HOTĂRĀRE

pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tārgovişte

alocate pentru programe sportive de performanță,

aprobat prin H.C.L. nr. 101/28.02.2023

 

   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.06.2023, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 20196/16.06.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 20197/16.06.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii  nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere īn aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți īn avans din fondurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile Ordinului  nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 97/28.02.2019 privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Tārgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014;

§ Prevederile H.C.L. nr. 101/28.02.2023 pentru aprobarea Regulamentului          privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tārgovişte alocate pentru programe sportive de performanță;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și (7) lit. f) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

           Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tārgovişte alocate pentru programe sportive de performanță, aprobat prin H.C.L. nr. 101/28.02.2023 īn sensul eliminării literelor e) și f) ale articolului 1.4.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tārgovişte alocate pentru programe sportive de performanță, cu modificările mai sus menționate, conform noii anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Comisiile de selecție/evaluare, de contestații, de monitorizare și de validare a proiectelor sportive, Direcția Economică şi, pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETARUL GENERAL

                                                                                     AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

     Nr.   252

     Tgv. 28.06.2023

     Redactat 2 ex.

     cons. Mariana-Luminița Ungureanu