1. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local  Municipal Targoviste pentru anul 2006

2. Hotarâre privind aprobarea Procesului - verbal din data de 31.10.2005 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi

3. Hotarâre privind aprobarea Procesului - verbal din data de 29.12.2005 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., pentru repartizarea unor apartamente conform H.G. nr. 816/2005 referitoare la modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998  

4. Hotarâre privind efectuarea celei de-a doua trageri din creditul de 15.000.000 lei RON,

contractat de la B.C.R.

5. Hotarâre privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste

6. Hotarâre privind achizitionarea bunurilor imobile (cladire + teren), situate in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca nr. 298 (fost 208) - “Casa Parvulescu”

7. Hotarâre privind casarea unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Targoviste, aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

8. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani, a spatiilor si terenurilor din incinta Pietelor Vlad Tepes si Bucegi

9. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement

10.Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a spatiului in suprafata de 32 m.p. si a terenului in suprafata de 15 m.p. situate in incinta Spitalului Municipal “Manastirea Dealu”, pentru desfasurarea activitatii de comert

11.Hotarâre privind aprobarea Programului de Investitii al S.C. TERMICA S.A. Targoviste

pentru anul 2006

12.Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7(sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

13.Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 188/31.05.2005 referitoare la reorganizarea Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste

14.Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 189/31.05.2005 privind reorganizarea Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste

15.Hotarâre privind preluarea activitatii Centrului de zi pentru copii cu disabilitati si a Centrului de zi pentru copii cu risc de institutionalizare “Danut” de catre Directia de Asistenta Sociala

16.Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste

17.Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 190/31.05.2005 referitoare la  constituirea Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

18.Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare

19.Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 118/24.03.2005 referitoare la  numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L.  si S.C. Teomar Electronic S.R.L.

20.Hotarâre privind modificarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala, prin preluarea personalului Centrului de zi pentru copiii cu disabilitati si al Centrului de zi pentru copiii cu risc de institutionalizareDanut”, incepand cu data de 01.01.2006

21.Hotarâre privind aprobarea contractarii unui credit de 6.000.000 RON de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, in scopul finantarii achizitiilor  de gaze naturale  necesare functionarii in perioada de iarna  2005 - 2006

22.Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii februarie 2006

 

AVIZ nr. 1 privind oportunitatea inscrierii Primariei Municipiului Targoviste  in Asociatia Internationala a Primarilor Francofoni (A.I.M.F.)

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, intrunit în şedinţă ordinară, astăzi 19.01.2006, având în vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serviciul Contabilitate privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2006;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Targoviste;

-         Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr. 215/13.01.2006;

-         Prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;

-         Prevederile O.G. nr.  45/2003 a finanţelor publice locale;

-         Prevederile H.C.L. nr. 244 / 29.06.2005 privind aprobarea unui imprumut pentru finantarea proiectelor de investitii;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

      In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal  Targoviste pe anul 2006 conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2006 conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Bugetul Fondurilor externe nerambursabile conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4  Se aproba Bugetul Creditelor interne pe anul 2006 conform anexei 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Se aproba Bugetul  Institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2006 conform anexei 5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6  Se aproba Bugetul  Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2006 conform anexei 6, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7  Se aproba Bugetul Veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2006 conform anexei 7, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8 Se aproba bugetele institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste conform anexei nr 8, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate, serviciile si directiile care fac parte din Aparatul Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    1

Tgv. 19.01.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului - verbal din data de 31.10.2005 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi

 

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 19.01.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului - verbal din data de 31.10.2005 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Legea nr. 152 / 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

-         Prevederile H.G. nr. 816 / 2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152 / 1998;

-         Dispozitiile art. 38 lit.”f” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Procesului - verbal din data de 31.10.2005 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi, anexat prezentei hotarari.

Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    2

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului - verbal din data de 29.12.2005 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., pentru repartizarea unor apartamente conform H.G. nr. 816/2005 referitoare la modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 19.01.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului - verbal din data de 29.12.2005 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., pentru repartizarea unor apartamente conform H.G. nr. 816/2005 referitoare la modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998;

-         Anchetele sociale efectuate in urma hotararii Comisiei de Analiza si Repartizare a Locuintelor cu chirie pentru tineri onstruite prin A.N.L.

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Legea nr. 152 / 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

-         Prevederile H.G. nr. 816 / 2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152 / 1998;

-         Dispozitiile art. 38 lit.”f” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba din data de 29.12.2005 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., pentru repartizarea unor apartamente, conform H.G. nr. 816 / 2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152 / 1998, anexat prezentei hotarari.

Art. 2  Se aproba repartizarea celor 69 de locuinte disponibile, persoanelor cuprinse in lista anexata prezentei hotarare.

Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    3

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind efectuarea celei de-a doua trageri din creditul de 15.000.000 lei RON,

contractat de la B.C.R.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste întrunit în sedintã ordinarã, astãzi 19.01.2006, având în vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice – Serviciul Contabilitate privind efectuarea celei de-a doua trageri din creditul de 15.000.00 lei RON, contractat de la B.C.R.;

-         Rapoartele incheiate de catre Directia Tehnica privind finantarea din credit a unor investitii;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 244/29.06.2005 privind aprobarea contractarii unui imprumut pentru finnatarea proiectelor de investitii

-         Prevederile O.G. nr.  45/2003 a finanþelor publice locale;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publicã Localã,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1  Se aproba efectuarea celei de-a doua trageri din creditul contractat de la B.C.R. Targoviste, in suma de 5.455.466,20 RON, pentru finantarea obiectivelor de investitii cuprinse in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de Primar, Directia Economicã, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.

            

Nr.   4

Tgv. 19.01.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 19.01.2006, având in vedere:

 • Raportul de specialitate intocmit de Primarul Municipiului Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria I al Municipiului Targoviste pe structura Compartimentului de Protectie Civila din organigrama serviciilor si directiilor din cadrul Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Dispozitiile art. 3 pct. 3 ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civila;
 • Dispozitiile art. 1 si art. 11 pct. 1 alin. a din Ordinul M.A.I. nr. 718/2005 reprezentand criteriu de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta.
 • Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "e" din Legea nr. 215/2001,

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste, serviciu clasificat de categoria I, pe structura Compartimentului de Protectie Civila din organigrama serviciilor Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Compartimentul de Protectie Civila si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    5

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind achizitionarea bunurilor imobile (cladire + teren), situate in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca nr. 298 (fost 208) - “Casa Parvulescu”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 19.01.2006, avand in vedere:

-          Raportul comun de specialitate al D.A.P.P.P., Directiei Economice, Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind achizitionarea bunurilor imobile (cladire + teren), situate in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca nr. 298 (fost 208) - “Casa Parvulescu”;

-          Rapoartele de avizare ale comsiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 4 alin. 4 si art. 28 alin. 1 lit. „y” din cuprinsul Legii 422/2001 privind protejarea monumetelor istorice;

-          Prevederile Anexei 3, art. 1 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 26454 / 25.04.2003;

-          Prevederile Acordului nr. 2 / 30.11.2005  privind achizitionarea bunurilor imobile (cladire si teren) situate in Municipiul Targoviste, Strada Calea Domneasca nr. 298 (fosta 208) – Casa Parvulescu;

-          Raportul de evaluare intocmit de expertul autorizat P.F.A. Gelu Rusescu;

-          Prevederile art. 38 lit. “f” si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba achizitionarea bunurilor imobile (cladire si teren) situate in Municipiul Targoviste, Strada Calea Domneasca nr. 298 (fosta 208) – Casa Parvulescu  in exercitarea dreptului de preemtiune de la numitii Radu Tudoran, Badulescu Bogdan, Cernusa Alexandrina, mostenitori ai defunctului Parvulescu Gheorghe.

Elementele de identificare a bunurilor imobile sunt cele prevazute in Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate (cladire – casa de locuit cu subsol, parter si etaj in suprafata construita de 669,73 m.p. si 1619 m.p., teren aferent.

Art. 2 Pretul de achizitie a bunurilor va fi stabilit de o comisie de negociere pe baza Raportului de evaluare intocmit de expertul autorizat P.F.A. Gelu Rusescu.

Art. 3  Prin Dispozitia Primarului se va constitui o comisie de negociere a pretului de achizitie a bunurilor imobile prevazute la art. 1 din prezenta hotarare din care vor face parte si urmatorii consilieri:

1.      Dobanda Ion

2.      Alexandrescu Alexandru

3.      Diculescu Maria

4.      Neculaescu Sache

5.      Pana Nicolae

6.      Briceag Paul

7.      Vasiliu Teodor

Pe langa negocierea pretului de cumparare a bunurilor se va stabili de comun acord cu vanzatorii si modalitatea de plata a acestuia.

Art. 4 Actul de vanzare – cumparare a bunurilor care face obiectul prezentei hotarari se va perfecta si incheia la un notar public.

Se imputerniceste pentru semnarea actului, domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu si domnul Secretar al Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu.

Cheltuielile aferente perfectarii si incheierii contractului de vanzare – cumparare vor fi suportate de catre cumparator.

Art. 5  Bunurile imobile achizitionate vor fi incluse in domeniul public al Municipiului Targoviste si vor fi date in administrarea Casei de Cultura a Municipiului Targoviste pe baza de protocol.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Birou Cadastru, membrii comisiei ce va fi constituita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare si executare. 

               

Nr.    6

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind casarea unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Targoviste, aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 19.01.2006, având in vedere:

 • Adresa nr. 2529/18.11.2005 a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. prin care propune casarea unor mijloace fixe;
 • Raportul de specialitate intocmit de Directia Economica prin care se propune adoptarea unei hotarari privind casarea unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Targoviste, aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Dispozitiile art. 17, 21, Cap. V si 23 din cuprinsul Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale (actualizata in data de 31.08.2003);
 • Prevederile Hotararii nr. 31/17.11.2005 a Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;
 • Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "f" si „i” din Legea nr. 215/2001,

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba casarea mijloacelor fixe din domeniul privat al Municipiului Targoviste, aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., cu o valoare de inventar de 65.782, 83 lei RON, cuprinse in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se va face prin valorificarea la maximum a ansamblelor, subansamblelor si pieselor componente fie ca piese de schimb in cadrul unitatii sau prin vanzare, pe baza de licitatie publica, organizata potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 2  Pentru auto DB.04.VBN a carui valoare de inventar nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii, acoperirea valorii neamortizate se va face din suma rezultata in urma valorificarii acestuia.

Art. 3  Prin Dispozitia Primarului se va constitui o comisie de casare.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, conducerea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia de casare ce va fi constituita, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    7

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani, a spatiilor si terenurilor din incinta Pietelor Vlad Tepes si Bucegi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 19.01.2006, având in vedere:

 • Raportul de specialitate intocmit de Administratia Pietelor prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a spatiilor si terenurilor din Pietele Vlad Tepes si Bucegi;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006;
 • Dispozitiile art. 38 lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 si art. 125, alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 3 ani, a spatiilor si terenurilor din Pietele Vlad Tepes si Bucegi.

Art. 2 Planurile de amplasament precum si lista cu spatiile si terenurile ce vor fi scoase la licitatie publica, din incinta Pietelor Vlad Tepes si Bucegi, sunt cele prevazute in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Pretul minim al închirierii va fi prevãzut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispozitia Primarului se va constitui comisia de organizare si desfãsurare a licitatiei.

Din comisia de organizare si desfasurare a licitatiei vor face parte si urmatorii consilieri:

o       Tutuianu Ion

o       Dragan Sebastian

o       Ilie Valentin

o       Nicoara Calin

Art. 5 Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de Primar, Administratia Pietelor, membrii comisiei ce va fi constituita, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.     

      

Nr.     8

Tgv.  19.01.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 19.01.2006, având in vedere:

 • Raportul de specialitate intocmit de Directia de Sport, Tineret, Turism si Agrement prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 47/2004 privind infiintarea Serviciului public de interes local pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement;
 • Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "i" si „p” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1 Se modifica statul de functii al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement, prin transformarea postului de inspector de specialitate III cu timp partial (4 ore / zi) in post de inspector de specialitate III cu norma intreaga (8 ore / zi).

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 47 / 2004 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Directia de Sport, Tineret, Turism si Agrement si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare. 

 

Nr.    9

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a spatiului in suprafata de 32 m.p. si a terenului in suprafata de 15 m.p. situate in incinta Spitalului Municipal “Manastirea Dealu”, pentru desfasurarea activitatii de comert

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 19.01.2006, avand in vedere:

·        Studiul de oportunitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a spatiului in suprafata de 32 m.p. si a terenului in suprafata de 15 m.p. situate in incinta Spitalului Municipal “Manastirea Dealu”, pentru desfasurarea activitatii de comert;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 15 si 16 (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile H.C.L. nr. 390 /2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, dar nu mai mult decat perioada in care in locatia respectiva va functiona spitalul municipal, a urmatoarelor bunuri proprietate publica a Municipiului Targoviste date in folosinta gratuita Spitalului Municipal “Manastirea Dealu”:

-          Spatiu in suprafata de 32 m.p. cu destinatia magazin comercial cu marfuri alimentare si nealimentare cu exceptia bauturilor alcoolice;

-          Teren in suprafata de 15 m.p. – adiacent spatiului de 32 m.p., cu destinatia terasa de vara pe care se vor amplasa masuta cu umbrelute, fara comercializarea bauturilor alcoolice si fara realizarea de constructii.

Planul de amplasament face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Pretul minim al inchirierii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 3 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisia de organizare si desfasurare a licitatiei vor face parte si urmatorii consilieri:

-          Vasiliu Teodor

-          Olaru Marin

-          Grozavu Gabriel

-          Pana Gheorghe

Art. 4 Chiria aferenta celor doua bunuri se va face venit la bugetul local al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

              

Nr.    10

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de Investitii al S.C. TERMICA S.A. Targoviste

pentru anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.01.2006, avand in vedere:

-               Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind aprobarea Programului de Investitii al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru anul 2006;

-               Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-               Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste prin care se aproba Programul de Investitii pe anul 2006;

-               Prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2006

-               O.G. 84/ 2004;

-               Prevederile art. 38 lit. „i”  si „m” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Programul de Investitii in valoare de 12.900.300 RON, al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru anul 2006, cu finantare din:

-         Buget de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste = 1.200.3000 RON

-         Buget de Stat = 7.400.000 RON

-         Surse proprii S.C. TERMICA S.A.= 2.300.000 RON

-         Alte surse atrase = 2.000.000 RON

Programul de Investitii pe 2006 al S.C. TERMICA S.A. Targoviste este cuprins in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, conducerea executiva a S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   11

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7(sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 19.01.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art. 38 lit. ”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare, sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    12

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 188/31.05.2005 referitoare la

reorganizarea Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.01.2006,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 188/31.05.2005 referitoare la reorganizarea Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 188/31.05.2005 referitoare la reorganizarea Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38 lit. “j” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 188/31.05.2005 referitoare la reorganizarea Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste dupa cum urmeaza:

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

Incepand cu data de 01.06.2005, se reorganizeaza Consiliul de Administratie  al R.A.G.C. Targoviste in urmatoarea componenta, pentru un mandat de 4 ani:

1.      Baicu Adrian

2.      Bucura Viorel

3.      Fratila Ion

4.      Mucenica Mugurel

5.      Nastasia Dumitru

6.      Popa Florin

7.      Puscasiu Mihai

8.      Radulescu Constantin

9.      Vadan Mihai”

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 188/31.05.2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Consiliului de Administratie, directorul general al R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare

 

Nr.   13

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 189/31.05.2005 privind reorganizarea Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 19.01.2006,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 189/31.05.2005 referitoare la reorganizarea Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 189/31.05.2005 referitoare la reorganizarea Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38 lit. “j” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 189/31.05.2005 privind reorganizarea Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: Incepand cu data de 01.06.2005, se reorganizeaza Consiliul de Administratie  al S.C. TERMICA S.A. Targoviste in urmatoarea componenta, pentru un mandat de 4 ani:

1.      Avanu Vasile

2.      Bortescu Viorel

3.      Diculescu Adrian

4.      Dragan Elena Iulia

5.      Iorga Liviu

6.      Irimescu Dan

7.      Izbasescu Victor

8.      Ploscaru Adrian

9.      Tofan Gheorghe”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 189/31.05.2005 se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Consiliului de Administratie, directorul general al S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare

 

Nr.   14

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind preluarea activitatii Centrului de zi pentru copii cu disabilitati si a Centrului de zi pentru copii cu risc de institutionalizare “Danut” de catre Directia de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.01.2006, avand in vedere :

-          Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind preluarea activitatii Centrului de zi pentru copii cu disabilitati si a Centrului de zi pentru copii cu risc de institutionalizare “Danut” de catre Directia de Asistenta Sociala;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         H.C.J. nr.10/12.01.2006 privind aprobarea transferului Centrului de zi pentru copilul cu disabilitati si a Centrului de zi pentru copiii cu risc de institutionalizareDanut” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Targoviste, catre Consiliul Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

-         Prevederile Ordonantei nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea O.G. nr.  68/2003 privind serviciile sociale;

-         Dispozitiile art. 38 lit. „e” si „s” din Legea nr.215/2001

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E  :

 

Art. 1 Incepand cu 01.01.2006,  se aproba preluarea activitatii Centrului de zi pentru copii cu disabilitati si a Centrului de zi pentru copii cu risc de institutionalizareDanut” de catre Directia de Asistenta Sociala.

Art. 2 Se aproba trecerea din administrarea Consiliului Judetean Dambovita in administrarea Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste, a spatiilor aferente desfasurarii activitatii Centrului de zi pentru copilul cu disabilitati din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Targoviste “Floare de colt” (respectiv corp cantina, spalatorie partial, cabina poarta), situate in Municipiul Targoviste, Strada Ion Ghica nr. 2,  conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

  Se aproba trecerea tuturor bunurilor mobile necesare functionarii Centrului de zi pentru copilul cu disabilitati, din patrimoniul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita in proprietatea Consiliului Local Municipal Targoviste si administrarea Directiei de Asistenta Sociala.

Art. 3  Preluarea tuturor bunurilor imobile si mobile din cuprinsul articolului 1, care fac obiectul prezentei hotarari, se va realiza pe baza unui protocol de predare – primire, care va insuma procesul verbal de inventariere a bunurilor si procesul verbal de predare – primire a dosarelor beneficiarilor, precum si modul de repartizare a costurilor administrative pentru utilizatorii din cadrul incintelor, protocol ce se va intocmi pana la data limita de 31.01.2006.

Prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de preluare a bunurilor.

Art. 4 Consiliul Judetean Dambovita va vira catre Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, sumele legate de cheltuielile necesare pentru copiii cu disabilitati din judet, care beneficiaza de serviciile celor doua centre care fac obiectul prezentei hotarari.

Art. 5 Consiliul Local Municipal Targoviste va restitui din bugetul propriu pe anul 2006, din contul D.A.S. – RO 72 TREZ 27124680220 XXXXX, sumele de bani reprezentand cheltuielile efectuate pe luna ianuarie de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, respectiv de catre Complexul de Servicii Comunitare “Floare de Colt” Targoviste in vederea functionarii centrelor de zi care fac obiectul prezentei hotarari.

Art. 6 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, D.A.S. , comisia ce va fi constituita, Serviciul  Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

         

Nr.   15

Tgv.19.01.2006

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 179/31.05.2005

privind infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 19.01.2006,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38 lit. “i” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste, dupa cum urmeaza:

Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba Consiliul de Administratie al S.C. „ECO SAL 2005” S.A. Targoviste, format din 7 administratori, in urmatoarea componenta, pentru un mandat de 4 ani:

 1. Vasilescu Danut
 2. Neagu Luminita
 3. Sgarbura Cristian
 4. Corneanu Aniela Doina
 5. Ion Maria
 6. Craciunescu Gabriela
 7. Epurescu Elena

Membrii Consiliului de Administratie  vor fi renumerati cu o indemnizatie fixa de 2.000.000 lei/membru.

Membrii consiliului de administratie  vor depune o garantie de 6.000.000 lei”

Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba Comisia de cenzori  formata din 3 membrii si 3 supleanti in urmatoarea componenta:

 1. Stanescu Gabriela
 2. Teodorescu Petre
 3. Grigorescu Maria

supleanti

 1. Ciornita Daniela
 2. Toma Marian
 3. Alexe Luminita

Cenzorii  vor fi renumerati cu o indemnizatie fixa de 1.500.000 lei/cenzor.

Cenzorii vor depune o garantie de 1/3 din cea stabilita pentru membrii Consiliului de Administratie.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 179/31.05.2005 se aplica in mod corespunzator

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Consiliul de administratie al S.C. „ECO-SAL 2005” Targoviste S.A., Comisia de cenzori si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   16

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 190/31.05.2005 referitoare la  constituirea Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 19.01.2006,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 190/31.05.2005 referitoare la  constituirea Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 190/31.05.2005 privind constituirea Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38 lit. “j” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 189/31.05.2005 privind reorganizarea Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins: „Se numeste Comisia de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A Targoviste, avand urmatoarea componenta, pentru un mandat de 4 ani:  

1.      ec. Alexe Luminita;

2.      ec. Popescu Catalina;

3.      ec. Musat Aurelia.

Supleanti sunt:

-          Coman Eugenia;

-          Stan Maria;

-          Pavelescu Georgeta.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 189/31.05.2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Comisiei de cenzori, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   17

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 19.01.2006, avand in vedere:

·        Studiul de oportunitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a 17 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Propunerea formulata in plenul sedintei de consiliu referitor la stabilirea pretului de pornire a licitatiei la 500 RON/an/amplasament.

·        Prevederile art. 15 si 16 (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile H.C.L. nr. 390 /2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de un an cu posibilitate de prelungire, a 17 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare.

Lista celor 17 amplasamente precum si planurile de amplasament sunt cuprinse in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Pretul de pornire a licitatiei va fi de 500 RON/an/amplasament.

Art. 3 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisia de organizare si desfasurare a licitatiei vor face parte si urmatorii consilieri:

-          Coroliu Nicolae

-          Diculescu Maria

-          Danciulescu Ion

-          Stanescu Iulian

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

              

Nr.   18

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 118/24.03.2005 referitoare la  numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L.  si S.C. Teomar Electronic S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 19.01.2006,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 118/24.03.2005 referitoare la  numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L.  si S.C. Teomar Electronic S.R.L.;

-         Prevederile H.C.L. nr. 118/24.03.2005 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L.  si S.C. Teomar Electronic S.R.L.;

-         Dispozitiile art. 38 lit. “j” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 118/24.03.2005 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L.  si S.C. Teomar Electronic S.R.L., dupa cum urmeaza:

 

Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

Incepand cu data de 01.04.2005, se numeste noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L. si S.C. Teomar Electronic S.R.L., avand urmatoarea componenta, pentru un mandat de 4 ani:  

1.      Ana Constantin Emilian

2.      Capraru Nicusor

3.      Ana George Bogdan

4.      Maican Dorin

5.      Matei Cristian”

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 118/24.03.2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii noului Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   19

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala, prin preluarea personalului Centrului de zi pentru copiii cu disabilitati si al Centrului de zi pentru copiii cu risc de institutionalizare „Danut”, incepand cu data de 01.01.2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.01.2006, avand in vedere :

-                     Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala, prin preluarea personalului Centrului de zi pentru copiii cu disabilitati si al Centrului de zi pentru copiii cu risc de institutionalizare „Danut”, incepand cu data de 01.01.2006;

-                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                     H.C.J. nr.10/12.01.2006 privind aprobarea transferului Centrului de zi pentru copilul cu disabilitati si a Centrului de zi pentru copiii cu risc de institutionalizareDanut” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Targoviste, catre Consiliul Local Municipal Targoviste;

-                     Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

-                     Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala cu modificarile ulterioare;

-                     Prevederile H.C.L. nr. 214/31.05.2005 privind aprobarea R.O.F. pentru Directia de Asistenta Sociala, cu modificarile ulterioare;

-                     Prevederile Ordonantei nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea O.G. nr.  68/2003 privind serviciile sociale;

-                     Dispozitiile art. 38 lit. „e” si „s” din Legea nr.215/2001

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E  :

 

Art.1 Incepand cu luna ianuarie 2006, se modifica organigrama, statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala, prin preluarea personalului Centrului de zi pentru copiii cu disabilitati si al Centrului de zi pentru copiii cu risc de institutionalizare „Danut”, incepand cu data de 01.01.2006, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 precum si ale H.C.L. nr. 214/31.05.2005, cu toate modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.S., Centrul de zi pentru copiii cu dizabilitati, Centrul de zi pentru copiii cu risc de institutionalizare „Danut” si secretarul municipiului, pentru comunicare.

 

Nr.   20

Tgv.19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea contractarii unui credit de 6.000.000 RON de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, in scopul finantarii achizitiilor  de gaze naturale  necesare functionarii in perioada de iarna  2005 - 2006

 

      Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar unic al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita cu numarul J15/141/1998, cod unic de inregistrare 10497005, cu sediul in municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 50,  Judetul Dambovita, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.01.2006, avand in vedere:

-    Referatul S.C. TERMICA S.A. Targoviste prin care solicita Consiliului Local Municipal Targoviste aprobarea contractarii unui imprumut  in valoare de 6.000.000 RON cu constituirea garantiilor aferente, potrivit conditiilor prevazute de H.G. nr. 1320/2005 si de Ministerul Finantelor Publice;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Hotararea nr. 28/17.11.2005 a Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-    Dispozitiile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale (republicata), ale H.G. nr. 1320/2005 si ale actelor constitutive ale S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-    Dispozitiile  art. 38 alin. (2) lit. “d” sii” din Legea nr. 215/2001.

-    In temeiul art. 46 punctul (2) din Legea nr. 215/2001 a Administratiei publice locale,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba contractarea de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, a unui imprumut intern in valoare de 6.000.000 RON garantat in proportie de 80% de Ministerul Finantelor Publice in urmatoarele conditii:

-          maturitate : 6 ani;

-          perioada de gratie : 2 ani;

-          rata dobanzii : sub 8%;

-          comision de gestiune : 0,3%;

-          20% din imprumut garantat de S.C. TERMICA S.A. Targoviste

Art. 2 Se aproba garantarea de catre S.C. TERMICA S.A. Targoviste, a sumei de 1.200.000 RON prin constituirea unui mix de garantii, format din cesiunea de creanta, ipoteci, gajuri.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Consiliul de administratie si conducerea executiva ale S.C. TERMICA S.A. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    21                                           

Tgv. 19.01.2006

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii februarie 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 19.01.2006,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, ing. Stanescu Iulian, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii februarie 2006.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier, ing. Stanescu Iulian si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    22

Tgv. 19.01.2006

 

 

 

A V I Z

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 19.01.2006, a analizat oportunitatea inscrierii Primariei Municipiului Targoviste  in Asociatia Internationala a Primarilor Francofoni (A.I.M.F.).

Consiliul Local Municipal Targoviste avizeaza favorabil inscrierea Primariei Municipiului Targoviste in Asociatia Internationala a Primarilor Francofoni (A.I.M.F.).

Se  aproba achitarea taxei de aderare in cuantum de 300 euro si a cotizatiei anuale compusa dintr-o suma fixa de 300 euro, la care se adauga o taxa forfetara stabilita in functie de PIB / locuitor, nu mai mica de 250 euro / an.

 

Nr.    1

Tgv. 19.01.2006