1. Hotarâre privind restructurarea pachetului contractual existent intre S.C. Termica S.A., Municipiul Targoviste, NUON ENERGY ROMANIA S.R.L. şi Agenţia guvernamentală olandeză SENTER NOVEM

2. Hotarâre privind aprobarea Strategiei culturale pentru anul 2010

3. Hotarâre privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

4. Hotarâre privind atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă, exploatare şi întreţinere asupra obiectivelor din sistemul de distribuţie gaze naturale existente pe domeniu public al Municipiului Târgovişte şi a terenului aferent, pe întreaga durată a existenţei acestor capacităţi, către S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L., pentru conductele şi branşamentele situate pe str. Constantin Brâncoveanu din Municipiul Târgovişte

5. Hotarâre privind completarea Listei de priorităţi pe anul 2010, aprobată prin H.C.L. nr. 454/2009 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte

6. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 254/10.08.2009 şi modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 privind proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu”

7. Hotarâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Salubritate, modificarea organigramei şi a statului de funcţii.

8. Hotarâre privind ajustarea tarifelor pentru prestările de servicii de colectare, transport şi  depozitare a deşeurilor menajere

9. Hotarâre privind alegerea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. ECO-SAL S.A Târgovişte

10. Hotarâre privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, - persoana juridică fără scop patrimonial- pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) din Municipiul Târgovişte

11. Hotarâre privind  modificarea  H.C.L. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010

12. Hotarâre privind respingerea plângerii formulate de catre S.C. Artpress Impact SRL împotriva H.C.L. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010

13. Hotarâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa şi administrare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a terenului aferent „Complexului de Servicii Sociale Târgovişte Casa Soarelui” în suprafaţă de 2514,53 mp

14. Hotarâre privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

15. Hotarâre privind reorganizarea  comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

16. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 452/10.12.2009 referitor la  încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec- persoană juridică fără scop patrimonial – pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice ( DEEE) din Municipiul Târgovişte

17. Hotarâre privind ajustarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Târgovişte

18. Hotarâre privind asocierea  Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului Târgovişte, sector cuprins între limitele administrative cu localităţiile, Şotânga şi Ulmi”

19. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru clădire structură metalică p+2, cu destinaţia showroom

20. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unor suprafeţe de teren situate în Bulevardul Unirii în vederea efectuării schimbului de terenuri pentru extinderea Cimitirului Suseni

21. Hotarâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivului de investitii „Retele exterioare la blocuri de locuinte pentru tineret – zona Sagricom Targoviste” şi atribuirea în administrare pe durata existenţei acestor capacităţi către S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa

22. Hotarâre privind ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte

23. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

24. Hotarâre privind utilizarea disponibilului din fondul de rulment

25. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu de 2 mp. situat în incinta Grupului Şcolar Nicolae Ciorănescu în vederea amenajării unui spaţiu comercial

26. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu de 1mp. situat în incinta Grupului Şcolar Auto în vederea amplasării unui aparat de băuturi calde

27. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a 5 terenuri în suprafaţă de 2 mp. fiecare în vederea amplasării de panouri publicitare tip „BEKLIT”

 

                                                                                             

H O T Ă R Â R E

privind restructurarea pachetului contractual existent intre S.C. Termica S.A., Municipiul Targoviste, NUON ENERGY ROMANIA S.R.L. şi Agenţia guvernamentală olandeză SENTER NOVEM

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.01.2010, având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind restructurarea pachetului contractual existent intre S.C. Termica S.A., Municipiul Targoviste, NUON ENERGY ROMANIA S.R.L. şi Agenţia guvernamentală olandeză SENTER NOVEM;

§               Prevederile H.C.L. nr. 289/04.08.2005 privind aprobarea încheierii Acordului de realizare a Proiectului “Cogenerare Municipală Târgovişte“ şi a Acordului de Garantare aferent;

§               Prevederile H.C.L. nr. 419 / 09.11.2009 privind restructurarea pachetului contractual existent intre Municipiul Targoviste, S.C. Termica S.A., NUON BY NUON ENERGY ROMANIA S.R.L. şi Agenţia guvernamentală olandeză SENTER NOVEM;

§               Prevederile art. 36 alin. 4 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aproba încheierea de către Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local Municipal Târgovişte, şi de către S.C. TERMICA S.A., a pachetului contractual vizând restructurarea Proiectului “Cogenerare Municipală Târgovişte” demarat în anul 2005, respectiv încheierea:

1.                 cu Agenţia guvernamentală olandeză SenterNovem şi NUON Energy Romania S.R.L. a unui Acord de cesiune contract pentru modificarea contractului ERU 04/40 dintre SenterNovem şi NUON Energy Romania S.R.L., contract aferent proiectului ERU 0440 (cunoscut şi sub denumirea “Cogenerare Municipală Târgovişte”);

şi

2.                 cu NUON Energy Romania S.R.L. a unui Acord de restructurare pentru modificarea Acordului încheiat de către părţi la data de 30.09.2005, în forma negociată de către Comisia desemnată prin Hotărârea nr. 419/09.11.2009 a Consiliului Local Municipal Târgovişte.

 

Art. 2 Se aproba încheierea de către S.C. TERMICA S.A. cu NUON Energy Romania S.R.L., a actului adiţional la Contractul de leasing financiar încheiat între părţi la data de 30.09.2005, în forma negociată de către Comisia de negociere sus-menţionată, urmând a se realiza toate procedurile şi formalităţile necesare, inclusiv de ordin societar, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Se aproba încheierea de către S.C. TERMICA S.A. cu NUON Energy Romania S.R.L. şi, acolo unde se impune, cu terţi implicaţi, a tuturor celorlalte acte juridice la care se face referire în Acordul de restructurare menţionat la articolul 1 punctul 2 , în forma negociată de către părţile relevante, urmând a se realiza toate procedurile şi formalităţile necesare, inclusiv de ordin societar, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Se aproba încheierea de către Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local Municipal Târgovişte, şi de către S.C. TERMICA S.A. a oricăror acte accesorii actelor juridice la care se face referire în cele ce preced şi a îndeplinirii tuturor procedurilor şi formalităţilor necesare pentru asigurarea intrării în vigoare, efectivităţii şi executării corespunzătoare a respectivelor acte juridice.

Art. 5 S.C. TERMICA S.A. va putea negocia în mod liber modificarea ulterioară a actelor juridice la care se face referire în cele ce preced la care Municipiul Târgovişte nu este parte, atât timp cât prin aceasta nu se agravează obligaţiile incumbând, direct sau indirect, Municipiului Târgovişte.

Art. 6 Se mandatează domnul jr. Gabriel Florin BORIGA, în calitate de Primar al Municipiului Targoviste, si domnul ing. Marius CONSTANTINESCU, in calitate de Administrator Public al Municipiului Targoviste, ca reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Târgovişte, pentru ca, acţionând împreună sau separat, în numele şi pe seama Municipiului Târgovişte, prin Consiliul său local, si directorul general al S.C. TERMICA S.A., ing. Viorel TABACU, ca reprezentant al S.C. Termica S.A. Târgovişte, să semneze şi să încheie actele juridice a căror încheiere a fost aprobată prin prezenta, precum şi orice alt act juridic la care se face referire în oricare dintre acestea, pentru asigurarea intrării în vigoare, efectivităţii şi îndeplinirii lor depline.

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, celelalte persoane mandatate, conducerea S.C. Termica S.A., Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

  Nr.    1

  Tgv.  28.01.2010

                                                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Strategiei culturale pentru anul 2010

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.01.2010, având în vedere:

§   Analizele manageriale ale institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Studiul de consum cultural efectuat in anul 2009;

§   Rapoartele partiale si finale de analiza a politicilor, strategiilor si activitatii managementului institutiilor de cultura, livrate de firma Cultural Communication in anul 2009;

§   Consultarile publice din martie 2009;

§   Sedintele de consultare cu managerii institutiilor publice de cultura reunite ale C.J.D. si ale C.L.M. Tgv.;

§   Sedintele de consultare intre comisiile de cultura ale C.J.D. si C.L.M. Tgv.;

§   Raportul de specialitate prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Strategiei culturale pentru anul 2010;

§   Raportul de avizare ale comisiei de specialitate nr 4 “pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, culte, religie, munca si protectie sociala, turism, sportive si de agreement” din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile O.U.G. nr. 118 / 2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor  si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezamintelor  culturale de drept public;

§   Prevederile O.G. nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;

§   Prevederile Legii nr. 504 / 2004 privind institutiile publice de spectacole si concerte;

§   Prevederile art. 11 alin. 1, art. 36 alin. 2 lit. d si e, alin 6 lit. a pct. 4, alin 7 lit. c  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2 lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aproba Strategia Culturala pentru anul 2010, prevazuta in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2  Se aproba Protocolul pentru implementarea Strategiei Culturale pentru anul 2010, de care se face vorbire in art. 1, ce se va incheia intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita.

Protocolul este prevazut in anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se împuterniceste Primarul Municipiului Targoviste, jr. Gabriel Florin BORIGA, in vederea semnarii Protocolului pentru implementarea Strategiei Culturale pentru anul 2010.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, institutiile de cultura din subordinea C.L.M. Tgv. şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

            Nr.   2

Tgv. 28.01.2010

                                                                                                                                                                                                                                        

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P  prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor bunuri care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al Municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, modificat şi completat prin H.G. nr. 1975/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§       Prevederile H.G. nr. 166/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.975/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţie Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E

Art. 1. Se modifică şi se completează elementele de identificare ale unor bunuri atestate prin HG nr. 1350/2001 (cu modificările şi completările ulterioare) ca facând parte din domeniul public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

A.     Modificări ale datelor şi elementelor de identificare

Trotuare starda Vasile Blendea, ce corespund poziţiei 303 din H.G. 1350/2001:

Se modifică coloana 3 la rubrica elemente de identificare şi va avea următorul cuprins: „pavate; lungime = 796 m; suprafata = 2968 mp.”

Se modifică coloana 5 la rubrica valoare inventar şi va avea următorul cuprins: „89.800”;

B.     Completări la inventarul domeniului public al Municipiului Târgovişte

 

Poz.

Înreg

 

 

Codul de clasificare

 

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosinţă

 

Valoarea de  inventar lei

-           

 

Situaţia juridica actuală

 

 

 

1.3.7.2

Trotuare str.lt. Aviator Negel

Asfaltare; lungime=900 m.l.; suprafata = 2248 mp.

 

2009

 

55.665

 

 

 

 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi transmisă către Consiliul Judeţean Dâmboviţa spre a fi înaintată Guvernului Romaniei, în vederea modificării şi publicării în Monitorul Oficial,

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obilgă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

   Nr. 3

   Tgv.28.01.2010

 

                                                                                                                                                                                                                                        

H O T A R A R E

privind atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă, exploatare şi întreţinere asupra obiectivelor din sistemul de distribuţie gaze naturale existente pe domeniu public al Municipiului Târgovişte şi a terenului aferent, pe întreaga durată a existenţei acestor capacităţi, către S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L., pentru conductele şi branşamentele situate pe str. Constantin Brâncoveanu din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în sedinţă ordinară astăzi,28.01.2010, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă, exploatare şi întreţinere asupra obiectivelor din sistemul de distribuţie gaze naturale existente pe domeniu public al Municipiului Târgovişte şi a terenului aferent, pe întreaga durată a existenţei acestor capacităţi, către S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L., pentru conductele şi branşamentele     situate pe str. Constantin Brâncoveanu din Municipiul Târgovişte;

§   Adresa trimisă de S.C. Distrigaz sud Reţele S.R.L. înregistrată la Primăria Târgovişte cu  nr. 29693/02.12.2009 ;

§   Adresa nr. 12408/05.11.2009 transmisă de Consiliul Judeţean Dâmboviţa către S.C. Distrigaz sud Reţele S.R.L. prin care se recomandă solicitarea către Consiliul Local Târgovişte

§   Prevederile art. 32 din  Legea gazelor nr. 351/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE-2008;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicata,, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aproba atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă, exploatare şi întreţinere asupra obiectivelor din sistemul de distribuţie gaze naturale existente pe domeniu public al Municipiului Târgovişte şi a terenului aferent, pe întreaga durată a existenţei acestor capacităţi, către S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L., pentru conductele şi branşamentele situate pe str. Constantin Brâncoveanu din Municipiul Târgovişte conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

   Nr. 4  

   Tgv.28.01.2010

                                                                                                                                                                                                                                

H O T Ă R Â R E     

privind completarea Listei de priorităţi pe anul 2010, aprobată prin H.C.L. nr. 454/2009 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară astăzi, 28.01.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehice – Birou Energetic prin care se propune aprobarea completării Listei de priorităţi pe anul 2010, aprobată prin H.C.L. nr. 454/2009 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 454/10.12.2009 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2010 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte ;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţei energetic a blocurilor de locuinţe;

§    Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG 180/2009;

§    Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§    Prevederile Normei metodologice de aplicare a Legii 372/205 privind performanţa energetic a clădirilor;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e” şi alin.7 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se completează Lista de priorităţi pe anul 2010, aprobată prin H.C.L. nr. 454/2009 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Sursele de finanţare ale execuţiei lucrărilor de reabilitare termică sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţiilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

          

   Nr. 5 

   Tgv.28.01.2010

  

                                                                                                                                                                                                                                     

                                               

H O T Ă R Â R E

privind revocarea H.C.L. nr. 254/10.08.2009 şi modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 privind proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale – Şcoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2010, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Energetic prin care se propune revocarea H.C.L. 254/10.08.2010 şi modificarea H.C.L. nr. 191/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Şcolala cu clasele I-VIII « Smaranda Gheorghiu »

§    Prevederile HG nr. 497/01.04.2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale;

§    Prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OG nr. 29 / 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii);

§    Prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HG nr. 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

§    Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§    Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederie H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§    Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 191/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Scoala cu clasele I-VIII  ,,Smaranda Gheorghiu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ;

§   Prevedirile H.C.L. nr. 254/10.08.2009 privind modificarea H.CL. nr. 191/27.04.2009 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale –Scoala cu clasele I-VIII  ,,Smaranda Gheorghiu’’ si asigurarea resurselor financiare (cofinantare) ;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 Art. 1. H.C.L. nr. 254/10.08.2009 se revocă.

 Art. 2 Se modifică H.C.L. 191/ 27.04.2009 după cum urmează:

1. Se aproba Documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii)  pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu".

          2.  Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu" stabiliti prin Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii), dupa cum urmeaza:

-  Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 5.782.095 lei din care

               C+M :  4.221.293 lei;

    Defalcata pe urmatoarele obiective de investitii:

· ,,Reabilitarea si modernizarea Scolii Smaranda Gheorghiu’’(DALI)

              Valoare, inclusiv TVA= 3.456.955 lei, din care

              C+M= 2.429.940 lei

· ,,Extindere Scoala Smaranda Gheorghiu’’

            Valoare, inclusiv TVA= 2.325.140 lei, din care            C+M= 1.791.353 lei

-  Durata de realizare : 12 luni;

-  Capacitati :

-  Regim de inaltime cladire reabilitata –P+1E;

-  Suprafata construita reabilitata –Sc= 881,68 mp (DALI)

-  Suprafata desfasurata reabilitata –Sd= 1.682,11 mp (DALI)

-  Suprafata utila totala reabilitata –Su= 1.414,99 mp (DALI)

-  Regim de inaltime cladire noua –sala de sport-P

-  Hmax cornisa= 7,70 mp

-  Suprafata nou construita –Sc= 564,17 mp (din SF)

-  Suprafata desfasurata –Sd= 564,17 mp (din SF)

-  Suprafata utila totala –Su= 522,70 mp (din SF)

            3. Se aproba proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea

 infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu " cu indicatorii tehnico –economici prevazuti in Documentatia tehnico-economica, care fac parte integranta din proiect si o valoare totala de 5.823.328,37 lei, inclusiv TVA.

          4. Se aproba depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul "Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu", in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

            5. Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii

optime a proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu ", in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 5.823.328,37 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA).

             6. Se aproba finantarea din bugetul local a sumei 93.710.02 lei (minim 2%)

reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

             7. Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 216.079,17 lei, reprezentand

 contributia proprie la cheltuielile neeligibile ale proiectului.

             8 Se aproba finantarea sumei de 921.933,23 lei, reprezentand TVA, aferenta

 cheltuielilor proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale – Scoala cu clasele I-VIII Smaranda Gheorghiu " din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 191/ 27.04.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr. 6  

Tgv.28.01.2010

                                                                                                                                                         

H O T A R A R E

privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Salubritate, modificarea organigramei şi a statului de funcţii.

                                               

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 28.01.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se solicită adoptarea unei hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Salubritate, modificarea organigramei şi a statului de funcţii;

§    Prevederile art. 7 şi art. 8 din O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar pentru anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile Legii 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

§    Prevederile H.C.L. nr. 191/23.04.2008 privind înfiinţarea Direcţiei de Salubritate în subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activităţii S.C. ECO- SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 206/26.05.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Direcţiei de Salubritate;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. (3) lit. « b » din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

                                                      H O T Ă R Â R E :         

Art. 1 Se modifică organigrama şi  statul de funcţii al Direcţiei de Salubritate conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se completează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Salubritate ca urmare a modificării organigramei şi statului de funcţii.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Salubritate reactualizat este cuprins in anexa 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Direcţia Salubritate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                  

  Nr. 7  

  Tgv. 28 .01.2010

   

                                                                                                        

H O T A R A R E

privind ajustarea tarifelor pentru prestările de servicii de colectare, transport şi  depozitare a deşeurilor menajere

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 28.01.2010, având în vedere:

§   Adresa nr. 30986/18.12.2009 a S.C. PRESCOM S.A.;

§    Adresa nr. 31397/23.12.2009 a S.C. ECO-SAL S.A.

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se susţine necesitatea adoptarii unei hotărâri privind ajustarea tarifelor pentru prestările de servicii de colectare, transport şi  depozitare a deşeurilor menajere;

§   Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare;

§   Norma Metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţi specifice serviciului de salubrizare a localităţilor emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

§   Prevederile H.C.L. nr. 162/26.03.2009, privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de societăţile comerciale de salubrizare, aflate în relaţii contractuale cu Primăria Municipiului Târgovişte;

§   Raportele de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi alin.6 lit.”a” pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă ajustarea tarifelor pentru prestările de servicii de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere percepute de către operatorii autorizaţi pe raza Municipiului Târgovişte, respectiv S.C. PRESCOM S.A. şi S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, după cum urmează :

   Pentru serviciile prestate către persoanele fizice : 4,00 lei/pers./lună ( TVA inclus)

   Pentru serviciile prestate către persoanele juridice : 50,00 lei/mc (cu TVA inclus)

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, conducerea societatilor comerciale de salubrizare, si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr. 8  

  Tgv.28 .01.2010

                                                                                                                                                                                                                                        

 

H O T A R A R E

           privind alegerea unui membru în Consiliul de Administraţie al

S.C. ECO-SAL S.A Târgovişte

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 28.01.2010, având în vedere:

§       Demisia dlui. Prisăcaru Ciprian din cadrul Consiliul de Administraţie al S.C. ECO- SAL  S.A., înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr. 221/05.01.2010;

§     Propunerile consilierilor municipali;

§       Prevederile H.C.L. nr. 339/01.09.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Consiliul de Administraţie al S.C. ECO-SAL S.A. Târgovişte

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă demisia domnului Prisăcaru Ciprian din cadrul Consiliului de Administaţie al S.C. ECO- SAL  S.A.

Art. 2  Se numeşte în calitate de membru al Consiliului de de Administaţie al S.C. ECO- SAL  S.A. dl. Stanciu Tiberiu.

Art. 3  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 339/01.09.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii Consiliului de Administraţie al S.C. ECO- SAL  S.A.. Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr. 9 

   Tgv.28.01.2010

 

HOTĂRÂRE

Privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, - persoana juridică fără scop patrimonial- pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2010, având în vedere:

·   Raportul de specialitate al Serviciului Mediu din cadrul D.A.P.P.P. prin care se solicită încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, - persoana juridică fără scop patrimonial- pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) di Municipiul Târgovişte;

·   Prevederile Legii 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice , republicată cu modificările şi completările ulterioare;

·   Prevederile H.G. 448/2005, privind Deşeurile de Echipamente Electrice şi Electronice

·   Prevederile Legii 426/2001, pentru aprobarea O.U.G 78/2000, privind regimul deşeurilor

·   Prevederile Legii 265/2006 pentru aprobarea O.U.G 195/2005 privind protectia mediului

·   Prevederile Legii 101/2006 privind serviciu de salubrizarea al localitaţilor

·   Adresele nr. 16790/30.07.2008 si 26286/04.11.2009 prin care se solicită identificarea şi punerea la dispozitie a unui teren pentru amenajarea si administrarea unui centru de colectare pentru reciclare a D.E.E.E.

·  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·  Prevederile art. 17 şi 124, din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare                                                              

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea protocolului de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, - persoana juridică fără scop patrimonial- pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) din Municipiul Târgovişte, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se pune la dispoziţia Asociaţiei Române pentru reciclare RoRec în mod gratuit, pentru o perioadă de 2 ani,  terenul în  suprafata de 500 mp. situat în Târgovişte, conform planului anexat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, , D.A.P.P.P. Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

   

               Nr. 10

   Tgv. 28.01.2010

                                                                                                

                                                                      

H O T Ă R Â R E     

privind  modificarea  H.C.L. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi,28.01.2010 având în vedere:

§    Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa nr. 9552/30.12.2009;

§    Prevederile H.C.L. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor  locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010;

§    Rapoartul de specialitate al Serviciului Contencios Juridic prin care se propune modificarea  H.C.L. 436/ 10.12.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§    Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 292.-(1) din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare ;

§    Prevederile H.G. nr. 956/2009 care stabileşte nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2010;

§    Prevederile art.3 din H.G. nr. 956/2009 prin care se dispune că autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor pune de acord hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, adoptate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale prezentei Hotărâri   ;

§    Prevederile art. 18 alin.4 si 5 , din Legea 333/2003, privind paza obiectivelor valorilor si protectia persoanelor;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte 

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Pct.9 al  Anexei 1e din H.C.L. 436/10.12.2009, se modifică după cum urmează:

-     Zona I       390 lei/mp./lună

-     Zona II      360  lei/mp./lună

-     Zona III     330  lei/mp./lună

 Art. 2    Celelalte prevederi ale H.C.L. 436/10.12.2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţiile subordonate Consiliului Local: Municipal, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, DAS, Directia Gradini Publice, Direcţia Grădina Zoologică, Administratia Pietelor, D.A.P.P.P. – Serviciul Comerţ, Directia Tehnica, Serviciul Urbanism, si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.    11

  Tgv.  28.01.2010                                                                                                       

 

H O T A R A R E

privind respingerea plângerii formulate de catre S.C. Artpress Impact SRL împotriva H.C.L. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.01.2010, avand in vedere:

§   Solicitarea de revocare în parte a S.C. Artpres Impact SRL împotriva H.C.L. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiu Târgovişte pentru anul 2010;

§   Raportul de specialitate al  Serviciului Contencios Juridic prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind respingerea plângerii formulate de catre S.C. Artpress Impact SRL, împotriva H.C.L. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile H.C.L. nr. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiu Târgovişte pentru anul 2010;

§       Prvederile art. 283, 287, 292 din  Codul Fiscal;

§       Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             epublicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se respinge, ca neîntemeiată plângerea formulată de catre S.C. Artpress Impact SRL împotriva H.C.L. 436/10.12.2009 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2010.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Contencios si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

  Nr. 12  

  Tgv. 28.01.2010

           

                                                                                                                                                                                                                                      

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa şi administrare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a terenului aferent „Complexului de Servicii Sociale Târgovişte Casa Soarelui” în suprafaţă de 2514,53 mp

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în sedinţă ordinară astăzi,28.01.2010, avand in vedere:

§  Adresa Consiliului Judeţean înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr.426/07.01.2010 prin care se solicită trecerea suprafeţei de teren de 2500 mp. din din domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea  Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa şi administrare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din dodmeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa şi administrare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a terenului aferent „Complexului de Servicii Sociale Târgovişte Casa Soarelui” în suprafaţă de 2514,53 mp;

§   Prevederile H.C.L. nr. 88/06.05.1998 privind atribuirea in folosinţă gratuită  a unui teren in suprafaţă de 2500 mp. pentru amplasarea sediului Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Centrului Maternal;

§   Prevederile art. 9 alin (2) din  Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi privată şi regimul juric al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.c din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

In temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa şi administrare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a terenului aferent „Complexului de Servicii Sociale Târgovişte Casa Soarelui” în suprafaţă de 2514,53mp conform planului de amplasament anexat.

Art. 2 Datele şi elementele de identificare ale terenului ce se transmit sunt:

v     Denumire şi adresă : Teren Casa Soarelui – strada Vlad Ţepeş nr. 64, cvartalul 211 parcela 1

v     Număr inventar                 700976

v     Suprafaţă                         2.514,53 mp.

v     Valoare de inventar           3.519.600 lei

Art.  3  Se împuternicesc pentru semnarea protocolului de transmitere a bunului, dl. Primar al  Municipiului Târgovişte, jr. Florin Gabriel Boriga şi Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr. 13  

   Tgv.28.01.2010

                                                                                                                                                                  

H O T A R A R E

privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor

pentru tineri, construite prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi,28.01.2010, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Fond Locativ prin care se propune reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 297/21.08.2008 privind stabilirea noii componenţe a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.6 pct.19 lit.e din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se reorganizează Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., în următoarea componenţă:

1. ing. Briceag Paul Robert - viceprimar – preşedinte

2. prof. Rusescu Gheorghe- consilier local – membru

 3. Şerban Alexandru - consilier local – membru

 4. as. Liţă Ion- consilier local – membru

 5. ing. Pantea Viorel - consilier local – membru

 6.  jurnalist Vasilu Teodor- consilier local – membru

 7.  jr. Paraschiv Cornelia - consilier local – membru

 8.  ing. Maican Dorin- director D.A.P.P.P. – membru

 9.  jr. Rujoiu Dana – cons. Serv. Juridic – membru

10. jr. Ene Cristian- consilier D.A.S.– membru

11. ec. Paicu Mariana - consilier A.P.P.P. – membru

12. Breaza Victoria – ref. A.P.P.P.- secretar (fără drept de vot)

Membrii de rezervă : - jr. Epurescu Elena – şef Serv. Contecios juridic

- ing. Negoiţă Aurelia – consilier A.P.P.P.

Art. 2 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 297/21.08.2008 se revocă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare

                                                            

  Nr. 14  

  Tgv. 28.01.2010

           

 

H O T A R A R E

privind reorganizarea  comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale,

conform Legii nr. 114/1996

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Compartimentului Fond Locativ prin care se propune reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§    Prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 298/21.08.2008 privind stabilirea noii componenţe a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§    Prevederile H.C.L. nr. 230/20.06.2009 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Oros Călin Dinu ;

§    Prevederile H.C.L. nr. 231/20.06.2009 privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei  Badiu Cristina Minerva ;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 19 lit.e din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

                                                                                                          

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se reorganizează Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, înfiinţată în baza Legii nr. 114/1996, în următoarea componenţă:

1. jr. Ana George Bogdan - viceprimar – preşedinte

2. Răducanu Tudorică - consilier local – membru

3. prof. Moţoc Honorius - consilier local – membru

4 ec. Badiu Cristina Minerva - consilier local – membru

5. ing. Babeu Pavel - consilier local – membru

6.  ing. Ţuţuianu Ioan - consilier local – membru

7. ing. Dănciulescu Ion - consilier local – membru

8. ec. Tănase Silviu Gabriel - consilier local – membru

9. ec. Păunaş Maria Roxana - consilier local – membru

10. ing. Maican Dorin – director D.A.P.P.P. – membru

11. jr. Alina Şuică – cons.Serv.juridic – membru

12. jr. Marian Carmen – cons. D.A.S.- membru

13. Baltasiu Victorita – ref. A.P.P.P.- membru

14. Breaza Victoria – ref. A.P.P.P.- secretar (fără drept de vot)

Membrii de rezervă:  - jr. Epurescu Elena – şef Serv. Contecios juridic

- ing. Negoiţă Aurelia – consilier A.P.P.P.

Art. 2   Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 298/21.08.2008 se revocă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                                                          

  Nr. 15  

  Tgv. 28.01.2010

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea H.C.L. nr. 452/10.12.2009 referitor la  încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec- persoană juridică fără scop patrimonial – pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice ( DEEE) din Municipiul Târgovişte

 

           Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2010, având in vedere:

§       Referatul Serviciului contencios juridic prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind revocarea H.C.L. nr. 452/10.12.2009 referitor la  încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec- persoană juridică fără scop patrimonial – pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice ( DEEE) din Municipiul Târgovişte

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§       Adresa nr. 9666/17.12.2009 a Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa prin care se face cunoscut Consiliului Local Municipal Târgovişte că împotriva H.C.L. nr. 452/10.12.2009 s-a formulat acţiune în faţa instanţei de contecios administrativ ;

§       Prevederile H.C.L. nr. 452 din 10.12.2009 privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec- persoană juridică fără scop patrimonial – pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice ( DEEE) din Municipiul Târgovişte;

§       Prevederile art. 36 alin.9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T A R A R E :

 

Art.1  Incepând cu data prezentei, se revocă H.C.L. nr. 452 din 10.12.2009 referitoare la încheierea unui protocol de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec- persoană juridică fără scop patrimonial – pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice ( DEEE) din Municipiul Târgovişte.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire se obligă  Primarul, Serviciul Contencios si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

                                                          

  Nr. 16  

  Tgv.28.01.2010

           

                                                                                                         

H O T A R A R E

privind ajustarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Târgovişte

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 28.01.2010, având în vedere:

§   Adresa nr. 369/06.01.2010 a S.C. Asociaţia Investitorilor Transport Târgovişte SRL.

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se susţine necesitatea adoptarii unei hotărâri privind ajustarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 10/25.01.2005 privind majorarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Târgovişte ;

§  Prevederile H.C.L. nr. 172/02.07.2007 privind introducerea de noi tipuri de abonament pentru transportul urban de călători de către S.C. Transport Public S.A. Târgovişte;

§   Prevederile art. 43 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

§   Raportele de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi alin.6 lit.”a” pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă ajustarea tarifelor pentru transportul urban de călători în Municipiul Târgovişte după cum urmează:

 

Bilet/abonament

 

TARIF ACTUAL

 (cu T.V.A)

TARIF PROPUS

(CU T.V.A.)

MAJORARE

%

Bilet 1 călătorie

1 leu

1,5 lei/lună

50%

Abonament lunar cu două călătorii pe zi

 

45 lei

 

55 lei

 

22.23%

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

 

66 lei

 

80 lei

 

33,34%

 

 

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, A.I.T.T, S.C. Transport Public S.A si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

                                                  

  Nr. 17 

  Tgv.28 .01.2010

           

 

H O T Ă R Â R E     

privind asocierea  Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului Târgovişte, sector cuprins între limitele administrative cu localităţiile, Şotânga şi Ulmi”

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 28.01.2010 având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice –  prin care se propune necesitatea adoptarii unui proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului Târgovişte, sector cuprins între limitele administrative cu localităţiile, Şotânga şi Ulmi”;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin.2 lit.”e” şi alin. 7, lit.”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

    În temeiul art. 45 alin. 2, lit.”d” şi lit.”f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

 

H O T A R A R E :

 

 Art. 1 Se aprobă asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului Târgovişte sector cuprins între limitele administrative cu localităţile, Şotânga şi Ulmi”.

Art. 2 Finanţarea proiectului se va realiza din surse atrase prin programele structurale, iar părţile asociate vor asigura contribuţia locală, în numerar şi în procent egal (50% - 50%) la costurile eligibile, acoperirea costurilor neeligibile şi a tuturor eventualelor costuri suplimentare de execuţie, conform Acordului de Asociere, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3  Se împuternicesc pentru semnarea acordului privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea realizării proiectului „Regularizare râu Ialomiţa în zona Municipiului sector cuprins între limitele administrative cu localităţile, Şotânga şi Ulmi, dl. Primar al  Municipiului Târgovişte, jr. Florin Gabriel Boriga şi Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

  Nr.    18

  Tgv.28.01.2010

                                                                                                                     

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru CLĂDIRE STRUCTURĂ METALICĂ P+2, CU DESTINAŢIA SHOWROOM

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,28 01.2010, având in vedere:

·       Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind P.U.Z. studiat pentru CLĂDIRE STRUCTURĂ METALICĂ P+2, CU DESTINAŢIA SHOW-ROOM, beneficiar GHITA MARIA.;

§     Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CLĂDIRE STRUCTURĂ METALICĂ P+2, CU DESTINAŢIA SHOW-ROOM”, în Târgovişte, B-dul Unirii, nr:1A, beneficiar GHITA MARIA.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                          

               Nr. 19    

   Tgv.28.01 2010

  

                                                                                                                                                                                                                                      

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unor suprafeţe de teren situate în Bulevardul Unirii în vederea efectuării schimbului de terenuri pentru extinderea Cimitirului Suseni

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în sedinţă ordinară astăzi, 28.01.2010, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unor suprafeţe de teren situate în Bulevardul Unirii în vederea efectuării schimbului de terenuri pentru extinderea Cimitirului Suseni ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 298/27.08.2009 şi H.C.L. nr. 410/29.10.2009 privind efectuarea unui schimb de terenuri necesar extinderii Cimitirului Suseni între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi dl. Ţâncu George;

§   Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi privată şi regimul juric al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.c din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

In temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a urmatoarelor suprafeţe de teren în vederea efectuării schimbului necesar extinderii Cimitirului Suseni:

v     Teren Bulevardul Unirii – blocurile 68 şi 69, cvartalul 104, parcela 73 – suprafaţa = 35 mp.

v     Teren Bulevardul Unirii – blocurile 64, cvartalul 106, parcela 38 – suprafaţa = 46 mp.

v     Teren Bulevardul Unirii – blocurile 64 şi 67 cvartalul 106, parcela 38 – suprafaţa = 24 mp.

Art.  2  În evidenţa patrimonială se va opera în mod corespunzător.

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Arhitectul Şef si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

   Nr. 20 

   Tgv.28.01.2010

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

H O T A R A R E

privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivului de investitii „Retele exterioare la blocuri de locuinte pentru tineret – zona Sagricom Targoviste” şi atribuirea în administrare pe durata existenţei acestor capacităţi către S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 28.01.2010, având in vedere:

§Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivului de investitii „Retele exterioare la blocuri de locuinte pentru tineret – zona Sagricom Targoviste” şi predarea în administrare către S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;

§         Prevederile art. 36, alin 2  lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata, adopta urmatoarea

                                                                                      

H O T A R A R E:

 

Art.1 Se aproba includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivului de investitii „Retele exterioare la blocuri de locuinte pentru tineret – zona Sagricom Targoviste”, cu valoare de inventar de 488. 288,22 lei

Art. 2 Bunurile incluse in domeniul public la art.1 vor fi date in administrare către S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. pe durata existenţei acestor capacităţi

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A., Direcţia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr. 21

   Tgv.28.01.2010

  

                                                                                                        

H O T A R A R E

privind ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 28.01.2010, având în vedere:

§   Adresa nr. 344/06.01.2010 a S.C. Termica S.A.;

§   Decizia ANRE nr. 2948/23.12.2009 privind aprobarea preţurilor practicate în sectorul energiei electrice şi Termice de S.C. Termica S.A. Târgovişte S.A

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se susţine necesitatea adoptarii unei hotărâri privind ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/21.08.2008 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru energia termică, produsă, transportată, distribuităm şi furnizată, practicate de S.C. Termica S.A. Târgovişte ;

§  Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 8 şi art. 40 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;

§   Raportele de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi alin.6 lit.”a” pct.14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1. Se aproba  preturile si tarifele practicate de S.C. TERMICA S.A Targoviste pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata  dupa cum urmeaza :

1.         Pretul de 53,38 lei/GJ (223,49 lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru energia termica produsa  pe baza de gaze naturale in C.T. Targoviste Sud.

2.         Tariful local de 10,17 lei/GJ ( 42,57 Lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice, destinata agentilor economici.

3.         Tariful local de 12,10 lei/GJ (50,66 Lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice, destinata populatiei.

4.         Tariful local mediu de 10,17 lei/GJ (42,57 Lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice, facturata agentilor economici.

5.         Tariful local de 21,19 lei/GJ (91,74 Lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru serviciile de distributie si furnizare a energiei termice, destinata agentilor economici.

6.         Tariful local de 26,08 lei/GJ (109,17 Lei/Gcal), inclusiv TVA pentru serviciile de distributie si furnizare a energiei termice, destinata populatiei.

7.         Pretul local de 66,40lei/Gj (278,02 lei/Gcal), exclusiv TVA, inclusiv acciza, pentru energia termica produsa, distribuita si furnizata, prin centrale termice de cvartal pe gaze naturale, destinata agentilor economici.

8.         Pretul local de 79,02 lei/Gj (330,84 lei/Gcal), inclusiv TVA, inclusiv acciza, pentru energia termica produsa, distribuita si furnizata, prin centrale termice de cvartal pe gaze naturale, destinata populatiei.

9.         Pretul local de 65,47lei/Gj (274,12 lei/Gcal), exclusiv TVA,  pentru energia termica produsa si distribuita prin centrale termice de cvartal pe gaze naturale, exclusiv acciza,  destinata pentru incalzirea spitatelor, sanatoriilor, azilurilor de batrani, orfelinatelor, si altor institutii de invatamant si lacasurilor de cult.

10.      Pretul local mediu de 76,07 lei/Gj (318,48 lei/Gcal), exclusiv TVA, inclusiv acciza, pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata, facturata agentilor economici.

11.       Pretul local de 75,62 lei/Gj (316,61 lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru energia termica produsa, transportata si furnizata, din Centrala Termica de Zona Targoviste Sud, pe gaze naturale, destinata populatiei.

12.       Pretul local de 101,70 lei/Gj (425,78 lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata, din Centrala Termica de Zona Targoviste Sud, pe gaze naturale, destinata populatiei.

Art. 2 Se aprobă preţul local de facturare de 200 lei/Gcal (47,77 lei/GJ), inclusiv TVA, pentru energia termică furnizată populaţiei din municipiul Târgovişte, în sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde de consum.

Art. 3. Preturile de la art. 1 şi art. 2 se  aplica incepand cu data de 01.01.2010, data la care orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri se revocă.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul,   Directia Economica, S.C. TERMICA .S.A. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                      

  Nr. 22  

  Tgv.28 .01.2010

                                                                                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al DAPPP privind solicitarea unui chiriaş  care doreste să cumpere locuinţa pe care o deţine cu contract de închiriere;

§    Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţine fondului locativ care urmează a fi vândute  chiriaşilor şi preţul de vânzare al acesteia;

§    Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§    Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul titular de contract de închiriere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare după cum urmează:

 

Nr. crt.

 

 

Nr. de înregistrare

 

Numele şi prenumele solicitantului

 

Adresa

 

Nr. şi data contractului de închiriere

– actual şi iniţial

 

Anul

construcţiei blocului

Preţ apartament calculat conf. Legii 61/1990, 85/1992, 76/1994

 

1.

 

 

295.06.01.2010

 

 

MODORA

GHEORGHE

Aleea Griviţa, nr.4, bl.4, et.3, ap.35, M VIII

2camere

 

269

03.02.1990

20489a

17.09.2008

 

1970

 

3.626 lei

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

     

  Nr.    23

  Tgv. 28.01.2010

                                                                                 

 

H O T A R A R E

privind utilizarea disponibilului din fondul de rulment

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2010, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind utilizarea fondului de rulment;

§       Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă utilizarea disponibilului din fondul de rulment deschis pentru Municipiului Targoviste, la Trezoreria Targoviste după cum urmează :

v     6.885.851,74 lei pentru finantarea obiectivului ’’Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste’’

v     49.000 lei pentru finantarea obiectivului ‘’Reabilitare infrastructura cartier Priseaca – sistem de canalizare’’,

v     84.576,82 lei pentru finantarea proiectului ‘’Calitatea- cale aspre schimbare’’ derulat de Grupul Scolar Voievodul Mircea

v     261.777 lei pentru  acoperirea golurilor temporare de casa

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

            Nr.   24

Tgv. 28.01.2010

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu de 2 mp. situat în incinta Grupului Şcolar Nicolae Ciorănescu în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu de 2 mp. situat în incinta Grupului Şcolar Nicolae Ciorănescu în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu de 2 mp. situat în incinta Grupului Şcolar Nicolae Ciorănescu în vederea amenajării unui spaţiu comercial .

Art. 2În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

       Paraschiv Cornelia

       Şerban Alexandru

        Babeu Pavel

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 33 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

    

               Nr.    25

   Tgv.28.01.2010

  

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu de 1mp. situat în incinta Grupului Şcolar Auto în vederea amplasării unui aparat de băuturi calde

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu de 1 mp. situat în incinta Grupului Şcolar Auto în vederea amplasării unui aparat de băuturi calde;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu de 1 mp. situat în incinta Grupului Şcolar Auto în vederea amplasării unui aparat de băuturi calde.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

        Paraschiv Cornelia

        Şerban Alexandru

         Babeu Pavel

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 50 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

    

               Nr.    26

   Tgv.28.01.2010

                                                                                                                         

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a 5 terenuri în suprafaţă de 2 mp. fiecare în vederea amplasării de panouri publicitare tip „BEKLIT”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a 5 terenuri în suprafaţă de 2 mp. fiecare în vederea amplasării de panouri publicitare tip „BEKLIT” ;

§   Prevederile Legii 10/2001 modificată prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală ;

§    Prevederile H.C.L. 436/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a 5 terenuri în suprafaţă de 2 mp. fiecare în vederea amplasării de panouri publicitare tip „BEKLIT”, conform planului de amplasament, care face farte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

        Paraschiv Cornelia

        Şerban Alexandru

         Babeu Pavel

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 500 lei/amplasament/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

    

               Nr.    27

   Tgv.28.01.2010