HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pe anul 2023

 

        Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință extraordinară astăzi, 06.10.2023, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 3830/02.10.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 3847/02.10.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§ Hotarārea nr. 60/29.09.2023 privind majorarea cotizațiilor pe anul 2023 a asociațiilor din cadrul AFC Chindia Tārgoviște;

§ Prevederile art. 49 alin. (4), (5) și (7) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local prin virări de credite, īntre alineate bugetare īn cadrul aceluiași capitol bugetar, virări de credite bugetare īntre capitole,  titluri și articole bugetare conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

Art. 2  Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, prin suplimentarea bugetului din venituri proprii și virări de credite bugetare, conform anexei 6.

Art. 3 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele mai sus menționate.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     prof. Monica-Cezarina Ilie                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea