HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pe anul 2023

 

       Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 25.05.2023, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16227/12.05.2023, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16228/12.05.2023 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile art. 49 alin. (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Dispoziția nr. 1368/2023 a Primarului Municipiului Tārgoviște privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;

§  Prevederile HCL nr. 169/28.04.2023 privind modificarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Tārgoviște;

§  Referatul nr. 567/11.05.2023 al Direcției Complexul Turistic de Natație privind virări de credite īn cadrul aceluiași capitol bugetar;

§  Referatul nr. 1026/11.05.2023 al Direcției Creșă pentru Educație Timpurie privind virări de credite bugetare īn cadrul aceluiași capitol bugetar;

§  Referatul nr. 657/11.05.2023 al Direcției Grădina Zoologică privind virări de credite bugetare īn cadrul aceluiași capitol bugetar;

§  Referatul nr. 2290/12.05.2023 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat privind virări de credite īn cadrul aceluiasi capitol bugetar;

§  Solicitarea Colegiului Național Ienăchită Văcărescu nr.1359/03.05.2023;

§  Solicitarea Școlii Gimnaziale Coresi nr.16633/17.05.2023;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă validarea Dispoziției nr. 1368/08.05.2023 a Primarului Municipiului Tārgoviște privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Bugetului Local prin virări de credite, īntre alineate bugetare īn cadrul aceluiași capitol bugetar, conform anexelor 1 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Se aprobă adăugarea sursei de finanțare Venituri proprii și Subvenții-sursă E pentru Clubul Sportiv Municipal Tārgoviște, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

    ing. Paul-Ciprian Patic                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

     Nr.   209

     Tgv. 25.05.2023

     Redactat 2 ex.

     cons. Diana Ion