HOTĂRÂRE

                                                                                                                      privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2023

 

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.02.2023, având în vedere:

§Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4468/09.02.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4469/09.02.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§Prevederile art. 22 alin. (1) și (2) din Legea nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023;

§Prevederile Contractului de Finanțare 1764/06.01.2023, înregistrat la UAT Muncipiul Târgoviște sub nr. 3801/03.02.2023, cu privire la proiectul Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -ITS /alte infrastructuri TIC

(sisteme inteligente de management urban/local)-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -puncte de reîncărcare vehicule electrice,  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență;

§Prevederile Contractului de Finanțare 9080/24.01.2023, înregistrat la UAT Municipiul Târgoviște sub nr. 4384/08.02.2023 cu privire la proiectul Renovarea Energetică a Școlii Gimnaziale Grigore Alexandrescu din Târgoviște, jud. Dâmbovița finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență;

§Prevederile Contractului de Finanțare nr. 9083/24.01.2023, înregistrat la UAT Municipiul Târgoviște sub nr. 4382/08.02.2023 cu privire la proiectul Renovarea Energetică a Liceului Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, jud. Dâmbovița finanțat prin Planul Național de Redresare si Reziliență;

§Prevederile Contractului de Finanțare nr. 9084/24.01.2023, înregistrat la UAT Municipiul Târgoviște sub nr. 4381/08.02.2023 cu privire la proiectul Renovarea Energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 din Târgoviște. Jud. Dâmbovița finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență;

§Prevederile Contractului de Finanțare nr. 9143/24.01.2023, înregistrat la UAT Municipiul Târgoviște sub nr. 4383/08.02.2023 cu privire la proiectul Renovarea Energetică a Grădiniței cu program normal nr.11 din Târgoviște, jud.Dâmbovița finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență;

§Prevederile Contractului de Finanțare nr. 9589/25.01.2023, înregistrat la UAT Municipiul Târgoviște sub nr. 4380/08.02.2023 cu privire la proiectul Renovarea Energetică a Liceului Voievodul Mircea din Târgoviște jud. Dâmbovița, Corpurile C1,C12,C16,C18 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență;

§Prevederile Contractului de Finanțare pentru Proiectul POCU/987/6.3/6.6” GAME -Dezvoltare și inovare în educația elevilor prin jocuri recreative, artistice și sportive în școli” Cod SMIS 154009- Scoala CORESI Târgoviște;

§Prevederile Contractului de Finanțare pentru Proiectul POCU/987/6.3/6.6 -Educație non formală în sistem outdoor -Regiuni mai putin dezvoltate -Liceul Voievodul Mircea din Târgoviște;

§Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea veniturilor bugetului local conform Contractelor de finanțare cu suma de 18.618 mii lei credit bugetar. Concomitent se majorează bugetul local pe partea de cheltuieli cu suma de 18.618 mii lei credit bugetar și 29.383 mii lei credit de angajament, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Listei de Investiții finanțată din fonduri externe nerambursabile, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         jr. Cătălin Rădulescu                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

     Nr.   51

     Tgv. 20.02.2023

     Redactat 2 ex.

     cons. Diana Ion