HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pe anul 2022

 

   Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 28.04.2022, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 12815/14.04.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 12816/14.04.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 317/2021 a  bugetului de stat pe anul 2022;

§ Prevederile art. 49 alin. (5) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul nr. 12522/12.04.2022 al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Rectificarea programului de investiții pe anul īn curs īn vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2022, prin modificarea Listei de Investitii finanțată din fonduri externe nerambursabile pe anul 2022, prin introducerea obiectivelor de invesțiții finanțate prin PNRR și virări de credite īntre obiectivele de investiții, conform anexelor nr. 1 și nr. 2. 

Art. 2 Modificările aduse bugetului local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            jurnalist Constantin Cozma                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

                         

 

Nr.   156

Tgv. 28.04.2022

Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu