HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pe anul 2023

 

 

       Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.06.2023, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 20274/19.06.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 20275/19.06.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile art. 49 alin. (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Dispoziția nr. 1675/19.06.2023 a Primarului Municipiului Tārgoviște privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;

§ Referatul nr. 19886/15.06.2023 al Direcției Managementul Proiectelor privind contractul de finanțare nr.18/f/GES/12.05.2023, īncheiat cu Agenția fondului de Mediu;

§ Referatul nr. 7316/A/13.06.2023 al Direcției de Asistență Socială Tārgoviște privind virări de credite bugetare īn cadrul aceluiasi capitol bugetar;

§ Referatul nr. 421/Dos II/08.06.2023 al Teatrului Municipal Tony Bulandra Tārgoviște privind virări de credite īn cadrul aceluiași capitol bugetar;

§ Referatul nr. 5310/07.06.2023 al Poliției Locale Tārgoviște privind virări de credite īn cadrul aceluiași capitol bugetar;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă validarea Dispoziției nr. 1675/19.06.2023 a Primarului Municipiului Tārgoviște privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.

Art. 2 Se aprobă majorarea bugetului local pe partea de Venituri cu suma de 5000 mii lei reprezentānd contravaloarea contractului de finanțare īncheiat cu AFM pentru proiectul Iluminat public - programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public finnațat prin Administrația Fondului pentru Mediu īn Municipiul Tārgoviște, respectiv majorarea bugetului local pe partea de Cheltuieli cu aceeași sumă, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului local prin virări de credite, īntre alineate bugetare īn cadrul  aceluiași capitol bugetar, conform anexelor 1, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                                     AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

     Nr.   253

     Tgv. 28.06.2023

     Redactat 2 ex.

     cons. Mariana-Luminița Ungureanu