HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

    al Municipiului Târgoviște pe anul 2022

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.08.2022, având in vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 26813/10.08.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 28065/23.08.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatele Direcției Managementul Proiectelor înregistrate sub numerele: 26464/08.08.2022, 26523/09.08.2022, 26526/09.08.2022, 26524/09.08.2022, 26525/09.08.2022 și 28046/23.08.2022;

§ Referatul Direcției de Asistență Socială nr. 25990/04.08.2022;

§ Solicitările unităților de învățământ de pe raza Municipiului Târgoviște;

§ Contractul de sponsorizare nr. 081/15.06.2022 pentru proiectul Susțin Educația Financiară în comunitatea mea derulat de Colegiul Economic „Ion Ghica”;

§ Contractele de finanțare nr. 73514/22.06.2022 și nr. 73519/22.06.2022 privind  obiectivele de investiții derulate prin P.N.R.R;

§ Prevederile art. 49 alin. (4) și (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 3019 mii lei, conform contractelor de finanțare aferente obiectivelor de investiții derulate prin P.N.R.R și contractului de sponsorizare nr. 081/15.06.2022 - beneficiar Colegiul Economic Ion Ghica, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Se aprobă rectificarea bugetului local prin virări de credite bugetare între capitole, titluri, articole și alineate bugetare, conform anexelor nr. 1, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea Listei de Investiții finanțată din bugetul local, prin virări de credite bugetare între obiectivele de investiții și introducerea de credite de angajament, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din fonduri externe nerambursabile, prin virări de credite bugetare între obiectivele de investiții, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

          Andrei-Eduard Tudora                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

     Nr.   287

     Tgv. 30.08.2022

     Redactat 2 ex.

     cons. Mariana-Luminița Ungureanu