HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

 al Municipiului Târgoviște pe anul 2021

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 27.09.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33.724/22.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33.725/22.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa ANAF nr. 39.946/20.09.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice;

§ Contractul de credit nr. RQ21070720128748 din 26.08.2021privind finanțarea contribuției proprii în sumă de 4.795 mii lei pentru implementarea proiectului cod 122305, „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare din Târgoviște, jud. Dâmbovița”;

§ Contractul de credit nr. RQ21070720128736 din 21.09.2021 privind finanțarea contribuției proprii în sumă de 2.635 mii lei pentru implementarea proiectului cod 120446, „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște -Pachet I.1”;

§ Contractul de credit nr. RQ21070720128741 din 21.09.2021 privind finanțarea contribuției proprii în sumă de 5.226 mii lei pentru implementarea proiectului cod 121563, „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște -Pachet I.2”;

§ Hotărârea CAIL nr. 6672/13.09.2021 pentru modificarea art. 2 din Hot. nr. 6585/13.07.2021;

§ Referatul nr. 31410/10.09.2021 al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Referatul nr. 4706/06.09.2021 al Direcției de Administrarea Patrimoniului Public și Privat;

§ Referatul nr. 32857/17.09.2021 al Direcției Grădina Zoologică;

§ Referatul nr. 7799/20.09.2021 al Poliției Locale Târgoviște;

§ Referatul nr. 960017.09.2021 al Direcției de Salubritate Târgoviște;

§ Referatul nr. 32461/15.09.2021 al SVSU al Municipiului Târgoviște;

§ Referatul nr. 1315/20.09.2021 al Direcției Complexul Turistic de Natație Târgoviște;

§ Referatul nr. 11454/21.09.2021 al Direcției de Asistență Socială Târgoviște;

§ Referatul nr. 974/20.09.2021 al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Referatul nr. 514/20.09.2021 al Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște;

§ Programul activităților culturale derulate de Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște în anul 2021;

§ Solicitările unităților de învățământ din Municipiul Târgoviște;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, după cum urmează:

Majorarea bugetului local pe partea de venituri cu suma de 107 mii lei, conform Deciziei nr. 14 a Șefului AJFP Dâmbovița și pe partea de cheltuieli cu aceeași sumă la capitolul Asistență Socială, subcapitolul bugetar Asistență Socială Persoane vârstnice.

Majorarea bugetului creditelor interne pe anul 2021, conform contractelor de credit încheiate și a aprobării CAIL, în vederea finanțării obiectivelor de investiții în conformitate cu prevederile contractuale.

Modificările aduse bugetului creditelor interne sunt prezentate în anexele 4 și 5 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă virări de credite bugetare între capitole, titluri, articole și alineate conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

·        În bugetul instituțiilor subordonate se efectueză virări de credite bugetare, în cadrul secțiunii de funcționare. 

Art. 3 Se aprobă modificarea Listei de Investiții anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, prin majorări/diminuări de credite bugetare între  obiectivele de investiții conform graficelor de execuție, modificările fiind prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

·           Tot în cadrul Listei Investițiilor finanțate din bugetul local pe anul 2021 se diminuează valoarea creditelor de angajament cu suma 28.326 mii lei.

Art. 4 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din fonduri externe nerambursabile pe anul 2021, prin virări de credite între obiectivele de investiții  conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Modificările aduse Bugetului Local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,         

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   273

Tgv. 27.09.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion