HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2021

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 19.005/10.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19.006/10.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Dispoziția Primarului nr. 1342/07.06.2021 privind virarea de credite bugetare în cadrul Listei proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2021;

§ Dispoziția Primarului nr. 1345/08.06.2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2021;

§ Prevederile art. 16 alin. (9) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

§ Prevederile H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Contractul de finanțare nr. 5338/23.04.2020, cod SMIS 127395 Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului , modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în municipiul Târgoviște;

§ Autorizarea cererii de plată nr. 1 aferentă contractului de finanțare nr. 5338/20.04.2020 COD SMIS 127935;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se validează Dispoziția Primarului nr. 1342/07.06.2021, respectiv Dispoziția Primarului nr. 1345/07.06.2021.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin:

·       virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aflate în derulare conform listei proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, pe anul 2021.

·    suplimentarea bugetul local pe anul 2021, pe partea de venituri, cod indicator 36.02.50 „Alte Venituri” cu suma de 8.467 mii lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor neeligibile cuprinse în cererea de plată nr. 1 aferentă contractului de finanțare nr. 5338/23.04.2020, cod SMIS 127395 și pe partea de cheltuieli cu suma de 8.467 mii lei, pe secțiunea de funcționare.

Art. 2 Modificările aduse Bugetului Local în forma prezentată sunt cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

            

 

Nr.   201

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion