1. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2004
2. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 173/26.06.2003 referitoare la aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004, conform prevederilor art. 296 din Codul Fiscal nr. 571/2003
3. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala
4. Hotarâre privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Legii 416/2001 conform H.G. 1431/2003
5. Hotarâre privind aprobarea Programului de activitati comune pe anul 2004 cu municipiile Orvault (Franta), Santarem (Portugalia), Corbetta (Italia) si Targoviste (Bulgaria)
6. Hotarâre privind acordul pentru semnarea Conventiei de cooperare intre orasele Targoviste (Romania), Chinon (Franta) si Asociatia nationala a oraselor si tinuturilor de arta si istorice si a oraselor cu sectoare protejate din Franta
7. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2004
8. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2004
9. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al RAGC Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2004
10. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al SC TERMICA SA Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2004
11.Hotarâre privind modificarea statului de functiuni al Teatrului municipal „Tony Bulandra” Targoviste
12.Hotarâre privind inlocuirea din functia de membru in Consiliul de Administratie al Teatrului municipal "Tony Bulandra" Targoviste a domnului Titieni Adrian cu domnul Tofan Gheorghe
13. Hotarâre privind reorganizarea Consiliului de Administratie la Teatrul municipal "Tony Bulandra" Targoviste
14. Hotarâre privind aprobarea vânzarii a unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi
15.Hotarâre privind propunerea de incadrare in categoria drumurilor comunale a drumului de exploatare DE 572 ce leaga cartierul Priseaca al Municipiului Targoviste de satul Teis al comunei Sotanga
16. Hotarâre privind concesionarea directa a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 358 m.p., situat in incinta Facultatii de Teologie din Strada Lt. Stancu Ion, catre Universitatea "Valahia" Targoviste
17. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 35 milioane lei catre Clubul Sportiv Scolar Targoviste in vederea participarii echipei feminine de baschet (junioare) la Campionatul National pentru Junioare
18. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Croitoru Marinela in vederea acoperirii cheltuielilor de spitalizare ale fiicei sale, Mircea Liliana Alexandra, suferinda de un handicap de gradul I
19. Hotarâre privind deplasarea unui reprezentant al autoritatii executive municipale in orasul Florina, Grecia, in perioada 29 - 31 ianuarie 2004 in vederea initierii procedurii de infratire a municipiului Targoviste cu acest oras
20. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 333 m.p., situat in strada Maior Alexandrescu pe o perioada de 10 ani
21.Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 60 m.p., situat in strada Profesor Alexandru Vasilescu, pe o perioada de 10 ani
22. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani a unor spatii si terenuri din incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, situate in municipiul Targoviste
23. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 6,5 m.p., situat in B-dul Unirii, adiacent blocului 68
24. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 2 m.p., situat in Calea Bucuresti, bloc L2B
25. Hotarâre privind inchirierea directa a terenului afectat de scara de acces si de aleea pietonala, catre un numar de 72 de societati comerciale si de prestari servicii care desfasoara activitatea in spatii comerciale situate la parterul blocurilor
26. Hotarâre privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Târgoviste jr. avanu Vasile, pe anul 2003
27. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii februarie 2004

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2004

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.01.2004, având în vedere:

-                     Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serv. Contabilitate privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2004;

-                           Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-                           Prevederile Legii nr.189/1998 a finanţelor publice locale;

-                           Prevederile art 54 din OUG 45/2003 privind finantele publice locale;

-                           Prevederile H.C.L. nr. 320/23.12.2003 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2003;

-                           Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2004 dupa cum urmeaza :

-Majorarea veniturilor totale cu suma de 23.797.800 mii lei, prin majoarea cu acceasi suma a  indicatorului Subvenţiil primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic (cod 37.02.07),

-Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 23.797.800 mii lei, prin

majorarea creditelor  la capitolul 63.02 ‘’Servicii de dezvoltare publica si locuinte, mediu si ape’’, titlul VII ‘’ Cheltuieli de capital’’ cu suma de 23.797.800 mii lei.

Bugetul local rectificat  este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetelui local anexa 6 care face parte integranta din prezenta,  dupa cum urmeaza :

-majorarea veniturilor totale cu suma de  46.491.223  mii lei

-majorarea cheltuielilor totale cu suma de  46.491.223  mii lei

Art.3  Se aproba utilizarea fondului de rulment existent la data de 31.12.2003, in suma de 4.204.630 mii lei, dupa cum urmeaza :

-pentru finantarea de investitii 2.892.386 mii lei, din care :

            -2.520.217 mii lei pt finantarea constructiilor de locuinte ( suma de 2.520.217 reprezinta sume alocate in anul 2003 de catre MLPTL pentru  bl G 9)

            -372.169 mii lei pentru finantarea obiectivului ‘’ Extindere distributie gaze naturale in cartier Priseaca HCL 174/28,09,2002’’ sume incasate din taxa instituita conform HCL 206/26.09.2001

-pentru acoperirea golurilor  temporare de casa aparute pe parcursul executiei bugetare 1.312.244 mii lei, cu obligatia reintregirii acestui fond pana la finele anului 2004.

Art.4 Prevederile H.C.L. nr. 320/23.12.2003 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2004 se aplică în mod corespunzător. Bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (anexa 3), bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii  din bugetul local (anexa 4), bugetul fondurilor nerambursabile (anexa 5) aprobate prin HCL 320/2003 si intocmite   conform OMF 123424/19.01.2004 sunt redate in anexele 3,4 si 5.

Art. 5  Se aproba bugetele de de venituri si cheltuieli ale institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, dupa cum urmeaza :

 

1) BUGETELE INSTITUTIILOR CU FINANTARE

 INTEGRALA DIN BUGETUL LOCAL

 

1.1 DIRECTIA DE SALUBRITATE – Capitolul 63.02, Subcapitolul 63.02.04

 

cheltuieli totale 28.114.969 mii lei din care :

-cheltuieli de personal 18.747.969 mii lei

-cheltuieli materiale 7.567.000 mii lei

-cheltuieli de capital 1.800.000 mii lei

 

1.2 DIRECTIA DE GRADINI PUBLICE - Capitolul 63.02, Subcapitolul 63.02.05

 

cheltuieli totale 34.770.912 mii lei din care :

-cheltuieli de personal 23.270.912 mii lei

-cheltuieli materiale 10.500.000 mii lei

-cheltuieli de capital 1.000.000  mii lei

 

1.3 DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT   Capitolul 63.02, Subcapitolul 63.02.50

 

cheltuieli totale din care : 13.107.846 mii lei

-cheltuieli de personal 7.697.846 mii lei

-cheltuieli materiale 4.910.000 mii lei

-cheltuieli de capital 500.000 mii lei

 

1.4 ADMINISTRATIA PIETELOR - Capitolul 63.02, Subcapitolul 63.02.50

 

cheltuieli totale 11.737.404 din care :

-cheltuieli de personal 7.687.404 mii lei

-cheltuieli materiale 3.950.000 mii lei

-cheltuieli de capital 100.000 mii lei

 

1.5 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA – Cap 60.02 ,

 

cheltuieli totale 43.197.532 mii lei din care :

-cheltuieli de personal 23.647.532 mii lei, din care :

***22.447.532 mii lei Cap 60.02 -personal cantina, personal Centru integrat Sf Maria, salarii insotitori persoane cu handicap.

***1.200.000 mii lei – cap 58.02- personal cresa.

-cheltuieli materiale 7.200.000 mii lei

-transferuri 13.350.000 mii lei (ajutor social, ajutoare de urgenta, alte ajutoare)

-cheltuieli de capital 200.000 mii lei

           

1.6 CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA – Capitolul 58.02, subcapitolul 58.02.50

 

cheltuieli totale 1.500.000 mii lei din care :

-cheltuieli materiale 1.500.000 mii lei

 

1.7  SC TERMICA SA – Capitolul 63.02, Subcapitolul 63.02.10

 

cheltuieli totale 107.105.800 mii lei din care :

-subventii 78.474.000 mii lei

-cheltuieli de capital 28.631.800 mii lei

 

1.7  RAGC  – Capitolul 63.02, Subcapitolul 63.02.09

 

cheltuieli totale 2.006.000 mii lei din care :

-cheltuieli de capital 2.006.000 mii lei

 

2) BUGETELE INSTITUTIILOR CU FINANTARE DIN VENITURI

PROPRII SI SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL

 

2.1 TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA Capitolul 59.03, Subcapitolul 59.03.05

Venituri totale 12.000.000 mii lei , din care ;

-venituri proprii 500.000 mii

-subventii de la bugetul local 11.500.000 mii lei

Cheltuieli totale 12.000.000 mii lei

 

2.2 CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE Capitolul 59.03, Subcapitolul 59.03.07

Venituri totale 8.429.700 mii lei, din care ;

-venituri proprii 400.000 mii lei

-subventii de la bugetul local 8.029.700 mii lei

Cheltuieli totale 8.429.700 mii lei

 

3) BUGETELE INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL

DIN VENITURI PROPRII

 

 

3.1 DIRECTIA DE CONSTRUCTII EDILITAR GOSPODARESTI Capitolul 69.03, subcapitolul 69.03.15

 

Venituri totale, 87.425.000 mii lei

Cheltuieli totale 87.425.000 mii lei

 

3.2 SERVICIUL COLECTARE TRANSPORT DESEURI MENAJERE Capitolul 69.03, subcapitolul 69.03.15

 

Venituri totale 6.300.000 mii lei

Cheltuieli totale 6.300.000 mii lei

 

3.3 BUGETUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DE CATRE UNITATILE SCOLARE ( activitatea de camine, cantine, alte venituri realizate conform legii) Capitolul 57.03, subcapitolul 57.03.50

Venituri totale 15.000.000 mii lei

Cheltuieli totale 15.000.000 mii lei

                                                                       

Art.6  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

     

Nr.   1

Tgv. 28.01.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 173/26.06.2003 referitoare la aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004, conform prevederilor art. 296 din Codul Fiscal nr. 571/2003

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004, avand in vedere:

-                     Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care propune initierea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr. 173/26.06.2003 referitoare la aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004, conform prevederilor art. 296 din Codul Fiscal nr. 571/2003;

-                     Prevederile art. 296 din Codul Fiscal nr. 571/2003;

-                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                     Prevederile H.C.L. nr. 173/26.06.2003 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004;

-                     Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se modifica H.C.L. nr. 173/26.06.2003 conform prevederilor art. 296 din Codul Fiscal nr. 571/2003, dupa cum urmeaza:

 

I   Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor:

 

 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

Taxa - 2004

- lei -

1.1. în mediul urban:

x

a) până la 150 m˛ inclusiv

35.000

b) între 151 şi 250 m˛ inclusiv

47.000

c) între 251 şi 500 m˛ inclusiv

60.000

d) între 501 şi 750 m˛ inclusiv

72.000

e) între 751 şi 1.000 m˛ inclusiv

85.000

f) peste 1.000 m˛

85.000+130

pentru fiecare mp care depăşeşte suprafaţa de 1.000 mp

2. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m˛ este :

 

50.000

3. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată este:

 

50.000

4. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată  pentru fiecare instalaţie este :

 

75.000

5. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, taxa datorată este :

100.000

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este:

60.000

 

1.Taxa pentru   eliberarea unei autorizaţii pentru desfasurarea unei activitati economice este de:

 

500.000

2.Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

120.000

3. Pentru eliberarea de:  copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

200.000

4. Pentru eliberarea certificatului de producător

500.000

                                                                                                              

 

II  Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate  

 

                                                                                 Taxe - 2004

  1.  In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

 

 

200.000 lei

  1. In cazul oricarui alt panou,afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

 

 

150.000 lei

 

 

Art. 2 Celelalte prevederi din H.C.L. nr. 173/26.06.2003 care nu au suferit modificari, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Impozite si Taxe, alte compartimente din cadrul Aparatului Propriu de Specialitate al C.L.M. Targoviste direct implicate, secretarul municipiului Targoviste pentru conformare si comunicare.

 

Nr.   2

Tgv. 28.01.2004

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta SocialaConsiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.01.2004, avand in vedere:

-         Adresa nr. 84/19.01.2004 a Directiei de Asistenta Sociala Targoviste;

-         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane si Integrare Europeana prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala;

-         Dispozitiile art. 7 din O.U.G. nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala si H.C.L. nr. 196/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii la Centrul Social Integrat „Sf. Maria”;

-         Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46, alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

Art. 1  Se aproba modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala, dupa cum urmeaza:

a)    Directia de Asistenta Sociala:

-         2 posturi de referent studii medii in referent de specialitate studii superioare de lunga durata;

-         1 post referent studii medii in referent studii superioare de scurta durata.

b)        Centrul Social Integrat „Sf. Maria” - ca urmare a finalizarii perioadei de stagiu:

-         14 posturi de referent debutant (M) in posturi de referent III;

-         1 post referent debutant (S) in post de referent specialitate III;

-         1 post de asistent medical debutant in post asistent medical definitiv;

Art. 2   Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si a statului de functii la Directia de Asistenta Sociala precum si cele ale H.C.L. nr. 196/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii la Centrul Social Integrat „Sf. Maria”,  se aplica in mod corespunzator.

Art. 3  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.S., Centrul Social Integrat „Sf. Maria”, Serviciul Resurse Umane si Integrare Europeana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   3

Tgv. 28.01.2004

 

 H O T A R A R E

privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Legii 416/2001 conform H.G. 1431/2003

 

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.01.2004, avand in vedere:

-                     Raportul de specialitate al Directia de Asistenta Sociala prin care propune initierea unei hotarari referitoare la stabilirea unor masuri pentru aplicarea Legii 416/2001 conform H.G. 1431/2003;

-                     Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si H.G. nr. 1099/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii venitului minim garantat;

-                     H.G. 1431/04.12.2003 privind indexarea nivelului venitului minim garantat;

-                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                     Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46, alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

Art. 1 Se aproba unele masuri pentru aplicarea Legii 416/2001 conform H.G. 1431/2003, dupa cum urmeaza:

Limitele minime ale veniturilor medii anuale ce s-ar putea obtine din vanzarea si utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau a altor bunuri mobile ori imobile, altele decat locuinta minima si bunurile necesare nevoilor familiale.

I  TERENURI:

a) Vanzare extravilan – 12.000.000 lei/ha

b) Vanzare intravilan: zona A – 100.000 lei/mp teren categorie curti sau arabil

                                   zona B – 75.000 lei/mp

                                   zona C – 50.000 lei/mp

                                   zona D – 30.000 lei/mp

c) Arenda  - 4.500.000 lei/ha/an teren cu livada cu legume

                      400.000 lei/ha/an teren destinat cultura mare

d) Utilizare lei/ha porumb boabe 5.500.000; grau 1.500.000; orz 4.000.000; ovaz  1.200.000; legumicultura 15.800.000

II  CLADIRI, ALTELE DECAT LOCUINTA:

chirie 3.000 lei/mp/luna

vanzare: cu pereti sau cadre de beton armat 3.000.000 lei/mp

               cu pereti din caramida arsa fara cadre din beton armat 2.200.000 lei/mp

               cu pereti din lemn, caramida nearsa 600.000 lei/mp

               constructii anexe 300.000 lei/mp

III  ALTE BUNURI MOBILE SI IMOBILE:

Tractoare si utilaje agricole –  vanzare 100.000.000 lei/an si din utilizare 100.000.000 lei/an

Combine                               - vanzare  300.000.000 lei/an si utilizare        50.000.000 lei/an

Semanatori                           - vanzare    30.000.000 lei/an si utilizare        20.000.000 lei/an

Cazan cu tuica                     - vanzare     10.000.000 lei/an si utilizare       20.000.000 lei/an

Presa de ulei                        - vanzare       4.000.000 lei/an si utilizare         2.000.000 lei/an

Uruitori cereale                     - vanzare    25.000.000 lei/an si utilizare        20.000.000 lei/an

Ferastraie mecanice            - vanzare     10.000.000 lei/an si utilizare       10.000.000 lei/an

Drujbe                                - vanzare       10.000.000 lei/an si utilizare       12.000.000 lei/an

IV  ALTE SURSE:

Bovine – vaci       5.500.000 lei/cap/an

Pasari                       81.000 lei/cap/an

Albine                  300.000 lei/cap/an

Ovine si caprine    100.000 lei/cap/an

Cabaline             2.600.000 lei/cap/an

Porcine               1.300.000 lei/cap/an

Nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale urmatoarele bunuri: al doilea bun din categoria: aragaz, frigider, combina frigorifica, televizor color, telefon, aspirator, cuptor cu microunde, combina audio, camera video, aparat foto, masina de spalat automata, bijuterii, obiectele ornamentale din materiale pretioase, tablourile si obiectele de arta si de valoare, mobile de lux.

Nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiale autoturismele, bijuterii, obiectele ornamentale din materiale pretioase, tablourile si obiectele de arta de valoare si mobile de lux.

Art. 2 Numarul de zile de munca pentru persoanele apte de munca din familie se stabileste in functie de valoarea ajutorului acordat, avand la baza suma de 92.000 lei/zi de munca prestata, dar nu mai mult de 9 zile efectuate.

Art. 3 Zilele de munca in folosul comunitatii se vor presta in luna in curs pentru care se efectueaza plata. In caz de neprezentare a adeverintei o luna, dosarul persoanei sau familiei respective se va suspenda incepand cu luna urmatoare.

 Art. 4 Actele doveditoare conform carora se va acorda ajutorul social, se vor completa cu adeverinta de la asociatia de locatari cu numarul de persoane care locuiesc in apartament efectiv la data depunerii dosarului si declaratie pe propria raspundere ca realizeaza sau nu alte venituri din munci ocazionale, data in fata secretarului primariei sau loctiitorului acestuia.

Art. 5 Prevederile acestei hotarari sa se aplice pe toata perioada anului 2004.

Art. 6 Dispozitiile H.C.L. nr. 1/2002  privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 si a H.C.L. nr 5/2003 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 1/2002 se revoca.

Art. 7  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Asistenta Sociala,  Directia Economica, Serviciul Taxe si Impozite, D.A.P.P.P.,  Directia Tehnica – Birou Cadastru Funciar si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    4

Tgv. 28.01.2004

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de activitati comune pe anul 2004 cu municipiile Orvault (Franta), Santarem(Portugalia), Corbetta (Italia) si Targoviste (Bulgaria)

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.01.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane si Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unei hotarari privind aprobarea Programului de activitati comune pe anul 2004 cu municipiile Orvault (Franta), Santarem(Portugalia), Corbetta (Italia) si Targoviste (Bulgaria);

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „x” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46, alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Programul de activitati comune pe anul 2004  cu municipiile Orvault (Franta), Santarem (Portugalia), Corbetta (Italia) si Targoviste (Bulgaria), care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciul Resurse Umane si Integrare Europeana si Management Administrativ si secretarul municipiului pentru comunicare.

Nr.    5

Tgv. 28.01.2004

 

 H O T A R A R E

privind acordul pentru semnarea Conventiei de cooperare intre orasele Targoviste (Romania), Chinon (Franta) si Asociatia nationala a oraselor si tinuturilor de arta si istorice si a oraselor cu sectoare protejate din Franta

 

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.01.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calitatii si Integrare Europeana prin care propune adoptarea unei hotarari privind acordul pentru semnarea Conventiei de cooperare intre orasele Targoviste (Romania), Chinon (Franta) si Asociatia nationala a oraselor si tinuturilor de arta si istorice si a oraselor cu sectoare protejate din Franta

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. “x” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art.46, alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Conventia de Cooperare intre orasele Targoviste (Romania), Chinon (Franta) si Asociatia nationala a oraselor si tinuturilor de arta si istorice si a oraselor cu sectoare protejate din Franta, precum si Programul de actiuni comune pentru anul 2004, cuprinse in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Se imputerniceste  pentru semnarea Conventiei de Cooperare, d-l primar al municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu.

Art. 3  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciului Resurse Umane, Asigurarea Calitatii si Integrare Europeana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   6

Tgv. 28.01.2004

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  

R.A.G.C. Targoviste pe anul 2004

 

Consiliul local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004, avand in vedere:

-                     Adresa  R.A.G.C. Targoviste prin care solicita aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004;

-                     Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004 al R.A.G.C.Targoviste, conform anexelor;

-                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;

-                     Avizul Comisiei de dialog social de pe langa Prefectura Judetului Dambovita;

-                     Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004;

-                     Prevederile OUG 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-                     Prevederile art. 38, lit. ”d” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A  S T E:

 

            Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al  R.A.G.C. Targoviste pe anul 2004, in forma analizata si avizata de executiv in varianta cu cresterea tarifelor la serviciile de apa si canalizare, incepand cu 01.07.2004, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2  Se avizeaza  cresterea tarifelor la serviciile de apa si canalizare la R.A.G.C. Targoviste, conform avizului A.N.R.S.C.B. nr. 4478/11.11.2003, incepand cu 01.07.2004.

     Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea R.A.G.C.Targoviste, Consiliul de Administratie al R.A.G.C. si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

         

Nr.     7

Tgv. ­­­­­­­­­­­28.01.2004

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al

S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2004

 

            Consiliul local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.01.2004, avand in vedere:

-         Adresa  nr. 399/2004 a S.C.TERMICA S.A. Targoviste;

-         Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004 si situatiile anexe ale S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal;

-         Avizul Comisiei de Dialog Social de pe langa Prefectura Judetului Dambovita;

-         Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004;

-         prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-         prevederile art. 38 lit. ”d” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A  S T E:

 

            Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, pe anul 2004, in forma analizata si avizata de Comisia de Dialog Social de pe langa Prefectura Judetului Dambovita, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   8

Tgv. ­­­­­­­­­­­­­28.01.2004

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al RAGC Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2004

 

          Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.01.2004 avand in vedere:

-                     Contractul de performanta incheiat intre Presedinte Consiliului de Administratie si

Directorul General al RAGC,dr. ing. Staicu Dorin conform OUG nr.79/2001;

-                     Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local municipal;

-                     Prevederile OUG nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-                     Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr. 502/2001 al

-                     Ministerului Administratiei Publice;

-                     Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

                         Art.1 Se aproba Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pe anul 2004, al Directorului General  al RAGC, dr.ing.Dorin Staicu, conform OUG nr.79/2001, a Ordinului nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice, precum si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste aprobat prin H.C.L. nr. 7 /28.01.2004.

                         Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al RAGC Targoviste.

                           Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliului de Administratie, Presedintele acesteia, Directorul General al RAGC Targoviste, Directia Economica, Directia Tehnica si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

            Nr.   10

Tgv.28.01.2004                   

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al SC TERMICA SA Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2004

 

               Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.01.2004, avand in vedere:

-         Contractul de performanta incheiat intre Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al SC TERMICA SA, ing. Viorel Tabacu conform OUG nr.79/2001;

-         Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-         Hotararea Consiliului de administratie al S.C. TERMICA S.A.;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local municipal Targoviste;

-         Prevederile OUG nr.79/2001;

-         Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice;

-         Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia publica locala,

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pe anul 2004, al Directorului General  al SC TERMICA SA, ing. Viorel Tabacu, conform OUG nr.79/2001 si Ordinului nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice.

Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al SC TERMICA SA.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliului de Administratie, Presedintele acesteia, Directorul General al SC TERMICA SA, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

Nr.   11

Tgv.28.01.2004

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functiuni al Teatrului municipal „Tony Bulandra” Targoviste

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.01.2004, avand in vedere:

-         Adresa nr.  976/20.01.2004 a Teatrului municipal „Tony Bulandra” Targoviste ;

-         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane si Integrare Europeana prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind modificarea statului de functiuni al Teatrului municipal „Tony Bulandra” Targoviste ;

-         Dispozitiile art. 7 alin. 2 din O.U.G. nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in 2004;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Teatrul municipal „Tony Bulandra” Targoviste modificata prin H.C.L. nr. 197/2003, H.C.L. nr. 215/2003 si H.C.L. nr. 331/2003 ;

-         Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46, alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba modificarea statului de functiuni al Teatrului municipal „Tony Bulandra” Targoviste, astfel:

 -   transformarea postului de magaziner M debutant in post de magaziner M II incepand cu data de 01.01.2004 ca urmare a finalizarii perioadei de stagiu de catre ocupantul postului.

Art. 2   Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Teatrului municipal „Tony Bulandra” Targoviste,

 precum si cele ale H.C.L. nr. 197/2003, H.C.L. nr. 215/2003 si H.C.L. nr. 331/2003 care o modifica,  se aplica in mod corespunzator.

Art. 3  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Teatrul municipal „Tony Bulandra” Targoviste, Serviciul Resurse Umane si Integrare Europeana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    13

Tgv. 28.01.2004

 

 

H O T A R A R E

privind inlocuirea din functia de membru in Consiliul de Administratie al Teatrului municipal “Tony Bulandra”  Targoviste a domnului Titieni Adrian cu domnul Tofan Gheorghe

 

 

Consiliul local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.01.2004,avand in vedere:

-                     Demisia din functia de membru in Consiliul de Administratie al Teatrului municipal “Tony Bulandra” Targoviste a domnului Titieni Adrian;

-                     Raportul de specialitate intocmit de catre domnul secretar al municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu privind necesitatea initierii unei hotarari referitoare la eliberarea din functia de membru in Consiliul de Administratie al Teatrului municipal “Tony Bulandra”  Targoviste a domnului Titieni Adrian;

-                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                     H.C.L. 55/28.02.2002 privind constituirea Consiliului de Administratie al Teatrului municipal “Tony Bulandra” Targoviste;

-                     procesul verbal incheiat in urma exercitarii dreptului de vot secret al consilierilor municipali, privind componenta Consiliului de Administratie la Teatrul municipal „Tony Bulandra” Targoviste;  

-                     prevederile art. 38 lit. “j” din Legea 215/2001.                                                                                                                                         

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se  elibereaza din functia de membru in Consiliul de Administratie al Teatrului municipal “Tony Bulandra” Targoviste, domnul Titieni Adrian.

Art. 2 Se numeste in functia de membru al Consiliului de Administratie al Teatrului municipal “Tony Bulandra” Targoviste, domnul Tofan Gheorghe, in urma votului secret.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Consiliul de Administratie al Teatrului municipal “Tony Bulandra” Targoviste, directorul Teatrului municipal “Tony Bulandra” Targoviste si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  12

Tgv. 28.01.2004

 

 

 

H O T A R A R E

privind reorganizarea Consiliului de Administratie la Teatrul municipal „Tony Bulandra” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004 avand in vedere:

-         propunerea d-lui consilier Vasiliu Teodor privind modificarea numarului de membri de la 5 la 7 al Consiliului de Administratie la Teatrul municipal „Tony Bulandra” Targoviste;

-         procesul verbal incheiat in urma exercitarii dreptului de vot secret al consilierilor municipali, privind componenta Consiliului de Administratie la Teatrul municipal „Tony Bulandra” Targoviste;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         prevederile H.C.L. nr. 55/28.02.2002 privind organizarea Consiliului de Administratie al Teatrului municipal  „Tony Bulandra” Targoviste;

-         prevederile H.C.L. nr. ____/28.01.2004 inlocuirea din functia de membru in Consiliul de Administratie al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste a domunului Titieni Adrian cu domnul Tofan Gheorghe;

-         dispozitiile art.38 lit. „j” din Legea 215/2001;

In temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E:

Art.1 Se modifica numarul membrilor Consiliului de Administratie al Teatrului municipal „Tony Bulandra” Targoviste  de la 5 la 7 membri. dupa cum urmeaza:

Art. 2 Se reorganizeaza Consiliul de Administratie al Teatrului municipal „Tony Bulandra” Targoviste , dupa cum urmeaza:

1.                       ziarist Vasiliu Teodor

2.                       profesor Corneanu George

3.                       inginer Tutuianu Ioan

4.                       regizor Mihai Constantin

5.                       inginer Tofan Gheorghe

6.                       jurist Neculaescu Sache

7.                       profesor Paunescu Gavriel

Art.3  Prevederile H.C.L. nr. 55/28.02.2002 se revoca.

Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Consiliului de Administratie al Teatrului municipal „Tony Bulandra” Targoviste, directorul Teatrului municipal „Tony Bulandra” Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare.     

 Nr.   13

 Tgv. 28.01.2004

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de  7 (sapte) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 28.01.2004, avand in vedere:

-  raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-  tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-  prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-  prevederile H.C.L. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-  Dispozitiile art.38 ,lit.”f” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea a unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica,Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ, persoanele ce urmeaza sa cumpere locuintele si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.      14

Tgv. 28.01.2004

 

 

H O T A R A R E

 

Privind propunerea de incadrare in categoria drumurilor comunale

a drumului de exploatare DE 572 ce leaga cartierul Priseaca al

Municipiului Targoviste de satul Teis al comunei Sotanga

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004,avand in vedere:

-  Adresa Primariei comunei Sotanga nr.5935 din 20.11.2003 si inregistrata la noi sub nr.22372 din 25.11.2003, prin care se solicita promovarea unui proiect de hotarare pentru incadrarea ca drum comunal a drumului de exploatare DE 572 care face legatura intre cartierul Priseaca din Municipiul Targoviste(DN 72A) si satul Teis al comunei Sotanga(DJ 712) in vederea modernizarii acestuia.

- Planul de situatie al drumurilor in cauza.

- Raportul de specialitate intocmit de DAPPP , Biroul Cadastru si Secretarul Municipiului Targoviste privind incadrarea drumului DE 572 in categoria drumurilor comunale.

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste.

- Prevederile art.8,12 si 13 din OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

- Dispozitiile art.38 lit.l din Legea nr.215/2001

 

  In temeiul art.46 alin.2 din legea nr.215/2001 , privind administratia publica locala,

 

                                             HOTARASTE:

 

Art. 1. Se aproba propunerea de incadrare in categoria drumurilor comunale a drumului de exploatare DE 572 care face legatura intre cartierul Priseaca din Municipiul Targoviste si satul Teis al comunei Sotanga , respectiv intre DN 72 si DJ 712.

Art. 2.  Prin grija Secretarului Municipiului Targoviste , prezenta hotarare impreuna cu documentatia necesara va fi inaintata Consiliului Judetean si Prefecturii Judetului Dambovita in vederea promovarii unei hotarari de Guvern in acest sens.

Art. 3.   Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat , Biroul Cadastru si Secretarul Municipiului Targoviste pentru executare si comunicare.   

 

Nr. 15

Tgv. 28.01.2004

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directa a  terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 358 m.p., situat in incinta Facultatii de Teologie din Strada Lt. Stancu Ion, catre  Universitatea „Valahia” Targoviste

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004,avand in vedere:

-         cererea Universitatii „Valahia” Targoviste;

- raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune concesionarea directa pe o durata de 49 ani, a  terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 358 m.p., situat in incinta Facultatii de Teologie din Strada Lt. Stancu Ion, catre  Universitatea „Valahia” Targoviste;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;

- prevederile Legii nr. 453/2001 privind modificarea si completarea Legii 50/1991 referitoare la autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

- prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- H.C.L. nr. 212/1999 privind stabilirea preturilor de inceput de negociere pentru concesionarile directe de terenuri proprietate publica sau privata a municipiului Targoviste;

- Dispozitiile art. 38 lit. “g” si “h” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba concesionarea directa a  terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 358 m.p., teren situat in incinta Facultatii de Teologie din Strada Lt. Stancu Ion, catre  Universitatea „Valahia” Targoviste.

Aceasta suprafata include:

-         suprafata construita – 306 m.p.

-         suprafata teren acces – 52 m.p.

Art. 2   Durata de concesionare este de 10 de ani,cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3  In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari, prin Dispozitia Primarului va fi constituita comisia de negociere a pretului de concesionare directa.

Art. 4 Pretul de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. nr. 212/1999.

Art.5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, comisia care va fi stabilita prin Dispozitia Primarului, D.A.P.P.P., Serv. Cadastru si secretarul municipiului pentru comunicare.

Nr.     16

Tgv. 28.01.2004

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 35 milioane lei catre Clubul Sportiv Scolar Targoviste in vederea participarii echipei feminine de baschet (junioare) la Campionatul National pentru Junioare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004 avand in vedere:

-                 Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 35 milioane lei catre Clubul Sportiv Scolar Targoviste in vederea participarii echipei feminine de baschet (junioare) la Campionatul National pentru Junioare ;

-                 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                 Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 35 milioane lei Clubului Sportiv Scolar Targoviste in vederea participarii echipei feminine de baschet (junioare) la Campionatul National pentru Junioare.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    17

Tgv. 28.01.2004

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Croitoru Marinela in vederea acoperirii cheltuielilor de spitalizare ale fiicei sale, Mircea Liliana Alexandra, suferinda de un handicap de gradul I

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004 avand in vedere:

-         Referatul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se aprobe un sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei numitei Croitoru Marinela in vederea acoperirii cheltuielilor de spitalizare ale fiicei sale, Mircea Liliana Alexandra, suferinda de un handicap gradul I;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Croitoru Marinela intocmit de Serviciul Administratie Publica Locala;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se acorda sprijinul financiar in valoare de 10 milioane lei numitei Croitoru Marinela in vederea acoperirii cheltuielilor de spitalizare ale fiicei sale, Mircea Liliana Alexandra, suferinda de un handicap gradul I.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3  Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   18

Tgv. 28.01.2004

 

H O T A R A R E

privind deplasarea unui reprezentant al autoritatii executive municipale in orasul Florina, Grecia, in perioada 29 – 31 ianuarie 2004 in vederea initierii procedurii de infratire a municipiului Targoviste cu acest oras

Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.01.2004, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane si Integrare Europeana prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind deplasarea unui reprezentant al autoritatii executive municipale in orasul Florina, Grecia, in perioada 29 – 31 ianuarie 2004 in vederea initierii procedurii de infratire a municipiului Targoviste cu acest oras;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „x” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46, alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

Art. 1 Se aproba deplasarea unui reprezentant al autoritatii executive municipale in orasul Florina, Grecia, in perioada 29 – 31 ianuarie 2004 in vederea initierii procedurii de infratire a municipiului Targoviste cu acest oras.

Art. 2 Reprezentantul autoritatii executive municipale precum si conducatorul auto, vor fi desemnati in timp util, prin Dispozitia d-lui primar al municipiului Targoviste, ing Iulian Furcoiu.

Art. 3 Contravaloarea transportului, cazarii, diurnei si a asigurarii de sanatate vor fi suportate din Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciului Resurse Umane si Integrare Europeana si secretarul municipiului pentru comunicare.

Nr.   19

Tgv. 28.01.2004

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 333 m.p., situat in  strada Maior Alexandrescu pe o perioada de 10 ani

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004,avand in vedere:

-       Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 333 m.p., situat in strada Maior Alexandrescu, pe o perioada de 10 ani;

-       rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-       prevederile Legii 219/1998 privind regimul concesionarilor;

-     Dispozitiile art. 38 lit. “g” si “h” din Legea nr. 215/2001.

-       In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 333 m.p., situat in strada Maior Alexandrescu , conform planului de situatie anexat.

Art. 2 Durata concesionarii va fi de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3  Pretul minim de concesionare va fi stabilit prin caietul de sarcini.

Art. 4  In termen de 15 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari,prin Dispozitia Primarului, va fi constituita comisia de organizare si de desfasurare a licitatiei.

Art. 5  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

   

Nr.    20

Tgv. 28.01.2004

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 60 m.p., situat in  strada Profesor Alexandru Vasilescu, pe o perioada de 10 ani

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 60 m.p., situat in  strada Profesor Alexandru Vasilescu, pe o perioada de 10 ani ;

-       rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-       prevederile Legii 219/1998 privind regimul concesionarilor;

-     Dispozitiile art. 38 lit. “g” si “h” din Legea nr. 215/2001.

-       In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 60 m.p., situat in  strada Profesor Alexandru Vasilescu, conform planului de situatie anexat.

Art. 2 Durata concesionarii va fi de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3  Pretul minim de concesionare va fi stabilit prin caietul de sarcini.

Art. 4  In termen de 15 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari,prin Dispozitia Primarului, va fi constituita comisia de organizare si de desfasurare a licitatiei.

Art. 5  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

   

Nr.    21

Tgv. 28.01.2004

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani a unor spatii si terenuri din incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, situate in municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.01.2004, având în vedere:

-                     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii anuale, a unor spatii si terenuri din incinta unitatilor de invatamant preuniversitare de pe raza municipiului Targoviste;

-                     Adresele nr. 23369, 23370, 3098, 3097, 3099 / 2003 ale unitatilor de invatamant preuniversitare;

-                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste;

-                     Prevederile art. 15 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia;

-                     Prevederile art. 167, alin 21 din O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

-                     Prevederile art. 38. lit. “g”  si art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art.46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii anuale, a unor spatii si terenuri din incinta unitatilor de invatamant preuniversitare de pe raza municipiului Targoviste, dupa cum urmeaza:

-                 Scoala „Coresi” – 3 m.p. – spatiu interior;

-                 Liceul de Muzica si Arte plastice – 4,5 m.p. – spatiu interior;

-                 Colegiul C. Cantacuzino – 4 m.p. – spatiu interior;

-                 Scoala nr. 11 – 7,28 m.p. – teren.

Art. 2 In termen de 15 de zile de la adoptarea prezentei, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., S.A.P.P.P., Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.      22

Tgv. 28.01.2004

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 6,5 m.p., situat in B-dul Unirii, adiacent blocului 68

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004,avand in vedere:

- Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pentru o perioada de 5 ani, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 6,5 m.p., situat in B-dul Unirii, adiacent blocului 68;

-         prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         prevederile H.G. 1228/1991;

-      dispozitiile art.38  lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001.

         In temeiul art.46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a suprafetei de teren, apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 6,5 m.p., situat in B-dul Unirii, adiacent blocului 68, conform planului de situatie anexat.

Art.2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art.3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    23

Tgv. 28.01.2004

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 2 m.p., situat in Calea Bucuresti, bloc L2B

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004,avand in vedere:

-                 Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 2 m.p., situat in Calea Bucuresti, bloc L2B;

-                 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                 Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-                 Prevederile H.G. nr. 1228/1991;

-                 Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art.46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Targoviste, in suprafata de 2 m.p., situat in Calea Bucuresti, bloc L2B.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art.3  Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    24

Tgv. 28.01.2004

 

 

H O T A R A R E

privind inchirierea directa a terenului afectat de scara de acces si de aleea pietonala, catre un numar de 72 de societati comerciale si de prestari servicii care desfasoara activitatea in spatii comerciale situate la parterul blocurilor

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind inchirierea directa a terenului afectat de scara de acces si de aleea pietonala, catre un numar de 72 de societati comerciale si de prestari servicii care desfasoara activitatea in spatii comerciale situate la parterul blocurilor;

-     Solicitarile celor 72 de societati comerciale;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Dispozitiile H.C.L. nr. 173/2003 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2004;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art.46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba inchirierea directa a terenului afectat de scara de acces si de aleea pietonala catre un numar de 72 de societati comerciale si de prestari servicii care desfasoara activitatea in spatii comerciale situate la parterul blocului, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Durata inchirierii se va face pe 5 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 3   In cazul instrainarii spatiului, contractul de inchiriere va fi preluat de noul proprietar.

Art. 4 Pretul inchirierii este de 20 % din pretul de inchiriere teren pentru spatiile comerciale din zona, stabilit prin H.C.L. nr. 173/2003, si anume:

-  zona I    36.000 lei/m.p./luna

-  zona II   30.000 lei/m.p./luna

-  zona III  24.000 lei/m.p./luna

Art. 5  Valoarea contractului se va transforma in Euro si va fi achitata in 4 rate trimestriale.

Art. 6  Pentru autorizatiile de constructie care se vor emite incepand cu data de 01.02.2004, inchirierea terenului pentru scara de acces si alee pietonala se va face la pretul stabilit prin H.C.L. nr. 173/2003.

Art. 7  La eliberarea autorizatiei de constructie se va prezenta dovada inchirierii suprafetei de teren apartinand domeniului public.

Art. 8 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    25

Tgv. 28.01.2004

 

H O T A R A R E

 

privind propunerea de evaluare a performantelor

profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Targoviste

jr. AVANU VASILE, pe anul 2003

 

            Consiliul Local municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astăzi 28.01.2004, având in vedere:

-         Prevederile HG nr. 1209/2003

-         Metodologia de evaluare a performantelor profesionale ale funcţionarilor publici prevăzuta in Anexa nr. 3 art. 4 pct. “d” din HG nr. 1209/2003

-         Propunerea formulata de domnul consilier municipal Popescu Sorin

-         Dispoziţiile art. 38 pct. 3 din Legea nr. 215/2003

 

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

            Art. 1. Se aproba propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Targoviste, jr. Avanu Vasile pe anul 2003, de către primarul municipiului Targoviste cu nota 5 (cinci).

            Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.  26

Tgv. 28.01.2004

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii februarie 2004

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.01.2004,avand in vedere:

-                                                                     Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-                                                                     Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 34/2002;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Nastasia Dumitru in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii februarie 2004.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Nastasia Dumitru si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    27

Tgv. 28.01.2004