HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

    al Municipiului Tārgoviște pe anul 2022

 

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 26.05.2022, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16652/18.05.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16653/18.05.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

§ Prevederile art. 49 alin. (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Solicitările unităților de īnvățămānt preuniversitar de pe raza Muncipiului Tārgoviște;

§ Contractul de finanțare nr. 687/19.04.2022 īn vederea includerii īn prevederile bugetare pe anul 2022 a  proiectului cod SIPOCA 1191/cod MY SMIS 2014 154632;

§ Referatele nr. 15903/12.05.2022, nr. 13423/18.04.2022, nr. 13424/19.04.2022, 13.422/19.04.2022 ale Direcției Managementul Proiectelor;

§ Programul Acțiunilor Culturale pe anul 2022 al Teatrului Municipal Tony Bulandra Tārgoviște;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul īn curs īn vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea prevederilor bugetului local pe partea de venituri și cheltuieli, conform contractului de finanțare nr. 687/19.04.2022, īn cadrul Programului Operațional de Capacitate Administrativă, conform anexei 1.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2022, prin virări de credite īn cadrul aceluiași capitol bugetar, conform anexei 1.

Art. 3 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din bugetul local, prin introducerea creditelor de angajament aferente obiectivelor de invesțiții, conform anexei 2.

Art. 4 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din fonduri externe nerambursabile pe anul 2022, prin introducerea obiectivelor de invesțiții, conform anexei 3. 

Art. 5 Se modifică programul acțiunilor culturale pe anul 2022 ale Teatrului Municipal Tony Bulandra Tārgoviște, conform anexei 4.

Art. 6 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele nr. 1- 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 7 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   210

Tgv. 26.05.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion