HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pe anul 2023

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință extraordinară cu convocare de īndată, astăzi, 08.11.2023, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 29251/07.11.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 29288/07.11.2023,  īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile art.16 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

§ Prevederile art. 49 alin. (4), (5) și (7) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea bugetului local pe partea de Venituri, cod indicator 11.02.06 - Sume defalcate din TVA - pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 394,20 mii lei, (transport elevi) concomitent majorāndu-se bugetul  local pe partea de Cheltuieli cu aceeași sumă, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Se aprobă diminuarea bugetului local pe partea de Venituri, cod indicator.11.02.02 cu suma de 4318,20 mii lei, reprezentānd sume aferente burselor școlare, concomitent diminuāndu-se bugetul local pe partea de Cheltuieli cu aceeași sumă, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului local prin introducerea de Credite de Angajament, īn sumă de 3.123 mii lei, aferente continuării proiectelor cu finanțare europeană, respectiv Programul Național de Redresare și Rezilientă, Capitolul Bugetar Īnvățămānt, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Se aprobă majorarea bugetului Instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, cu sumele reprezentānd venituri proprii īncasate, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 5 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele 1, 2 și 3.

Art. 6 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

      jr. Cătălin Rădulescu                                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea