HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pe anul 2021

 

                 Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință extraordinară, astăzi, 11.10.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 36811/07.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 36812/07.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;

§ Prevederile Ordinului nr. 1171/2021 pentru punerea īn aplicare a prevederilor art. 20 alin. (3) –(18) din O.U.G. nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;

§ Decizia AJFP nr. 17/07.10.2021 privind suplimentarea īn trimestrul IV an 2021 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pe anul 2021, după cum urmează:

·     Suplimentarea bugetului local cu suma de 8.099,20 mii lei pe partea de Venituri ale Bugetului Local, cod.indicator.11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și concomitent pe partea de Cheltuieli ale Bugetului Local cu suma de 8.099,20 mii lei, Titlul Cheltuieli de Personal reprezentānd contravaloarea contribuțiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale  ale unității/subdiviziunilor administrativ -teritoriale.

·     Majorarea bugetului instituțiilor subordonate  la Titlul Cheltuieli de Personal se va face dupa cum urmează;

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat cu suma de 124,11 mii lei

Clubul Sportiv Municipal Targoviște cu suma de 150,37 mii lei

Teatrul Municipal Tony Bulandra cu suma  de 481,71 mii lei

Direcția Grădina Zoologică cu suma de 265,56 mii lei

Direcția de Salubritate Tārgoviște cu suma de 1.484,16 mii lei

Direcția de Asistență Socială Tārgoviște cu suma de 4.656,04 mii lei

Direcția Complex Turistic de Natație  cu suma de 259,34 mii lei

Poliția Locală cu suma de 677,91 mii lei

Art. 2 Modificările aduse bugetului local sunt prezentate īn anexa la prezenta hotărāre.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

   prof. Ana-Maria Gheorghe                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

                                                    

 

 

Nr. 297

Tgv. 11.10.2021

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion