HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2022

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 16.05.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 15.958/12.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15.959/12.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 49 alin. (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul nr. 15.946/12.05.2022 al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Prevederile HCL nr. 191/16.05.2022 privind aprobarea proiectului, a documentației tehnico-economice șsi a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște” în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, Subprogramul 4 - Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate ca drumuri județene, drumuri comunale și alte categorii de drumuri de interes local situate pe raza administrativ-teritorială a localităților;

§ Prevederile H.C.L. nr. 190/09.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2022;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2022, prin modificarea Listei de Investiții finanțată din Bugetul local prin introducerea creditelor de angajament aferente obietivelor de investiții ce sunt cuprinse în Programul Județean de Dezvoltare Locală, conform anexei nr.1.

Art. 2 Modificările aduse bugetului local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   192

Tgv. 16.05.2022

Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu