Home - Taxe si impozite

H O T A R A R E

privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Targoviste

incepand cu data de 01.01.2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.09.2007, avand in vedere:

§   Raportul comun de specialitate al Directiei Economice – Impozite si Taxe si al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Targoviste incepand cu data de 01.01.2008, si supunerea acestuia dezbaterii publice conform Legii nr. 52 / 2003;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 247 din cuprinsul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

§   Prevederile H.G. nr. 1514 / 25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007;

§   Prevederile H.C.L. nr. 93 / 2002 privind aprobarea zonelor de impozitare si categoriilor de folosinta a terenurilor din intravilanul si extravilanul Municipiului Targoviste in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

§   Prevederile H.C.L. nr. 9 / 1998 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

§   Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin 4 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2008, se delimiteaza zonele de impozitare ale Municipiului Targoviste, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 H.C.L. nr. 93 / 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica locala si Secretarul Municipiului pentru comunicare

        

Nr.    254

Tgv. 28.09.2007

              Inapoi