DATORIA PUBLICA LOCALA

LEGISLATIE PRIVIND DATORIA PUBLICA

Ordonanta de urgenta nr. 64/2007 din 27/06/2007
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 28/06/2007
privind datoria publica


Avand in vedere:
- comisioanele de neutilizare platite in prezent ca urmare a netragerii la timp a sumelor aferente imprumuturilor contractate de Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate ordonatorilor principali de credite;
- necesitatea asigurarii finantarii deficitului bugetului de stat in conditii cat mai eficiente si in conditiile limitarii riscurilor aferente datoriei publice guvernamentale prin preluarea cat mai rapida a operatiunilor de natura datoriei publice guvernamentale de catre Ministerul Economiei si Finantelor, atat pentru portofoliul existent, cat si pentru noile imprumuturi;
- complexitatea si dimensiunea operatiunilor si demersurilor necesar a fi realizate in vederea preluarii incepand cu anul 2008 a operatiunilor specifice datoriei publice guvernamentale contractate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta fie de catre ordonatorii de credite cu garantia statului sau contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora, respectiv semnarea protocoalelor de predare-primire cu ordonatorii principali de credite, modificarea acordurilor de imprumut contractate direct sau garantate de stat, precum si a actelor normative de aprobare ori de ratificare a acestora, precum si sincronizarea acestora cu etapele si calendarul procesului de elaborare a proiectului bugetului de stat pentru anul 2008, pentru care termenul limita de depunere la Guvern este 30 septembrie 2007, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ARTICOLUL 1
Obiectul


Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul general si principiile administrarii datoriei publice.

ARTICOLUL 2
Definitii


In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) autorizare bugetara permanenta - autorizarea Guvernului de a asigura permanent surse in bugetul de stat aferente platii ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale, conform prevederilor legale in vigoare;
b) Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari - organismul care avizeaza conditiile financiare privind emiterea de garantii de stat, precum si acordarea de subimprumuturi sub forma unor obligatii de natura datoriei publice guvernamentale, ale carui componenta si competente se aproba prin hotarare a Guvernului;
c) datorie publica - totalitatea obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si locale;
d) datorie publica guvernamentala - totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Economiei si Finantelor, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta;
........................................................................................................................................................................

Lege nr. 273/2006 din 29/06/2006
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 18/07/2006
privind finantele publice locale


........................................................................................................................................................................
Datoria publica locala

Art. 62. -
(1) Datoria publica locala reprezinta o obligatie generala care trebuie rambursata, conform acordurilor incheiate, din veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale imprumutate, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), precum si din veniturile beneficiarilor de imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale, dupa caz.
(2) Instrumentele datoriei publice locale sunt:
a) titluri de valoare;
b) imprumuturi de la bancile comerciale sau de la alte institutii de credit;
c) credite furnizor;
d) leasing financiar;
e) garantie locala.
(3) Avalizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a biletelor la ordin emise de operatorii economici si serviciile publice din subordinea acestora reprezinta datorie publica locala.
(4) Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.
(5) Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare.
(6) Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informatii care sa specifice suma totala a datoriilor autoritatilor administratiei publice locale, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.
(7) Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul de evidenta a garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare.
(8) Registrul de evidenta a garantiilor locale cuprinde informatii care sa specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.
(9) Dupa contractarea si/sau garantarea de imprumuturi interne si/sau externe, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare document primar, care atesta, dupa caz:
a) contractarea/garantarea imprumutului;
b) actul aditional la contractul/acordul de imprumut/garantare, daca au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.
(10) Pe perioada utilizarii si rambursarii imprumutului contractat/garantat, raportarea la Ministerul Finantelor Publice a datelor privind datoria publica locala se efectueaza lunar, in termen de 15 zile de la sfarsitul perioadei de raportare.
(11) In scopul evaluarii datoriei publice locale, orice obligatie de plata, exprimata in alta moneda decat cea nationala, este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea.
(12) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului si va fi platit din bugetele locale si din bugetele beneficiarilor de imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale, precum si din sumele obtinute din contractarea de imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale directe.

Conditii pentru contractarea sau garantarea de imprumuturi

Art. 63. -
(1) Imprumuturile contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si cele contractate de operatorii economici si de serviciile publice din subordinea acestora pot fi garantate de catre acestea prin veniturile proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a).
(2) Orice garantare prin venituri devine valabila si se aplica din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu cunosc acordul de garantare.
(3) Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie inregistrat la autoritatile administratiei publice locale si la imprumutator.
(4) Unitatilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 30% din totalul veniturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a).
(5) Conditiile prevazute la alin. (4) se aplica inclusiv pentru datoriile anuale care decurg din imprumuturile contractate si/sau garantate de stat pentru unitatile administrativ-teritoriale.
(5^1) Imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)
(6) In scopul calcularii acestei limite, pentru imprumuturile contractate si/sau garantate cu o rata variabila a dobanzii se va efectua calculul folosind rata dobanzii valabile la data intocmirii documentatiei.
(7) In scopul calcularii acestei limite, imprumuturile acordate in valuta vor fi luate in calcul la valoarea cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii calculului.
(8) Ratele scadente aferente imprumuturilor, dobanzile si comisioanele datorate de unitatile administrativ-teritoriale se prevad in bugetul local sau, dupa caz, se pot contracta noi imprumuturi pentru achitarea ratelor scadente, in conditiile prevederilor prezentei legi.
(9) Toate acordurile de imprumut sau de garantare incheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate si vor constitui obligatii care pot fi impuse bugetelor locale respective.
__________
@Alineatul (5^1) a fost introdus prin art. unic din O.U.G. nr. 46/2007.

Fondul de risc

Art. 64. -
(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a imprumuturilor contractate de operatorii economici si serviciile publice de subordonare locala se constituie fondul de risc in afara bugetului local.
(2) Fondul de risc se pastreaza in conturi separate, deschise la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, si se constituie distinct pentru garantii locale la imprumuturi interne si, respectiv, pentru garantii la imprumuturi externe.
(3) Fondul de risc se constituie din: sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate; dobanzile acordate de unitatile Trezoreriei Statului la disponibilitatile fondului; majorari de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor garantate a comisioanelor si, respectiv, a ratelor scadente, dobanzilor si comisioanelor aferente si, in completare, din bugetul local. In cazul in care se efectueaza plati din fondul de risc, aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reintregesc cu sumele recuperate de la acesta.
(4) Nivelul comisionului de risc se determina de catre ordonatorul principal de credite si se aproba de catre autoritatile deliberative. Acest comision se aplica asupra valorii imprumutului garantat.
(5) Sumele aflate in fondul de risc la sfarsitul anului se regularizeaza cu bugetul local, in limita sumelor primite de la acest buget, iar diferenta se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Contul de executie al fondului de risc se anexeaza la situatiile financiare.

Imprumuturi din contul curent general al Trezoreriei Statului

Art. 65. -
(1) In situatia in care, pe parcursul executiei, apar goluri temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin imprumuturi acordate de Ministerul Finantelor Publice din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, numai dupa utilizarea fondului de rulment.
(2) Valoarea totala a imprumutului care poate fi angajat de autoritatile administratiei publice locale, potrivit prevederilor alin. (1), este supusa urmatoarelor limite:
a) nu va depasi 5% din totalul veniturilor estimate a fi incasate pe durata anului bugetar in care se face imprumutul, in regim derogatoriu de la prevederile art. 63 alin. (4);
b) in conditiile prevederilor lit. a), autoritatile administratiei publice locale nu pot angaja imprumuturi mai mari decat fondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiasi an bugetar.
(3) Rambursarea fondurilor imprumutate conform prevederilor prezentului articol va fi garantata cu veniturile estimate a fi incasate in anul bugetar respectiv, in conditiile respectarii garantarii, prin venituri, a celorlalte datorii publice locale.
(4) In situatia in care imprumutul prevazut la alin. (1) nu a fost restituit pana la 31 decembrie, directiile generale ale finantelor publice sunt autorizate sa execute contul unitatii administrativ-teritoriale in cauza.

Verificari exceptionale

Art. 66. -
(1) Activitatea autoritatilor administratiei publice locale va fi supusa unei verificari exceptionale de catre Curtea de Conturi, potrivit prevederilor prezentului articol, in urmatoarele situatii:
a) autoritatea administratiei publice locale nu isi ramburseaza toate obligatiile de plata pe termen scurt pana la sfarsitul anului bugetar in care au fost angajate imprumuturile;
b) daca, la un anumit moment pe durata anului bugetar, datoriile pe termen scurt ale autoritatii administratiei publice locale depasesc limita stabilita la art. 65 alin. (2) lit. a);
c) la sesizarea motivata a cel putin unei treimi din numarul membrilor ce compun autoritatea deliberativa.
(2) Curtea de Conturi va solicita autoritatilor administratiei publice locale care se afla in una dintre situatiile specificate la alin. (1) sa intocmeasca si sa depuna un plan de redresare la Curtea de Conturi si la directia generala a finantelor publice, prin care autoritatile administratiei publice locale se obliga sa se supuna prevederilor art. 65 alin. (2) in termen de 12 luni.
(3) Ministerul Finantelor Publice poate acorda din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului imprumuturi cu dobanda autoritatilor administratiei publice locale, in cadrul planului de redresare, in regim derogatoriu de la prevederile art. 63 alin. (4) si cu conditia ca acestea sa se angajeze la rambursarea acestor fonduri intr-un termen stabilit de Ministerul Finantelor Publice, dar care nu poate depasi 2 ani.
(4) Autoritatile administratiei publice locale vor raporta lunar la Curtea de Conturi si la directia generala a finantelor publice modul de realizare a masurilor cuprinse in planul de redresare prevazut la alin. (2).
........................................................................................................................................................................