HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pe anul 2023

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 31.10.2023, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 18889/24.10.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§ Rapoartele de specialitate īnregistrate sub nr. 19567/24.10.2023 și nr. 22012/27.10.2023,  īntocmite īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§  Prevederile art. 49 alin. (4), (5) și (7) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea bugetului local pe partea de Venituri cu suma de 28.380 mii lei reprezentānd contravaloarea contractului de finanțare nr. 594/19.09.2023, īncheiat cu MLDPA, Programul Național de Consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat - Liceul Voievodul Mircea Corp C6, concomitent majorāndu-se bugetul local pe partea de Cheltuieli  cu aceeasi  sumă.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local prin  virări de credite, īntre  alineate bugetare īn cadrul  aceluiași capitol bugetar,  virări de credite bugetare īntre capitole,  titluri și articole bugetare  conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului local prin virări de credite īn cadrul aceluiași capitol bugetar, īn cadrul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele mai sus menționate.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

          prof. Monica-Cezarina Ilie                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

         cons. Mariana-Luminița Ungureanu