HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pe anul 2023

 

 

          Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 31.08.2023, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 26513/16.08.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Rapoartele de specialitate īnregistrate sub nr. 26514/16.08.2023 și nr. 27576/28.08.2023, īntocmite īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile art. 49 alin. (4), (5) și (7) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

§  Referatul de specialitate nr. 3751/10.08.2023 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  privind suplimentarea bugetului pe anul 2023;

§ Referatul nr. 9027/02.08.2023 al Direcției de Asistență Socială Tārgoviște privind virări de credite bugetare īn cadrul aceluiasi capitol bugetar;

§ Referatul nr. 986/26.07.2023 al Direcției Grădina Zoologică privind virări de credite    īn cadrul aceluiași capitol bugetar;

§ Referatul de specialitate nr. 832/07.08.2023 al Direcției Compexul Turistic de Natație privind virări de credite īn cadrul aceluiași capitol bugetar;

§ Contractul de Asociere nr. 422/22.06.2022 privind realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Tārgoviște prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Dāmbovița;

§ Solicitările unităților de īnvățămānt privind virările de credite īntre articole și alineate bugetare pe anul 2023;

§ Prevederile Contractului de Finanțare nr.128/DOT/2023, īncheiat cu Ministerul Educației privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale  a unităților de īnvățămānt preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Tārgoviște;

§ Dispoziția Primarului nr. 1986/04.08.2023 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă validarea Dispoziției nr. 1986/04.08.2023 a Primarului Municipiului Tārgoviște privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.

Art. 2 Se aprobă majorarea bugetului local pe partea de Venituri cu suma de 2.600 mii lei reprezentānd cofinanțare, conform Contractului de Asociere nr. 422/22.06.2022, concomitent majorāndu-se bugetul local și pe partea de Cheltuieli cu aceeași sumă.

Art. 3 Se aprobă majorarea bugetului local pe partea de Venituri cu suma de 8.995 mii lei credit bugetar conform contractului de finanțare nr. 128/DOT/2023, concomintent majorāndu-se și pe partea de Cheltuieli cu aceeași sumă, conform anexelor 1 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului local prin virări de credite, īntre alineate bugetare īn cadrul aceluiași capitol bugetar, virări de credite bugetare īntre capitole, titluri și articole bugetare, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 5 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele mai sus menționate.

Art. 6 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

 jurnalist Constantin Cozma                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

    Nr.   319

    Tgv. 31.08.2023

    Redactat 2 ex.

    cons. Mariana-Luminița Ungureanu