HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

    al Municipiului Tārgoviște pe anul 2022

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 28.09.2022, avānd in vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 31277/21.09.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 31278/21.09.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu completarea adusă prin raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 31.682/23.09.2022;

§ Prevederile HG.1156/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la art. 29 alin. (5) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;

§  Dispoziția nr. 2164/21.09.2022 a Primarului Municipiului Tārgoviște privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;

§  Referatul Direcției Managementul Proiectelor nr. 30538/14.09.2022;

§  Referatele Direcției de Asistență Socială Tārgoviște nr. 31102/20.09.2022, 30607/15.09.2022, 29129/01.09.2022, 30289/13.09.2022, 30359/13.09.2022;

§  Solicitarea Colegiului Național „Ienachiță Văcărescu” nr. 30908/16.09.2022;

§  Solicitarea Liceului Tehnologic Spiru Haret Tārgoviște nr. 29632/07.09.2022;

§  Referatul Direcției Complexul Turistic de Natație Tārgoviște nr. 947/20.09.2022;

§  Referatul Direcției Grădina Zoologică Tārgoviște nr. 921/02.09.2022;

§  Referatul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat Tārgoviște nr. 6365/12.09.2022;

§  Referatul Serviciului Public Local de Pază Tārgoviște nr. 30436/14.09.2022;

§  Referatul Biroului Administrativ  nr. 30638/15.09.2022;

§ Prevederile art. 49 alin. (4) și (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul īn curs īn vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se validează Dispoziția nr. 2164 din 21.09.2022 a Primarului Municipiului Tārgoviște, prin care s-a majorat Bugetul Local pe partea de Venituri  cu suma de 90 mii lei, reprezentānd sume defalcate din Taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform Decizie nr. 19/20.09.2022 a Șefului A.J.F.P Dāmbovița și concomitent s-a majorat pe partea de Cheltuieli cu suma de 90 mii lei, īn bugetul Direcției de Salubritate Tārgoviște.

Art. 2 Se majorează Bugetul Local pe partea de Venituri cu suma de 502 mii lei, reprezentānd sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit.a) din O.G. nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, concomitent majorāndu-se Bugetul Local pe partea de Cheltuieli cu aceeași sumă, pentru plata recenzorilor, potrivit prevederilor art. 2 din HG.1156/2022, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3  Se aprobă rectificarea bugetului local prin virări de credite bugetare īntre capitole, titluri, articole și alineate bugetare, conform solicitărilor instituțiilor subordonate, modificări cuprinse īn anexele nr. 1 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din bugetul local prin virări de credite bugetare īntre obiectivele de investiții, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 5 Se aprobă modificarea Listei de Investiții finanțată din fonduri externe nerambursabile, prin virări de credite bugetare īntre obiectivele de investiții, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 6 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 7 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETARUL GENERAL,

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE

         ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

     Nr.   335

     Tgv. 28.09.2022

     Redactat 2 ex.

     cons. Mariana-Luminița Ungureanu