HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2023

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.07.2023, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23473/17.07.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23474/17.07.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile art. 49 alin. (4), (5) și (7) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Referatele Direcției Managementul Proiectelor înregistrate sub numerele: 23476/17.07.2023, 21212/27.06.2023, 19023/08.06.2023, 19025/08.06.2023, 19026/08.06.2023, 19024/08.06.2023, 21112/27.06.2023, 22409/06.07.2023, 22009/04.07.2023, 23469/17.07.2023, 24086/21.07.2023;

§ Referatul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  nr. 2951/23.06.2023 privind virările de credite între capitole bugetare;

§ Referatul nr. 23.173/13.07.2023 al Direcției de Asistență Socială Târgoviște privind virări de credite bugetare în cadrul aceluiasi capitol bugetar;

§ Referatul nr. 499/12.07.2023 al Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște privind virări de credite între capitole bugetare;

§ Referatul nr. 956/13.07.2023 al Direcției Grădina Zoologică privind virări de credite    în cadrul aceluiași capitol bugetar;

§ Referatul nr. 1211/14.07.2023 al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște privind virările de credite bugetare între capitole bugetare;

§ Referatul nr. 6669/14.07.2023 la Direcției de Salubritate Târgoviște privind virările de credite bugetare între capitole bugetare;

§ Solicitarea nr. 22862/11.07.2023 a  Grădiniței cu program prelungit Alexandrina Simionescu Ghica din Târgoviște privind suplimentarea bugetului;

§ Solicitarea nr. 2803/08.06.2023 al Liceului Tehnologic Spiru Haret din Târgoviște privind suplimentarea bugetului;

§ Solicitarea nr. 2951/12.07.2023 al Seminarului Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște privind suplimentarea bugetului;

§ Referatul de specialitate nr. 1424/13.07.2023 al Direcței Creșă pentru Educație Timpurie Târgoviște privind suplimentare bugetului;

§ Hotărârea nr. 58/19.06.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Asociațiilor Fotbal Club Chindia Târgoviște;

§ Referatul de specialitate nr. 708/17.07.2023 al Direcției Compexul Turistic de Natație privind virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local prin virări de credite, între alineate bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, virări de credite bugetare între capitole, titluri și articole bugetare  conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele mai sus menționate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                       

         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETARUL GENERAL

                                                                                     AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            jr. Cătălin Rădulescu                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

     Nr.   296

     Tgv. 31.07.2023

     Redactat 2 ex.

   cons. Mariana-Luminița Ungureanu