoviştea literară”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,  28.01.2013, având in vedere:

§ Solicitarea Colegiului Redacţional al revistei „Târgoviştea Literar㔠înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 91/04.01.2013;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 8.000 lei pentru revista „Târgoviştea Literară”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 8.000 lei/an revistei „Târgoviştea Literară”, pe durata apariţiei acesteia.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii şi va fi achitată de Primăria Municipiului Târgovişte, în tranşe trimestriale de maxim 2000 lei direct editorului revistei, pe bază de documente justificative.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   9

  Tgv. 28.01.2013

 

                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei/lună

 revistei „Litere”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2013, având in vedere:

§ Solicitarea Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 354/08.01.2013;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 4.000 lei/lună pentru revista „Litere”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 4.000 lei/lună revistei „Litere”. 

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   10

  Tgv.28.01.2013

                                                                                                                 

 

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea termenului de valabilitate

al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgovişte

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2013, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 9/1998 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Târgovişte şi a regulamentului de aplicare al acestuia;

§    Prevederile OUG nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

§   Contractul nr. 25713/2007 încheiat între Primăria Municipiului Târgovişte şi S.C. Bloominfo-Geonet S.R.L. aferent obiectivului „Reactualizare Plan Urbanistic General”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 5, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

     Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 9/1998, până la data de 30.12.2015.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                              

  Nr.    11

  Tgv.  28.01.2013

  

                                                                              

 

H O T Ă R Â R E

privind transferul unui autoturism către Direcţia de Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2013 având în vedere:

§       Solicitarea Direcţiei de Salubritate înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 141/04.01.2013 privind transferul unui autoturism din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte către  Direcţia de Salubritate;

§       Raportul de specialitate al Biroului Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transferul unui autoturism către Direcţia de Salubritate;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se transferă în folosinţă gratuită autoturismul FIAT ALBEA cu nr. de înmatriculare DB – 67 – PMT, serie de identificare ZFA17800006472657, cu toate cheltuielile aferente, către Direcţia de Salubritate.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Administativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte, Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   12

  Tgv. 28.01.2013

 

                                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind diminuarea cotizaţiei datorată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” şi stabilirea cuantumului taxei pentru instituţiile publice

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2013, având în vedere:

§  Prevederile Hotărârii A.D.I. «Reablitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa» nr. 90/12.11.2012 privind stabilirea şi aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel judeţean cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2013 ;

§  Prevederile Hotărârii A.D.I. «Reablitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa» nr. 91/12.11.2012 privind stabilirea cotizaţiei membrilor asociaţi ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru anul 2013 ;

§  Raportul de specialitate privind diminuarea cotizaţiei datorată de către Municipiul Târgovişte Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Reablitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa» ;

§  Prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului Aociaţiei cu modificările şi completările ulterioare ;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 11, 12, 36 alin. 1, alin. 2, lit. e, şi alin. 7 lit. c din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2013 se stabileste cotizaţia în suma de 336.000 lei, datorată de Municipiul Târgovişte Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”,.

Art. 2 Cotizaţia menţionată la art. 1 va fi prevăzută în bugetul local la Titlul 59 „Alte cheltuieli”, art. 59.11 „Asociaţii şi fundaţii” şi va fi achitată lunar sau trimestrial.

Art. 3 Începând cu 01.01.2013 se stabileşte cuantumul taxei de habitat în valoare de 50 lei/lună pentru instituţiile publice aflate în subordinea consiliului local sau care sunt finanţate prin bugetul Municipiului Târgovişte.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, instituţiile în cauză, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

Nr.   13

Tgv. 28.01.2013

 

                                                                                              

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării a două apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2013, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea a două apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a două apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                   

  Nr.   14

Tgv. 28.01.2013

 

                                                             

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de croitorie şi/sau comerţ

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de croitorie şi/sau comerţ;

§    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de croitorie şi/sau comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Diaconu Diana

          Bozieru Cosmin

          Prisăcaru Ciprian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 25 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    15

    Tgv. 28.01.2013

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,38 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 26, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,38  mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 26, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,38 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 26, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Diaconu Diana

          Bozieru Cosmin

          Prisăcaru Ciprian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    16

    Tgv. 28.01.2013

   

 

                                                             

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,05 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 58, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,05  mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 58, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,05 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 58, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Diaconu Diana

          Bozieru Cosmin

          Prisăcaru Ciprian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                 

 

    Nr.    17

    Tgv. 28.01.2013

           

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea şcolii cu clasele I-VIII „Radu cel Mare”, în vederea extinderii spaţiului pentru comercializare produse alimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea şcolii cu clasele I-VIII „Radu cel Mare”, în vederea extinderii spaţiului pentru comercializare produse alimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea şcolii cu clasele I-VIII „Radu cel Mare”, în vederea extinderii spaţiului pentru comercializare produse alimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Diaconu Diana

          Bozieru Cosmin

          Prisăcaru Ciprian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

    Nr.    18

    Tgv. 28.01.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de

5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Libertăţii, nr. 3-5, în vederea amenajării unei terase pentru comercializare produse de patiserie-cofetărie

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.01.2013 având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Libertăţii, nr. 3-5, în vederea amenajării unei terase pentru comercializare produse de patiserie-cofetărie;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Libertăţii, nr. 3-5, în vederea amenajării unei terase pentru comercializare produse de patiserie-cofetărie, conform planului de situaţie anexat.

      Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   Păunescu Mihai Andrei

   Babeu Pavel

   Stan Daniel Cristian

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an - zona III.

   Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

       

    Nr.   19

    Tgv. 28.01.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea directă pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 197 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Arsenalului, nr. 20

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 28.01.2013 având în vedere:

§    Adresa S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr. 1154/16.01.2013 prin care solicită menţinerea în regim de concesiune a terenului în suprafaţă de 197 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Arsenalului, nr. 20, care face obiectul contractului de concesiune nr. 5B/18/2003;

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind concesionarea directă pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 197 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Arsenalului, nr. 20 către S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.;

§    Prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 197 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Arsenalului, nr. 20, către S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., în vederea extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate, cu o redevenţă în valoare de 52 lei/mp/an, redevenţă ce se recalculează în funcţie de cursul euro la data plăţii.

   Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului, şi Secretarul Municipiului Târgovişte, pentru comunicare.     

 

    Nr.   20

    Tgv. 28.01.2013

 

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal

al dlui. PANTEA VIOREL

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 28.01.2013, având in vedere:

§Adresa Instituţiei Prefectului înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 172/04.01.2013 prin care se aduce la cunoştinţă că în urma formulării acţiunii la instanţa de contencios administrativ pentru anularea HCL nr. 328/2012, actul atacat este suspendat de drept;

§Adresele Partidului Democrat Liberal înregistrate la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 31938 din data de 12.12.2012 şi 1744/22.01.2013, prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Pantea Viorel aflat pe pozitia nr. 12 în lista cu supleanţi a Partidului Democrat Liberal, de la alegerile locale din data de 10.06.2012;

§ Raportul de specialitate nr. 31938/12.12.2012, întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§ Prevederile HCL nr.  310/22.11.2012 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului LIŢĂ ION;

§ Declaraţia dlui. Pantea Viorel de acceptare a mandatului de consilier municipal în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Pantea Viorel;

§ Prevederile art. 31, alin. 3 şi art. 33 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Târgovişte validează mandatul de consilier municipal din partea PDL, al dlui. PANTEA VIOREL.

Art. 2 Începând cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale, va fi următoarea:

1.   Pătraşcu Eugen – USL –(comisie de bază)

2.   Diculescu Maria - USL

3.   Pantea Viorel - PDL

4.   Dumitrescu Claudiu - PDL

5.   Păunescu Mihai Andrei  PP-DD

Art. 3 Începând cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 3– pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala, piete si comert

1.  Bănescu Rodica - USL

2.  Georgescu Alen - USL

3.  Răducanu Tudorică - PDL

4.  Pantea Viorel - PDL–(comisie de bază)

5.  Dobândă Ion  - PP-DD

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

        

   Nr.   21

   Tgv. 28.01.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea constatării incetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 28.01.2013, având in vedere:

§    Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1744 din data de 22.01.2013 prin care se aduce la cunoştinţă excluderea din partid a dlui. Răducanu Tudorică;

§    Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§    Prevederile art. 9 alin. 2, lit. h1, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 121, alin. 2, lit. h1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.    22

   Tgv. 28.01.2013