HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pe anul 2023

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 27.11.2023, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 36136/16.11.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§  Rapoartele de specialitate īnregistrate sub nr. 36126/16.11.2023, nr. 40833/23.11.2023 și nr. 42022/24.11.2023 ,  īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§  Prevederile art. 49 alin. (4), (5) și (7) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea bugetului local pe partea de Venituri, cod indicator. 42.02.51  cu suma de 740 mii lei, reprezentānd contravaloarea contrcatelor īncheiate cu Ministerul Muncii, pentru dotarea centrelor de asistență socială, cu aceeași sumă majorāndu-se Bugetul Local pe partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Se aprobă majorarea bugetului local pe partea de Venituri, cod indicator 43.02.20 cu suma de 607 mii lei, reprezentānd stimulent pentru casarea autovehiculelor uzate, cu aceeasi sumă majorāndu-se Bugetul Local pe partea de cheltuieli, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului local prin virări de credite bugetare īntre capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate bugetare conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Se aprobă majorarea bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, cu sumele reprezentānd venituri proprii īncasate, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 5 Se  actualizează Programul acțiunilor culturale derulate īn anul 2023 de către Teatrul Municipal Tony Bulandra, prin virări de credite bugetare īn cadrul aceluiași articol bugetar, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 6 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele mai sus menționate.

Art. 7 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL GENERAL                               

                                                                                    AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

              jr. Cătălin Rădulescu                                             jr. Chiru-Cătălin Cristea