Finalizare proiect


Servicii de intergrare si dezvoltare pentru digitalizarea activitatii Primariei MunicipiuluiTârgoviste – Cod proiect 154632Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgoviște, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectulului “Servicii de intergrare si dezvoltare pentru digitalizarea activitatii Primariei Municipiului Târgoviste” – Cod proiect 154632.

Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, POCA/972/2/1/Introducerea de sisteme si standarde comune în administraþia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP, CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului vizeaza consolidarea capacitaþii instituþionale si eficientizarea activitatii la nivelul UAT Municipiul Târgoviste în ceea ce priveste exercitarea atributiilor prevazute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de masuri pentru îmbunatatirea procesului decizional si a planificarii strategice si de digitalizare menite sa ajute la standardizarea modului de lucru si a activitatilor specifice, la cresterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice si interconectarea cu ceilalti actori care opereaza sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât si din perspectiva front office.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Dezvoltarea de mecanisme si proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung în concordanta cu SCAP
  2. Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocratiei, prin implementarea unui ecosistem digital integrat si dezvoltarea abilitatilor personalului prin participarea la programe de instruire în vederea utilizarii si administrarii solutiilor informatice implementate.

Rezultate obținute:

  1. Rezultat program 1 Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung prin Rezultat proiect 1 o Strategie de Transformare Digitala corelata cu planurile strategice de dezvoltare locala si sectoriala
  2. Rezultat program R3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocraþiei pentru cetaþeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate prin Rezultat proiect 2 Implementare Ecosistem digital interinstitutional interconectat si interoperabil (platforma de comunicare interinstitutionala, platforma de lucru colaborativ pentru exercitarea competentelor partajate, platforma de management al identitatilor, platforma de semnare electronica, baze de date partajate) inclusiv dezvoltarea abilitatilor personalului în vederea utilizarii si administrarii solutiilor informatice implementate

Perioada de implementare a proiectului: 19.04.2022 – 19.11.2023

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 3.922.622,89 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă a fost de 3.844.170,43 lei din care:

Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local: 78.452,46 lei.


colors

www.inforegio.ro Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro precum si www.facebook.com/inforegio.ro