CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGOVIȘTE
Adresă: TÂRGOVIȘTE, Bulevardul UNIRII, Nr.24-26.
Telefon EVIDENȚA PERSOANELOR ☏ 0245212418

PROGRAM SPECIAL EVIDENȚA PERSOANELOR

08.06.2024 09.06.2024
08ºº-16ºº 07ºº-22ºº

În zilele de 08- 09.06.2024 se primesc cererile cetăţenilor cu drept de vot care nu au act de identitate valabil (expirare, furt, pierdere, deteriorare, distrugere).

Documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt afișate la avizierul serviciului și pe site- ul Primăriei mun. Târgoviște.

Taxele (contravaloarea actului de identitate) se achită la sediul S.P.C.E.P. Târgoviște.

Nu se fac programări online. Depunerea documentelor se face în ordinea sosirii.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE ⚊ SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGOVIȘTE

DATE CONTACT:
Adresă: TÂRGOVIȘTE, Bulevardul UNIRII, Nr.24-26.
Telefon EVIDENȚA PERSOANELOR ☏ 0245212418
Telefon STARE CIVILĂ ☏ 0245610090
Fax: 0245212418
Email: spcep_tgv@pmtgv.ro (adresa de email se foloseste inclusiv pentru transmiterea in format electronic a copiei de pe cartea de identitate)

EVIDENȚA PERSOANELOR

PROGRAM CU PUBLICUL

PRIMIRI DOCUMENTE NECESARE EMITERII ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ÎNSCRIERII MENȚIUNII DE REȘEDINȚĂ ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE ȘI MENȚIUNI DE REȘEDINȚĂ PRIMIRI-ELIBERĂRI ADEVERINȚE, CERTIFICATE, FORMULARE/INFORMAREA CETĂȚENILOR CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SERVICIULUI
LUNI: 09.00-15.00 LUNI: 09.00-16.30 LUNI: 08.30-16.30
MARTI: 13.00-19.00 MARTI: 09.00-19.00 MARTI: 08.30-16.30
MIERCURI: 13.00-19.00 MIERCURI: 09.00-19.00 MIERCURI: 08.30-18.30
JOI: 09.00-15.00 JOI: 09.00-16.30 JOI: 08.30-16.30
VINERI: 09.00-15.00 VINERI: 09.00-16.30 VINERI: 08.30-16.30


MODALITATEA DE DEPUNERE A CERERII DE ELIBERARE ACT IDENTITATE/ÎNSCRIERE MENȚIUNE REȘEDINȚĂ

Accesul cetățenilor la ghișeele de preluare a cererilor de eliberare acte de identitate/înscriere mențiune reședință se face atât în baza programărilor online, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Târgoviște-secțiunea “ Rezervare-acte de identitate/reședință (ghișeul nr.1 ), cât și în baza bonului de ordine eliberat celor care se prezintă la ghișeu, fără a se programa anterior (ghișeul nr.2/7).

Bonul de ordine se va procura de la aparatul situat în sala de așteptare, în ordinea sosirii, începând cu ora 8.00, în zilele lucrătoare ale săptămânii.

Accesul persoanelor se face la ora și data programată (programări on-line) și în funcție de bonul de ordine, în limita programului de lucru cu publicul (prezență fizică, fără programare anterioară).

Se emit 45 de bonuri pe zi pentru ghișeul nr.2/7, numărul bonurilor putând să fie suplimentat în situația în care nu există ocupate toate intervalele orare pentru programarea on-line sau atunci când persoanele nu se prezintă la ora programată.


PROGRAM DE AUDIENȚE

LUNI: 13.00- 15.00.

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN ZIUA DE LUNI ÎNTRE ORELE 8.30- 11.30, LA DOAMNA SCARLAT DANIELA- SECRETARIAT.


LOCALITĂȚI ARONDATE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGOVIȘTE

 1. ANINOASA
 2. BUCȘANI
 3. BĂLENI
 4. COMIȘANI
 5. DOBRA
 6. DOICEȘTI
 7. GURA-OCNIȚEI
 8. LUCIENI
 9. NUCET
 10. PERȘINARI
 11. RACIU
 12. RĂZVAD
 13. TĂTĂRANI
 14. ULMI
 15. ȘOTÂNGA
 16. VĂCĂREȘTI

PLATĂ TAXE

Cetățenii au la dispoziție un automat selfpay pentru efectuarea plății taxelor și amenzilor aferente serviciilor prestate de S.P.C.E.P. Târgoviște, pus în funcțiune în locația din Târgoviște, b- dul Unirii nr. 24-26(sediul S.P.C.E.P. Târgoviște).

Cetățenii pot achita la acest automat un număr de 5 taxe, după cum urmează:
Taxă eliberare C.I. = 7 lei
Taxă eliberare C.I.P. = 1 lei
Taxă furnizare date = 1 lei
Taxă divorț = 672 lei

De asemenea, pot fi achitate amenzile aplicate pentru sancționarea contravențiilor la regimul de evidență a persoanelor și eliberarea actelor de identitate în cuantumul stabilit de agentul constatator.

Echipamentul permite achitarea atât prin plata cu card bancar, cât și cu numerar, fără eliberare de rest.


SERVICII OFERITE CETĂŢENILOR

 1. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
 2. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani
 3. Eliberarea actului de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, modificării datelor de stare civilă, anulării documentului, schimbării sexului sau a fizionomiei
 4. Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului, schimbării denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor
 5. Eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate deținut anterior
 6. Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române
 7. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România
 8. Eliberarea cărţii de identitate provizorii
 9. Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România
 10. Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
 11. Obținerea certificatului de atestare a domiciliului
 12. Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care petentul figurează înregistrat în R.N.E.P. conform Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date
 13. Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care o terță persoană figurează înregistrată în R.N.E.P. conform Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date
 14. Obținerea unei adeverințe prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare din care să rezulte că persoana a locuit în mun. Târgoviște și pe o rază de 8 km. în jurul localității pentru o perioadă de cel puțin 30 de ani
 15. Obs. Eliberarea cărții de identitate se face la solicitarea titularului și nu oficiu de către autoritățile abilitate.


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate  » descarca fata-verso
- certificatul de naştere
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul de divorț însoțit de acordul parental/ hotărârea judecătorească- definitivă şi irevocabilă/definitivă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi. Certificatului de divorț însoțit de acordul parental/ hotărârea judecătorească se realizează în extras, doar pentru părțile care privesc aspectele relevante pentru eliberarea actului de identitate
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

ATENŢIE ! În actul de identitate al părintelui şi/sau reprezentantului legal trebuie ca ADRESA DE DOMICILIU să fie actualizată; mediu rural: comuna…,sat…,str…, nr… sau mediu urban: denumire stradă actualizată…, bl…, apt….

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul structurii specializate aflate sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i- a fost încredinţat în plasament, actul de identitate urmând a fi eliberat în baza solicitării scrise a acestora.

De la vârsta de 14 ani și pănă la împlinirea a 18 ani, actul de identitate se solicită în condiții similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani.


ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate » descarca fata-verso
- certificatul de naştere
- extrasul de carte funiară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu*
- declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului - se dă în faţa lucrătorului desemnat de S.P.C.E.P. Târgovişte
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

* A se vedea secțiunea ,, Dovada adresei de domiciliu/ reședință".

ATENŢIE! PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE O VOR CONTACTA PE D-NA ROMAN ANCA-GABRIELA PRIN INTERMEDIUL OFIŢERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII.


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A EXPIRĂRII TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICĂRII DATELOR DE STARE CIVILĂ; ANULĂRII DOCUMENTULUI; SCHIMBĂRII SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI; ATRIBUIRII UNUI NOU C.N.P.; PRESCHIMBĂRII ACTELOR DE IDENTITATE CARE NU SE MAI EMIT, DAR SUNT VALABILE

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate  » descarca fata-verso
- actul de identitate
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul
- certificatul de divorț / hotărârea de divorț*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, în extras**
- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu***
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumele părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă/definitivă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni.

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

*** A se vedea secțiunea ,, Dovada adresei de domiciliu/ reședință".


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate  » descarca fata-verso
- actul de identitate
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul
- certificatul de divorț/ hotărârea de divorţ*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, în extras**
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care au domiciliul solicitantului
- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu***
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/ documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/ hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni. De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și-au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

*** A se vedea secțiunea "Dovada adresei de domiciliu/ reședință".


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DENUMIRII SAU RANGULUI LOCALITĂȚILOR ȘI STRĂZILOR, AL RENUMEROTĂRII IMOBILELOR SAU REARONDĂRII ACESTORA, AL ÎNFIINȚĂRII LOCALITĂȚILOR SAU STRĂZILOR

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate  » descarca fata-verso
- actul de identitate
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul
- certificatul de divorț/ hotărârea de divorţ*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, în extras**
- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu***

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/căsătorie cu mențiuni. De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și-au modificat statutul civil/datele de stare civilă în străinătate

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

*** A se vedea secțiunea "Dovada adresei de domiciliu/reședință".


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A PIERDERII, FURTULUI, DISTRUGERII SAU DETERIORĂRII ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate  » descarca fata-verso
- actul de identitate,în cazul deteriorării
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul
- certificatul de divorț/ hotărârea de divorţ*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, în extras**
- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu***
- un document oficial cu fotografie de dată recentă (act emis cu cel mult 2 ani anterior datei depunerii cererii): permis de conducere/ pașaport (cu imaginea și datele solicitantului);
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/ căsătorie cu mențiuni. De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și-au modificat statutul civil/ datele de stare civilă în străinătate

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

*** A se vedea secțiunea "Dovada adresei de domiciliu/reședință".


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A DOBÂNDIRII/ REDOBÂNDIRII CETĂŢENIEI ROMÂNE

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate » descarca fata-verso
- certificatul de cetățenie română, eliberat potrivit legii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani dovada cetățeniei se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz, cu certificatul de naștere al minorului însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți
- certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române)
- certificatul/hotărârea judecătorească privind statutul civil*, în extras**
- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu***
- un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, ori, după caz, documentul care atestă dreptul de ședere/ rezidență pe teritoriul României
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda documentul care atestă dreptul de ședere/ rezidență pe teritoriul României eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/ Structurile subordonate pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului de cetățenie, eliberat potrivit legii. În situația în care solicitantul nu mai deține acest document va da o declarație privind condițiile în care l-a pierdut sau i-a fost furat.

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/căsătorie cu mențiuni. De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și-au modificat statutul civil/datele de stare civilă în străinătate.

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

*** A se vedea secțiunea "Dovada adresei de domiciliu/reședință".

ATENŢIE! PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE ÎL VOR CONTACTA PE D-NUL GHEORGHE TIBERIU-MARCEL PRIN INTERMEDIUL OFIŢERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII


ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România » descarca fata-verso
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul
- certificatul de divorț/ hotărârea de divorţ*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, în extras**
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care au domiciliul solicitantului
- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu***
- paşaportul românesc cu menționarea statului de domiciliu, valabil sau expirat, ori certificatul de cetăţenie română
- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat de autorităţile străine
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 7 lei

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/căsătorie cu mențiuni. De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și-au modificat statutul civil/datele de stare civilă în străinătate.

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

*** A se vedea secțiunea "Dovada adresei de domiciliu/reședință".

ATENŢIE! PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE ÎL VOR CONTACTA PE D-NUL GHEORGHE TIBERIU-MARCEL PRIN INTERMEDIUL OFIŢERULUI DE SERVICIU CARE ASIGURĂ PAZA CLĂDIRII


ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate  » descarca fata-verso
- 2 fotografii mărimea 3x4 cm cu o bandă albă de 7 mm la bază
- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a statutului civil, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii(se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 1 leu

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate.


ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România  » descarca fata-verso
- paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea statului de domiciliu, a datelor personale și a domiciliului
- certificatul de naştere şi/sau căsătorie eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul
- certificatul de divorț/ hotărârea de divorţ*, definitivă şi irevocabilă/definitivă, după caz, în extras**
- dovada adresei de reşedinţă din România***
- 2 fotografii mărimea 3x4 cm cu o bandă albă de 7 mm la bază
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii(se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Tgv. sau la Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei mun.Târgovişte – în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate pentru toate celelalte metode legale de plată- 1 leu

* În situația în care solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se pot face cu certificatul de naștere/căsătorie cu mențiuni. De asemenea, certificat de stare civilă cu mențiuni, depun persoanele care și-au modificat statutul civil/datele de stare civilă în străinătate.

** În cazul sentinței de divorț se prezintă filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).

*** A se vedea secțiunea "Dovada adresei de domiciliu/reședință".


ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei  » descarca fata-verso
- declaratia solicitantului ca locuieste la adresa de resedinta mai mult de 15 zile pe luna  » descarca fata-verso
- actul de identitate al solicitantului
- documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă*

* A se vedea secțiunea "Dovada adresei de domiciliu/reședință".


TERMENUL DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ȘI DE ÎNSCRIERE A MENȚIUNII DE REȘEDINȚĂ

⚬ 8 zile lucrătoare (din care 5 zile lucrătoare sunt alocate tipării de către B.J.A.B.D.E.P. D-ța)- pentru eliberarea actului de identitate
⚬ 30 zile calendaristice - pentru înscrierea mențiunii de reședință

În situația în care se impun verificări, se complinesc lipsuri prin depunerea unor noi documente, actul de identitate va fi eliberat în termen de 30 de zile, termen ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful S.P.C.E.P. Târgoviște.

Pentru eliberarea actului de identitate în situații deosebite care necesită celeritate, cetățenii se adresează Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dâmbovița (în spatele magazinului Muntenia- Mega Image)- art. 14¹ alin.1 din OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care, după momentul înregistrării cererii la S.P.C.E.P. Tgv., intervin situații neprevăzute pentru cetățeni (motive medicale, susținere concurs, deplasare urgentă, etc.) care justifică soluționarea cererii într- un termen mai scurt decât cel stabilit, acesta se poate adresa șefului serviciului cu o cerere în acest scop (modelul tip al cererii poate fi procurat de la ghișeul ,,informații”).


TAXELE NECESARE ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE:

1. cartea de identitate - 7 LEI
2. cartea de identitate provizorie - 1 LEU

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE SE ACHITĂ LA AUTOMATUL SELFPAY AMPLASAT ÎN SEDIUL S.P.C.E.P. TÂRGOVIȘTE SAU LA SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÂRGOVIŞTE – ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR SAU PRIN ORICE ALTĂ METODĂ LEGALĂ DE PLATĂ


EXTRASUL HOTĂRÂRII DE DIVORȚ

Solicitanții care au obligația prezentării hotărârii de divorț prezintă doar filele ce cuprind partea introductivă și dispozitivul hotărârii (ceea ce a hotărât instanța).


DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚĂ SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) extrasul de carte funciară sau acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a)
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului  descarca model, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu imobil cu destinație de locuință
e) actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal/permis de ședere permanentă, numai în situația minorilor care solicită eliberarea primei cărți de identitate

1. Extrasul de carte funciară sau documentul eliberat de primării trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

2. Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor  descarca model, a poliţistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente(în acest caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare).

3. Declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului și cu cel mult 6 luni înainte de acestă dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular ori autoritățile străine competente

4. În situația în care imobilul (spațiul locativ în care se stabilește domiciliul/reședința) a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei, acordul de primire in spațiu va fi dat de ambii soți

5. Găzduitorul (persoana care își exprimă acordul de primire în spațiu) trebuie să completeze declarația  descarca model privind calitatea și numărul de persoane care domiciliază la adresă / calitatea și numărul de persoane care își stabilesc reședința la adresa de referință  descarca model


ACTE ÎNCHEIATE ÎN CONDIȚIILE DE VALIDITATE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE PRIVIND TITLUL LOCATIV-ÎNSCRIS CU CARACTER EXEMPLIFICATIV

1. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii

2. CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPĂRARE și PROCES-VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE(după caz) a unui imobil cu destinație locuință, autentificat sau înregistrat la nivelul persoanei juridice care a deținut fondul locativ

3. CONTRACT DE DONAȚIE A UNUI IMOBIL cu destinație locuință, autentificat

4. CONTRACT DE SCHIMB a unui imobil cu destinație locuință, autentificat

5. CONTRACT DE ÎNTREȚINERE, autentificat

6. CONTRACT DE RENTĂ VIAGERĂ, autentificat

7. CONTRACT DE ÎNCHIRIERE/ SUBÎNCHIRIERE ȘI PROCES- VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE (după caz) a unui imobil cu destinație locuință, autentificat/ înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau contractul în care părțile, conținutul, semnătura și data certă sunt atestate de către avocat/ înregistrat în registrul unei persoane juridice

8. CONTRACT DE COMODAT, autentificat/ înregistrat în registrul unei persoane juridice sau contractul în care părțile, conținutul, semnătura și data certă sunt atestate de către avocat

9. CERTIFICAT DE MOȘTENITOR legal sau testamentar

10. ACT DE PARTAJ VOLUNTAR, autentificat

11. HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ SAU DEFINITIVĂ privind constatarea dreptului de proprietate, uzucapiunea, accesiunea imobiliară, revendicarea sau partajarea unui imobil cu destinație locuință

12. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE a unui imobil cu destinație locuință însoțită de procesul verbal de recepție sau de adeverința eliberată de către Primărie din care să rezulte că a fost încheiat procesul- verbal de recepție a lucrărilor

13. ACT DE ADJUDECARE A UNUI IMOBIL

14. CONTRACT DE LEASING IMOBILIAR

15. CONTRACT DE DARE ÎN PLATĂ A UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIE DE LOCUINȚĂ, autentificat

16. CONTRACT PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE ȘI PROCESUL- VERBAL DE PREDARE- PRIMIRE/RECEPȚIE A LOCUINȚEI


DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNEI ADEVERINȚE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE CU CARE PETENTUL FIGUREAZĂ ÎNREGISTRAT ÎN R.N.E.P. CONFORM REGULAMENTULUI 679/2016 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE

• CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE FIGUREAZĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P descarca model

• BULETINUL/ CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI

• CHITANȚA REPREZENTÂND CONTRAVALOARE "TAXĂ FURNIZARE DATE″ ÎN VALOARE DE 1 LEU SE ACHITĂ LA AUTOMATUL SELFPAY AMPLASAT ÎN SEDIUL S.P.C.E.P. TGV. SAU LA SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÂRGOVIȘTE ( ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR)/ DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ACHITĂRII "TAXĂ FURNIZARE DATE" PENTRU TOATE CELELALTE METODE LEGALE DE PLATĂ- 1 LEU


DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNEI ADEVERINŢE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE CU CARE O TERŢĂ PERSOANĂ FIGUREAZĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P. CONFORM REGULAMENTULUI 679/2016 PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE:

SITUAŢII:

A) Când petentul are consimţământul scris al terţei persoane despre care se solicită date
DOCUMENTE NECESARE:
• CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE TERȚA PERSOANĂ FIGUREAZĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P. descarca model
• BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI
• CHITANȚA REPREZENTÂND CONTRAVALOARE "TAXĂ FURNIZARE DATE″ ÎN VALOARE DE 1 LEU SE ACHITĂ LA AUTOMATUL SELFPAY AMPLASAT ÎN SEDIUL S.P.C.E.P. TGV. SAU LA SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÂRGOVIȘTE (ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR)/DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ACHITĂRII "TAXĂ FURNIZARE DATE" PENTRU TOATE CELELALTE METODE LEGALE DE PLATĂ- 1 LEU.
• DECLARAŢIE NOTARIALĂ DIN PARTEA TERŢEI PERSOANE A CĂROR DATE URMEAZĂ A FI COMUNICATE.
B) Când nu există consimţământul terţei persoane însă există temei legal justificat
DOCUMENTE NECESARE:
• CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE TERŢA PERSOANĂ FIGUREAZĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN R.N.E.P. – ÎN CERERE SĂ SE MENŢIONEZE TEXTUL LEGAL CARE ÎL ÎNDREPTĂŢEŞTE PE PETENT SĂ SOLICITE DATELE TERŢEI PERSOANE descarca model
• BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI
• CHITANȚA REPREZENTÂND CONTRAVALOARE "TAXĂ FURNIZARE DATE″ ÎN VALOARE DE 1 LEU SE ACHITĂ LA AUTOMATUL SELFPAY AMPLASAT ÎN SEDIUL S.P.C.E.P. TGV. SAU LA SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUN. TÂRGOVIȘTE (ÎN SPATELE CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR)/DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ACHITĂRII "TAXĂ FURNIZARE DATE" PENTRU TOATE CELELALTE METODE LEGALE DE PLATĂ- 1 LEU.

Ex: pentru a se îndeplini procedura de citare în vederea soluţionării unui litigiu aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti se impun documentele prezentate anterior si certificat de grefă în original sau certificat pentru conformitate cu originalul din care să rezulte numărul dosarului, instanţa şi faptul că solicitantul şi persoana despre care se solicită date sunt părţi în proces.


DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DOMICILIULUI

• CERERE DIN CARE SĂ REZULTE DATELE DE STARE CIVILĂ ALE SOLICITANTULUI, MOTIVUL PENTRU CARE SE SOLICITĂ DOCUMENTUL ȘI ȚARA ÎN CARE SE FOLOSEȘTE DOCUMENTUL descarca model
• BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI
CÂND SOLICITANTUL ESTE ÎN IMPOSIBILITATEA DEPLASĂRII LA SEDIUL S.P.C.E.P. TÂRGOVIŞTE SOLICITAREA SE FACE DE CĂTRE PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ ÎN BAZA UNEI PROCURI SPECIALE
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PROCURA ESTE DATĂ LA UN BIROU NOTARIAL DIN STRĂINĂTATE TREBUIE APOSTILATĂ/ SUPRALEGALIZATĂ, SE DEPUNE ÎN ORIGINAL ȘI ESTE ÎNSOȚITĂ DE TRADUCEREA LEGALIZATĂ LA UN NOTAR DIN ROMÂNIA. ÎN PROCURĂ SE MENȚIONEAZĂ OBIECTUL MANDATULUI RESPECTIV, DEPUNERE CERERE ȘI RIDICARE CERTIFICAT.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE PREVĂZUTĂ DE LEGEA NR. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare PENTRU PERSOANELE CARE DOMICILIAZĂ PE RAZA MUN. TÂRGOVIȘTE ȘI CELE 16 COMUNE ARONDATE

• CERERE PRIN CARE PETENTUL SOLICITĂ COMUNICAREA DATELOR CU CARE FIGUREAZĂ ÎN R.N.E.P.  descarca model
• BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI
CÂND SOLICITANTUL ESTE ÎN IMPOSIBILITATEA DEPLASĂRII LA SEDIUL S.P.C.E.P. TÂRGOVIŞTE SOLICITAREA SE FACE DE CĂTRE PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ ÎN BAZA UNEI PROCURI SPECIALE
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PROCURA ESTE DATĂ LA UN BIROU NOTARIAL DIN STRĂINĂTATE TREBUIE APOSTILATĂ/ SUPRALEGALIZATĂ, SE DEPUNE ÎN ORIGINAL ȘI ESTE ÎNSOȚITĂ DE TRADUCEREA LEGALIZATĂ LA UN NOTAR DIN ROMÂNIA. ÎN PROCURĂ SE MENȚIONEAZĂ OBIECTUL MANDATULUI RESPECTIV, DEPUNERE CERERE ȘI RIDICARE CERTIFICAT.

STARE CIVILĂ

PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI, MARTI, JOI, VINERI
08.30-12.00 PRIMIRI ACTE
13:30-14:30 PRIMIRI CERERI TRANSCRIERE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE ÎN BAZA TRANSCRIERILOR
14:30-16:30 ELIBERĂRI ACTE
MIERCURI
08:30-12:00 PRIMIRI ACTE
13:30-14:30 PRIMIRI CERERI TRANSCRIERE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE ÎN BAZA TRANSCRIERILOR
14:30-16:30 ELIBERĂRI ACTE
16:30-18:30 PRIMIRI ȘI ELIBERĂRI ACTE STARE CIVILĂ

Programul pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, în temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată , cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru transcrierea actelor întocmite în străinătate după obținerea cetățeniei române de către persoanele care și- au stabilit domiciliul în municipiul Târgoviște:LUNI- VINERI: 13.30- 14.30.

Soluționarea cererilor de transcriere formulate în temeiul art.41 alin 7 din Legea 119/ 1996 privind actele de stare civilă, se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii.

Informații privind circulația anumitor documente oficiale între statele membre ale Uniunii Europene

În temeiul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016, care promovează libera circulație a cetățenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale și copiile lor certificate sunt scutite de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în statele membre ale Uniunii Europene.

Astfel, pentru aceste documente puteți solicita un fomular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii și apostilării acestora. Scutirea de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor și copiilor lor certificate eliberate de autoritățile publice ale unui stat membru și prezentate autorităților publice ale unui alt stat membru. Este vorba de următoarele documente:
- documentele eliberate de o instanță sau de un funcționar al unei instanțe;
- documente administrative;
- actele notariale;
- certificatele oficiale înscrise pe documente private;
- documentele diplomatice și consulare.
În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:
- nașterea;
- decesul;
- faptul că o pesoană este în viață;
- numele;
- căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;
- divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;
- parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat;
- filiația sau adopția;
- domiciliul și/sau reședința;
- cetățenia;
- absența cazierului judiciar;
- calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale într- un alt stat membru.

Mențiunile cu caractere evidențiate indică existența unui formular standard multilingv pentru aceste documente. Atragem atenția asupra faptului că, nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre.

Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într-un alt stat membru și trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește.

Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autoritățile respectivului stat membru trebuie să accepte o copie certificată întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.

Mai multe informații cu privire la regulament și la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e- justiție: https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms.


SERVICII OFERITE CETĂŢENILOR

 1. Înregistrarea nașterii
 2. Înregistrarea căsătoriei
 3. Înregistrarea decesului
 4. Înregistrarea divorțului pe cale administrativă
 5. Transcriere acte de stare civilă
 6. Schimbarea numelui pe cale administrativă
 7. Eliberare certificate de stare civilă în caz de pierdere, distrugere, furt sau preschimbare
 8. Eliberare extrase multilingve
 9. Eliberare formulare multilingve
 10. Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora
 11. Eliberare Anexa 9( dovadă de stare civilă)
 12. Înscriere mențiuni pe actele de stare civilă.

ÎNREGISTRAREA NAȘTERII

Înregistrarea nașterii se face în termen de:
- 30 zile de la data producerii evenimentului, pentru copilul născut viu;
- 3 zile pentru copilul născut mort;
- 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înauntrul termenului de 30 zile;
- 30 zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/ unitate sanitară.

După expirarea termenului de 30 zile, dar până la un an, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului  descarca model cu aprobarea primarului în termen de până la 30 de zile de la data solicitării; dacă declarația este făcută după trecerea unui an, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu avizul conform al D.P.C.E.P. Dâmbovița și aprobarea primarului.

Declararea nașterii se poate face de oricare dintre părinți, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligația declarării revine medicului, persoanelor care au fost de față la naștere sau personalului din unitatea medicala în care a avut loc nașterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunoștință despre nașterea unui copil.

Situatii:

1. Înregistrarea nașterii copilului din căsătorie - Acte necesare:
- certificatul medical constatator al nașterii
- certificatul de căsătorie a părinților copilului
- actele de identitate ale părinților și al declarantului în cazul când acesta este altcineva decât unul dintre părinți
2. Înregistrarea nașterii copilului din afara căsătoriei - Acte necesare:
- certificatul medical constatator al nașterii
- certificatul de naștere al mamei copilului
- actul de identitate al mamei și al declarantului
Recunoașterea nou-nascutului de catre tata:
- actul de identitate al tatălui
- certificatul de naștere al tatalui
- declaratie scrisă de recunoaștere a minorului de catre tată, dată în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei  descarca model

    DOMICILIUL MINORULUI

În situația în care părinții au domicilii diferite, părintele care declară nașterea va da o declarație descarca model din care să rezulte la care dintre părinți are domiciliul copilul.

    NUMELE COPILULUI

Situatii:
1. Numele de familie al copilului este comun cu al părinților, când aceștia au același nume de familie.
2. Când părinții au nume de familie diferite, copilul poate avea numele de familie al unuia dintre aceștia sau numele de familie reunite ale acestora, în conformitate cu declarația scrisă  descarca model a ambilor parinți dată în fața ofiterului de stare civilă.
NOTĂ: În cazul părinților care nu se înteleg cu privire la numele copilului, instanța de tutelă în a cărei circumscriptie își are domiciliul unul dintre părinți va decide numele copilului.

    PRENUMELE COPILULUI

În situația în care prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii este diferit de cel declarat, înregistrarea nașterii se face în baza declarației scrise  descarca model, semnată de ambii părinți..

INREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

Declararea căsătoriei
Declarația de căsătorie, se face personal, de către viitori soți, în scris  descarca model, când cel puțin unul dintre viitori soți are domiciliul sau reședința în municipiul Târgoviște.

Situatii:

1. Căsătoria între doi cetățeni români
Acte necesare:
- actele de identitate ale viitorilor soți
- certificatele de naștere ale viitorilor soți
- certificatele medicale prenupțiale- valabile 14 zile de la data eliberării.
- declarație privind lipsa impedimentelor la încheierea căsătoriei  descarca model
Daca este cazul:
- aviz medical în cazul minorului cu vârsta de minimum 16 ani
- autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscriptie își are domiciliul cel care cere încuviințarea - in cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție/ impedimente legate de vârsta matrimonială
- încuviintarea scrisă a părinților /tutorelui în cazul minorilor cu vârsta de minimum 16 ani
- certificatul de deces al fostului soț
- sentința de divorț cu mențiunea că aceasta a rămas definitivă și irevocabilă sau definitiva sau certificat de divort
- aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 11 zile de la data înregistrării declarației de căsătorie  descarca model
- încuviințarea primarului în situația în care viitorii soți nu au domiciliul/ reședința pa raza mun. Târgoviște  descarca model
- aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei  descarca model
- convenția matrimonială, dacă este cazul
2. Căsătoria unui cetățean român cu un cetățean străin
Acte necesare:
- documentul de identitate (pentru cetățenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European) ori pașaportul, dupa caz
- certificatul/ extrasul de naștere apostilat sau supralegalizat sau extrasul multilingv de naștere și traducerea în limba română- legalizată
- sentința de divorț, ramasă definitivă apostilată sau supralegalizată (dacă este cazul), precum și traducerea în limba română;
- certificatul de deces al soțului, apostilat sau supralegalizat ( daca este cazul), precum şi traducerea în limba română
- certificat medical prenupțial
- declarație notarială din care să rezulte că îndeplinește condițiile necesare încheierii căsătoriei în România
- dovada eliberată de autoritățile competente ale statului de cetățenie (pentru cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate de asistentă juridică în materie de stare civilă sau pentru cetățenii statelor care nu au misiuni diplomatice acreditate în România) - din care să rezulte că cetățeanul străin îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa națională și că nu există impedimente la căsătorie- tradusă în limba română si legalizată
- dovada eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular acreditat în România a țării al cărei cetățean este (pentru cetățenii statelor cu care România nu a încheiat tratate de asistentă juridică în materie de stare civilă), din care să rezulte că cetățeanul străin îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa naționala şi ca nu exista impedimente la căsătorie - tradusă în limba română si legalizată

Se impune prezența unui traducător autorizat sau interpret autorizat, la momentul depunerii declarației de căsătorie și la încheierea căsătoriei în situația în care soțul/ soții nu cunosc limba română sau prezintă handicap auditiv sau surdocecitate.


INREGISTRAREA DECESULUI

Declararea decesului
Termenul legal de declarare a decesului:
- 3 zile de la data încetării din viață, când cauza decesului este naturală
- 3 zile de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului, când decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru

Declararea decesului se face de catre membrii familiei decedatului, iar in lipsa acestora de catre orice persoană care are cunoştinţă despre deces ori medicul sau alt cadru din unitatea sanitară.
Acte necesare:
- certificatul medical constatator al decesului
- actul de identitate al celui decedat
- certificatul de naștere si cel de căsătorie al celui decedat (daca este cazul)
- daca este cazul, livretul militar sau adeverinta de recrutare a celui decedat
- actul de identitate al celui care declara decesul
- dovada eliberată de poliție sau parchet în situația în care decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente
- aprobare parchet în situația în care decesul nu a fost declarat în termenul legal
- declarație în situația în care nu se pot prezenta actele referitoare la decedat  descarca model

La cererea scrisă a declarantului  descarca model se poate elibera adeverință de înhumare sau de incinerare a cadavrului. Înhumarea sau incinerarea unui cetățean român al cărui deces s-a produs și s-a înregistrat în străinătate se face pe baza adeverinței de înhumare sau de incinerare a cadavrului eliberată în baza cererii scrise  descarca model și a documentelor doveditoare.


TRANSCRIEREA ACTULUI DE STARE CIVILĂ

Transcrierea reprezintă înregistrarea în documentele de stare civilă româneşti a actelor sau faptelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiatate în străinătate de autorităţile locale.

1.Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de naştere eliberate de autorităţile străine:

Competenţă:
A. Unul dintre părinţi are sau a avut ultimul domiciliu în municipiul Târgoviște. În cazul copiilor a căror naştere s- a produs în străinătate şi care a fost înregistrată la autorităţile străine competente, părinţii cetățeni români sunt obligaţi să solicite, în termen de 6 luni de la înregistrarea actului sau faptului de stare civilă la autoritățile străine, transcrierea certificatelor de naştere străine în actele de naştere româneşti, la ultimul domiciliu pe care l- au avut sau îl au în ţară.
B. Persoanele care au obținut cetățenia română în baza art.10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare depun actele personal sau prin reprezentanții lor legali (părinți/ tutore).
Acte necesare:
- cererea de transcriere adresată primarului municipiului Târgoviște  descarca model
- extrasul sau certificatul de naştere simplu/supralegalizat/apostilat eliberat de autoritățile din străinătate
- traducerea legalizată a certificatului de naștere, daca este cazul
- actul de identitate al solicitantului sau părintelui care solicită transcrierea
- certificatele de stare civilă ale părinților (naştere şi căsătorie, dacă este cazul)
- declaraţia părintelui din care să reiasă domiciliul minorului, în cazul în care părinţii au domicilii diferite  descarca model
- declarație cu privire la faptul că nu există un alt act transcris în registrele de stare civilă române **
- dovada cetățeniei române pentru persoanele de la pct. B precum și pașaportul eliberat de autoritățile străine

2.Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de căsătorie eliberate de autorităţile străine:

Competenţă:
- unul dintre soţi are sau a avut ultimul domiciliu în municipiul Târgoviște sau persoanele care au obținut cetățenia română în baza art. 10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare
Acte necesare:
- cererea de transcriere adresată primarului localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul  descarca model
- extrasul sau certificatul de căsătorie simplu/supralegalizat/apostilat eliberat de autoritățile străine
- traducerea legalizată a certificatului, dacă este cazul
- actele de identitate ale soților
- declaraţii notariale din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/ extrasul procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie
- certificatele de naştere ale soţilor
- hotărârea de divorţ, definitivă sau irevocabilă, dacă este cazul
- certificatul de deces al fostului soţ, daca este cazul
- convenția matrimonială încheiată în străinătate simplă/supralegalizată/apostilată și traducerea legalizată. În situația în care nu a fost încheiată, soții dau o declarație privind legea aplicabilă regimului matrimonial
- declarație cu privire la faptul că nu există un alt act transcris în registrele de stare civilă**
- dovada cetățeniei pentru persoanele care au dobândit cetățenia română în baza art.10 sau 11 din Legea nr 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare precum și pașaportul eliberat de autoritățile străine

Depunerea dosarului de transcriere pentru persoanele care au/ avut domiciliul în mun. Târgoviște se poate face personal de către unul dintre soţi sau de către o altă persoană împuternicită prin procură specială. Din procura specială trebuie să rezulte faptul că solicitantul este împuternicit de către unul din soţi, să-l reprezinte la oficiul de stare civilă al municipiului Târgoviște, pentru transcrierea căsătoriei în actele de stare civilă române şi ridicarea certificatului românesc.

Depunerea dosarului de transcriere pentru persoanele care au dobândit cetățenia română în baza art. 10 sau 11 din Legea nr. 21/1991 privind cetățenia română cu modificările și completările ulterioare se face personal.

3.Transcrierea certificatelor sau extraselor de pe actele de deces eliberate de autorităţile străine:

Competenţă:
- ultimul domiciliu al decedatului sau domiciliul solicitantului să fie în municipiul Târgoviște.
Acte necesare:
- cererea de transcriere adresată primarului municipiului Târgoviște  descarca model
- extrasul sau certificatul de pe actul de deces simplu/supralegalizat/apostilat emis de autorităţile din străinătate
- traducerea legalizată a certificatului/extresului de deces, dacă este cazul
- certificatul de naştere şi de căsătorie ale persoanei decedate
- actul de identitate al persoanei decedate
- actul de identitate al persoanei care solicită transcrierea certificatului de deces
- declarație cu privire la faptul că nu există un alt act transcris în registrele de stare civilă române **

** Model declarație cu privire la inexistența unui alt act transcris.  descarca model


ÎNREGISTRAREA DIVORȚULUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris  descarca model , se depune și se semnează personal, de ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților.

Condiții:
- soții sunt de acord cu divoțul
- nu au copii minori
- niciunul dintre soți nu beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială
- nu au solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei
Acte necesare:
- certificatul de căsătorie
- certificatele de naștere ale soților
- documentele cu care se face dovada identității
- declarație soți în situația în care ultima locuință comună nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscrisă în actele de identitate  descarca model
- dovada plății "taxă divorț" (se achită la automatul selfpay amplasat în sediul S.P.C.E.P. Târgoviște sau la Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei mun. Târgoviște - în spatele Casei de Cultură a Sindicatelor)/documentul cu care se face dovada achitării "taxă divorț" pentru toate celelalte metode legale de plată- 672 lei

După expirarea termenului de 30 de zile de la depunerea dosarului este necesară prezența ambilor soți pentru a completa formularul de menținere  descarca model a declarației inițiale de divorț. Oricare dintre soți poate renunța la cererea privind desfacerea căsătoriei printr- o declarație scrisă  descarca model dată în fața ofițerului de stare civilă. În caz de neprezentare dosarul va fi clasat. În caz de renunțare sau neprezentare, taxa de divorț nu se restituie.

În situația în care certificatul de divorț a fost pierdut, distrus sau furat se solicită un duplicat al acestuia.  descarca model


SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Cetățeanul român, personal sau prin împuternicit, pentru motive temeinice prevăzute in art. alin. 2 și 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare adresează cerere de schimbare de nume/ prenume  descarca model la structura de stare civilă în a cărei rază teritorială își are domiciliul persoana interesată.

Acte necesare:
- exemplarul din Monitorul Oficial în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/ prenumelui, original, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
- act de identitate
- certificate de stare civilă
- certificat de cazier judiciar (valabilitate 6 luni) pentru solicitanții care au împlinit vârsta de 14 ani
- certificat de cazier judiciar (valabilitate 6 luni) al părinților pentru solicitanții care nu au împlinit 14 ani
- declarație notarială sau în fața ofițerului de stare civilă de consimțământ al celuilalt părinte, în cazul în care schimbarea numelui/ prenumelui minorului este făcută de unul dintre părinți
- consimțământul persoanei al cărei nume se solicită a fi purtat, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă
- încuviințarea instanței de tutelă, dacă este cazul
- acte doveditoare în sprijinul motivării cererii de schimbare de nume/prenume
- procură specială, dacă este cazul
- act de identitate mandatar (împuternicit), daca este cazul
- MEMORIU- în care se prezintă motivul pentru care se solicită schimbarea numelui.

ELIBERARE CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ ÎN CAZ DE PIERDERE, DISTRUGERE, FURT SAU PRESCHIMBARE

1.Certificatul de naștere se poate elibera în baza cererii scrise  descarca model formulată de către:
- titular
- părintele sau reprezentantul legal pentru minorii care nu au act de identitate
- persoana împuternicită de către titular prin procură specială autentificată de notar (după caz – simplă/cu apostilă/ supralegalizată – funcție de țara în care a fost întocmită) sau prin împuternicire avocațială
2.Certificatul de căsătorie se poate elibera în baza cererii scrise  descarca model formulată de către:
- unul dintre soți sau ambii soți
- persoana împuternicită de către unul dintre soț/soți prin procură specială autentificată de notar (după caz – simplă/cu apostilă/supralegalizată –funcție de țara în care a fost întocmită) sau prin împuternicire avocațială.
3.Certificatul de deces se poate elibera în baza cererii scrise  descarca model formulată de către:
- membrii familiei
- persoana îndreptățită care justifică un interes legitim (se depun documente din care rezultă această calitate)
- persoana împuternicită de persoana îndreptățită prin procură specială autentificată de notar (după caz – simplă/cu apostilă/ supralegalizată –funcție de țara în care a fost întocmită) sau împuternicire avocațială

Solicitantul trebuie să prezinte un act de identitate valabil.


ELIBERARE EXTRASE MULTILINGVE

Extrase multilingve ale actelor de stare civilă sunt eliberate în condițiile Convenției de la Viena nr. 16 / 1976, de către autoritățile competente ale statelor părți. Sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau alte formalități echivalente și se utilizează în aceleași condiții ca și certificalele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenției.

Actele necesare eliberării:
- cerere tip (nastere descarca model, casatorie descarca model, deces descarca model)
- actul de identitate al titularului extrasului (pentru naștere și căsătorie), al persoanei îndreptățite (pentru extras deces), al persoanei împuternicite (pentru extras naștere, căsătorie, deces)
- procură specială/ împuternicire avocațială în cazul persoanelor împuternicite
- dovada calității de persoană îndreptățită pentru extrasul de deces

ELIBERARE FORMULARE MULTILINGVE

Formularele multilingve se eliberează în baza Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, acestea însoțesc certificatele de stare civilă (naștere/ căsătorie/ deces) și se utilizează la autoritățile din statele membre ale U.E., fără a mai fi necesară traducerea legalizată în limba oficială a statului membru.

Actele necesare eliberării:
- cerere tip  descarca model
- actul de identitate al titularului/ persoanei îndreptățite/ împuternicite
- procură specială, dupa caz

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE d ȘI A MENȚIUNILOR ÎNSCRISE PE MARGINEA ACESTORA

Rectificarea presupune indreptarea erorilor comise cu ocazia inregistrărilor de stare civila.

Actele necesare eliberării:
- cerere tip  descarca model
- act de identitate- titular act
- act de identitate împuternicit și procură specială, dacă este cazul;
- documentele din care rezultă eroarea comisă

ELIBERARE ANEXA 9

Anexa 9 ofera informatii cu privire la mentiunile existente pe marginea actelor de stare civila.

Actele necesare eliberării:
- cerere tip privind eliberarea dovezii de stare civilă
- act de identitate
- certificat de naștere

Cererea se depune de titularul actului  descarca model sau de persoana împuternicita de titularul soțului  descarca model prin procura specială, autentificată de notar (dupa caz- simplă/ cu apostilă/ supralegalizată- funcție de țara în care a fost întocmită) sau împuternicire avocațială.


ÎNSCRIERE MENȚIUNI

În actele de naștere și atunci când este cazul, în cele de căsătorie sau de deces, se înscriu mențiuni cu privire la modificările întervenite în starea civilă a persoanei  descarca model


METODOLOGIE DE CALCUL A DURATEI DE COMPLETARE PENTRU FORMULARELE FOLOSITE DE CĂTRE S.P.C.E.P. TÂRGOVIȘTE ÎN VEDEREA PRESTĂRII UNOR SERVICII PUBLICE

S.P.C.E.P. Târgoviște prestează servicii publice în domeniul evidenței persoanelor, stării civile și furnizării datelor cu caracter personal din R.N.E.P.

Serviciile publice oferite cetățenilor pentru care se folosesc formulare sunt:

-Eliberarea actului de identitate pentru motive prevazute de art. 19 alin 1 din O.U.G. 97/2005

-Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

-Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

-Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

-Obținerea certificatului de atestare a domiciliului

-Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care petentul figurează înregistrat în R.N.E.P. conform Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

-Obținerea unei adeverințe din care să rezulte datele cu care o terță persoană figurează înregistrată în R.N.E.P. conform Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

-Obținerea unei adeverințe prevazută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare din care să rezulte că persoana a locuit în mun. Târgoviște și pe o rază de 8 km în jurul localității pentru o perioadă de cel puțin 30 de ani

-Înregistrarea nașterii

-Înregistrarea căsătoriei

-Înregistrarea decesului

-Transcriere acte de stare civilă

-Înregistrarea divorțului pe cale administrativă

-Schimbarea numelui pe cale administrativă

-Eliberare certificate de stare civilă în caz de pierdere, distrugere, furt sau preschimbare

-Eliberare extrase multilingve

-Eliberare formulare multilingve

-Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora

-Eliberare Anexa 9 (dovadă de stare civilă)

-Înscriere mențiuni pe actele de stare civilă


Pentru furnizarea acestor servicii, solicitantul trebuie să completeze formularele puse la dispozitie de catre S.P.C.E.P. Târgoviște și să prezinte documentele necesare.


Prezenta metodologie se aplică formularelor standard, tipizate, indiferent de denumirea acestora- cerere, declarație, etc., disponibile la sediul S.P.C.E.P. Târgoviște, pe site-ul Primăriei mun. Târgoviște și pe punctul de contact unic electronic și puse la dispoziția cetățenilor pentru completare cu informații exacte și obiective, necesare stabilirii unor situații de fapt și legale in legatură cu serviciul public solicitat.


Durata de completare a unui formular este determinată de următorii factori:

-volumul datelor completate/inserate în cuprinsul acestora, viteza sau timpul de inserare/scriere, proprie fiecărei persoane și capacitatea cognitivă a solicitantului


Metodele de estimare care vor fi utilizate pentru stabilirea duratei de completare a formularelor sunt:

-eșantionarea internă care presupune cronometrarea completării formularului de către personalul desemnat din cadrul entității și calcularea unei durate medii de completare

-eșantionarea externă, pe bază de voluntariat care presupune cronometrarea completării formularului de către voluntari și determinarea duratei medii de completare

-utilizarea unor eventuale facilități ale sistemelor informatice sau aplicațiilor disponibile care permit calculul duratei de completare, în cazul în care formularul se completează online și stabilirea duratei medii de completare

În situația în care la stabilirea modalității de estimare sunt utilizate mai multe metode, durata de completare a formularului va fi determinată de media timpului rezultat pentru fiecare dintre acestea.

Pentru stabilirea grupului țintă se are în vedere, pe cât posibil, ca structura sa fie determinată de persoane cu capacitate și diligență de nivel mediu. Durata medie de completare va fi menționată pe formularul utilizat alături de motivul colectării.

Durata de completare precizată pe formulare se actualizează în funcție de modificările legislative, procedurile operaționale sau soluțiile tehnice oferite ori atunci când intervin modificări în ceea ce privește datele colectate.


Primaria Targoviste