HOTĂRÂRE

   privind aprobarea indexării anuale cu rata inflației a impozitelor și

taxelor locale pentru anul 2024

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară astăzi, 25.05.2023, având în vedere:

§Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13359/20.04.2023, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate nr. 13360/20.04.2023 al Direcţiei Economice - Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe Locale, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de specialitate nr. 13361/20.04.2023 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de specialitate nr. 13363/20.04.2023 al Direcției Grădina Zoologică, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de specialitate nr. 13362/20.04.2023 al Direcției de Salubritate, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) , art. 472 alin. (2), art. 474 alin. (10) și alin. (15), art. 475 alin. (3), art. 484, 486, 489, 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§Comunicatul de presă nr. 13/13.01.2023 al Institutului Naţional de Statistică care stabilește rata inflației la nivelul anului 2022 de 13,8%;

§Prevederile HCL nr 326/14.09.2022 privind aprobarea indexării anuale cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, precum si stabilirea unor impozite, modificată prin HCL nr. 464/21.12.2022, 19/31.01.2023;

§Prevederile HCL nr. 78/28.02.2023 privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 14;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru anul 2024 valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și ale amenzilor, aşa cum sunt prevăzute în H.C.L. nr. 326/14.09.2022, cu modificările și completările ulterioare, se indexează cu rata inflației de 13.8%.

Art. 2 Noile cote, valori impozabile, niveluri ale impozitelor şi taxelor locale, taxe speciale şi amenzi, aşa cum rezultă din aplicarea indexării, sunt prevăzute în anexele 1, 2, 3, 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Pentru plata cu anticipație, până la data de 31.03.2024, a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, a taxei de habitat, datorate pentru întregul an de către contribuabili, se acordă o bonificație de 10%. 

Art. 4 HCL nr. 78/28.02.2023 privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 14 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

    ing. Paul-Ciprian Patic                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

     Nr.   211

     Tgv. 25.05.2023

     Redactat 2 ex.

     cons. Diana Ion