HOTĂRÂRE

                                                                                                                       privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2023

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.02.2023, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6070/21.02.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6071/21.02.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023;

§ Prevederile H.C.L. nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, Județul Dâmbovița”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 211/30.09.2020 pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, Județul Dâmbovița” - SMIS 123883;

§ Referatul Direcției Managementul Proiectelor nr. 6124/21.02.2023;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului local prin introducerea de credite de angajament în sumă de 6771 mii lei și virări de credite între capitole, titluri, articole și alineate pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Listei de Investiții finanțată din fonduri externe nerambursabile, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

     

       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         jr. Cătălin Rădulescu                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

     Nr.   63

     Tgv. 28.02.2023

     Redactat 2 ex.

     cons. Mariana-Luminița Ungureanu