1. Hotarâre privind aprobarea pretului local al energiei termice facturată populaţiei din Municipiul Târgoviştei 

2. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Şerban Alexandru

3. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Butnaru Valeria

4. Hotarâre privind aprobarea eliberării dlui. Ţopa Ion din funcţia de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte şi numirea altui manager interimar

5. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

6. Hotarâre privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

7. Hotarâre privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 22 persoane asistate prin Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

8. Hotarâre privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 2 (două) persoane beneficiare de venit minim garantat, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

9. Hotarâre privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2012-2013

10. Hotarâre privind aprobarea Raportului de evaluare a activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2011 şi a Planului de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2012

11. Hotarâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2012

12. Hotarâre privind majorarea cotizaţiei datorată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”

13. Hotarâre privind completarea HCL nr. 250/2011 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012

14. Hotarâre privind aprobarea utilizării excedentului  bugetului local înregistrat la data de 31.12.2011

15. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

16. Hotarâre privind cofinanţarea investiţiei „ Branşament electric trifazat la sediul I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa şi Detaşamentul de Pompieri Târgovişte”

17. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 185/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului Consolidare,reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte  şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare), ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24%

18. Hotarâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice în anul 2012

19. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 272/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 72, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 318”

20. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 317/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 82B, sc. A+B, Strada Benone Georgescu, Asociatia de proprietari nr. 29”, in vederea cresterii performantei energetice

21. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 317/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 82B, sc. A+B, Strada Benone Georgescu, Asociatia de proprietari nr. 29”, in vederea cresterii performantei energetice

22. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire Unitate de producţie pentru fabricare echipamente de iluminat” în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34A, beneficiari Stancu Ion şi Stancu Angela

23. Hotarâre privind reorganizarea parcului auto al Municipiului Târgovişte

24. Hotarâre privind casarea unor mijloace fixe din cadrul Staţiei de epurare Târgovişte Sud

25. Hotarâre privind aprobarea vânzării a 2 (două) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

26. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 , din data de 18.01.2012, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010

27. Hotarâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivelor ce alcătuiesc  investiţia “Reintroducerea în circuitul turistic  a Cetăţii de Scaun Târgovişte – Lot

28. Hotarâre privind transmiterea in administrare catre Directia de Salubritate, a etajului II aferent imobilului Sediu administrativ, situat in strada Radu de la Afumati nr. 7, in suprafata de 302,56 mp

29. Hotarâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

30. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,46 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

31. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 24 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş, pentru desfăşurare activitate de comerţ

32. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu de 12 mp, situat în Piaţa 1 Mai, pentru desfăşurare activitate de comerţ

33. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a 4 (patru) locuri de parcare longitudinală, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 36, în faţa sediului „MDI TV”

34. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu de 24 mp cu destinaţie de grup sanitar,  situat în Piaţa 1 Mai

35. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, parter (modul nr. 4), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

36. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 51), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

37. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 254,53 mp, situat  în  Târgovişte, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 12, în vederea întregirii obiectivului Sediu OAR-Muntenia Vest

38. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2012

                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pretului local al energiei termice facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă de indată, astăzi, 11.01.2012, având în vedere:

§   Solicitarea S.C. TERMICA S.A. nr. 193 din 10.01.2012;

§  Raportul de specialitate privind necesitatea acordării subvenţiei pentru energia termică facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 40, alin. 9 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;;

§   Prevederile art. 3 alin. 2 şi 4 din O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu 01.01.2012 preţul local al energiei termice facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte este de 200 lei/Gcal inclusiv TVA.

Art. 2 Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei de 427,48 lei/Gcal şi preţul local al energiei facturată populaţiei de 200 lei/Gcal va fi suportată din bugetul consiliului local.

Art. 3 Începând cu data prezentei HCL nr. 71/28.04.2011 se modifică în mod corespunzător iar HCL nr. 247/12.12.2011 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. TERMICA S.A., Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

                       

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR MUNICIPIU,   

            as. med. Liţă Ion                                         jr. Chiru Cătălin Cristea  

 

 

 

   Nr.    1

   Tgv. 11.01.2012

 

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Şerban Alexandru

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 27.01.2012, având in vedere:

§       Demisia dlui. Şerban Alexandru din funcţia de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 789 din data de 10.01.2012;

§       Raportul de specialitate nr. 1845/19.01.2012, întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§       Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§       Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Şerban Alexandru ca urmare a demisiei.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant, locul de consilier local din partea PDL, ocupat până în prezent de domnul Şerban Alexandru.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr. 2

   Tgv. 27.01.2012

 

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal

al dnei. Butnaru Valeria

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 27.01.2012, având in vedere:

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 1835 din data de 19 ianuarie 2012, prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Butnaru Valeria, aflată pe pozitia nr. 21 în lista cu supleanti a Partidului Democrat Liberal, de la alegerile locale din data de 01.06.2008;

§       Raportul de specialitate nr. 1846/19.01.2012, întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§    Declaraţia dnei. Butnaru Valeria de acceptare a mandatului de consilier municipal în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Butnaru Valeria;

§       Prevederile art. 31, alin. 3 şi art. 33 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§          Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Târgovişte, validează mandatul de consilier municipal din partea PDL, al dnei. BUTNARU VALERIA.

Art. 2 Începând cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, va fi următoarea:

 

1.    prof. Rusescu Gheorghe – PDL

2.    jurnalist Vasiliu Teodor – PSD

3.    ing. Iorga Liviu – PDL

4.    jr. Frăţilă Cezar - PSD

5.    ing. Butnaru Valeria - PDL

 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.     3

Tgv.  27.01.2012

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea eliberării dlui. Ţopa Ion din funcţia de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte şi numirea altui manager interimar

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 27.01.2012, având in vedere:

§   Cererea nr. 32508 din 28.12.2011 a dlui. Ţopa Ion privind aprobarea eliberării din funcţia de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte şi numirea altui manager interimar;

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul privind aprobarea eliberării dlui. Ţopa Ion din funcţia de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 45/28.02.2011 referitoare la numirea dlui. Ţopa Ion în funcţia de de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Începând cu data prezentei se aprobă eliberarea dlui. Ţopa Ion din funcţia de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte.

Art. 2 Începând cu data de 27 ianuarie 2012 se numeşte doamna Dumitrică Bertha Emanuela în funcţia de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte, până la data începerii executării unui nou contract de management.

Art. 3 Pe durata interimatului, raportul de muncă al doamnei Dumitrică Bertha Emanuela cu Primăria Municipiului Târgovişte se suspendă.

Art. 4.Remuneraţia lunară a doamnei Dumitrică Bertha Emanuela va fi stabilită la nivelul de salarizare în plată pentru funcţia de manager al Teatrului Municipal Târgovişte.

Art. 5 Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul sa efectueze toate actele de gestiune curenta. Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curenta se poate face cu aprobarea expresa a ordonatorului principal de credite.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul,  Teatrul Municipal Târgovişte, doamna Dumitrică Bertha Emanuela şi  Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

 Nr.   4

Tgv.  27.01.2012

                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate

al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.01.2012 având în vedere :

§  Raportul de specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Poliţiei Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;    

§  Procesele verbale finale de promovare în grad profesional organizate la nivelul Aparatului de Specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                 

§  Prevederile art. 36, alin. (3) lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu 01.01.2012 se modifică statul de funcţii al Aparatului de Specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, prin transformarea a 48 (patruzeci şi opt) posturi de funcţionari publici astfel: 25 posturi de poliţist local, clasa III, grad asistent în posturi de poliţist local, clasa III, grad principal şi 23 posturi de poliţist local, clasa III, grad principal în posturi de poliţist local, clasa III, grad superior, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tărgovişte.

                

  Nr.    5

  Tgv. 27.01.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei si a statului de funcţii

ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L.;

§   Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 referitoare la înfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 155/28.07.2011 referitoare la modificarea organigramei si a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, prin înfiinţarea a 5 posturi de agent de intervenţie şi ordine, a unui post de consilier de marketing, transformarea postului de şef grupă dispecerat în post de şef formaţie pază şi reorganizarea departamentului de pază pe 6 formaţii.                   

Organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   6

   Tgv. 27.01.2012

  

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 22 persoane asistate prin Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

 

Consiliul Local Municipal Târgovşte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune iniţierea unei hotarari privind declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 22 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

§      Dosarele persoanelor care înregistrează debite restante la contribuţia de hrană;

§      Situaţia centralizatoare privind restanţele înregistrate la contribuţia de harnă, la data de 31.12.2011;

§      Prevederile art.1 şi art. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 176, alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36  alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 22 (douăzeci şi două) persoane, asistate prin Cantina de Ajutor Social, însumând un debit total de 18755 lei,  conform anexei care este parte integranta din prezenta hotărăre

Art. 2 Se aprobă stingerea datoriilor, scoaterea creanţelor din evidenţa curentă şi trecerea lor într-o evidenţă separată.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   7

   Tgv. 27.01.2012

  

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 2 (două) persoane beneficiare de venit minim garantat, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

 

Consiliul Local Municipal Târgovşte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune iniţierea unei hotarari privind declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 2 persoane, beneficiare de venit minim garantat, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

§      Dosarele persoanelor care înregistrează debite restante la venitul minim garantat;

§      Situaţia centralizatoare privind restanţele înregistrate la venitul minim garantat, la data de 31.12.2011;

§      Prevederile art.1 şi art. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 176, alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36  alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 2 (două) persoane, beneficiare de venit minim garantat, însumând un debit total de 2000 lei,  conform anexei care este parte integranta din prezenta hotărăre

Art. 2 Se aprobă stingerea datoriilor, scoaterea creanţelor din evidenţa curentă şi trecerea lor într-o evidenţă separată.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială,  Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

  

   Nr.   8

   Tgv. 27.01.2012

  

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2012-2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§   Adresa nr. 9045 din data de 24.11.2011 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2012-2013;

§ Prevederile art. 95 lit. j din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d şi ale alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă reţeaua de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2012-2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Inspectoratul Şolar Judeţean Dâmboviţa şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   9

   Tgv. 27.01.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de evaluare a activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2011 şi a Planului de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§   Raportul de evaluare a activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2011 şi planul de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2012;

§   Prevederile Legii nr. 481/2004 privind Protecţia civilă în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Ordinul prefectului judeţului Dâmboviţa nr. 61/2011 privind pregătirea pe linia situaţiilor de urgenţă pentru anul 2011;

§   Prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

§   Prevederile H.G. 804/2007privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

§   Prevederile OUG nr. 21/2004 referitoare la Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului M.A.I. nr. 1352/2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat;

§   Prevederile Ordinului M.A.I. nr. pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit “a”, pct. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare a activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2011 şi Planul de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

   

    Nr.    10

    Tgv. 27.01.2012

                                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§      Raportul de specialitate privind privind majorarea cuantumului taxei de habitat şi a cotizaţiei datorată de către Municipiul Târgovişte la A.D.I. «Reablitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa»;

§      Prevederile HCL nr. 110/2010 referitoare la mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” pentru stabilirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare;

§      Hotărârea ADI nr. 11/15.06.2010 şi hotărârea ADI nr. 27/03.12.2010 privind stabilirea şi aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare ;

§      Hotărârea ADI nr. 68/27.12.2011 privind stabilirea şi aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2012 ;

§      Prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art.  36 alin. 1 şi alin. 4, lit. c, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 2, lit. c  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu 01.02.2012 se aprobă taxa de habitat cu destinaţie specială de salubrizare în cuantum de 18 lei/lună/gospodărie, aşa cum a fost stabilită prin Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, nr. 68/2011

Art. 2 Începând cu 01.02.2012 se aprobă o reducere de 8 lei/lună/gospodărie pentru gospodăriile cu o singură persoană.

Art. 3 Pentru gospodăriile care au achitat în avans taxa de habitat pentru anul 2012 înainte de 01.02.2012, aceasta rămâne la nivelul la care a fost achitată, urmând ca diferenţa să fie suportată din bugetul local.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Serviciul Impozite şi Taxe şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   11

    Tgv. 27.01.2012

   

                                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E

privind majorarea cotizaţiei datorată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§      Raportul de specialitate privind privind majorarea cuantumului taxei de habitat şi a cotizaţiei datorată de către Municipiul Târgovişte la A.D.I. «Reablitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa»

§      Prevederile art. 7 alin. 27, alin. 2, lit. b şi art. 8, lit. a din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu modificările şi completările ulterioare

§      Hotărârea Asociaţiei Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa nr. 1/2001;

§      Hotărârea ADI nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ADI;

§      Dispoziţiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

§      Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Contractului nr. 170/33/31.03.2010 de delegare prin concesionare a gestiuniiserviciilor publice de colectare, transport a deşeurilor în judeţul Dâmboviţa, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” şi S.C. SUPERCOM S.A.

§      Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Hotărârea ADI nr. 66/2011 privind adoptarea unor măsuri de achitare a plăţii de disponibilitate  asumate prin contractul nr. 170/33/2010;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 11, 12, 36 alin. 1, alin. 2, lit. e, şi alin. 7 din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2012 se majorează contribuţia datorată la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu suma de 529970,99 lei.

Art. 2 Cotizaţia menţionată la art. 1 va fi prevăzută în bugetul local la Titlul 59 „Alte cheltuieli”, art. 59.11 „Asociaţii şi fundaţii” şi va fi achitată conform prevederilor legale.

Art. 3 Începând cu anul 2012, Municipiul Târgovişte va datora o cotizaţie suplimentară de 1leu/gospodărie/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Serviciul Impozite şi Taxe şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    12

    Tgv. 27.01.2012

 

                                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 250/2011 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, avand in vedere:

§          Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului privind completarea HCL nr. 250/2011 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012

§          Prevederile art. 267, alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal   Târgovişte;

§         Prevederile HCL nr. 250/2011 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§         Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se completează art. 2 al HCL nr. 250/2011 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012, prin introducerea Taxei privind eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol precum si altor exploatari, cu anexa 3g, astfel:

 

Nr.                      Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje                   Lei /mp     

crt.                           si excavari pentru studii geotehnice  

                        

1                                        studii geotehnice                                        1 leu/mp                    

2                                                       ridicari topografice                                      1 leu /mp                             

3                                                       exploatari de cariera                                   1 leu/mp                   

4                                                       balastiere                                                    1 leu /mp  

5                                        sonde de gaz                                              1 leu/mp    

6                                        sonde de petrol                                           1 leu/mp                 

7                                alte exploatari nementionate la pct. 1-6                  1 leu /mp                 

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică-Serviciul Impozite şi Taxe Locale, Secretarul Municipiului Targoviste.

     

 Nr.     13

 Tgv.  27.01.2012

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea utilizării excedentului  bugetului local

înregistrat la data de 31.12.2011

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 2012/20.01.2012privind aprobarea utilizării excedentului  ;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă utilizarea excedentului înregistrat la data  31.12.2011 în sumă de 27,944,970,48 lei existent în contul de execedent deschis la  Trezoreria Târgovişte, după cum urmează :

5.302.450,49 lei pentru finanţarea obiectivului ’’Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Târgovişte’’,

·     1.019.545,15 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’Reabilitare infrastructura cartier Priseaca – sistem de canalizare’’ ,

·     213.885,51 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’Reabilitare termic㠖 bl.49, str. Bucovinei’’

·     86.299,87 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’Reabilitare termic㠖 bl.56, sc A+B, str. Radu Gioglovan ’’,

·     145.775,38 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’Reabilitare termic㠖 bl.42, sc A+B str. Bdul Unirii ’’,

·     1.045,70 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’Reabilitare termic㠖 bl.1, sc B str. Ctin Brâncoveanu’’,

·     720.922,69 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’Reabilitarea,  modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale şcoala Colegiul National   Ienăchiţă Văcărescu din municipiul  Târgovişte, judeţul Dâmboviţa ’’Târgovişte, judeţul Dâmboviţa’’

·     1.396.652,50 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’ Consolidare, reabilitare, extindere si modernizare – Sc. Coresi (Şcoala 5) ‘’,

·     689.723,25 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’ Reabilitarea,  modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale şcoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu  din municipiul  Târgovişte, judeţul Dâmboviţa’’,

·     1.630.325,67  lei pentru finanţarea obiectivului ‘’ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale Colegiul National “Constantin Cantacuzino”

·      273.888,47 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaţionale Liceul Teoretic “Petru Cercel”,

·      7.742.879,35 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’ Reabilitarea si modernizare infrastructura utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice in zona A a zonei de acţiune urbana din Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”,

·      8.330.800,18 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’ Reabilitarea si modernizare infrastructura utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice in zona B a zonei de acţiune urbana din Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”,

·      390.776,28 lei pentru finanţarea obiectivului ‘’ Dotarea cu echipamente pentru creşterea siguranţei si prevenirea criminalitatii  in zona  de acţiune urbana din Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     14

Tgv.  27.01.2012

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, avand in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 07.02.2012 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., Adrian Casandroiu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  15

   Tgv. 27.01.2012

 

  

Municipiul Târgovişte                                                                                    Anexa 1

Consiliul local                                                                                                                         

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 07.02.2012 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I. seria DD  nr. 528900 eliberat (a)  de SPLEP Târgovişte la data de 03.03.2011 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 27.01.2012 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.          Să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii pe anul 2011

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

2.     Să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2012 cu anexele aferente, al S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

3.     Să aprobe Criteriile de Performanţă conform BVC 2012, anexa la contractele de mandat ale Directorului General, Directorului Tehnic, Directorului Comercial şi Directorului Coordonator ai S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

4.     Să aprobe Programul de investiţii din surse proprii pe anul 2012 al S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

5.     Să aprobe Planul anual de achiziţii publice pe anul 2012 al S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Pentru  _____X______              Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

  Data   27.01.2012

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA                       SECRETAR MUNICIPIU      

                          as. med. Liţă Ion                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                                                                                  

 

H O T A R A R E

privind cofinanţarea investiţiei „ Branşament electric trifazat la sediul I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa şi Detaşamentul de Pompieri Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind cofinanţarea investiţiei „ Branşament electric trifazat la sediul I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa şi Detaşamentul de Pompieri Târgovişte”;

§      Prevederile art. 20, alin.1 şi alin. 2 din O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit “a”, pct. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                  În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă cofinanţarea investiţiei „Branşament electric trifazat la sediul I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa şi Detaşamentul de Pompieri Târgovişte”.

Art. 2 Valoarea estimată a proiectului este de 30.000 lei cu TVA, din care: contribuţia I.S.U. Basarab I şi Detaşamentului de Pompieri Târgovişte este de 2% (600 lei), iar contribuţia Municipiului Târgovişte este de 98% (29.400  lei).

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa, Detaşamentul de Pompieri Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  16

 Tgv. 27.01.2012

 

H O T Ă R Â R E      

privind modificarea H.C.L. nr. 185/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului Consolidare,reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte  şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare), ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24%

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modifcarea H.C.L. nr. 185/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare), ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24%;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” – Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabiliatrea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continua”;

§    Prevederile H.C.L. nr. 185/27.04.2009 privind aprobarea proiectului Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare);

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 185/27.04.2009 referitor la  aprobarea proiectului Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare), ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24% după cum urmează:

Art. 2 va avea următorul cuprins: “Se aprobă proiectul Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte şi indicatorii tehnici ai obiectivului dupa cum urmeaza:

- Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) – 5.004.490,85 lei;

- Durata de realizare : 35 luni (toata durata de implementare a proiectului);

-  Capacitati (in unitati valorice):

- Regim de inaltime : Corp C3 -P+3; Sala de sport +1 (etaj partial)

- Hmax cornisa = Corp C3 -14,00m; Sala de sport – 7,7 m;

- Suprafata construita- Corp C3 -702mp; Sala de sport – 750 mp;

- Suprafata construita totala – Sc= 1452.00 mp

- Suprafata desfasurata - Corp C3 -2808mp; Sala de sport – 900 mp;

- Suprafata desfasurata totala –Sd=3708.00 mp

- Suprafata utila totala – Su =2780 mp

Art. 3 va avea următorul cuprins “Se aprobă proiectul Consolidare, reabilitare şi modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte, cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in studiul de fezabilitate, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 5.004.490,85 lei.”

Art. 5 va avea următorul cuprins “Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului Consolidare, reabilitare şi modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 5.004.490,85 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 185/27.04.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.                    

 

Nr.     17

Tgv.  27.01.2012

 

                                                                                                                    

H O T A R A R E

privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice în anul 2012

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Compartiment Energetic, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice în anul 2012;

§  Prevederile art. 19, lit. „b” şi art. 29 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Normei metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice;

§  Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§  Prevederile Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Lista blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice în anul 2012, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Blocurile de locuinţe ale căror Asociaţii de Proprietari au constituit fondul de reparaţii pentru reabilitare termică în proporţie de 20% din costul lucrărilor, vor fi considerate prioritare la finanţarea lucrărilor cu fonduri de la bugetul de stat sau cu fonduri europene.

Art. 3 Pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe vor fi utilizate materiale de construcţii de tip panouri termoizolante în vederea creşterii calităţii lucrărilor şi eficienţei energetice.

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

v   50% fonduri de la bugetul de stat;

v   30% fonduri de la bugetul local;

v   20% fonduri ale Asociaţiilor de Proprietari.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

          

 Nr.   18

 Tgv. 27.01.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 272/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 72, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 318”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind modificarea HCL nr. 272/2009 prin actualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 72, sc. A şi B din Bdul. Unirii;

§     Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 72, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 318”, , dupa cum urmeaza:

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.713.837,29 Ron/ 408.056,50 Euro

Valoare C+M: 1.503.664,92 Ron/ 358.015,46 Euro

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 272/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  19

  Tgv. 27.01.2012

                                                

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 317/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 82B, sc. A+B, Strada Benone Georgescu, Asociatia de proprietari nr. 29”, in vederea cresterii performantei energetice

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 317/2009 prin actualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinţe 82B, sc. A+B, Strada Benone Georgescu, Asociatia de proprietari nr. 29”, in vederea cresterii performantei energetice;

§   Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte ;

§   Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar contabile ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se modifică indicatorii economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 82B, sc. A+B, Strada Benone Georgescu, Asociatia de proprietari nr. 29”, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 1.715.079 Ron/ 396.394 Euro

Valoare C+M: 1.506.131Ron/ 348.101 Euro

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 317/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

           

 Nr.   20

 Tgv.27.01.2012

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, tarlaua T 45, parcele  P643/7 şi P643/22, beneficiari Nuta Gheorghe şi Beznoiu Elena

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, tarlaua T 45, parcele  P643/7 şi P643/22, beneficiari Nuta Gheorghe şi Beznoiu Elena;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, tarlaua T 45, parcele  P643/7 şi P643/22, beneficiari Nuta Gheorghe şi Beznoiu Elena.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                               

         Nr.   21          

         Tgv. 27.01.2012

         

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire Unitate de producţie pentru fabricare echipamente de iluminat” în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34A, beneficiari Stancu Ion şi Stancu Angela

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire Unitate de producţie pentru fabricare echipamente de iluminat” în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34A, beneficiari Stancu Ion şi Stancu Angela;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire Unitate de producţie pentru fabricare echipamente de iluminat” în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34A, beneficiari Stancu Ion şi Stancu Angela.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                               

         Nr.    22         

         Tgv. 27.01.2012

         

 

H O T Ă R Â R E

privind reorganizarea parcului auto al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Biroului Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind reorganizarea parcului auto al instituţiei;

§    Prevederile Anexei 3, pct. I, lit. B, pct. 3 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă reorganizarea parcului auto al Municipiului Târgovişte astfel:

v                 Autoturismul DACIA LOGAN cu nr. de înmatriculare DB – 09 – PMT se transferă în folosinţă gratuită, cu toate cheltuielile aferente către Clubul Sportiv Municipal Târgovişte.

v                 Autoturismul DAEWOO CIELO cu nr. de înmatriculare DB – 29 – PMT se transferă în folosinţă gratuită, cu toate cheltuielile aferente către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., pe cale de consecinţă urmând a fi modificată Anexa 4 a Contractului de delegare de gestiune aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011, în sensul de a se introduce o nouă poziţie.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Administativ din cadrul Municipiului Târgovişte, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, S.C. ECO – SAL 2005 S.A., Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   23

 Tgv. 27.01.2012

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind casarea unor mijloace fixe

din cadrul Staţiei de epurare Târgovişte Sud

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al S.C. Compania de Apă Târgovişte-Damboviţa S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniu privat al unor mijloace fixe şi casarea acestora;

§      Prevederile Legii Contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

§      Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

§      Prevederile O.G. nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii;

§      Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

§      Prevederile HCL nr. 182/2008 referitoare la delegarea de gestiune a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cât şi concesiunea exclusivă a bunurilor publice, prin atribuire directă către S.C. Compania de Apă Târgovişte-Damboviţa S.A.;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „ şi cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor mijloace fixe aflate în dotarea Staţiei de epurare Târgovişte Sud.

Art. 2 Se aprobă casarea mijloacelor fixe aflate în dotarea Staţiei de epurare Târgovişte Sud, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 182/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compania de Apă Târgovişte-Damboviţa S.A., şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

                                                                

   Nr.   24

   Tgv. 27.01.2012

                                                   

                                                                                                

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării a 2 (două) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea a două apartamente din fondul locativ de stat către actualul chiriaş;

§    Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a 2 (două) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  25

  Tgv. 27.01.2012

                                                                                        

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 , din data de 18.01.2012, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Compartiment  Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 18.01.2012al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.C.L. nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr.1 din 18.01.2012 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui numar de 42 (patruzeci şi două) de contracte de inchiriere, pana la data de 30.09.2013, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 17 (şaptisprezece) locuinţe A.N.L. din recuperări, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă anularea unui numar de 5 (cinci) repartiţii locuinţe A.N.L., conform Procesului Verbal.

Art. 5 Se aprobă schimbul unui număr de 10 (zece) locuinte A.N.L., intre titularii de contracte de inchiriere, conform Precesului Verbal.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    26

Tgv.  27.01.2012

 

                                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivelor ce alcătuiesc  investiţia “Reintroducerea în circuitul turistic

 a Cetăţii de Scaun Târgovişte – Lot

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivelor ce alcătuiesc investiţia “Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte – Lot 2;

§ Prevederile Anexei 3 la Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 213/1998, aprobate prin HG nr. 548/1999, lit. a, b, c, g;

§ Prevederile HCL nr. 382/2005 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5 lit. a, ale art. 123, alin.1 si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivelor ce alcatuiesc investitia – ” Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun Targoviste Lot 2 ” - in valoare totala de 17.681.815,08 lei si darea lor in administrarea directiilor subordonate consiliului local sau companiilor de profil in vederea exploatarii, conform anexelor care fac parte integranta din hotarare:

a. Retelele de alimentare cu apa  si Retelele de canalizare – prevazute in Anexa nr. 1, se transmit in concesiune prin act aditional la Contractul de delegare a gestiunii aprobat prin HCL nr. 182/2008 catre S.C. Compania de Apa Targoviste - Dambovita  S.A;

b.  Retelele electrice aeriene si subterane de joasa tensiune, Postul de transformare si LES 20 KV racord la PTAB  - prevazute in Anexa nr. 2, se transmit in folosinta gratuita prin contract de comodat catre SC FDEE  ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA - SDEE TARGOVISTE, pe perioada duratei de viata a instalatiilor dar nu mai mult de 49 de ani, cu drept de servitute asupra terenului pe toata durata contractului de comodat.

c. Retelele electrice de iluminat public si arhitectural - prevazute in Anexa nr. 3, raman in administrarea Consiliului Local Municipal si se vor inregistra dupa caz, in evidentele Primariei Municipiului Targoviste si ale Directiei de Administrarea Patrimoniului Public si Privat;

d. Bunurile care apartin domeniului public compuse din strazi si trotuare reabilitate in cadrul investitiei - prevazute in Anexa nr. 4, se vor inregistra corespunzator in evidenta Directiei de Administrarea Patrimoniului Public si Privat.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, S.C. Compania de Apa Targoviste - Dambovita  S.A, SC FDEE  ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA - SDEE TARGOVISTE,  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    27

    Tgv. 27.01.2012

                                                                                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea in administrare catre Directia de Salubritate, a etajului II aferent imobilului Sediu administrativ, situat in strada Radu de la Afumati nr. 7, in suprafata de 302,56 mp

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§    Adresele nr. 37 din data de 04.01.2012 şi nr. 187 din data de 10.01.2012 ale Direcţiei de Salubritate;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind transmiterea in administrare catre Directia de Salubritate a etajului II aferent imobilului Sediu administrativ, situat in strada Radu de la Afumati nr. 7, in suprafata de 302,56 mp;

§  Prevederile Contractului de delegare de gestiune nr. 58/2011 (Anexa nr. 1);

§    Prevederile HCL nr. 51/2011 referitoare la modificarea inventarului bunurilor date în administrare către S.C.  ECO-SAL 2005 S.A Targoviste şi Direcţia de SalubritateTârgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5 lit. a si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba transmiterea in administrare catre Directia de Salubritate a etajului 2 aferent imobilului Sediu administrativ, situat in strada Radu de la Afumati nr. 7, in suprafata de 302,56 mp, inclusiv casa scarii, conform planului de situatie anexat, cu valoarea de inventar  335.781lei.

Art. 2 Transmiterea spatiului catre Directia de Salubritate se va efectua prin Protocol incheiat intre S.C. Municipal Construct S.A. si Directia de Salubritate.

Art. 3 Se modifica in mod corespunzator contractul de delegare de gestiune nr. 58/14.03.2011,  aflat in derulare intre S.C. Municipal Construct S.A. si Municipiul Targoviste, astfel ca S.C. Municipal Construct S.A. va avea in administrare 151,28 mp, cu valoarea de inventar  167.892 lei.

Art. 4 Directia de Salubritate si S.C. Municipal Construct S.A. vor opera in evidentele finaciar-contabile modificarile survenite.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia de Salubritate, S.C. Municipal Construct S.A.şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    28

    Tgv. 27.01.2012

   

 

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 1350/2001, modificată şi completată de H.G. nr. 1975/2004, H.G. nr. 166/2007 şi H.G. 543/2011, referitoare la  atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se elimină din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, următoarele poziţii:

a) din HG  nr. 543/2011: 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757;

b) din HG nr. 166/2007: 1203, 1670;

c) din HG nr. 1350/2001: 220, 333;

Art. 2 Se modifică următoarele poziţii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, astfel:

- la pozitia 4 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ din Calea Domnească în Strada Revoluţiei; asfalt 1160 mp (160 metri) + pavele andezit 2606 mp (198 metri); lungime 358 metri; suprafaţa = 3766 mp “

- la pozitia 16 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ din Strada A.I. Cuza până în Calea Domnească; asfaltată 2282 (343 metri) mp + pavele andezit 950 mp (90 metri); lungime 433 metri, suprafata 3232 mp “;

- la pozitia 24 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Calea Domnească şi se înfundă; 500 metri; suprafaţa = 3050 mp “

- la pozitia 32 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “din Strada poet Grigore Alexandrescu în Bulevardul Libertăţii; asfaltata 3896 mp (464 metri) + pavele andezit 985 mp (126 metri); lungime 590 metri, suprafaţa = 4880  mp “

- la pozitia 66 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Mircea cel Bătrân până în Strada Constantin Brâncoveanu; 900 metri; suprafaţa = 8050 mp“

- pozitia 82 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Betonata 512 metri ( 6098 mp) din strada Petru Cercel in strada Radu de la Afumati si neasfaltata 550 metri (2872 mp) din strada Petru Cercel până în strada  Calafat; lungime 1062 metri.; suprafaţa = 8970 mp “

- pozitia 82 din HG nr. 1350/2001, coloana 4 va avea următorul cuprins: “ 1999 “

- pozitia 82 din HG nr. 1350/2001, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ HCL 163/1999; Carte funciară 22200, număr cadastral 11401şi Carte funciară 22432, număr cadastral 11533 “

- pozitia 96 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Strada poet Grigore Alexandrescu până în Strada  A.I. Cuza; 260 metri.; suprafaţa = 1890 mp “

- la pozitia 110 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Strada Revoluţiei până în Strada Justiţiei; 240 metri, suprafaţa = 1950 mp “

- la pozitia 168 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Pavele andezit; 45 metri, suprafaţa = 340 mp “

- la pozitia 179 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Strada poet Grigore Alexandrescu şi se înfundă; 110 metri.; Suprafaţa = 655 mp “

- la pozitia 198 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; din Strada Revoluţiei până în Strada A.I. Cuza; 190 metri; suprafaţa = 1195  mp “

- la pozitia 200 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Pavele andezit; din Strada doctor Marinoiu şi se înfundă; 181 metri; suprafaţa = 1466 mp “

- la pozitia 228 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ pavaj andezit 175 metri ( 1361 mp) ; pavat 160 metri (800 mp); asfalt 145metri (420 mp); beton 140 metri (675 mp); lungime 620 metri; suprafaţa =  3256 mp ”

- la pozitia 276 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate; 1800 metri, suprafaţa = 5400 mp ”

- la pozitia 332 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Asfaltate, 335 metri, suprafaţa = 759 mp “

- la pozitia 350 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, 495 metri; suprafaţa = 1010  mp “

- la pozitia 360 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, 468 metri; suprafaţa = 895  mp “

- la pozitia 362 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, 262 metri; suprafaţa = 490  mp “

- la pozitia 376 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, 640 metri, suprafaţa = 1145  mp “

- la pozitia 378 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, 570 metri; suprafaţa =  1204 mp ”

- la poziţia 448 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada căpitan Stănică Ilie nr. 2, Micro XI; Categoria CAT - alte terenuri; Cvartal 211, parcela 1; suprafaţa = 5.203 mp”

- la poziţia 448 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 1.460.839 “

- la poziţia 448 din HG nr. 1350/2001, coloana 6 va avea următorul cuprins: “ HCL 163/1999; Carte Funciară  22303, număr cadastral 11473 “

- la poziţia 471 din HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Piaţa Tricolorului“

- la poziţia 471 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Platou Prefectură, intre Bulevardul Libertăţii şi Bulevardul Mircea cel Bătrân; cvartal 16, parcela 40; suprafaţa = 9260  mp “

- la poziţia 471 din HG nr. 1350/2001, coloana 4 va avea următorul cuprins: “ 1999 “

- la poziţia 472 din HG nr. 1350/2001, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Piaţa Mihai Viteazul“

- la poziţia 472 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Platou Casa Sindicatelor; categoria alte terenuri; cvartal 16; parcela 49; Suprafaţa = 3.500 mp “

- la poziţia 472 din HG nr. 1350/2001, coloana 4 va avea următorul cuprins: “ 1999 “

- la poziţia 656 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Şoseaua Găeşti nr. 3; categoria CI- Cimitire; cvartal 255, parcela 1; Vecinătăţi: Nord- drum betonat, Est- drum piatra, Sud- Statie PETROM, Vest- Şoseaua Găeşti; suprafaţa = 49.863 mp “

- la poziţia 656 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 3.695.846 “

- la poziţia 658 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Bulevardul Eroilor nr. 32A-34; categoria CI - cimitire; Nord- proprietate privata, Est- Bulevardul Eroilor, Sud – drum, Vest- canal, cale ferata; suprafaţa = 64.719 mp “

- la poziţia 658 din HG nr. 1350/2001, coloana 4 va avea următorul cuprins: “ 1997 ”

- la poziţia 658 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 4.796.972 “

- la poziţia 658 din HG nr. 1350/2001, coloana 6 va avea următorul cuprins: “HCL 163/1999; Proces - verbal nr. 1546/1997, Contract de schimb nr. 538/1999, Contract vânzare-cumpărare nr. 2879/2002, Contract de schimb nr. 1014/2010 “

- la poziţia 659 din HG nr. 1350/2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu de la  Afumaţi nr. 5 A; categoria CI - Cimitire; cvartal 221, parcela 12; suprafaţa = 22.277 mp; “

- la poziţia 659 din HG nr. 1350/2001, coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 1.942.554 “

 

Art. 3 Se completează inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

         

   Nr.   29

   Tgv. 27.01.2012

  

                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,46 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.01.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,46 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,46 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans (cvartal 0, parcela 3), în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ;

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110lei/mp/an- zona I

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

     Nr.    30

    Tgv. 27.01.2012

   

                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 24 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş, pentru desfăşurare activitate de comerţ

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.01.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 24 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş, pentru desfăşurare activitate de comerţ;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 24 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş, pentru desfăşurare activitate de comerţ

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

     Nr.    31

    Tgv. 27.01.2012

   

                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu de 12 mp, situat în Piaţa 1 Mai, pentru desfăşurare activitate de comerţ

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.01.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, situat în Piaţa 1 Mai, pentru desfăşurare activitate de comerţ;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Piaţa 1 Mai, pentru desfăşurare activitate de comerţ

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este 242 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.    

 

     Nr.    32

    Tgv. 27.01.2012

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a 4 (patru) locuri de parcare longitudinală, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 36, în faţa sediului „MDI TV”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a 4 (patru) locuri de parcare longitudinală, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 36, în faţa sediului „MDI TV”;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a 4 (patru) locuri de parcare longitudinală, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 36, în faţa sediului „MDI TV”

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 66 lei/lună/loc de parcare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   33

    Tgv. 27.01.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu de 24 mp cu destinaţie de grup sanitar,

 situat în Piaţa 1 Mai

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu de 24 mp cu destinaţie de grup sanitar, situat în Piaţa 1 Mai;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu de 24 mp cu destinaţie de grup sanitar, situat în Piaţa 1 Mai.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 6 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    34

    Tgv. 27.01.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, parter (modul nr. 4), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, parter (modul nr. 4), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, parter (modul nr. 4) în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    35

    Tgv. 27.01.2012

   

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 51), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.01.2012, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 51), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 51) în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

    Nr.    36

    Tgv. 27.01.2012

 

                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 254,53 mp, situat  în  Târgovişte, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 12, în vederea întregirii obiectivului

Sediu OAR-Muntenia Vest

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 27.01.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 254,53 mp, situat  în  Târgovişte, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 12, în vederea întregirii obiectivului Sediu OAR-Muntenia Vest;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 254,53 mp, situat  în  Târgovişte, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 12, în vederea întregirii obiectivului Sediu OAR-Muntenia Vest.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este 12 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

  

     Nr.    37

    Tgv. 27.01.2012

   

 

             H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 27.01.2012, având în vedere:

-         Legea 293/2012   privind bugetul de stat pe anul 2012;

-         HCL  nr.351/27.12.2010 privind aprobă rea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012;

-         HCL  nr.250/12.12.2012 privind aprobă rea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012;

-         Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

-         Prevederile art. III din OUG 63/2010 privind încadrarea în numărul maxim de posturi şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal;

-         Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la reglementarea unor masuri financiar fiscale cu modificările şi completările ulterioare;

-         Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 353884/23.12.2012;

-         Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice  nr. 2285/09.01.2012;

-         HCL nr. 1/2012 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei din Municipiul Târgovişte;

-         Programul DAPPP privind lucrările de reparaţii şi  intreţinere a domeniului public pe anul 2012;

-         HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei la CEC BANK SA;

-         HCL 425/09.11.2009  privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA;

-         HCL 183/31.08.2012  privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA.

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” şi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia  Publica Locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1  Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2012 conform anexelor nr.1A şi 1B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Detalierea cheltuielilor pe fiecare capitol bugetar este redată în anexele 1B.1 la 1B.12 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Bugetul  instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012 conform anexei 2A şi 2B, care fac parte integranta din prezenta hotărâre. Detalierea cheltuielilor pe fiecare capitol bugetar este redată în anexele 2.B1 şi 2B.2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă  Bugetul  Creditelor interne pe anul 2012 conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 Bugetul general consolidat este redat în anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre

Art.5  Se aprobă  Lista obiectivelor de investitii pe anul 2012, conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6  Se aprobă Lista proiectelor cu finanţare nerambursabilă finanţate din bugetul local pe anul 2012 conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila pe anul 2012 este redată în anexa nr.6A care face parte din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Lista centrelor bugetare conform căreia sunt organizate unităţile de învăţământ preuniversitar este redată în anexa nr. 7A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8  Se aprobă  Bugetul institutiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012 conform anexei nr. 8 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9  Se aprobă  programul manifestarilor culturale pe anul 2012 desfasurate de Teatrul Municipal conform anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10  Suma de 600 mii lei cuprinsă la capitolul 67.02 Cultura, recreere şi religie, titlul Bunuri si servicii destinată asigurarii plăţii incălzirii şi lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la instituţiilor de cult precum şi plăţii Coralei va fi repartizată catre Arhiepiscopia Târgovişte pe bază de protocol de colaborare.

Art.11 Repartizarea pe trimestre a sumelor prevazute în bugetele mentionate la art. 1, art.2 şi art.3 se face de catre ordonatorul principal de credite.

    Art.12  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul

   

    Nr.    38

    Tgv. 27.01.2012