Inapoi

1. Hotarâre privind aprobarea proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B)” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

2. Hotarâre privind reactualizarea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care se pot presta activităţi în folosul comunitaţii, conform O.G. nr. 55/2002, cu modificările şi completările ulterioare

3. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului

4. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

5. Hotarâre privind numirea domnului Dumitru Ion Adrian în funcţia publică de conducere- director executiv adjunct al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte

6. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3000 lei dlui. prof. Lucian Grigorescu, în vederea editării monografiei ziarului “Dâmboviţa”

7. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2500 lei Clubului Sportiv Wisconsin Târgovişte, în vederea procurării de echipament sportiv

8. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2600 lei Asociaţiei Nevăzătorilor, Filiala Dâmboviţa, în vederea susţinerii unor activităţi cultural-literare

9. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 251/2008 referitoare la vânzarea unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi

10. Hotarâre privind aprobarea listei nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili aferenţi Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

11. Hotarâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea Pactului Primarilor, iniţiativă a Comisiei Europene privind reducerea emisiilor de CO2

12. Hotarâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare, fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente

13. Hotarâre privind diminuarea capitalului social la S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

14. Hotarâre privind numirea directorului general la S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

15. Hotarâre privind completarea Consiliului de Administraţie la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

16. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilanul Municipiului Târgovişte”, beneficiar PAUNESCU SILVIU COSTEL

17. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clădire de locuinţe S+P+1+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Col. Dumitru Băltăreţu, nr. 17, beneficiari DUMITRESCU CRISTIAN şi DUMITRESCU LILIANA

18. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Clădire S+P+2+M cu magazine, birouri şi locuinţă”, în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 153, beneficiari CAPATANA MARIAN şi CRISTINA

19. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Clădire locuinţe şi birouri S+P+8”, în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, nr. 2 B, beneficiari NEAGU ION şi MARIANA

20. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Clădire locuinţe şi birouri S+P+7+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, nr. 4, beneficiari BADEA MARIA DANA, ANTONESCU COSMIN ADRIAN, DRĂGHICI DUMITRU ADRIAN, LITA IUSTIN IONUŢ

21. Hotarâre privind aprobarea vânzării a unui număr de 5 (cinci) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

22. Hotarâre privind prelungirea termenelor de inchiriere pentru 4 (patru) apartamente din fondul de locuinţe A.N.L

23. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 9 terenuri, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unor spaţii de difuzare presă

24. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 30 mp, situat în str. Moldovei – în incinta Grădiniţei nr. 14, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

25. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 10 mp, situat în incinta Parcului Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasăriii unei rulote pentru dulciuri

26. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 80 mp, situat în Parcul Mitropoliei, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

27. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 512/2008 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a terenului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 3 mp situat în Şoseaua Găeşti, în vederea amplasării unei troiţe

28. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă,  aparţinând domeniului privat, în suprafaţă de 42,60 mp, situat în str. Revoluţiei nr. 11 C, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

29. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 30 mp, situat în str. Radu Cel Mare, Zona Bl. 45, sc. D, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu pentru prestări servicii – frizerie-coafură

30. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 46 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, nr. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea extinderii şi modernizării chioşcului şi terasei existente

31. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în Cartierul Sagricom, str. Silviu Stănculescu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unui container metalic cu echipamente de telefonie fixă

32. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 20 mp, situat în Bdul. Unirii – adiacent bl. 40, în vederea amenajării unui spaţiu pentru prestări servicii – frizerie-coafură

33. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 400 mp, situat în incinta fostului Spital Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării  unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM

34. Hotarâre privind înfiinţarea  Coralei “Pro Musica” Târgovişte în cadrul Casei de Cultură “I.Gh.Vasiliu”

35. Hotarâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România – Filiala Dâmboviţa

36. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 14-Târgovişte

37. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 15 şi Grădiniţa nr. 7 Târgovişte

38. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 470/12.12.2008 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3, din data de 03.12.2008, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

39. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii februarie 2009

40. Hotarâre privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Târgovişte, conform Legii nr. 272/2004

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B)” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă de îndată, astăzi, 15.01.2009, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Managementul Proiectelor prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional “Constantin Carabella” (corp A+B) şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare);

§         Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§         Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§         Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§         Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Referatul Direcţiei Tehnice privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 523/22.10.2008;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru  obiectivul “Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National Constantin Carabella ( corp A+B) Targoviste”.

Art. 2 Se aproba proiectul “Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National Constantin Carabella ( corp A+B) Targoviste” si indicatorii tehnici ai obiectivului dupa cum urmeaza:

-         Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) – 10.396.280 LEI, din care:

 C+M=8284690,00 lei;

-         Esalonarea investitiei (INV/C+M): - Anul I : 10.396.280 LEI /8.284.690,00 lei

-         Durata de realizare :12 luni;

-     Capacitati (in unitati fizice si valorice):

-         Regim de inaltime – P+1;

-         Hmax cornisa =9,10 m;

-         Suprafata construita – Sc= 1881.00 mp

-         Suprafata desfasurata –Sd=3762.00 mp

-         Suprafata utila totala – Su =3164.71 mp

Art. 3 Se aproba proiectul “Consolidare, reabilitare si modernizare  Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste”, cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in studiul de fezabilitate, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 10.396.280 LEI.

Art. 4 Se aproba depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul “Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste”, in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5 Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului “Consolidare, reabilitare si modernizare  Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste”, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 10.396.280 LEI  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

Art. 6 Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 175.019 LEI  (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7 Se aproba finantarea sumei de 10.396.280 lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetele anului 2009.

Art. 8 Se aproba finantarea sumei de 1.645.322 LEI, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului “Consolidare, reabilitare si modernizare  Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste” din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9 Se aproba finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 10 Se aproba acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 11 Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 12 Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 13 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 523/22.12.2008 se revocă.

Art. 14 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

          

Nr.    1

Tgv. 15.01.2009

  

 

                          

H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care se pot presta activităţi în folosul comunitaţii, conform O.G. nr. 55/2002, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 29.01.2009 având în vedere:

§     Raportul de specialitate al  S.C.I.P.A.T. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind reactualizarea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care se pot presta activităţi în folosul comunitaţii, conform O.G. nr. 55/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 197/2002 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenienţii pot presta activităţi în folosul comunitaţii conform O.G. nr. 55/2002;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă reactualizarea  domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care se pot presta activităţi în folosul comunitaţii conform O.G. nr. 55/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Debitele restante către bugetul Consiliului Local Municipal Târgovişte, rezultate din neachitarea contravenţiilor, cu excepţia celor aplicate în baza O.U.G. nr. 195/2002, privind conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, la solicitarea expresă a debitorului, pot fi comutate în muncă în folosul comunităţii pentru stingerea obligaţiilor, în raport de 2 lei/oră. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 197/2002 se aplică în mod corespunzător.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă: Primarul, direcţiile şi unităţile stabilite în anexă, Poliţia Comunitară, S.P.C.L.E.P., şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

           

              Nr.   2

   Tgv. 29.01.2009

 

           

ANEXA HCL NR.   2/29.01.2009

 

 

Nr.

Crt.

Denumirea serviciilor publice

Locurile de prestare a serviciilor

1.

Directia Gradini Publice

intretinere parcuri, spatii verzi, alei, trotuare pietonale si alte activitati specifice

2.

Directia de Salubritate

curatenie stradala, colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice, dezinsectie, dezinfectare si deratizare

3.

Directia Gradina Zoologica

curatenie si intretinere perimetru Gradina Zoologica

4.

Administratia Pietelor

Intretinere curatenie in zona piete

5.

Directia de Constructii Edlitar – Gospodaresti

lucrari de constructii si reparatii cu specific unitatii

6.

Primaria Municipiului Targoviste

activitati de curatenie, de ingrijire a spatiilor verzi, alte activitati

7.

Institutii scolare si prescolare, de sanatate, camine pentru copii si batrani, crese

in functie de solicitari : curatenie, reparatii, intretinere

 

                          

H O T Ă R Â R E

privind modificarea statului de funcţii al

Aparatului de Specialitate al Primarului

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 29.01.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calitaţii privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 9, alin. 2,3 din O.G. nr. 6/2007, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile art. 1, alin. 2 din Ordinul nr. 10280/2008privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea;

§   Avizul nr. 1473219/2009 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind transformarea unor posturi din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§   Avizul nr. 1471493/2008 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind transformarea unor posturi din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§   Prevederile art. 64, alin. 2 din Statutul funcţionarilor publici;

§  Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. (3) lit. « b » din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului, ca urmare a transformării unor posturi, după cum urmează :

-        Două posturi – referent, clasa III, grad principal, treapta I, în două posturi de referent, clasa III, grad superior, treapta 3 ;

-        Două posturi – auditor, clasa I, grad principal, treapta I, în două posturi de auditor, clasa I, grad superior, treapta 3 ;

-        Cinci posturi – consilier, clasa I, grad principal, treapta I, în cinci posturi de consilier, clasa I, grad superior, treapta 3 ;

-        Două posturi – referent, clasa III, superior, treapta 1, în două posturi de consilier, clasa I, principal, treapta 1 ;

-        Un post – referent, clasa III, superior, treapta 3, în post de consilier, clasa I, principal, treapta 3;

-        Un post  - referent, clasa III, principal, treapta 1, în post de consilier, clasa I, asistent, treapta 1 ;

-        Un post – referent, clasa III, principal, treapta 2, în post de consilier, clasa I, asistent, treapta 2

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calitaţii, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.   3

   Tgv. 29.01.2009

  

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea statului de funcţii

al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Adresa nr. 297/2009 a Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat ; 

§   Referatele Serviciului Economic nr. 150 şi 278/2009;

§   Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Comerţ;;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§   Prevederile art. 64, alin. 2 din Statutul Funcţionarilor Publici ;

§   Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 14 din Ordinul nr. 10280/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea;

§   Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1471201/2008;

§   Prevederile art. 9, alin. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului, nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, modificată prin O.G. nr. 9/2008 ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 231/29.08.2007 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. “a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,  prin transformarea unor posturi, astfel:

-  două posturi de referent, clasa III, grad principal, treapta1 în două posturi de referent, clasa III, grad superior, treapta 3

-  un post de referent, clasa III, gradul superior, treapta 2, în consilier, clasa I, grad principal, treapta 2.

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 231/2007 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane şi Asigurarea Calităţii, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

       

   Nr.    4

   Tgv. 29.01.2009

  

                                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind numirea domnului Dumitru Ion Adrian

în funcţia publică de conducere- director executiv adjunct

al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 29.01.2009 având în vedere:

  • Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane şi Asigurarea Calitaţii privind numirea domnului Dumitru Ion Adrian în funcţia publică de conducere- director executiv adjunct al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte;
  • Prevederile HCL nr. 482/2008 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte;
  • Prevederile art. 16, lit. b din Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Prevederile art. 91, alin. 2, lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
  • Dispozitia Primarului nr. 22858/2008 privind modificarea raportului de serviciu al domnului Dumitru Ion Adrian, director executiv al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte;
  • Prevederile art. 36 alin. (3) lit. « b » din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă numirea domnului Dumitru Ion Adrian în funcţia publică de conducere - director executiv adjunct al Poliţiei Comunitare a Municipiului Târgovişte, având în atribuţii coordonarea şi controlul activităţilor din cadrul -Serviciului de Ordine Publică, Compartimentelor de Relaţii cu Publicul, Resurse Umane şi Cooperare, Coordonare Misiuni de Ordine Publică.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane şi Asigurarea Calitaţii, Poliţia Comunitară, Domnul Dumitru Ion Adrian şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

               

   Nr.   5

   Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3000 lei dlui. prof. Lucian Grigorescu, în vederea editării monografiei ziarului “Dâmboviţa”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009 având în vedere:

§   Adresa dlui. prof. Lucian Grigorescu, jurnalist, preşedinte al Alianţei pentru Pace din România, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 23240/2008;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 3000 lei, dlui. prof. Lucian Grigorescu, în vederea editării monografiei ziarului “Dâmboviţa”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 3000 lei, dlui. prof. Lucian Grigorescu, în vederea editării monografiei ziarului “Dâmboviţa”.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie – Alte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.    6

     Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2500 lei

Clubului Sportiv Wisconsin Târgovişte, în vederea procurării de echipament sportiv

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,29.01.2009 având în vedere:

§   Adresa nr. 120/2008 a Clubului Sportiv Wisconsin Târgovişte, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 26275/2008;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2500 lei, Clubului Sportiv Wisconsin Târgovişte, în vederea procurării de echipament sportiv (protecţii de mâini şi tibie);

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 2500 lei, Clubului Sportiv Wisconsin Târgovişte, în vederea procurării de echipament sportiv.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie – Alte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.    7

     Tgv. 29.01.2009

    

                                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2600 lei

Asociaţiei Nevăzătorilor, Filiala Dâmboviţa, în vederea susţinerii unor activităţi cultural-literare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,29.01.2009 având în vedere:

§   Adresa Asociaţiei Nevăzătorilor, Filiala Dâmboviţa, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 617/2009;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 2600 lei Asociaţiei Nevăzătorilor, Filiala Dâmboviţa, în vederea susţinerii unor activităţi cultural-literare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 2600 lei Asociaţiei Nevăzătorilor, Filiala Dâmboviţa, în vederea susţinerii unor activităţi cultural-literare.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie – Alte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.    8

     Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                                           

 H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 251/2008 referitoare la vânzarea unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 29.01.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Compartiment Fond Locativ privind modificarea HCL nr. 251/2008 referitoare la vânzarea unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate in case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.c si d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Art. 4 va avea următorul cuprins:

Pentru diferenţa de preţ ce se va achita în rate lunare se va percepe o dobândă fixă de 5% pe an.

Prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 231/30.09.2004 si nr. 266/27.10.2004, se aplică în mod corespunzator.

            Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 251/2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                

        Nr.  9

             Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                               

 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea listei nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili aferenţi Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 29.01.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind aprobarea listei nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili şi neeligibili aferenţi Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§   Prevederile OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

§   Prevederile art. 1 alin. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului Naţional privind sprijinirea de locuinţe proprietate personală;

§   Prevederile HCL nr. 484/2008 privind constituirea Comisiei municipale pentru analiza solicitărilor în vederea acordării subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se aprobă lista nominală cu solicitanţii declaraţi eligibili aferenţi Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                 

       Nr.    10

             Tgv. 29.01.2009

 

 

 

ANEXĂ LA HCL NR. _____/29.01.2009

 

Nr. crt.

Nume și prenume solicitant

Nr. și data depunerii cererii

Eligibil/Neeligibil

1

DAVID SORIN și DAVID GEORGETA

24454/26.11.2007

Eligibil

2

TUDORACHE GEORGE DANIEL

27899/04.12.2008

Eligibil

3

CONSTANTINESCU CRISTIAN ION

29001/18.12.2008

Eligibil

 

 

                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea Pactului Primarilor, iniţiativă a Comisiei Europene privind reducerea emisiilor de CO2

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Managementul Proiectelor şi Dezvoltare Comunitară, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea Pactului Primarilor, iniţiativă a Comisiei Europene privind reducerea emisiilor de CO2;

§   Prevederile art. 1 şi art. 2, lit. o, p, r, s, t, v din Ordonanţa nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§   Scrisoarea Preşedintelui Energie – Cites;

§   Pactul Primarilor;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. f, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi alin. 7, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea Pactului Primarilor, iniţiativă a Comisiei Europene privind reducerea emisiilor de CO2.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

     

   Nr.   11

   Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare, fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Biroul Transport, prin care se solicită adopatrea unei hotărâri privind modificarea şi completarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare, fără autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente;

§   Prevederile H.C.L. nr. 332/21.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare, fară autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local   Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, se modifica si se completeaza Regulamentul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare, fară autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente, aprobat prin H.C.L. nr. 332 din data de 21.08.2008, dupa cum urmeaza:

 

            La capitolul Definiţii se impune completarea cu urmatorul punct:

            Prin locuri sau zone nepermise (neregulamentare) se înteleg următoarele:

……. – în locul prin care se efectuează accesul către incintele instituţiilor publice, agenţilor economici sau al proprietăţilor particulare dacă acestea sunt semnalizate în mod corespunzător prin indicator cu menţiunea “Nu blocaţi accesul”, ridicarea autovehicului fiind dispusă doar la solicitarea expresă a proprietarului sau administratorului imobilului în cauză.

                        La art. 2, lit. b va avea următorul cuprins:

Constatarea faptului ca vehicule sunt oprite sau  staţionate  neregulamentar se va efectua de către organele Serviciului Politiei Rutiere, iar constatarea faptului ca vehiculele sunt expuse la vânzare, fără autorizare, fără stăpân sau abandonate pe domeniul public de către  agenţii constatatori ai Primăriei sau ai Politiei Comunitare, care vor aplica si sanctiunile  contraventionale, dupa  caz, conform  prevederilor legale  in  vigoare.

            Art. 6 va avea următorul cuprins:

Ridicarea vehiculelor care sunt oprite sau stationate  neregulamentar se va efectua de către operatorul autorizat în prezenţa organelor Serviciului Politiei Rutiere, iar a celor expuse la vânzare, fara autorizare, fara stapan sau abandonate pe domeniul public în prezenţa agenţilor constatatori ai  Primăriei sau ai Politiei Comunitare.

 

                      Art.15. va avea următorul cuprins:

Se    va     întocmi     un     Registru    de     evidenta     centralizata, care    va  cuprinde:

·        Data  si  ora  la  care  s – a  dispus  ridicarea  vehiculului;

·        Locatia;

·        Numarul de  inmatriculare, marca  si  tipul  vehiculului;

·        Numele   reprezentantului   Serviciului  Politiei  Rutiere, al   Primariei  sau al Politiei  Comunitare, care   a   dispus   ridicarea   vehiculului;

·        Echipa  care  a  realizat  ridicarea  si  transportarea  vehiculului;

·        Mentiuni  referitoare  la  starea  tehnica  si  bunurile  din  interiorul  vehiculului;

·        Numarul    chitantei     de      achitare      a      taxei     speciale    de     restituire    a    vehiculului;

·        Observatii.

 

Art. 35 va avea următorul cuprins:

 Contravaloarea taxei speciale pentru eliberare a vehiculului ridicat, transportat şi depozitat şi condiţiile de plată a acesteia sunt următoarele:

a)                 Taxa specială pentru eliberarea vehiculului este de 250 lei/vehicul, iar după prima zi de depozitare se va majora cu 35 lei/vehicul/zi, ce reprezintă paza zilnică. Calculul taxei speciale de eliberare este prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

b)                 Taxa specială se va încasa de către operatorul desemnat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Târgovişte. Din taxa încasată, operatorul desemnat, ve reţine cheltuielile pentru buna execuţie a operaţiunilor de ridicare, transportare şi depozitare a vehiculelor, conform contractului de prestări servicii, ce se va încheia între Primăria Municipiului Târgovişte şi operator, şi va vira, obligatoriu, diferenţa de valoare către Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte. Contractul de prestări servicii se va încheia, după negocierea cheltuielilor de bună execuţie, cu Biroul Transport din cadrul D.A.P.P.P.

În cazul în care operatorul desemnat nu va vira diferenţa dintre cheltuielile de bună execuţie de ridicare, transport şi depozitare a unui vehicul şi taxa specială de eliberare, către Consiliul Local Municipal Târgovişte, la sfârşitul fiecărei luni, i se va retrage autorizaţia de ridicare, eliberată conform prevederilor prezentului Regulament, şi se vor aplica măsurile de executare silită, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

c) În cazul în care proprietarii sau deţinătorii legali ai vehiculelor fără stăpân sau abandonate, ridicate de pe domeniul public sau privat al statului, nu se prezintă pentru achitarea taxei speciale de eliberare, până la data trecerii vehiculelor în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Târgovişte, operatorul autorizat va preda vehiculele în cauză, la o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor, conform prevederilor legale, încasând în totalitate sumele obţinute prin valorificare, fără a mai vira diferenţa dintre cheltuielile de bună execuţie de ridicare, transport şi depozitare a unui vehicul şi taxa specială de eliberare.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare, fară autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al Municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente, aprobat prin HCL nr. 332/2008, se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prin grija Secretarului Municipiului Targoviste, se va  proceda la republicarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vânzare, fară autorizare şi a celor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public al municipiului Târgovişte şi a taxelor aferente, aprobat prin H.C.L. nr. 332 din data de 21.08.2008.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Impozite şi Taxe Locale, D.A.P.P.P., Poliţia Comunitară, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   12

   Tgv. 29.01.2009

  

                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind diminuarea capitalului social la

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având in vedere:

§   Referatul nr. 1615a/23.01.2009 privind diminuarea capitalului social la S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

§   Prevederile HCL nr. 191/2008 privind înfiinţarea Direcţiei de Salubritate în subordinea Consiliului Local, prin reorganizarea activităţii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§  Prevederile HCL nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO-SAL S.A. 2005 modificată şi completată prin HCL nr. 249/2005;

§  Prevederile art. 10 şi 207, alin. 2, lit. b  din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă diminuarea capitalul social al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste cu suma de 1.800.363 lei, reprezentând retragerea unei cote părţi din aportul în natură al Consiliului Local Municipal Târgovişte, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul          S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   13

   Tgv. 29.01.2009

 

                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind numirea directorului general la

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având in vedere:

§                     Referatul nr. 1614a/23.01.2009 privind numirea directorului general la S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§                     Prevederile HCL nr. 191/23.04.2008 privind înfiinţarea Direcţiei de Salubritate în subordinea Consiliului Local, prin reorganizarea activităţii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§                     Prevederile art. 17, pct. 2 al Capitolului V din Actul Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§                     Prevederile HCL nr. 408/28.10.2008 privind aprobarea demisiei din funcţia de director general al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte a dlui. Vasilescu Virgil şi numirea interimară în această funcţie a dlui. Badea Dan

§                     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei se numeste dl. Badea Dan in functia de director general al S.C. ECO-SAL. 2005 S.A. Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, dl. Badea Dan, S.C. ECO-SAL. 2005 S.A. Targoviste şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   14

   Tgv. 29.01.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Consiliului de Administraţie la

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§    Adresa nr. 109/2008 a S.C. AITT SRL ;

§    Prevederile HCL nr. 340/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Consiliului de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte

§   Demisia dlui. Ana George Bogdan din Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr. 14712/08.07.2008;

§   Prevederile H.C.L. nr. 118/24.03.2005 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte in noul Consiliu de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targovişte, ca urmare a derulării contractului de parteneriat public – privat cu Asociţatia de investitori constituită din S.C. Beneton Serv S.R.L. si S.C. Teomar Electronic S.R.L.;

§   Prevederile HCL. nr. 133/2007, 176/2007, 165/27.03.2008, 223/23.04.2008 privind aprobarea noii componenţe a Consiliului de Administraţie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începand cu data de 01.02.2009 componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte, pentru un mandat de 4 ani, va fi urmatoarea:

1.      BĂRBULESCU CĂTĂLIN

2.      MOISE ROXANA ELENA

3.      ANA MARIA ANTOANETA

4.      MARTIN EUGEN

5.      TOMA ILIE

Art. 2  Începand cu data prezentei, H.C.L nr. 166/2008, H.C.L nr. 223/23.04.2008 şi HCL nr. 340/2008 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii Consiliului de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte

 

   Nr.   15

   Tgv. 29.01.2009

 

 

    H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilanul Municipiului Târgovişte”, beneficiar PAUNESCU SILVIU COSTEL

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilanul Municipiului Târgovişte”, beneficiar PAUNESCU SILVIU COSTEL;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilanul Municipiului Târgovişte”, beneficiar PAUNESCU SILVIU COSTEL

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

    Nr.   16

    Tgv. 29.01.2009

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clădire de locuinţe S+P+1+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Col. Dumitru Băltăreţu, nr. 17, beneficiari DUMITRESCU CRISTIAN şi DUMITRESCU LILIANA

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clădire de locuinţe S+P+1+M”, în municipiul Târgovişte, str. Col. Dumitru Băltăreţu, nr. 17, beneficiari DUMITRESCU CRISTIAN şi DUMITRESCU LILIANA;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Clădire de locuinţe S+P+1+M”, în municipiul Târgovişte, str. Col. Dumitru Băltăreţu, nr. 17, beneficiari DUMITRESCU CRISTIAN şi DUMITRESCU LILIANA

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

  

   Nr.   17

   Tgv. 29.01.2009

           

                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Clădire S+P+2+M cu magazine, birouri şi locuinţă”, în Municipiul Târgovişte,

Calea Domnească, nr. 153,

beneficiari CAPATANA MARIAN şi CRISTINA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,29.01.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Clădire S+P+2+M cu magazine, birouri şi locuinţă”, în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 153, beneficiari CAPATANA MARIAN şi CRISTINA;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „Clădire S+P+2+M cu magazine, birouri şi locuinţă”, în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 153, beneficiari CAPATANA MARIAN şi CRISTINA

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 4 locuri de parcare şi lucrări de peisagistică

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

  

   Nr.   18

   Tgv.29.01.2009

                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Clădire locuinţe şi birouri S+P+8”, în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, nr. 2 B,

beneficiari NEAGU ION şi MARIANA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,29.01.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Clădire locuinţe şi birouri S+P+8”, în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, nr. 2 B, beneficiari NEAGU ION şi MARIANA;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „Clădire locuinţe şi birouri S+P+8”, în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, nr. 2 B, beneficiari NEAGU ION şi MARIANA

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 13 locuri de parcare (din care 5 la parterul clădirii) şi lucrări de peisagistică

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

  Nr.   19

  Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Clădire locuinţe şi birouri S+P+7+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, nr. 4,

beneficiari BADEA MARIA DANA, ANTONESCU COSMIN ADRIAN, DRĂGHICI DUMITRU ADRIAN, LITA IUSTIN IONUŢ

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Clădire locuinţe şi birouri S+P+7+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, nr. 4, beneficiari BADEA MARIA DANA, ANTONESCU COSMIN ADRIAN, DRĂGHICI DUMITRU ADRIAN, LITA IUSTIN IONUŢ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „Clădire locuinţe şi birouri S+P+7+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Radu de la Afumaţi, nr. 4, beneficiari BADEA MARIA DANA, ANTONESCU COSMIN ADRIAN, DRĂGHICI DUMITRU ADRIAN, LITA IUSTIN IONUŢ.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   20

   Tgv. 29.01.2009

                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării a unui număr de 5 (cinci) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al DAPPP privind solicitările unor chiriaşi care doresc să cumpere locuinţele ce le deţin cu contract de închiriere;

§   Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţin fondului locativ care urmează a fi vândute  chiriaşilor şi preţurile de vânzare ale acestora;

§   Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§   Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§   Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§   Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui numar de 5 (cinci) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmează a fi vândute persoanelor îndreptăţite, precum şi preţurile de vânzare sunt prevăzute în tabelul anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    21

           Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                

H O T Ă R Â R E

privind prelungirea termenelor de inchiriere pentru 4 (patru) apartamente din fondul de locuinţe A.N.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 29.01.2009, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind prelungirea termenelor de inchiriere pentru 4 (patru) apartamente din fondul de locuinţe A.N.L.;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 297/21.08.2008 privind noua componenţă a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă prelungirea termenelor de inchiriere pentru 4 (patru) apartamente din fondul de locuinţe A.N.L, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, D.A.P.P.P.-Biroul Fond Locativ, comisia constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

        

   Nr.    22

  Tgv.   29.01.2009

 

ANEXA LA HCL NR. 22/29.01.2009

 

 

TABEL NOMINAL

CU CHIRIASII DIN BLOCURILE DE LOCUINTE A.N.L. CĂRORA LI SE PRELUNGESC TERMENELE  CONTRACTULUI DE INCHIRIERE 

           

  NR.

CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

STRADA

BLOC

AP.

1

HERA GABRIEL

B-dul Eroilor

11B

42

2

AVRAM DANIELA FLORENTINA

B-dul Eroilor

11B

39

3

POPA DANIELA ELENA

Hotin

C6B

15

4

BALASOIU RITA CLAUDIA

B-dul Eroilor

11A

16

 

 

                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 9 terenuri, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unor spaţii de difuzare presă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a 9 terenuri, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unor spaţii de difuzare presă;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a 9 terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unor spaţii de difuzare presă. Cele 9 terenuri au următoarele locaţii:

-                                        Şoseaua Găeşti – vis-a-vis de C.O.S.;

-                                        B-dul Unirii – zona Pavcom la ieşire spre Găeşti;

-                                        B-dul Tudor Vladimirescu, între bl. 4 şi bl. 5;

-                                        B- dul Eroilor – staţie taxi, bl. 11. A;

-                                        Zona B.R.D. – Biblioteca Judeţeană;

-                                        Str. C-tin Brâncoveanu – zona adiacentă staţiei de autobuz;

-                                        Şoseauan Găeşti – Facultatea de Drept;

-                                        Str. Justiţiei;

-                                        B-dul Independenţei – zona bl. 7.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

      Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            Ţuţuianu Ioan

            Moţoc Honorius

            Oros Călin Dinu

       Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 5 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

 

     Nr.   23

     Tgv. 29.01.2009

    

                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 30 mp, situat în str. Moldovei – în incinta Grădiniţei nr. 14, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 30 mp, situat în str. Moldovei – în incinta Grădiniţei nr. 14, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 30 mp, situat în str. Moldovei – în incinta Grădiniţei nr. 14, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

      Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            Ţuţuianu Ioan

            Moţoc Honorius

            Oros Călin Dinu

       Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

 

     Nr.   24

     Tgv.29.01.2009

 

                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 10 mp, situat în incinta Parcului Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasăriii unei rulote pentru dulciuri

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 10 mp, situat în incinta Parcului Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasăriii unei rulote pentru dulciuri;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 10 mp, situat în incinta Parcului Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasăriii unei rulote pentru dulciuri, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

      Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            Ţuţuianu Ioan

            Moţoc Honorius

            Oros Călin Dinu

      Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 35 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

           

     Nr.   25

     Tgv.29.01.2009

 

                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 80 mp, situat în Parcul Mitropoliei, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 80 mp, situat în incinta Parcului Mtropoliei, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 80 mp, situat în incinta Parcului Mitropoliei, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

             

   Nr.  26

   Tgv. 29.01.2009

  

                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 512/2008 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a terenului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 3 mp situat în Şoseaua Găeşti, în vederea amplasării unei troiţe

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune modificarea HCL nr. 512/2008 referitoare la scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a terenului, proprietate publică a Municipiului Târgovişte,  în suprafaţă de 3 mp situat în Şoseaua Găeşti, în vederea amplasării unei troiţe;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2009;

§   Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Art. 1 va avea următorul cuprins:

Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, in suprafaţă de 10 mp, situat în Şoseaua Găeşti, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei troiţe.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 512/2008 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.                              

           

    Nr.    27

    Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă,  aparţinând domeniului privat, în suprafaţă de 42,60 mp, situat în str. Revoluţiei nr. 11 C, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Adresa nr. 532/2009 prin care se solicită închirierea spaţiului situat în str. Revoluţiei nr. 11 C, Municipiul Târgovişte;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă,  aparţinând domeniului privat, în suprafaţă de 42,60 mp, situat în str. Revoluţiei nr. 11 C, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 164/1999 privind aprobarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. b şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aparţinând domeniului privat, în suprafaţă de 42,60 mp, situat în str. Revoluţiei nr. 11 C, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

      Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            Tănase  Silviu Gabriel

            Diculescu Maria

            Moţoc Honorius

             Art.  3 Preţul de început al licitaţiei este de 5 euro/mp/an

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

 

     Nr.   28

     Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 30 mp, situat în str. Radu Cel Mare, Zona Bl. 45, sc. D, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu pentru prestări servicii – frizerie-coafură

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 30 mp, situat în str. Radu Cel Mare, Zona Bl. 45, sc. D, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu pentru prestări servicii – frizerie-coafură;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, in suprafaţă de 30 mp, situat în str. Radu Cel Mare, Zona Bl. 45, sc. D, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu pentru prestări servicii – frizerie-coafură, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Tănase  Silviu Gabriel

            Diculescu Maria

            Moţoc Honorius

Art.  4  Preţul  de început al licitaţiei este de 40 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

   Nr.  29

   Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 46 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, nr. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea extinderii şi modernizării chioşcului şi terasei existente

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 46 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, nr. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea extinderii şi modernizării chioşcului şi terasei existente;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 46 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, nr. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea extinderii şi modernizării chioşcului şi terasei existente, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Tănase  Silviu Gabriel

            Diculescu Maria

            Moţoc Honorius

Art.  4  Preţul  de început al licitaţiei este de 88 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

   Nr.   30

   Tgv. 29.01.2009

  

                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în Cartierul Sagricom, str. Silviu Stănculescu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unui container metalic cu echipamente de telefonie fixă

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în Cartierul Sagricom, str. Silviu Stănculescu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unui container metalic cu echipamente de telefonie fixă;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în Cartierul Sagricom, str. Silviu Stănculescu,  Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unui container metalic cu echipamente de telefonie fixă, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Tănase  Silviu Gabriel

            Diculescu Maria

            Moţoc Honorius

Art.  4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit de 40 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                      

   Nr.   31

   Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 20 mp, situat în Bdul. Unirii – adiacent bl. 40, în vederea amenajării unui spaţiu pentru prestări servicii – frizerie-coafură

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 20 mp, situat în Bdul. Unirii – adiacent bl. 40, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu pentru prestări servicii – frizerie-coafură;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 20 mp, situat în Bdul. Unirii – adiacent bl. 40, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu pentru prestări servicii – frizerie-coafură, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            Tănase  Silviu Gabriel

            Diculescu Maria

            Moţoc Honorius

Art.  4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit de 56 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

            

   Nr.   32

   Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 400 mp, situat în incinta fostului Spital Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării

 unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 400 mp, situat în incinta fostului Spital Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 400 mp, situat în incinta fostului Spital Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

  Nr.   33

   Tgv. 29.01.2009

                                                              

 

H O T Ă R Â R E

privind înfiinţarea  Coralei “Pro Musica” Târgovişte în cadrul Casei de Cultură “I.Gh.Vasiliu”

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având in vedere:

§  Adresa Coralei „Pro Musica”Târgovişte, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 1831/27.01.2009, prin care se solicită afilierea acesteia la Casa de Cultură ”I.Gh.Vasiliu”;

§   Raportul de specialitate al Administratorului Public al Municipiului Târgovişte prin care se propune înfiinţarea în cadrul Casei de Cultură „I.Gh. Vasiliu” a Coralei „Pro Musica” Târgpvişte;

§   Monografia Asociaţiei corale ”Pro Musica” Târgovişte, 1973-2003;

§   Prevederile Legii nr. 195/2001 – Legea Voluntariatului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea Coralei “Pro Musica” Târgovişte, în cadrul Casei de Cultură “I.Gh. Vasiliu.

Art. 2 Activitatea membrilor Coralei „Pro Musica” Târgovişte în cadrul Casei de Cultură „I.Gh. Vasiliu” se va desfăşura pe bază de contract de voluntariat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Casa de Cultură „I.Gh.Vasiliu” şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    34

  Tgv. 29.01.2009

  

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România – Filiala Dâmboviţa

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România – Filiala Dâmboviţa;

§   Memoriul Asociaţiei pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România ;

§   Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§     Prevederile art. 33, alin. 1, lit. « d » din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

§     Prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România – Filiala Dâmboviţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România – Filiala Dâmboviţa şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

       

   Nr.    35

   Tgv. 29.01.2009

  

                                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 14-Târgovişte

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţei Tehnice-Bioul Investiţii prin care propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termică Grădiniţa Nr. 14-Târgovişte”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice;

§   Prevederile NPO 11-97- Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea grădiniţelor de copii;

§   Prevederile O.G. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§   Prevederile H.G.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului necesar pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

§   Programul naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi promovarea utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public pentru anii 2009-2010;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 14- Târgovişte”, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

v     Terenul pe care este amplasat gradinita apartine domeniului public al Primariei Municipiului Targoviste, in suprafata de 6432 mp, avand categoria de folosinta:curti-constructii, conform Procesului de predare-primire.

v     Grupa de constructii “A1”-constuctii pana la P+4E;

v     Regim de inaltime:S+P+1E

v     Gradul III de rezistenta la foc; 

v     Structura de rezistenta este alcatuita din fundatii, stalpi, si plansee de beton armat.

v     Alcatuirea constructiva:

            -structura: cadre (stalpi si grinzi) si pereti din beton armat

            -zidarie: caramida eficienta;

            -pardoseli: mozaic, parchet, gresie antiderapanta;

            -invelitoare: acoperis de tip terasa

            -tamplarie: lemn cu termopan

v     Sistem constructiv:

            -fundatii                      B.A.

            -plansee                     B.A.

            -acoperis                    terasa

v     Suprafete:

-Cladire Gradinita:- regim de inaltime:S+P+1E;

                                         - suprafata :2916 mp.

           - Pivnita alimente:-amplasata in curtea Gradinitei;

                                         -suprafata:94 mp.

           -Teren Gradinita:-suprafata:6432 mp

 

             Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 2.450.805,00RON

   -Valoare C+M      : 1.790. 950,00 RON

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul de stat, bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   36

             Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 15 şi Grădiniţa nr. 7 Târgovişte

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţei Tehnice-Bioul Investiţii prin care propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare termică Grădiniţa Nr. 15 şi Grădiniţa nr. 7 Târgovişte”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

§   Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice;

§   Prevederile NPO 11-97- Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea grădiniţelor de copii;

§   Prevederile O.G. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

§   Prevederile H.G.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului necesar pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

§   Programul naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi promovarea utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public pentru anii 200-2010

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “Reabilitare termică Grădiniţa nr. 14- Târgovişte”, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

v     Terenul pe care este amplasat gradinita apartine domeniului public al Primariei Municipiului  Targoviste, in suprafata de 5020 mp, avand categoria de folosinta:curti-constructii, conform Procesului de predare-primire.

v     Grupa de constructii “A1”-constuctii pana la P+4E;

v     Regim de inaltime:S+P+1E

v     Gradul III de rezistenta la foc;

v     Structura de rezistenta este alcatuita din fundatii, stalpi, si plansee de beton armat.

v     Alcatuirea constructiva:

            -structura: cadre (stalpi si grinzi) si pereti din beton armat

            -zidarie: caramida eficienta;

            -pardoseli: mozaic, parchet, gresie antiderapanta;

            -invelitoare: acoperis de tip terasa

            -tamplarie: lemn cu termopan

v     Sistem constructiv:

            -fundatii                      B.A.

            -plansee                     B.A.

            -acoperis                    terasa

v     Suprafete:

Cladire Gradinita:- regim de inaltime:S+P+1E;

                                       - suprafata :2758 mp.

Teren Gradinita:-suprafata:5020 mp

 

             Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 2.450.805,00RON

   -Valoare C+M      : 1.790. 950,00 RON

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul de stat, bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

Nr.   37

             Tgv. 29.01.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 470/12.12.2008 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3, din data de 03.12.2008, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2009, având in vedere:

§ Informarea întocmită de Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 470/2008 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3, din data de 03.12.2008, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă ca nivelul chiriei astfel cum rezultă din aplicarea variantei 1, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani şi minim 5 ani de închiriere a unei locuinţe ANL, să fie perceput începând cu data de 01.10.2008, dată la care s-au semnat şi actele adiţionale ale contractelor de închiriere.

Art.  2  Plata chiriei majorate pentru perioada 01.10.2008-31.12.2008 se poate face şi eşalonat, pe parcursul întregului an 2009, pe bază de angajament, fară penalizări, eşalonare care se adaugă chiriei lunare majorate.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 470/2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Fond Locativ, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   38

   Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                   

H O T Ă R Â R E     

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii februarie 2009

                                                                                                                       

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.01.2009, având în vedere:

§         Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 244/16.07.2008;

§         Prevederile art. 35, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează dna. consilier Diculescu Maria în calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii februarie 2009.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către dna. consilier Diculescu Maria şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

        

          Nr.    39

          Tgv.  29.01.2009

                                   

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Târgovişte, conform Legii nr. 272/2004

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 29.01.2009, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asisitenţă Socială privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Târgovişte, conform Legii nr. 272/2004;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Târgovişte pentru garantarea şi promovarea drepturilor copilului, prevenirea separarii copilului de părinţii săi, precum şi în vederea protecţiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de îngrijirea părinţilor.

Art. 2 Din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Târgovişte vor face parte următorii:

Răducanu Tudorică- consilier local

Tănase Silviu - consilier local

Ţuţuianu Ioan -- consilier local

Rada Adrian- reprezentant Arhiepiscopia Târgovişte

Popescu Marta - reprezentant Colegiul Medicilor

Honciu Cătălin - reprezentant Poliţia Municipiului Târgovişte

Marian Curculescu - reprezentant Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa

Popescu Gheorghe – reprezentant Crucea Roşie Dâmboviţa

Art. 3 Consiliul Comunitar Consultativ va informa trimestrial Consiliul Local Municipal Târgovişte asupra activităţilor desfăşurate.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, comisia constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                

   Nr.    40

   Tgv. 29.01.2009

  

 

 

AVIZ

privind numirea unor directori la unitati de invatamant preuniversitar

din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.01.2009, avand in vedere prevederile O.M.Ed.C nr. 3142/25.01.2006, completat de O.M.Ed.C nr. 5617/14.11.2006, Cap. V, art. 21, pct. 6 şi 7 precum si prevederile art. 36 pct. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

AVIZEAZĂ:

 

Negativ numirea in functiile de director/director adjunct, a 9 candidati declarati „admisi”, la unitati de invatamant de pe raza Municipiului Targoviste, conform tabelului anexat.

Avizul este consultativ.

 

       Nr.   1

       Tgv. 29.01.2009

 

                                                                                   

Anexă aviz nr. 1/2009

 

Directori

            DINU GABRIELA                  - Liceul Teoretic „Petru Cercel”

            TZITZECLIS GHEORGHE   - Clubul Sportiv Şcolar

            COSTACHE TATIANA       - Şcoala nr 1 „Vasile Cârlova”

            PUICĂ GEORGETA - Grădiniţa cu program prelungit nr. 14

PETRE VASILICA               - Grădiniţa cu program prelungit nr 8 „Rază de Soare”

 

 

Directori adjuncţi

            LUNGU ION                           - Liceul Teoretic „Petru Cercel”

            CRISTEA ELENA                 - Şcoala „Prof. Paul Bănică”

            BĂNICĂ DANIELA               - Şcoala „Coresi”

            IOAN VALERIAN                  - Clubul Sportiv Şcolar

 

              Inapoi