Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

1. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 378/2005 referitoare la asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea realizarii proiectului „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste

2. Hotarâre privind deplasarea unei delegatii a autoritatii publice municipale compusa din 25 de persoane, in Austria, Franta, Spania, Italia in perioada 17 februarie  – 05 martie 2007, pentru realizarea unui schimb de experienta cu orasele infratite din aceste tari, respectiv St. Poelten, Chinon, Castellon si Corbetta

AVIZ nr. 1 privind numirea unor directori de unitati de invatamant din Municipiul Targoviste

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 378/2005 referitoare la asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea realizarii proiectului „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 23.01.2007, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 378/2005 referitoare la asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea realizarii proiectului „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Dambovita, precum si al Municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din Judetul Dambovita;

-         Prevederile art. 38 alin. 7 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 268/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2  lit. d” si “f” din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 268/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. 378/2005 referitoare la asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea realizarii proiectului „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”, dupa cum urmeaza:

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea implementarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”, finantat prin Programul Operational Regional Axa 1 – «Imbunatatirea infrastructurii de transport regional si local», cu obligatiile ce decurg din Acordul de Asociere care constituie parte integranta din prezenta hotarare.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 378/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru executare si comunicare.

 

Nr.    1

Tgv. 23.01.2007

 

 

H O T A R A R E

privind deplasarea unei delegatii a autoritatii publice municipale compusa din 25 de persoane, in Austria, Franta, Spania, Italia in perioada 17 februarie  – 05 martie 2007, pentru realizarea unui schimb de experienta cu orasele infratite din aceste tari, respectiv 

St. Poelten, Chinon, Castellon si Corbetta

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 23.01.2007, avand in vedere:

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba deplasarea unei delegatii a autoritatii publice municipale compusa din 25 de persoane (consilieri locali, salariati ai directiilor/regiei din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste, functionari publici si angajati ai autoritatii executive), in Austria, Franta, Spania, Italia, in perioada 17 februarie – 05 martie 2007, pentru realizarea unui schimb de experienta cu orasele infratite din aceste tari, respectiv St. Poelten, Chinon, Castellon si Corbetta.

Art. 2 Componenta delegatiei este cea prevazuta in tabelul anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Contravaloarea transportului, diurnei, cazarii si a cheltuielilor necesare perfectarii documentelor, vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 H.C.L. nr. 366/31.10.2006 se revoca.   

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Directia EconomicaServiciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, persoanele care fac parte din delegatie si Secretarul Municipiului pentru comunicare.       

 

Nr.    2

Tgv. 23.01.2007

 

 

Aviz

privind numirea unor directori de unitati de invatamant din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 23.01.2007, avand in vedere prevederile Cap. V, art. 21, pct. 7 din O.M.Ed.C. nr. 3142/25.01.2006, precum si prevederile art. 38 pct. 9 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

A V I Z E A Z A :

 

numirea in functiile de director/director adjunct, a 9 candidati declaratiadmisi”, la unitati de invatamant  de pe raza Municipiului Targoviste, conform tabelului anexat.

Avizul este consultativ.

 

Nr.   1

Tgv. 23.01.2007